Meer werk» anders geen loonmatiging 0 Lestallo av V KANS OP FNV-CONGRES OVER HAVENSTAKING Sovjet-Unie geen gevechts troepen op Cuba SAN DOODT IIGEN VROUW EN KINDEREN Viegel «ïian voor meer werk bij de overheid FNV-VOORZITTER WIM KOK ^Labinet komt met Sliarde begroting DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 11 september 1979, 69e jaargang no. 21449 Zonnige Chili perioden Het is vandaag zes jaar gele den dat bij een staatsgreep de regering van Allende in Chili omver werd geworpen. Een actuele documentaire op Ned.II om 22.43 uur. Het ondernemingsrisico is het onderwerp in de aflevering van de documentaireserie over het Philipsbedrijf. Droog weer met zonnige peri oden, maar later op de dag be wolking. Middagtemperaturen omstreeks 18 graden. Matige, aan de kust en op het IJssel- meer vrij krachtige zuidwes tenwind. Morgen zon: 7.08 - 20.04. Schev. hoogw.: 7.53 en 20.16. Laagw.: 3.53 en 16.04. •'■Wl .g; RIDDERKERK (ANP) Geestelij- e moeilijkheden hebben een 45-jarige jan in Ridderkerk vermoedelijk zo ranhopig gemaakt dat hij zijn Jtouw, zijn elfjarige dochter en zijn kwa ijfjariÉ>e zoon om bet leven heeft ge- 3 racht. Na zijn daad, die hij gister- j* acht heeft gepleegd, benam de man J ichzelf het leven. olgens de geschokte buren, waar de Ïian regelmatig hulp zocht, was hij >ndagavond na het aangrijpend. PRO-prgramma „Dying" in zeer de- essieve toestand bij hen gekomen, i enige tijd scheen hij weer kalm te jn geworden. Later bleek echter Jelk drama zich enkele uren later glad afgespeeld. Wild zwijn zwemt 55 kilometer HELSINKI (DPA) Een wild zwijn heeft zich in de Finse Golf ontpopt als een marathonzwemmer. Het dier is dezer dagen aangetroffen op een kaal rotseiland ver uit de Zuidtinse stad Porvoo. Volgens deskundigen moet het dier uit de bossen van Estland gekomen zijn en vijfenvijftig kilometer zwemmend in de Oostzee hebben afgelegd. Een kenner roeide naar het ei-' land. maar het zwijn was hem vijandig gezind en liet hem niet landen. schapekracht Nu de paardekracht niet meer bestaat is Victoria i Hunter uit Harrogate in Engeland op de originele gedachte gekomen om dan maar met schapekracht te werken. De eenjarige ram Yam, lievelingsdier van Victoria, blijkt daar best voor te porren zijn. Comité vraagt visum voor Kortsnoj's vrouw DEN HAAG (ANP) Dr. Max Euwe, Anton Geesink, Paul Litjens en Ard Schenk, leden van het co mité Olympische Spelen en Mensenrechten, hebben de regering van de Sovjet- Unie gevraagd de vrouw en de zoon van de schaker Kortsnoj een uitreisvisum te verlenen. Mevrouw Korstsnoj probeert al jaren vergeefs visa te krijgen voor haarzelf en haar zoon. De vier leden van het co mité hebben hun verzoek gedaan via de Russische ambassadeur. Massaal ontslag British Leyland LONDEN British Leyland gaat in de komende twee jaar het aantal arbeidsplaatsen bij een groot aantal van haar fa brieken met 25.000 verminde ren. Bij dertig andere vestigin gen zal een diepgaand bedrijf- sonderzoek worden ingesteld, in het kader van een noodza kelijke stroomlijning van het concern. Eerder dit jaar had Leyland al 18.000'arbeidsplaat- sen afgeschaft. De export lijdt momenteel mede door de koersstijging van het pond. In de eerste helft van dit jaar heeft het concern nog een winst ge maakt van ongeveer 90 mil joen gulden. (Zie verder pag. 17 Kennedy houdt kandidatuur nog open BOSTON Senator Edward Kennedy heeft gezegd dat de manier waarop president Car ter de wankele Amerikaanse economie behandelt, bepalend zal zijn voor de vraag of hij zich bij de komende presi dentsverkiezingen kandidaat zal stellen. „Ik heb de moge lijkheid van mijn kandida tuur nog niet uitgevlakt", zei Kennedy die onlangs van zijn moeder en zijn echtgenote toe stemming kreeg voor een eventuele kandidatuur. Ken nedy heeft een regelmatige voorsprong op Carter in de populari tei tspolls. doe >5.' Du siti j» I |Van onze parlementaire re- IEN HAAG Werkwinst 980 s de naam van het plan 'it minister Wiegel van bin- snlandse zaken heeft voor- ilegd aan de bonden van irerheidspersoneel om in ie sector 7500 nieuwe banen scheppen. Het belangrijk- e element uit het plan is 6t sneller vervullen van va- tutures bij de overheid. >mlo o' Van. regering houdt nu elk jaar 'n drie procent over van het personeelslasten is uitgetrok ken. Wiegel is van mening dat het opvullen van die vacatures sneller gerealiseerd kan wor den, als de Rijks Psychologi sche Dienst de vrije banen di rect doorgeeft aan de arbeids- bureau's. Ongeschoolden, lager geschoolden en schoolverlaters dienen bij het vervullen van die vacatures voorrang te krij gen, aldus de minister. Het plan komt donderdag in het georganiseerd overleg met de ambtenarenbonden aan de orde. HtflHIH BBH (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM FNV-voorzitter Wim Kok gelooft dat de beperkte bereidheid bij de vakbondsleden om te matigen, niet alleen veroorzaakt wordt door de situatie in de ha vens, maar zeker ook door het falende werk gelegenheidsbeleid van de regering. Het ef fect van het brengen van loonoffers is niet duidelijk. De mensen zien niet dat er meer werk door ontstaat, zo zei Kok gisteren na afloop van de vergaderiung van de Federa- tieraad van de FNV. De vraag of er voor het komende jaar kans is op een gemeenschappelijk arbeidsvoor waardenbeleid voor alle bonden, kon Kok nog niet beantwoorden. Op het ogenblik wordt de tussenbalans opgemaakt. De vak bondsvoorzitter zei wel dat het voor een groeiend aantal leden moeilijk te verteren is, dat hun solidariteit met de laagste betaalden bij goed renderende bedrijven kan beteke nen dat de winst in de zakken van de werk gevers blijft. Uit het betoog van Kok werd duidelijk dat in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1980, bij al die bedrijven waar dat financieel mo- gelijk is, alleen over loonmatiging gepraat zal worden, als daar cocncrete afspraken over de werkgelegenheid tegenover staan. De Federatieraad van de FNV zal zich na het verschijnen van de miljoenenota verder bezinnen op het beleid voor het komende jaar. Op 3 oktober wordt daarover een con gres gehouden en begin november zullen de definitieve besluiten worden genomen. •RINSJESDAG IN MINEUR 'onóf DEN HAAG (ANP) Als gevolg van de stijgende olieprij- ^ro-Kn komt het kabinet-Van Agt op Prinsjesdag, volgende n dj reek dinsdag, met verdere ombuigingen, verschuivingen in twe^le belastingsfeer en lastenverzwaringen. „Als de olieprijs laat iet zo was gestegen als de laatste tijd had Bestek '81 er in licap Ün uitvoering duidelijk beter uitgezien", zei minister Wie- *1 van binnenlandse zaken, tevens vice-premier gistera- dai ond *n Venlo. tocl 'olgens Wiegel staat het vast dat de Nederlandse economie raakt. „Veel bedrijven en bedrijfstakken staan in of tegen rood. Cha|'et aantal niet-werkenden is onverantwoord hoog. Officieel is itriclr grote werkloosheid, maar tal van bedrijven kunnen geen itscfi lensen krijgen". i; 3oen eind augustus bekend werd wat de doorwerking van de 5; - ijgende olieprijzen zou zijn op de Nederlandse financieel-eco- omische toestand heeft het kabinet onder grote druk moeten klas erken aan de begroting voor volgend jaar. Want de uitwerking doo an de stijgende olieprijzen was desastreus, aldus Wiegel in Ven- nati Het kabinet besloot toen het overleg over de begroting te her- Burk Penen. Betogingen bij Gorleben ein leen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 22248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht - Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19. Leiden, tel. 071-134541. In het bosrijke gebied van Gorleben is het gisteren tot hevige botsingen gekomen tussen politie en betogers, die wilden verhinderen dat ert proefboringen zouden worden gedaan om na te gaan of de bodem geschikt is voor ondergrondse opslag van kernafval. erwijl sportsterren omgeven ier veel publiciteit trachten Kordste verbeteren k0E SCHERP STAAT ,ns EIGENLIJK HET aan vzwsnëhrecorp ORD> p heeft een Fins wild zwijn zich _rö sel rustig ontpopt als een ma- tthonzwemster. eÏK4DEL>)K geen KERELSTS ac-wtbr s-s >ge let dier zocht rust op een kaal >op Nseiland.... Verontruste leden willen scheuring in vakbond voorkomen (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Een aantal veront ruste leden van de FNV wil een buiten gewoon congres bijeenroepen over de situatie in de Rotterdamse haven. Op die manier willen zij een scheuring binnen de FNV voorkomen. Hun woordvoerder J. Kaptein van de afde ling Ridderkerk heeft bevestigd een brief van die strekking te hebben ge stuurd aan het hoofdbestuur van de vervoersbonden. Volgens de statuten van de bond kan op deze gronden in derdaad een buitengewoon congres worden gehouden. De vervoersbonden hebben nog niet op de brief gereageerd. De stakingen in de Rotterdamse havens zullen vandaag nog grimmiger worden. Gevreesd wordt voor het afbrokkelen van de eenheid nu de huishoudportemonnaie van de stakers steeds leger wordt en de stakingskassen van de officiële vakbon den dicht blijven. Daarom werd op de ochtendbijeenkomst op het Rotterdamse Afrikaanderplein door de leiders van de staking emotioneel opgeroepen de gelede ren van de stakende havenarbeiders te sluiten. Bij de vervoersbonden van de FNV pie kert men er niet over de stakingskassen te openen voor hun leden in de Rotterdamse haven die er nu 19 stakingsdagen hebben opzitten. Hun nieuwe centrale eis, het op enen van de vakbondskassen, zetten de stakers gisteren kracht bij door het dis trictskantoor van de vervoersfederatie aan de Rotterdamse Westzeedijk te bezet ten nadat het voltallige personeel met de districtbestuurders op straat was gezet. „Ik zou de gezichten van de collega's bij de spoorwegen, het wegvoervoer, de scheepvaart en de KLM wel eens willen zien als we de stakingskassen nu zouden openen, terwijl we ons van meet af aan van deze actie hebben gedistantieerd",rea geerde FN V-bestuurder Van Eldik, voor zitter van de bedrijfsgroep havens van de vervoersbonden op de eis. Tot de actie te gen de bonden was eerder opgeroepen door de leiding van het Aktiekomité Rot terdamse Havenarbeiders tijdens een mas savergadering op het Afrikaanderplein. Tijdens de vergadering op het Afrikaan derplein besloten de havenwerkers met een ruime meerderheid door te gaan met de acties en de posten aan de poorten van de havenbedrijven te versterken. Deson danks werd gisteren bij twee bedrijven het werk hervat: met een grote meerder heid besloten de werknemers van Multi Terminals Unitcentre en Multi Stores weer aan de slag te gaan. In beide geval len gaat het om containerbedrijven, waar in totaal bijna 500 man werken. Tot de werkhervatting werd besloten na het uit delen van pamfletten door FNV-verte- genwoordigers. De staking beslaat nu al leen nog de stukgoederensector en de stadsleepdiensten. K VP- voorzi tter Vergeer treedt af (Van onze parlementaire re- DEN HAAG De heer WJ. Vergeer zal naar alle waar schijnlijkheid vandaag nog zijn aftreden bekend maken als voorzitter van de KVP. Hij is van mening dat hij deze functie niet meer kan combineren met het lid maatschap van het Europees Parlement, zeker niet nu hij vice-voorzitter is geworden van de christen-democrati sche fractie. Vergeer zal zijn standpunt vanavond in Hilversum toe lichten in een vergadering met alle kringvoorzitters van de KVP. Naar verluidt zijn er onder de DB-leden ook, die vinden dat Vergeer de laatste tijd niet goed heeft gefunctioneerd. Hij zou te eigengereid zijn opge treden. Dat wordt evenwel door het KVP-bestuur ont kent. MOSKOU (REUTER/DPA) De Sovjet-Unie heeft giste ren verklaard, dat zij geen gevechtstroepen naar Cuba heeft gezonden en dat haar militairen op het eiland geen bedrei ging vormen voor de Verenigde Staten. De VS hebben op deze Russische ontkenning gereageerd met een kort:„Dit draagt niet veel bij tot de oplossing van het probleem....". De kwestie van de twee tot drieduizend man Sovjettroepen op Cuba is gisteren ook een onderwerp van gesprek geweest tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Cyrus Vance en de Russische ambassadeur in de VS Dobrynin. Dit gesprek duurde twee uur en na afloop werden geen mededelingen ge daan. Volgens de Pravda „is er geen enkele reden voor een nieuwe rel over Cuba in de VS". Het blad schrijft, dat er al jaren Russisch militair personeel op het eiland is om Cubanen op te leiden voor het gebruik van Russisch militair materieel. Al eerder heeft de invloedrijke Democratische Senator Frank Church de regering Carter geadviseerd om aan te dringen op een terugtrekken van de Russische troepen. Anders zou het SALT-verdrag met de Sovjet-Unie ter afremming van de strate gische bewapening wel eens niet de vereiste meerderheid in de Senaat kunnen krijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1