1 Teleac zit met duizend ondeugdelijke computers Politie ontruimt ook kantoor ven ÏÏB&s DE NIEUWE OPELKADETT schaarste dekmantel voor snelle verhoging benzineprijs Opbrengst actie bootvluch telingen nadert 30 miljoen ROTTERDAM^ Nu te zien in alle Motorhuis Showrooms: Het Motorhuis I DAGBLAD VOOR A ZUID-HOLLAND Vrijdag 7 september 1979, 69e jaargang no. 21446 bthekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. W-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. iartaal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. Steppenruiters Omar Sharif als steppenruiter in avonturenfilm op Ned. II om 20.27 uur. Om 19.25 uur Barrv Hughes. Om 18.59 uur op Ned. II wild westfilm „The man from La-, ramie" met James Stewart. Om 22.45 uur gesprek met 80- jarige ds. Buskes. Rustig weer Irfde ochtend mist of laaghan gende bewolking. Later zonni ge perioden. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen zon: 7.02 - 20.13. Schev. hoogw.: 5.03 en 17.30. Laagw.: 0.56 en 13.17 7een gas, fel kogel sel ANP) FC Basel, Zwitserse eerste-divisie- ib, mag de konijnen, die relma tig vernielingen nrichten op het voetbal- ld van de club, niet ver- ssen. De terreinbeheer- rs wilden dit vernieti- xgsmiddelen gebruiken, een einde te maken deze vernielingen, lgens de wet is dit ech- verboden. Basel moet wachten 1 oktober, wanneer het 'htseizoen weer wordt opend. Dan mogen de Ilijnen „verjaagd" wor- n. Gas mag in het kan- Basel niet, de kogel Aardig zijn voor elkaar.. UTRECHT (ANP) Een aar dig gebaar kan er tegenwoor dig nauwelijks meer af. De sportlieden zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Men be gint liefst zol snel mogelijk aan de wedstrijden en na afloop verdwijnt men als het kan nog vlugger. Spelers, die elkaar nog een hand willen geven, doen dit zo onopgemerkt mo gelijk. Met het uiten van deze ge- dachtengang nam gisteren professor dr. K. Rijsdorp in Utrecht afscheid als hoogle raar in de gymnologie - de we tenschap der lichamelijke op voeding en sport. In het week einde toch eens kijken of zijn woorden geholpen hebben. Basketbal speelster in hoogste herenteam LOS ANGELES De Ameri kaanse basketbalspeelster Ann Meyers heeft een contract ge tekend voor een jaar bij de In diana Pacers, een profclub voor HEREN uit Los Angeles. Het is de eerste maal dat een VROUW een contract kreeg aangeboden van een club uit de league van de nationale Basketbal Associatie (NBA). De 24-jarige Ann Meyers speelde eerst bij de Californi- sche Universiteitsploeg Ucla qn veroverde als lid van de nationale damesequipe een zil veren olympische medaille in Montreal (1976). VULKAAN UITBARSTING TREFT TOERISTEN KUMAMOTO Drie mensen hebben gisteren het leven gela ten en vijftien anderen zijn ge wond toen de bekendste actieve vulkaan in Japan, de Aso, tot uitbarsting kwam. Daarbij kwa men stenen terecht op een groep toeristen, die zich in de buurt van de krater bevond. Sommige toeristen zochten hun dekking in het nabijgelegen kantoor van de kabelbaan die naar de krater leidt, maar zij werden gewond door stenen die door het dak heen kwamen. De vorige uitbar sting van de vulkaan die men senlevens eiste, was in 1958. Chauffeur VS- ambassadeur in DDR wijkt uit BERLIJN (UPI/AP) De chauffeur van de Amerikaanse ambassa de in de DDR is in de ambassadeauto met zijn gezin naar West- Berlijn uitgeweken. David Bolen die een pasje bezat, dat hem toestond om naar West- Berlijn te gaan, wan neer dat nodig was, had zijn vrouw en kind eerst in de bagageruim te naar West-Berlijn ge bracht, en was daarna nog even naar Oost- Berlijn gegaan om daarna zelf de wijk te nemen. Cursisten ernstig gedupeerd (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Teleac blijkt zichzelf behoor lijk in de problemen gewerkt te hebben door de aanschaf van duizend ondeugdelij ke computers. Deze computers, die Teleac verkocht heeft aan inschrijvers voor de cur sus „Microprosessors 2", blijken volgens de technici bij Teleac verkeerde onderdelen te bevatten. De aanstaande cursisten hebben het apparaat nog niet ontvangen. Zij hebben de kosten ervan wel betaald. Chriet Titulaer, hoofd studiebegeleiding bij Teleac. en de technische programmastaf konden zelf met de eerste exemplaren die door importeur Inelco geleverd werden, nauwelijks iets beginnen. De levering ervan aan de cursisten heeft door dit alles ernstige vertraging opgeleverd. De deelnemers die 1675.- voor de computer betaald hebben, was medegedeeld dat het apparaat vóór 1 sep tember geleverd zou zijn. Titulaer zei daarover gisteren bij de presen tatie van de cursus microprosessors 2: „Wij nemen de volle verantwoordelijkheid daar voor op ons. we willen die niet afschuiven naar Inelco. Wel overwegen we een schade claim in te dienen, maar daarmee schiet de cursist natuurlijk niet op. Die mensen moe ten hun computer hebben voordat de tv-les- sen beginnen". Of dat zal lukken is nog de grote vraag. Want de eerste les wordt op dinsdag 30 okto ber uitgezonden. Daarvan zal niet worden afgeweken. Is de computer dan nog niet ge leverd, dan zal later een herhalingscursus volgen. Cursusleider Chriet Titulaer overweegt om de cursisten bij het uitblijven van de compu ter voor te stellen een keuze te maken uit drie mogelijkheden: „óf afwachten, óf geld terugkrijgen, óf kiezen voor een vervangend apparaat, waarbij de meerkosten eventueel voor rekening van Teleac komen". MINISTER ONTHULT \_J11@ m BELEID STAKTIEK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Benzine en de andere olieproducten zijn sinds december 1978, toen de olie-aanvoer uit Iran vrijwel tot stilstand kwam. in Nederland sneller duurder geworden dan nodig was. Dit heeft minister Van Aardenne (Economi sche Zaken) gisteren in de Tweede Kamer verklaard. Deze prijspolitiek was bedoeld om de consumenten ervan te doordringen, dat er, in elk geval op middellange termijn, in de wereld een schaarste is aan ruwe olie. „Een ongebruikelijke, schoksgewijze verhoging maakt veel meer indruk dan kleine regelmatige stapjes", aldus de minister in ant woord op vragen van de PvdA. Voor superbenzine betekende deze handelwijze, dat de maximumprijs in ongeveer acht maan den met ruim een dubbeltje per liter omhoog ging: van Fl. 1,15 naar Fl. 1,25,2. Volgens de minister zijn nu alle prijsverhogingen van de producerende landen (OPEC), in de binnenlandse prijzen tot uitdrukking gebracht. Als er in de internationale situatie geen wijziging komt (Iran, koers van de dollar), kunnen de Nederlandse prijzen voorlopig op hetzelfde niveau blijven aldus Van Aardenne. Hij wees erop, dat de maximumprijsregeling, die is ontworpen door zijn voor ganger Lubbers, hem onder sommige omstandigheden het recht geeft de prijzen met méér te verhogen dan twee cent per liter, wat in de regel de grootste stap is. DEN HAAG (ANP) De Actie Bootvluphtelingen, die op 26 augustus in heel Nederland is gehouden, zal aanzienlijk meer opbrengen dan de 20 miljoen gulden die de organisatoren kort na de actie voorspelden. Gis teren was de stand 28 miljoen, maar de stroom giften op giro 999 is iedere dag nog zo groot dat een opbrengst van 30 miljoen binnen handbereik ligt. Ongeveer 200.000 Nederlanders hebben meteen na de op roep van premier Van Agt geld gebracht naar kerkporta-, len of brievenbussen. Meer dan 250.000 mensen maakten een bedrag over op het gironummer van de actie. De ge middelde gift bedroeg zestig gulden, aldus de Stichting Vluchteling 1976, onder wier auspiciën de actie werd ge houden. Iroer van president an El Salvador doodgeschoten - SALVADOR José Romero, de broer van de president arlos Humberto Romero, is gisteren door gemaskerde mannen todgeschoten. Verscheidene gemaskerde mannen openden het jut op de 59-jarige onderwijzer, terwijl deze op weg was naar jn woning in Apopa, dichtbij de hoofdstad El Salvador. In Sal- idor zijn zes guerrillabewegingen actief, die proberen het aart- onservatieve, door militairen gesteunde bewind van Romero n val te brengen. ADVERTENTIE TALBOT is de mam voor Simto, Sunbeam en Uafra. "Ten Hoeve" Je naam mor persoonlijke oandothtenservhe. ADVERTENTIE Morgen vanaf tien uur open huis bij Hein Chrispijn. Met een unieke sorte ring manau meubelen, zoals u niet vaak ziet. Hein Chrispijn Hoge Rijndijk 260 - Leiden Telefoon 071 - 410608 Meerderheid bestuur bedrijfsgroep havens stapt op (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM/AMSTERDAM Nadat eerder op de dag het kantoor van Smit In ternationale was ontruimd, heeft een groep van 64 politiemensen vannacht rond kwart over twee ook een einde gemaakt aan de be zetting van het kantoor van de Stichting Sa menwerkende Havenbedriijven (SHB) aan de Rotterdamse Westzeedijk. De tien bezet ters, onder wie actieleider Stavenga, zijn door de mobiele eeneheid afgevoerd naar het politiebureau. De actie, die eerder op de avond was aangekondigd, verliep zonder in cidenten. De bezetters, die al enkele dagen in het pand aanewezig waren, en bij wie Stavenga zich kort voor het optreden van de politie voor overleg had gevoegd, waren niet ingegaan op een verzoek om het pand vrij willig te verlaten. De SHB-directie verwijt hen werkwilligen het werk onmogelijk te maken. Negen van de tien het tiende lid was ziek) niet betaalde leden van de uit vijftien vertegen woordigers bestaande bedrijfsgroep havens van de FNV zijn gisteren uit hun functie terugge treden. Zij namen hun besluit, nadat de federa- tieraad van de FNV had besloten de eis om de financiële onderdelen van de nieuwe cao met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te laten gelden, van de hand hadden gewezen. De federatieraad stelt zich daarmee achter de vervoersbonden, die van mening waren dat die terugwerkende kracht niet verder dan tot 1 juli moet gaan. Woordvoers van de afgetreden leden van de bedrijfsgroep zeiden dat de situatie door het be sluit van vervoersbonden en federatie „flink uit de hand zal gaan lopen". Ook zeiden zij dat er wellicht volgend jaar misschien wel hele maal geen bedrijfsgroep meer zou zijn. De bedrijfsgroep heeft onder meer tot taak de resultaten van de cao-onderhandelingen tussen vervoersbonden en werkgevers te toetsen aan de eisen. De groep moet gezien worden als een vertegenwoordiging van het havenpersoneel, op wie de nieuwe cao van toepassing is. In het trefcentrum van het actievoerende sleepbootpersoneel van Smit Internationale is vanmorgen beraad begonnen over het uit te stippelen beleid voor de komende dagen. Tegen de 68 medewerkers van Smit die het hoofdkan toor bezet hielden is gisteren na de ontruiming door de politie proces-verbaal opgemaakt. Hun kritiek op het optreden van de politie is door burgemeester van der louw van de hand gewe zen. „Het ging om lokaalvredebreuk en niet om verstronrting van de openbare orde", aldus Van der Louw, die zich op het standpount heeft ge steld in principe niet tegen de actievoerders op te treden. Tussen het sleepbootpersoneel en de de directie van Smit is overigens nog steeds geen contact óver inwilliging van de eisen. De stakingen in Rotterdam en Amsterdam duurder vanmorgen voor het belangrijkste deel voort. Zeil-en motorjachten vanaf 6 meter. Leuvehaven, nabij museumschip "Buffel", 5 t/m 9 september. dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Trein Toeynny Mietien bi| vele stations ADVERTENTIE Leiden, Vondellaan 80. telefoon 071-769313 Voorschoten, Kon. Julianalaan 46 telefoon 01717-2559 Katwijk. Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1 telefoon 070-200004 ADVERTFNTIF

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1