Druk op twijfelende havenstakers Jrenlange chaos in troomloos botterdam VS hervatten verkenningen boven Cuba =R0TTERDAM= sEeicUe (Sowant Donderdag 6 september 1979, 69e jaargang no. 21445 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND ithekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 - artaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Roots AVRO-tv begint aan een nieu we reeks afleveringen van „Roots", het vervolg van het levensverhaal van Kunta Kin- te op Ned. II om 20.27 uur. Op Ned. I om 18.59 uur mu ziek met „Bij ons in Vught" en om 20.00 uur Michel Fugain. Vanavond op Ned. I om 18.00 uur samenvatting Ijsland-Ne- derland. Koeler Zonnig, maar later meer be wolking en mogelijk een re gen- of onweersbui. Middag- temperaturen rond 21 graden. Tot matig, en aan de kust tot krachtig toenemende zuidoos ten wind. Morgen zon: 7.00 - 20.15. Schev. hoogw.: 4.20 en 16.47 Laagw.: 0.05 en 12.30. win tig iljoen fnie- iksdaalders pNHAAG De Rijks- Utrecht zal in laai 20 miljoen Unie- Utsdaalders 1979 aan punten. Tot nu toe zijn f elf miljoen geslagen. Unie-rijksdaalder <rd begin dit jaar in doop gebracht ter her- nking van het feit dat 0 jaar geleden de Unie. n Utrecht werd geslo- j. Dit verdrag van de tordnederlandse ge esten tegen Spanje )rdt algemeen be- \ouwd als de grondslag n de Nederlandse at. Egypte levert Israël 2 min ton olie per jaar CAIRO (AFP) - Egypte heeft er in toegestemd om aan Israël twee miljoen ton olie per jaar te leveren. Dit meldt het semi-officiele dag blad Al Achram. Het blad meldt voorts uit Haifa, waar president Sadat en premier Begin besprekin gen voeren, dat de weder zijdse ministers voor olieza ken nog bijeen zullen ko men om de prijs vast te stel len. (zie ook pagina 9) In de Amster damse RAI wer den gisteren de nieuwe brillen getoond. Een van de ontwer pen had vier glazen. Dit fan tasie-model „Duel" kan eventueel wor den gebruikt als dubbelfocus. Haddad neemt, kolonel Tjassens onder vuur BEIROET (AFP) De Nederlandse kolonel J. Tjassens, hoofd Unifilope- raties, is gistermiddag het doelwit geweest van de mannen van ex-majoor Haddad in het Zuidliba- nees grensgebied. Dit is gebeurd toen de ko lonel een afzetting van de christenmilities van Had dad passeerde. Kolonel Tjassens werd niet door het automatisch geweer- Verdwenen vlinders komen terug BADHOEVEDORP Drs. En gelen, directeur toerisme van de ANWB heeft gisteren in Badhoe vedorp het startsein gegeven voor een actie om verschillende in ons land niet of nauwelijks meer voorkomende vlindersoor ten weer terug te brengen in onze vaderlandse natuurgebie den. Een aantal amateur-vlin derkwekers zal de komende win ter eitjes en poppen van vlinders als de koninginnepage, distelvlin der, nummervlinder, ligusterpijl staart e.d. „uitkweken". Het ligt in de bedoeling in het voorjaar enkele duizenden exemplaren van deze kleurrijke vlinders in diverse natuurgebieden vrij te la- DRIEJARIGE MAVO VERWIJNT DEN HAAG Met ingang van schooljaar 1981 zal het niet meer mogelijk zijn een drie jarige mavo-cusus te beginnen. De Tweede Kamer ging gisteren met algemene stemmen akkoord met een initiatief-wetsontwerp van de socialist Konings om de mavo over de hele lijn tot een vierjarige cursus te maken. Er komt een examenregeling die de keuze biedt om op twee niveaus eindexamen te doen: een hoger en een wat lager niveau. Het moment van keuze is nog niet bepaald. De gemiddelde studieduur bij het mavo-3 komt momenteel uit op 4,4 jaar. Van de 360.000 mavo-leerlingen bezoeken er nog slechts 18.000 een driejarige cursus. Konings is er een voorstander van de mogelijkheid om per vak herexamen te doen op een ander ni veau. Zakt iemand op het hogere niveau dan moet hij herexamen kunnen doen op het la gere. Maar omgekeerd moet het ook kunnen dat iemand met hogere cijfers op het lagere niveau herexamen op het hogere niveau erbij doet. Kerst- boter vanaf oktober RIJSWIJK Kerstboter, goed kope boter uit voorraden, zal van af maandag 29 ok tober in de winkel liggen voor maxi maal 1,80 per pakje van 250 gram. De boter moet verpakt zijn in wikkels met de opdruk „speciale verkoop EEG". De EEG heeft dit jaar aan ons land 7500 ton kerstboter toe gewezen, tegen 3400 ton vorig jaar. sel mensen in Rotterdam, onder wie deze iee meisjes, probeerden gisteren liftend naar lis te komen. ,d Na brand in centrale OTTERDAM Precies in het spitsuur zat een ge- telte van Rotterdam gisteren zonder stroom. Trams den niet meer en de liften in bedrijven stonden ilverwege stil. orzaak van de stroomstoring was een brand' in de ektriciteitcentrale aan de Galileistraat in de Maas- ad. De brand ontstond door een kortsluiting in een hakelhuis. Dë metro kon weliswaar blijven rijden, aar het verkeer ondervond grote hinder van de sto- ng. De metrotreinen waren overvol, veel, mensen obeerden liftend naar huis te komen en er was een ormloop op taxi's. Bovendien werkten de verkeers- ihten niet. a storing begon om vier uur en duurde tot na zeve- tn. In de ziekenhuizen en grote bedrijven kwamen noodaggregaten automatisch in werking, oor het uitvallen van de centrale aan de Galileis- aat raakte de centrale aan de Schiehaven overbe- st, en deze viel enige tijd later ook uit. e brandveiligheid van de centrale was al geruime jd ter discussie. Volgens een woordvoerder van de imeente Rotterdam moet de rijksoverheid noodza- ïlijke verbeteringen meefinancieren. Politie beëindigt bezetting hoofdkantoor Smit Internationale (Van een onze verslaggevers) ROTTERDAM Nu de gro te massa van de havensta kers in Rotterdam steeds sterker lijkt te neigen naar aanvaarding van het dins dag bereikte principe-ak koord over een nieuwe CAO, verhogen de actievoerders hun druk op de „zwijgende i meerderheid" om de strijd onverdroten voort te zetten. Woordvoerders van de vak bonden die gisteren tracht ten uitleg te geven over de nieuwe CAO werden voort- j durend gevolgd door leden i van het actie-comité in de haven. Waar de stakers de indruk wekten zich door de bondsbestuurders te laten overtuigen, namen zij het woord over om het staking- i svuur vervolgens met succes opnieuw aan te wakkeren. Hedenmorgen werd een gro te demonstratie door de Rot terdamse haven gehouden. ij Twee nieuwe ontwikkelingen geven de fanatieke actie-voer- ders in de haven inmiddels ex- tra (psychologische) rugges teun. Het overslaan van de staking naar een deel van de petrochemie. En de door een ontruiming gevolgde bezetting die 300 havenslepers afgelopen nacht hebben uitgevoerd in het hoofdkantoor van Smit In ternationale aan de Houtlaan in Rotterdam. Bij het petro chemische bedrijf Cyanid in Rotterdam legde gisteravond de nachtploeg het werk neer met als eis: hervatting van de CAO-onderhandelingen en verbetering van de arbeidsom standigheden op het punt van veiligheid en gezondheid. Bij Tiofine (eveneens petroche mie) volgde een solidariteits- staking van een uur. Nieuwe acties in dit bedrijf worden nog overwogen. De bezetting van het hoofd kantoor van Smit begon gis-" teravond. De bezetters wilden er een gesprek met de directie mee afdwingen over hun nog steeds „spijkerharde" looneis van 50 gulden netto extra. Dit doel werd niet bereikt. Na langdurig maar vergeefs heen- en-weer gepraat met de politie en de directie van Smit over een vrijwillige beëindiging van de bezetting, gaf de Rot terdamse commissaris Blaauw opdracht aan de mobiele een heid tot ontruiming van het gebouw over te gaan. De be zetters verzetten zich niet en lieten zich zingend afvoeren. De slepers in Rotterdam lijken nog steeds het meest vastbeslo- Binnenschippers ernstig de dupe van stakingen (Van een onzer verslagge vers) ROTTERDAM De bin nenschippers in Rotterdam hebben alarm geslagen om dat zij vrezen ernstig de dupe te worden van de sta kingen. Volgens de schippersvak- bond worden er vrijwel geen vrachten meer aangeboden op de Rotterdamse schip- persbeurs en dreigen hon derden schippers in grote fi nanciële moeilijkheden te komen. Zij hebben zich er over verbaasd dat de politie niets onderneemt tegen de stakers, terwijl dat bij de door de schippers uitgevoer de blokkade van de haven in 1975 wèl het geval was. ten met hun actie door te gaan. Onder de Rotterdamse havenarbeiders tekent zich steeds duidelijker een groep af die wil instemmen met het dinsdag bereikte principe ak koord dat voorziet in een extra toeslag van f 28.50 bruto per week per 1 juli. Een andere en grotere groep wil deze loons verhoging aanvaarden mits ze met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar wordt in gevoerd. De overigen houden vast aan het eisen-pakket, waarvan de 30 gulden netto extra in de week, het belang rijkste onderdeel uitmaakt. In Amsterdam, waar gisteren en vandaag door naar schatting duizend havenarbeiders op nieuw 24-uursstakingen wer den gehouden, lijkt men de f 28,50 bruto eveneens te wil len aanvaarden onder voor waarde dat ze ingaat op 1 ja nuari van .dit jaar. ■BBB SENAAT: EERST RUSSEN WEG, DAN GOEDKEURING SALT WASHINGTON De Amerikaanse verkenningsvluchten boven Cuba zijn volgens het Amerikaanse minis terie van defensie sinds twee maan den hervat. De vluchten waren sinds 1977 gestaakt om de betrekkingen tussen Washington en Havanna te verbeteren. Dankzij de foto's die deze vluchten hebben opgeleverd, heeft Washington de aanwezigheid van een Russische gevechtsbrigade, van twee- tot drieduizend man sterk op Cuba kunnen vaststellen. De troe pen zouden al sinds het midden van de zeventiger jaren op Cuba gestatio neerd zijn, uitgerust met tanks en artillerie. Vorig jaar waren de vluchten al tijde lijk hervat, nadat de Sovjet-Unie vijf tien ultra-moderne Migs-25 aan Cuba zou hebben geleverd. Daarvan is later vastgesteld dat ze geen aanvalsuitrus- ting hadden. De verkenningsvluchten worden uitgevoerd door toestellen van het type SR-71, de opvolger van de be faamde U-2. Frank Church, de voorzitter van de se naatscommissie voor buitenlandse be trekkingen, heeft gewaarschuwd dat de goedkeuring van het nieuwe SALT-II akkoord door de Senaat zal worden uit gesteld, zolang de Russische gevecht stroepen op Cuba blijven. Hij verklaar de dit nadat minister Vance van bui tenlandse zaken de aanwezigheid van de Russische troepen een „zeer ernstige zaak" had genoemd, „die onze betrek kingen met de Sovjet-Unie raakt". Vance heeft de Russische ambassadeur in Washington, Anatoly Dobrinin, ver- 'zocht van zijn vakantie naar de Vere nigde Staten terug te keren. Hij acht het niet uitgesloten dat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie formeel zullen verzoeken de troepen terug te trekken. 'oor rust hadden de lange IJ- landers het doet goed dich- ïespijkerd. L Worpen MIET maar toen La Ling verdwe- n waskwam de Nederland ss doelpuntenmachine op fng. Zimbabwe doet inval in Mozambique JOHANNESBURG (AP) Troepen van Zimbabwe-Rho- desië hebben een inval gedaan in Mozambique. De gevechten zijn vandaag voortgezet. Dit meldt de Zambiaanse zender radio Maputa, die in Johannes burg werd opgevangen. Woordvoerders in Zimbabwe- Rhodesië hebben het bericht bevestigd, maar gaven geen nadere bijzonderheden. ADVERTENTIE. ECK KOUTNODK? K#TB'J VjfiECK! DBS HAAG te.o?o.665356' ADVERTENTIE Altre* aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. Morgen vanaf tien uur open huis bij Hein Chrispijn. Met een unieke sorte ring manau meubelen, zoals u niet vaak ziet. Hein Chrispijn doge Rijndijk 260 - Leidei Telefoon 071 - 410608 ADVERTENTIE Zeil-en motorjachten vanaf 6 meter. Leuvehaven, nabij museumschip 'Buffel", 5 t/m 9 september, dagelijks geopend van 11.00 tot 19,00 uur. Trein Toegang-bilietten bn vele station; Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Goedkeuring GS voor cai-mast Noordwi jkerhout NOORDWIJKERHOUT G.S. hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de bouw van een anten nemast voor kabeltelevisie in de Bollenstreek. De mast wordt geplaatst bij de riool zuivering aan de Leidse- vaart in Noordwi jkerhout. Tegen deze plaats waren be zwaren ingebracht door de Provinciaal Planologische Dienst en Provinciaal Pla nologische Commissie. De bezwaren waren inge bracht, omdat men meende dat er mneerdere plaatsen in de Bollenstreek geschikt wa ren voor het plaatsen van de ontvangstmast. Een onderzoek door de KEMA had echter uit gewezen, dat andere plekken beeldverlies zouden opleveren. Verwacht wordt, dat in het najaar met het oprichten van de mast kan worden begon nen, evenals met de aanleg van het kabelnet in de ge meenten Noordwijk, Noord- wijkerhout, Voorhout, Sassen- heim, Lisse en Hillegom. De bollenstreekgemeenten kun nen dan in de loop van het volgende jaar worden aange sloten op het eigen net. Mobilisatie oefening op komst APELDOORN Vanaf me dio september tot tegen het eind van het jaar moeten vele pas afgezwaaide militairen die met klein verlof zijn gegaan, er rekening mee houden dat ze weer kunnen worden opge roepen. In deze periode name lijk zal de mobilisatie opkom stoefening „Donderslag 10" worden gehouden. Voor de uitvoering van de oe fening komen in aanmerking, de 12de en 43ste pantser infan teriebrigade en de 13de pant serbrigade. Met voorbereidin gen zijn alle drie de brigades gemoeid, maar welke brigade uiteindelijk de oefening zal moeten uitvoeren, zal pas op het laatste moment voor de le gerkorps bekend worden ge maakt. Man sliep tussen auto's LEIDEN Een onbekende Omwonenden zagen vannacht man heeft een gedeelte van een man 'eigenaardig' liggen de nacht op een ongewone tussen twee geparkeerde au- en zeker ook ongemakkelij- to's. Men vreesde het ergste, ke wijze al slapende doorge- De gealarmeerde politie ont- bracht op de Vijfmeilaan. dekte dat de man daar rustig in slaap was gevallen. 4$$$J \V7/'/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1