£eidóe 6omcmt Haven- cao zaait verdeeldheid Post duurder, telefoon goedkoper Sadat in Israël: nu eerst Palestijns vraagstuk oplossen Fiscus vraagt 700 controleurs extra Meer zeggenschap gemeenten bij stadsvernieuwing VEEL KONINGEN BIJ BEGRAFENIS MOUNTBATTEN VOLGEND JAAR mmom :R0TTERDAM- (^pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ^wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 5 september 1979, 69e jaargang no. 21444 DAGBLAC VOOR Tina Turner Tina Turner vanavond in haar nieuwe soloprogramma in „Countdown" op Ned. II om 20.32 uur. Voorts gesprek met Luns om 21.55 uur. Op Ned. I om 20.00 uur Glitte ring Prizes en om 22.10 uur musicerende amateurs. Vrij warm Vrij zonnig, en middagtempe- raturen van ongeveer 23 gra den. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon: 6.59 - 20.18. Schev. hoogw.: 3.34 en 16.03. Laagw.: 11.41. 3ritse zakenman tp Sardinië teruggevonden )LBIA De Britse zaken - nan Rolf Schild, die twee 'eken geleden op Sardinië rerdween met zijn vrouw en 4-jarige dochter, is gister- )orgcn door een politiepa- rouille gevonden. Schild ëp in de omgeving van het \orpje Bono in een bergach- '\g. bebost gebied van Mid- en-Sardinië. Van zijn rouw en dochter was geen poor te vinden. Het relaas an Schild is nog niet be en d. Na zijn verdwijning erd verondersteld dat de unilie was ontvoerd door andieten. Het is de laatste iren gebruikelijk dat na een nt voering op Sardinië een an de ontvoerden wordt rijgelaten om te onderhan delen over de vrijlating van e anderen. LONDEN Zes koningen, drie koninginnen, negen prinsessen en een groothertog hebben vanmorgen de begrafenisplechtig heid van de vorige week bij een bomaanslag in Ierland omgeko men Lord Louis Mountbatten in de Londense Westminster Ab bey bijgewoond. Aan het hoofd van de rouwstoet liep de Britse koninklijke familie, voor wie de overledene „Uncle Dickie" was. De kist werd op een affuit, getrokken door 131 officieren en manschappen van de Britse marine, naar de oude abdijkerk overgebracht. Symbolisch voor de overledene was de afwezigheid van een Ja panse vertegenwoordiging bij de plechtigheid. Mountbatten was in 1945 degene die de Japanse overgave aanvaardde, na in Zuid- oost-Azië opperbevelhebber van de geallieerden te zijn geweest. Mountbatten had nog in 1977 geweigerd aan te zitten bij een staatsdiner voor keizer Hirohito. Meer aandacht voor Nederlands in buitenland DEN HAAG (ANP) Dc regering moet nagaan hoe groot de behoefte in het bui tenland is aan onderwijs in de Nederlandse taal. Daar naast dient te worden bezien of er geld is voor verruiming van de onderwijs-facilitei- Een VVD-motie van deze strekking is gisteren in de Tweede Kamer unaniem aanvaard. De Kamer stelde verder vast dat nog dit jaar een begin moet worden ge maakt met de bouw van een „Nederlands Huis" in Brus sel, dat moet bijdragen aan de samenwerking binnen de Benelux. België beschikt al geruime tijd oveer een soort gelijk huis in Amsterdam. Jarig Prins Claus viert mor-, gen zijn 53ste verjaardag Gadaffi: stop op olie export TRIPOLI De Li- bische leider, kolo nel Gadaffi, heeft verklaard dat de stopzetting of ver mindering van de Libische olie-export naar de Verenigde Staten en Europa waarschijnlijk is. Hij voegde eraan toe dat „de huidige wereldconjunctuur dit waarschijnlijk maakt". Ontsnapte slangetjes ongevaarlijk DEN HAAG Vier van de zestien slangen, die de vorige week uit de dierenwinkel „De Dierenhobby" aan de Haagse van Zeggelenlaan ont snapten, zijn nog „op vrije voeten". De diertjes, een halve meter tot een meter lang, kruipen nog ergens in het Haagse Laakkwartier rond en maken de mensen aan het schrik ken, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het gaat namelijk om Thaise ring slangen. die behalve sissen weinig anders kunnen doen, omdat ze niet giftig zijn. De Stichting dierenambu lance heeft er in samenwerking met de afdeling Bijzondere Wetten van de Haagse politie voor gezorgd dat de reptielen, nu bijna allemaal weer „thuis" zijn. Verdeeldheid vanmorgen in Rotterdam over de vraag of de staking moet worden voortgezet. Deze havenarbei der laat over zijn keus geen onduidelijkheid bestaan. (Van onze sociaal-economische redac tie) AMSTERDAM/ROTTERDAM/U TRECHT Op dc dagelijkse bij eenkomst van de stakende havenar beiders op het Rotterdamse Afri- kaanderplein heerste vanmorgen grote verdeeldheid over de vraag of de acties nog verder moeten wor den doorgezet. In tegenstelling tot het advies van hun actiecomité om het gisteren bereikte compromis tussen werkgevers en vervoersbon- den over een nieuwe havencao naar de prullenmand te verwijzen, ble ken vele havenarbeiders vanmor gen bereid weer aan de slag te gaan en de nieuwe cao te accepteren. Verwacht werd dat het werk bij een aantal bedrijven in elk geval morgenochtend weer opgenomen zal worden. Het gisteren bereikte compromis heeft binnen de FNV voor grote verdeeld heid gezorgd. De federatieraad, het hoogste bestuurorgaan binnen de Fe deratie Nederlandse Vakbeweging, zal zich morgen gaan beraden over de uitzichtloze situatie, die gisteren na afronding van de besprekingen tussen vervoersbonden en werkgevers is ont staan. Tijdens die besprekingen werd een akoord bereikt, dat echter later op de avond door het centraal bedrijfs- groepbestuur een delegatie van bij de FNV aangesloten havenwerkers) Werd afgewezen. De vervoersbonden gingen daarop opnieuw in beraad, maar vannacht werd besloten toch vast te houden aan het onderhande lingsresultaat. Een min of meer onge schreven wet in de vakbeweging is echter dat als een bedrijfsgroepbes- tuur onderhandelingsresultaten af wijst, geen cao wordt afgesloten en de betrokken bond opnieuw met de werkgevers moet gaan praten. Nu de vervoersbonden dit niet willen, moet de federatieraad een uitspraak gaan doen. De vervoersbonden zijn vanmorgen wel doorgegaan met informeren van hun leden over de inhoud van het compromis. Op tal van plaatsen in de stad, werden aan de stakers stencils uitgedeeld, waarin uitleg werd gege ven. In Amsterdam is daarentegen van morgen een solidariteits 24-uursactie' begonnen bij een drietal haven bedrij ven, met het doel de eis kracht bij te zetten om de nieuwe cao volledig met terugwerkende kracht tot 1 januari 1979 uit te voeren. DEN HAAG (ANP) Het verzenden van brieven, briefkaarten en drukwerken wordt met ingang van 14 ja nuari 1980 vijf cent duurder. De telefoontarieven daaren tegen gaan met ingang van die datum omlaag. De prijs van een tijdseenheid daalt van 16 naar 14 cent. Ook de intercontinentale telefoonta rieven en het verhuistarief worden verlaagd. De ministerraad is akkoord gegaan met een desbetref fend voorstel van de staats secretaris voor verkeer en waterstaat. Het verzenden van een brief gaat op grond van de nieuwe beschikking 60 cent kosten, op drukwer ken moet een postzegel van 50 cent worden geplakt en op brief- en ansichtkaarten een postzegel van 45 cent. Het tarief voor een postblad blijft gehandhaafd op 50 cent. De tarieven voor par tijen post gaan gemiddeld 12 procent omhoog. Wat de tele foon aangaat zal half janua ri volgend jaar nog een an dere wijziging: worden door gevoerd. Onbeperkt bellen voor de prijs van een tijd seenheid (straks 14 cent) zal dan alleen worden toege staan binnen de eigen ge meente. In het basisgebied daaromheen, waarvoor deze regeling nu ook nog van kracht is, zal een tijdslimiet van vijf minuten worden in gevoerd. Zie ook pagir i 13 „Deze kant uit", schijnt premier Begin te zeggen tegen de Egyptische presi dent Anwar Sadat terwijl hij hem bij de arm neemt om te begeleiden naar het staatsbanket in de Israëli sche havenstad Haifa. HAIFA (UPI/AFP/DPA) „Het niet oplossen van het Palestijnse vraagstuk zou een grote fout zijn, waarvan nie mand zich de prijs kan veroorloven". Dit heeft president Sadat van Egypte gezegd tijdens een staatsbanket dat te zijner ere in Haifa, Israël, is gegeven. Sadat zei, dat het oplossen van het vraag stuk niet onverenigbaar is met de belan gen van Israël en hij drong er bij de Israë liërs op aan om niet te denken in termen van winsten en concessies. Sadat was gisteren in de Israëlische ha venstad aangekomen voor een bezoek van 24 uur. Hij heeft een gesprek van tachtig minuten gehad met premier Begin van Is raël. Israëlische en Egyptische woordvoerders hebben een bericht van de Israëlische ra dio tegengesproken over een topconferen tie in Washington tussen de Israëlische, Egy-ptische en Amerikaanse leiders. jSadat heeft verder nog verklaard, dat hij „goede hoop" heeft dat hij Jordanië ertoe kan overhalen mee te doen aan het on derhandelingsproces over zelfbestuur voor de Palestijnen. De Israëlische minister van buitenlandse zaken, Mosje Dajan heeft gisteren de noodzaak onderstreept om met de Palestij nen van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te spreken om hun stand punten te leren kennen, zelfs als zij zeg gen voorstanders te zijn van de PLO. Dajan ondervindt heftige kritiek van de rechtse partijen omdat hij vorige week een gesprek heeft gehad met Shafi, voor zitter van het Rode Kruis in Gaza en met Natcheh, een PLO-man van de Westelijke Jordaanoever. :riemels testien Friemels hadden er ge- \oeg van iedere dag weer op en binnenpagina van de krant e staan VER/^ANPe fToC-H EVEN ONDER HET^ ikele uitbrekers zijn inmid-. i/s gepakt. Woonwagenbewoners in optocht naar Den Haag LEIDEN De bewoners van woonwagens op het noodkamp aan de Haarlem- mertrekvaartweg in Leiden hebben vandaag opnieuw ac tie gevoerd voor verbetering van de voorzieningen in het kampje. In een rijkelijk van spandoeken voorziene stoet van wagens en caravans trok een twintigtal woonwa genbewoners vanmorgen rond elf uur naar het stad huis van Leiden. Om elf uur werd hier een 'open brief' aangeboden aan wethouder D. Tesselaar. Na de overhandiging van de brief in Leiden trokken de woonwagenbewoners naar het Haagse Provinciehuis waar om twaalf uur de open brief aan een vertegenoordiger van het provinciebestuur werd over handigd. Van het Provincie huis ging het naar het Ministe rie van CRM in Rijswijk, waar de brief rond twee uur aan en kele ambtenaren werd over handigd. Later in de middag hadden de bewoners een ge sprek met minister Gardeniers van CRM op het Binnenhof. AMERIKAANS ORGEL WESTERSINGEL42. ROTTERDAM TEL. (010)363500 Dagelijks geopend van 9 tot 17.30 DEN HAAG De belas tingdienst wil het aantal fiscale controleurs tot 1983! uitbreiden met ruim 700- man. Dit wordt noodzake lijk geacht in verband met de intensivering van de aanslagregeling, de uitvoe ring van de W.I.R., de S.I.R. en de zgn. reparatie-wetge ving, de toename van het aantal BV's, de instelling van rechercheteams en wij zigingen in de aanpak van controles. In de bijzondere commissie van overleg belasting dienst zijn de centrales van overheidspersoneel hier mee gisteren akkoord ge gaan, mits een aantal voor gaarden wordt ingewil ligd. Volgens de algemeen christelijke federatie van overheidspersoneel (Arka en NCBO) zal de belasting dienst ervoor moeten zor gen dat eerst het aanzien lijk tekort aan administra tief personeel wordt wegge werkt wil er sprake zijn van extra werving van con troleurs. Door de leiding van de be lastingdienst is nu toege zegd dat dd werving niet eerder begint dan nadat de administratieve dienst op sterkte is gebracht. De bon den gaan in november met de leiding overleggen over het aantal extra te werven controleurs. ROTTERDAM (ANP) De gemeenten krijgen meer zeggenschap op het gebied van de stadsontwikkeling. Dat heeft minister Beelaerts van Blokland (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) vanochtend gezegd op een congres ter gelegenheid van het vijf tigjarig bestaan van het Nederlands Econo misch Instituut. De regering heeft jarenlang het tempo van de stadsvernieuwing er in willen houden door te pogen allerlei concrete plannen tot ontwikke ling te brengen. Men is daarbij echter gaan in zien dat de stuwende rol van het rijk gemakke lijk kan omslaan in een teveel aan bemoeienis. Daarom gaat de regering een andere weg in slaan, wat gestalte zal krijgen in voorstellen tot wijziging van het wetsontwerp op de stadsver nieuwing, aldus de minister. Door meer decen tralisatie zullen de gemeenten meer vrijheid en ook meer verantwoordelijkheid krijgen. Het trekken van de grote lijnen blijft echter een taak van de rijksoverheid. Leuvehaven, nabij museumschip "Buffel", 5 t/m 9 september, dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. <=s» Trein Toegang-biljetten bij vele stations.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1