Gespannen sfeer bij overleg havencao Gastro klaagt YS en China fel aan 0 Lastallo &v. CNV wil wettelijk verbod investeren in Zuid-Afrika bij WOORDENSTRIJD EGYPTE—PLO David" tamelijk vriendelijk voor Florida Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. £eidóe (Bou/ta/rii Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 4 september 1979, 69e jaargang no. 21443 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Philips De multinational Philips wordt diepgaand doorgelicht in een documentaire van Jan Vrijman op Ned. I om 22.10 uur. Om 18.59 uur nieuwe jon- gerenrubriek „Rond uit-tv". Op Ned. II om 18.59 uur Black Beauty en om 21.25 uur eerste aflevering van nieuwe Berg manfilm „Face to face". Zonnige perioden Droog weer met zonnige peri oden, middagtemperaturen 19 tot 23 gr. Eerste meisjes in opleiding marechaussee (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN In Apel doorn zijn gisteren de eer ste meisjes die voor een opleiding tot marechaus see hebben gekozen bij het opleidingscentrum van de Koninklijke Mare chaussee in de Willem III kazerne in opgekomen. De eerste en (nog) enige vrouwelijke marechaus see-officier, de luitenant J. van Boven, was aanwe zig om de meisjes, die in leeftijd variëren van 17 tot 23 jaar, zo nodig be hulpzaam te zijn. Haitsma waarschijnlijk burgemeester van Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN De nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn wordt naar alle waarschijnlijkheid de heer D. Haitsma (57), thans burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht. De benoeming van de heer Haitsma is zeer binnenkort te verwachten. De heer Haitsma, die zeven jaar het gemeentebestuur van zijn huidige woonplaats heeft voorgezeten, is lid van het CDA (ARP). Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Voordat hij naar Mijdrecht kwam, was de heer Haitsma bur gemeester van Nijveen (Drente) en wel gedurende tien jaar. Hij begon zijn carière als ambtenaar op een gemeentesecreta- In Alphen aan den Rijn is de burgemeesterszetel vacant sinds mei van dit jaar, toen mr. R.M. Gallas werd benoemd tot eer ste burger van Delft. Ook de heer Gallas is christen-demo craat. Beelden van Titan gestoord MOUNTAIN VIEW (AP) Door storing in het „radio verkeer" van de Ameri kaanse ruimtesonde Pionier II naar de aarde is een aan tal belangrijke gegevens over Titan, de reusachtige maan van Saturnus, moge lijk voorgoed verloren ge gaan. Het gaat om gegevens over de temperatuur van Titan, die afkomstig waren van de zogenaamde infrarood-radi- ometer aan boord van Pio nier II. Op het moment dat die gegevens in het Spaanse volgstation te Madrid wer den ontvangen waren ze „onverstaanbaar" door in terferentie. Voorburgs echtpaar omgekomen aanvaring AMSTERDAM Twee echtparen zijn gistermiddag in het Noordzeekanaal bij Amsterdam om het leven ge komen toen hun jacht werd overvaren door een binnen- vaarttanker. Het zijn de 50- jarige L. B. C. Hutten uit Voorburg, zijn vrouw, zijn 53-jarige broer F. B. A. Hut ten uit Californië en diens vrouw. Het stoffelijk overschot van beide vrouwen is inmiddels in het jacht gevonden en gebor gen. Dat van de twee broers was vanmorgen nog niet ont dekt. Men vermoedt dat zij nog kans hebben gezien uit het overvaren jacht te komen, maar dat zij daarna zijn ver dronken. Geertsema dronk afvalwater van kerncentrale (Van een onzer verslagge vers) ARNHEM Zonder een ogenblik te aarzelen dronk de commissaris van de koningin in Ge lderland mr. Geertsema gisteravond tijdens een voorlich tingsbijeenkomst over kernenergie in Arn hem een bekertje water op dat hem werd aangebo den door leden van de ak- tiegroep „Stop Dode- waard". De aktievoerders zeiden dat het water af komstig was uit de kern centrale Dodewaard, waarvan ze willen dat die zo snel mogelijk wordt gesloten. HAVANNA Premier Fidel Castro van Cuba, gastheer en voorzitter van de conferen tie van niet-gebonden landen die tot en met vrijdag in Havanna wordt gehouden, heeft in zijn openingstoespraak felle kritiek op de Ver enigde Staten en China uitgeoefend. Hij be schuldigde beide landen van „smerige manoeu vres" om Cuba voor te stellen ais „een werk tuig van de Sovjetrussische politiek". Cuba, zo riep Castro uit, is volledig onafhankelijk. Hij bestreed ook dat Cuba aan de deelnemers van de conferentie zijn wil zou willen opleggen. Egypte, Israël en de Verenigde Staten kregen ver volgens een veeg uit de pan vanwege hun politiek in het Midden-Oosten. Egypte zou op zijn minst stevig gekritiseerd moeten worden. Hieruit zou men kun nen afleiden dat Cuba het voldoende vindt dat Egyp te in de slotverklaring wordt gekapitteld en niet wordt uitgestoten. De Egyptische afgevaardigde, minister van buiten landse zaken Boutros Ghali, vroeg verontwaardigd het woord na de rede van Castro. „Egypte ging naar Jeruzalem om Palestina van het Israëlische kolonia lisme te bevrijden", zei Ghali, waarop PLO-leider Arafat opmerkte: „Ik ben verbaasd de man die Jeru zalem voor een zakje zand in de Sinaï verkocht, te horen spreken over de bevrijding van Jeruzalem". Ghali reageerde hierop met de woorden: „Wij zijn het enige Arabische volk dat op het ogenblik strijdt voor de bevrijding van Palestina". De Cubaanse vice-premier Rodriguez zei vervolgens tot Ghali dat Cuba grote eerbied had voor het Egyp tische volk. Hij prijs wijlen president Nasser en zei, zonder Sadat te noemen: „Zij keerden hun rug naar Nasser en naar de geschiedenis van het strijdende Egypte. Ze hebben Egypte en de Arabische natie verraden". De aftredende voorzitter, president Tayewardene van Sri Lanka, noemde ontwapening de belangrijk ste kwestie voor de niet-gebonden landen. Hij deed een beroep op de aanwezigen hun energie niet te verspillen aan kwesties die verdeeldheid brengen, maar pleitte voor samenwerking teneinde de volke ren grotere welvaart te geven. Hij riep op een eind te maken aan verspilling en meer te zoeken naar nieu we energiebronnen. Da jan spreekt met PLO- man TEL AVIV (UPI) De Israëlische minister van bui tenlandse zaken Mosje Dajan heeft gisteren in Hebron op de westelijke Jordaanoever op nieuw met een aanhanger van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO gesproken, de kritiek negerend op een soortgelijke ontmoeting vorige week in Gaza. De president van Egypte, Anwar Sa- dat, is gisteren naar Israël ver trokken voor een bezoek van drie dagen. Hij zal on der meer met pre mier Menachem Begin van gedach ten wisselen over de Palestijnse auto nomie en de toe komst van Jeruza lem. Proost WAT VOOR LEUZf Actiegroepen tegen de kern centrale Dodewaard... ZO KAN IK N)tT VÖORLICHTEN .hebben een voorlichting sbijeenkomst in het Gelderse provinciehuis trachten te ver storen. Zij boden de commissaris van de koningin Mr. W. J. Geertse ma een glaasje afvalwater aan, dat hij prompt opdronk. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00' uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM In een uiterst gespannen sfeer zijn vanmiddag op een geheime plaats wederom de onderhandelingen begonnen tussen werkgevers en vervoersbonden FNV over een nieuwe cao voor het havenperso neel. Een woordvoerder van de bonden ver klaarde zeer pessimistisch te zijn over het resultaat, omdat de werkgevers naar zijn zeggen vrijwel alle eisen afwijzen. Een woordvoerder van de werkgevers, vertegen-' woordigd in de Scheepvaartvereniging Zuid toonde zich wat optimistischer. Wanneer vandaag geen akkoord wordt be reikt is de kans groot dat de vervoersbonden zelf stakingsacties op touw gaan zetten. Vo rig week, voor de aanvang van de onderhan delingen, stelden de vervoersbonden dat ui terlijk vanmiddag een nieuwe cao op tafel moest liggen. De kans op vakbondsacties als dat niet het geval zou zijn, werd toen niet groot geacht- Achtduizend man havenpersoneel staakte ook vandaag door en trok na de bijeenkomst vanmorgen op het Afrikaanderplein in de monstratie naar kantoren van werkgevers. Het leeuwendeel van de stakers blijft de vakbondseisen te mager vinden en wil meer nettoloon zien. Actieleiders zeiden evenwel gisteren dat als er een nieuwe cao komt en de meerderheid in de haven gaat akkoord met het resultaat, de acties om nog meer geld Ultimatum vakbonden loopt vandaag af beëindigd zullen worden. Voorwaarde is voor het actiecomité wel dat ook de niet bij de vakbond aangesloten stakers akoord gaan. De schade van de havenstaking, die een groot deel van het personeel nu al een week broodeloos heeft gemaakt, loopt in de miljoe nen. Aleen al de gederve havengelden lever den een schadepost van een miljoen op. Wat het nadeel voor de overslagbedrijven is is niet bekend, maar gesproken wordt over op zijn minst tonnen aan inkomstenderving. COCOA BEACH (AP) De wervelstorm David heeft meer dan duuizend doden geëist, maar Florida is er nog tamelijk genadig van afgekomen, hoewel ook hier grote vernielingen zijn aangericht. De kracht van David was sterk vermin derd. Bovendien ging het rustige „oog" van de orkaan recht over Florida heen. De grootste vernielingen werden aangericht onder de, goeddeels verlaten, vakantiehuisjes en sta-caravans in de buurt van Cape Canaveral. Inmiddels komt al weer een nieuwe wervelstorm, namelijk Fre- derik zijn opwachting maken. Frederik trok over het door Da vid reeds geteisterde eiland Guadeloupe, maar richtte er alleen materiele schade aan. Leuvehaven, nabij museumschip "Buffel". 5 t/m 9 september, dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Trein Toegangfcilietten bij vele stations Complimenten van Wim Kan voor Jos Brink Op een besloten feest in Amsterdam heeft Wim Kan de Televizierring uitgereikt aan Jos Brink, die deze verwierf voor zijn optredens op tv. Wim Kan maakte Jos Brink overigens ook zijn complimenten voor de presentatie van het jubileum programma van de koningin „Alstublieft majesteit". (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Het Christelijk Nationaal VAkverbond (CNV) heeft de regering gevraagd het Nederlandse bedrijfs leven wettelijk te verbieden nieuwe investeringen in Zuid- Afrika te doen. Vervangingsinvesteringen zouden gekop peld moeten worden aan voorwaarden. Het CNV is tot dit verzoek gekomen omdat het meent dat recen te Zuidafrikaanse wetten die in naam moeten leiden tot volledi ge gelijkberechtiging van blanken en zwarten, in feite het apar- theidsbeleid meer kansen bieden. Het CNV zal zelf zijn akties om de discriminerende arbeidsver houdingen in Zuid-Afrika op te heffen met kracht voortzetten. Het verlangt daarbij overheidsmaatregelen die de regering in vloed geven op de gang van zaken in de Nederlandse vestigin gen in dat land. Via een wet zouden voorschriften moeten wor den gegeven voor investeringsplannen en zou geëist moeten worden, dat investeerders regelmatig rapporteren over de ont wikkeling in de ondernemingen betreffende produktie, omzet, aantal werknemers, investeringen e.d. Verwezen wordt naar Zweden, waar een soortgelijke wet is vastgesteld. Prinses opent vleugel 400-jarige Staatsdrukkerij Prinses Beatrix heeft gistermiddag de nieuwe vleugel van de Staatsdruk kerij aan de Haag se Cristoffel Plan- tijnstraat officiéél in gebruik gesteld. Na de ontvangst werd de prinses naar de grote zaal van de drukkerij geleid waar ter gelegen heid van het vier- hondjarig bestaan van de Staatsdruk kerij een aantal toespraken werd gehouden. Tevens ontving de prinses het eerste exem plaar van de heruit gave van het Plak kaat van Verlatin- ge, een belangrijk- wetgevend docu ment dat voor het eerst in 1581 werd uitgegeven* Buiten stonden ongeveer vijftig bewoners van de Rivieren buurt die demon streerden tegen de parkeeroverlast die de Staatsdrukkerij met zich mee brengt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1