^4ClóC0Oll^CI/llt^l Werkgevers in beraad over nieuwe cao-eisen NV dreigt .veiling Rijnsburg met staking ACTIES IN ROTTERDAMSE HAVEN GAAN DOOR te Medische wereld geen ,weldoenerij' meer Vervroegd uittreden voor mannen in gezondheidszorg badtas Val door pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: partaai ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 31 augustus 1979,69e jaargang no. 21440 Slave uit 1955 op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.10 uur Brandpunt over havenstakingen en om 22.35 uur deel 2 van „Jozef Stalin, de rode tsaar". Ned.I om 20.00 uur laatste af levering van „Angélique" en om 21.55 uur deel 5 van het „North Sea Jazz Festival". Zonnige perioden Flinke zonnige perioden en la ter een kleine kans op een on weersbui. Middagtemperatu- ren ongeveer 23 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen Morgen: zon op: 06.51, onder: 20.29. Maan op: 16.50, onder: 00.51. Hoogw.: 10.24 en 23.03. Laagw.: 05.50 en 18.20 OPEN HAVENDAG {OTTERDAM In het ieentebestuur van Rotter- |am hebben optimisten ken- jelijk een ruime meerder- eid- Evenals vorig jaar na- lelijk wordt in samenwer- ;ing met een aantal havenbe- rijven een „open dag" in de aven gehouden, waarop be- jngstellenden vrij kunnen ondwandelen en ge'infor- leerd zullen worden over de ang van zaken in de haven. weder en stakingen die- ende is zaterdag 29 septem- voor het gebeuren inge- Benzine morgen 2 cent duurder (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De benzine wordt morgen twee cent duurder. De maxiumum- prijs van een liter super komt dan op 125,2 cent, van een liter normaal op 121,8 cent. De maximumprijzen van per troleum en dieselolie gaan eveneens twee cent omhoog. Huisbrandolie en gasolie gaan morgen 2,45 cent per liter meer kosten, exclusief btw. De maximumprijs van stook olie stijgt met vijftien gulden per ton. Autogas, lpg, gaat met 4,5 cent per liter omhoog en komt daarmee op 49,5 cent per liter. Zon speelt mooi weer De zon is al weer bij na drie dagen een vertrouwd object aan de hemel. Zij speelt daarboven mooi weer alsof er niets aan de hand is geweest. Hoe dan ook: zij schijnt en wie maar even in de gelegenheid is profiteert ervan, op het strand, op het balkon, in te tuin of op een terrasje, zo lang het nog kan. Misschien dat we nèt niet even bleek de winter hoeven binnen te stappen als we er uit gekomen zijn. „De staatsecretaris wordt bedankt AMERSFOORT „We zijn erg dankbaar voor het nieuwe pavil joen, maar we hebben er geen per soneel voor". Staatssecretaris Ve der-Smit kreeg dit gistermiddag te horen van dr. M. van Rhijn, afde lingsarts van het nieuwe paviljoen „Beukenhorst" van het psychia trisch centrum Zon en Schild" in Amersfoort. De staatsecretaris kwam het nieuwe paviljoen bouwkosten negen miljoen gulden openen. Dr. Van Rhijn sprak er zijn verbazing over uit dat het col lege ziekenhuisvoorzieningen (COZ) uitsluitend bouwplannen voor kleinere verpleegeenheden goedkeurt maar geen toestemming geeft er personeel voor aan te trekken. Minister Scholten: Geen uitbreiding Unifil-troepen DEN HAAG Minister Scholten van Defensie is niet van plan het Nederlandse detachement in Liba non uit te breiden. Dit deelde hij gisteren mee aan de Tweede Ka mer. Hij zei dat de aanloopproblemen bij het Unifil-detachement inmid dels voorbij zijn. Ook worden er veel minder wachtdelicten gecon stateerd. Begin september is de VN-vredes- macht op volle sterkte; dan komen er driehonderd Ghanezen bij en is het totaal aan manschappen op zesduizend gekomen. Werkloosheid in augustus toegenomen DEN HAAG (ANP) Het aantal werklozen in ons land is in de maand augus tus met 6900 personen toege nomen tot in totaal 218.000. In de afgelopen maand raak ten 5500 vrouwen hun baan kwijt en 1400 mannen. Gecor rigeerd voor de invloeden van het seizoen is de werkloosheid in augustus gedaald met 2900 tot 208.900 personen. De open staande vraag bij de arbeidsbu reaus lag eind augustus 3500 lager dan eind juli. Deze is daardoor op 70.300 gekomen. ROTTERDAM De werk gevers in de havenbedrijven zijn vanmorgen in vergadering ge gaan om de gisteren bekend ge worden cao-eisen van de ver- voersbonden FNV te bespreken. Het is vrijwel zeker dat dat be raad vandaag wordt afgerond en dat direct daarna een overleg tussen werkgevers en vervoers- bonden zal beginnen. Het sta kende havenpersoneel was ook vanmorgen niet gerust op de goede afloop van die besprekin gen en zette de acties gewoon voort. De nieuwe cao-eisen werden giste ren opgesteld tijdens een geheime bijeenkomst van de bedrijfsgroep havens van de vervoersbonden FNV. Het eisenpakket, dat is geba seerd op het eerder vastgetelde FNV-arbeidsvoorwaardenbeleid, houdt de volgende wijzigingingen in: een netto-loonsverbetering voor al het personeel een extra vakantiedag per jaar vervroegde uittreding vanaf 62 jaar De FNV heeft overigens bij de eis tot loonsverbetering geen concrete bedragen genoemd. Uit uitlatingen van de bonden eerder deze week is wel gebleken dat het huidge sy steem waarbij het basisloon wordt uitgebreid met toeslagen, moet worden omgezet in een constructie waarbij iedereen een vast loon krijgt. Praktisch zou dat kunnen betekenen dat de dertig gulden eis - wordt ingewilligd. De bonden heb ben hun leden vandaag op de hoogte gesteld van de eisen en ook van hun voorwaarde dat er vóór komende dinsdagmiddag duide lijkheid moet zijn. In Rotterdam heeft vanmorgen ook overleg plaatsgehad tussen burge meester Van der Louw en een dele gatie van de sleepbootstakers. Van der Louw zei na afloop bij de directie van Smit te willen aandringen op uit betaling van de lonen van de 16 ver oordeelde stakers. Daarentegen vroeg hij de stakers de acties stop te zetten gedurende de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Zie verder pag. 13. BBBBHBBBBHBB ■BHH ITRECHT De dienstenbond CNV heeft van et bestuur van de coöperatieve veiling Flora i Rijnsburg geëist dat de onderhandelingen ver een vernieuwing van de cao voor de 120 lerknemers vóór 11 september rond moet zijn. o niet, dan zal de bond het bedrijf een staking anzeggen. Dit is vanmorgen door bestuurder I.C. van der Snel van dë dienstenbonden CNV ekendgemaakt. ver een rgoot aantal punten zijn beide partijen èt nu wel met elkaar eens. Over de beloning van et personeel is de bond, nu er een vijfdaagse 'erkweek op de veiling is ingevoerd en er ook op aterdag wordt gewerkt, niet tevreden. Volgens (an der Stel valt er met het bestuur hierover niet onderhandelen. Hij verwijt het bestuur een ge- rek aan personeelsbeleid en het nemen van een maatregelen. Alstublieft majesteit meest bekeken op tv HILVERSUM - In het tweede kwartaal van dit jaar werd het op 30 april uitgezon den tv-programma Alstublieft majes teit", gewijd aan het regeringsju bileum van de koningin vanuit het Haagse Congresgebouw, het meest bekeken en wel door 5,5 miljoen kijkers. Op de twee de plaats komt An- dré van Duin met 5,3 miljoen kijkers. Nieuwe artsentarieven nodig medische wereld zijn tarieven heeft overgoten moet er volgens de Consumenten bond maar eens af. De medische wereld doet als of de behande ling om „weldoe- nerij" gaat. „Spe cialisten bijvoor beeld passen voor de particu liere patiënten het zogenaamde draagkrachtbeginsel toe, maar omdat tegenwoordig iedereen is verzekerd, is dat toch volstrekt niet meer nodig", aldus de Con sumentenbond. Hoewel aldus de bond de 26 medische specialismen zeer ver schillen, worden ze tonutoe altijd over één kam geschoren. Daarom is een afzonderlijk prijs/inkomensbeleid voor elk speci alisme noodzakelijk. Ook aan de grote verschillen in de tarieven voor particulieren en ziekenfondsverzekerden moet volgens de Cönsumentenbond eeq einde komen. De normen van de tariefsopbouw zijn verou derd, zij moeten worden aangepast aan deze tijd. De kritiek van dé bond op de tarieven in de medische wereld richt zich op huis artsen, specialisten, tandartsen en apothekers. Voor de huisart sen zouden er duidelijker richjtlijnen moeten komen, ook al om dat dezen mede kunnen rekenen op inkomens uit keuringen. Daarnaast heeft de bond in de academnische ziekenhuizen wat wordt genoemd „schimmige toestanden" ontdekt. Zij bestaan hieruit, dat deze ziekenhuizen artsen aan een extra inkomen helpen. Gouden bestek Zes miljoen gulden, dat is de prijs die de ko per van deze uit 516 delen bestaande cas sette moet neertellen. Zesendertig personen kunnen tegelijk gebruik maken, van dit bij Sola in Zeist vervaardigde gouden bestek. En nou niet meteen roepen dat er geen ko pers voor zijn, want die zijn er wel. Tenmin ste op de Amerikaanse en Arabische markt, waar dit 24 krts. eetgerei verkocht gaat wor den. Voor bezitters van een smalle beurs overigens geen reden tot treurnis. Een een voudige lunch kan genuttigd worden met een bord en bestek dat „slechts" ƒ160.000 behoeft op te brengen. Het gebruik is wel strikt voorbehouden aan gespierde eters, want in het lunchservies is een kleine drie kilo goud verwerkt. Meer stations in voorsteden DEN HAAG Het aantal NS-stations in voorsteden zal aanzienlijk worden uit gebreid. Minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat) heeft dat gisteren in de Tweede Kamer toegzegd bij de voortgezette behandeling van het tarievenplan voor het openbaar vervoer. De be windsman liet ook weten haast te zullen maken met de invoering van een invali- denkorting op bus, trein en tram. De PvdA diende een motie in om de voorgenomen tariefs verhoging van gemiddeld 5,5 procent, die per 1 oktober in het kader van de harmonisatie van de tarieven van het open baar vervoer wordt doorge voerd, in de ijskast te zetten. Omdat CDA en VVD de ver hoging wél willen accepteren, maakt deze motie weinig kans te worden aangenomen. In boek had Mountbatten meer geluk, CHICAGO Lord Mountbatten, maandag ge dood bij een bomaanslag in Ierland, heeft in de fanta sie van de Amerikaanse schrijver Bill Granger, meer geluk gehad. Drie weken voor de aanslag pu bliceerde hij zijn boek „The november man" met als thema de aanslag door de IRA op een Britse lord, neef van de koningin, aan boord van een schip in de Ierse Zee. De hoofdper soon overleeft echter de aanslag. De schrijver zegt dat zijn uitgever hem in overweging had gegeven prins Charles als hoofd persoon te kiezen. Ingelukken met «rncentrales lARRISBURG(AFP) - Zes 'erknemers van de kerncen- rale van Three-Mile Island ijn in de nacht van dinsdag 'P woensdag blootgesteld aan kaling. Tijdens reparatie- Verkzaamheden aan een klep "orden verscheidene li- baamsdelen van de mannen 'lootgesteld aan een grotere 'oeveelheid straling dan de Haximaal toelaatbare hoeveel- le'd in drie maanden. Een rote, nog steeds proefdraaien- 'f. Finse kerncentrale bij 01- "luoto in het weste van Fin and is buiten bedrijf gesteld 'adat er radioactief water uit en gebroken pijp was ge boomd. Hagenaars in Griekse cel RIJNSBURG Een Rijns- burgse vrouw in gistermid dag gewond geraakt toen zij met haar fiets viel op het kruispunt Valkenburger- weg/Julianalaan. Twee kin deren die zij op haar fiets meenam, kwamen met de schrik vrij. De Rijnsburgse vrouw had t badtas aan het stuur van haar fiets hangen, omdat ze de kin deren bij zich had. De tas kwam tussen de spaken, waar door de vrouw kwam te val len. Zij werd in bewusteloze toestand naar het Leidse Aca demisch Ziekenhuis gebracht met een neusfractuur. Later op de dag kon zij weer naar huis. Scheepsramp op Mississippi Blusboten bestrijden een brand aan boord van het vrachtschip Inca Capac Yapanqui, dat bij de- oostelijke oever van de Mississippi ter hoogte van Good Hope na een botsing met een sleep van gastankers aan de grond is gelopen. Negen opvarenden worden vermist en 29 zijn gewond ge raakt. DEN HAAG De bloed bank Amsterdam heeft uit alle aangesloten ziekenhui zen de zakken bloed, afkom stig uit bloedbanken buiten Amsterdam, teruggehaald. Verder is er een extra eind controle ingevoerd, waarbij hoge druk op de bloedzak- ken wordt uitgeoefend. Aanleiding hiertoe zijn de twee sterfgevallen die zich deze week vermoedelijk tengevolge van bloedtransfu sies in twee Amsterdamse ziekenhuizen heben voorge daan. De bloedbanken in Den Haag, Utrecht en Amsterdam, zeggen dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de oor zaak mogelijk kan liggen in het toedienen van rode bloed celconcentraten, die met bac teriën waren besmet. DEN HAAG Twee Hage naars, 24 en 19 jaar oud, zitten al drie weken in een Griekse cel, beschuldigd van hasjbezit. De twee werden op 8 augustus door de politie uit een trein in Griekeland gehaald. De Ne derlandse ambassade in Athe ne heeft een Griekse advocaat de -verdediging van de Hage naars opgedragen. Wanneet- hun zaak voorkomt is niet be kend. Dit heeft het ministerie van Buitenlande Zaken in Den Haag meegedeeld. (Van onze sociaal-economische redac tie) ZEIST Met ingang van 1 januari 1980 kunnen alle mannelijke werk nemers in de gezondheidszorg in de meest brede betekenis van het woord en in het maatschappe lijk werk, vanaf hun zestigste jaar vervroegd uit dienst treden. Zij moeten dan wel vijf jaar zonder onderbreking lid zijn geweest van het pensioenfonds PGGM. Op hun 65-ste jaar krijgen zij dan toch het zelfde pensioen als wanneer zij ge woon zouden hebben doorgewerkt. Van hun zestigste tot hun vijfenzes tigste kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde „overbruggingsrége- ling die, als er geen sprake is van ne veninkomsten, maximaal recht geett op zeventig procent van het laatstge noten salaris. Ook hoeven die vijf jaar geen premies meer aan het pen sioenfonds te worden betaald. Met dit besluit heeft het algemeen bestuur van het pensioenfonds PGGM, het grootste bedrijfspensioen fonds van Nederland, een einde ge maakt aan de ongelijke positie van mannelijke en vrouwelijke werkne mers in de gezondheidszorg. Tot nog toe konden alleen vrouwen ver vroegd uittreden. bloedbank liiliiillililliliillllililllllllllilllllllll Bloedzakken terug naar Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1