Sr Kritiej^^an^PvdA^ei^D^óó op weigering van regering Werkgevers vleesindustrie geven nu toe PUBLIKATIE RAPPORT AANTJES Afscheid Andrew Young cabinet „ontstoort Hervatting overleg HTM vakbonden Zaterdag 25 augustus 1979,69e jaargang no. 21455 tekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jf.redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ia! ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Hello Dolly Zondag: .Hello Dolly", musi cal speelfilm uit 1969 met Bar- bra Streisand op Ned.I om 19.15 uur. Ned.II om 21.20 uur Piet Schreuders' „Hollywood at last". Zaterdag: Ned.I om 21.55 uur ..Session". Ned.II om 20.27 uur Achteruit rijden op Zandvoort. Weersverwachting van het KNMI tot zaterdagavond, op gemaakt te 18.15 uur: VRIJ KOEL. Perioden met zon, afgewisseld door een bui. Zwakke tot ma tige wind, krimpend van noordwest naar zuidwest tot zuid. Middagtemperatuur- on geveer 17 gr. 1 ter-Loeres bor \own Popov fcTERDAM De Russi- f clown Popov heeft van- g bij de opening van de vmarkt" op het Leidseplein Amsterdam de eerste „In- \Loeres" gekregen. Deze F, die is ingesteld door het jonaal 1-apnlgenootschap is h toegekend voor zijn lieke en universele humor". genootschap heeft de prijs fsteld om ook zijn waarde- voor humor buiten de fizen te kunnen tonen. Spitse knaap Een achttienjarige jongeman uit New York, beklom in dachtig het oude asielrecht de spits van een kerk toren om aan arres tatie wegens een roofoverval te ont komen. Politie en brandweer kwamen eraan te pas om hem ,,in veiligheid" te brengen. Het kostte hen wèl vier uur tijd. Goud in drie dagen 12 dollar duurder LONDEN Goud is de af gelopen drie dagen in Lon den niet minder dan twaalf dollar duurder geworden. De prijs steeg gisteren met vijf dollar tot 314,75 dollar per ounce (31,1 gram). De vraag naar het edele metaal wordt vooral toegeschreven aan de vrees voor een ople ving van de inflatie in de V.S. In Amsterdam steeg het goud gisteren tot 20.300 gul den per kilo. Donderdag was de prijs nog 20.025 gulden. ETA beïnvloedt Spaans toerisme MADRID Als gevolg van de bomaanslagen door de Baski- sche afscheidingsbeweging ETA hebben ruim een miljoen vakantiegangers afgezien van een reis naar Spanje. Dat valt op te maken uit offciële cijfers gisteren van de Spaanse rege ring. Er werd geen oorzaak aangegeven voor het feit dat in juli van dit jaar 5,8 miljoen toeristen Spanje bezochten (vorig jaar 7,1 miljoen). Reis bureaus schrijven de terugslag evenwel toe aan de activitei ten van de ETA. Agt: Lof Drabbe zei minister- ident Van Agt travond na af- I van het kabi- iberaad. De ver- dering van de irgdheid is, al- de premier,, ral te danken de „moedige piling van de f Drabbe, de (deskundige van FNV". Van Agt (s Drabbe's op ting ten aanzien de gebeurtenis- in Rotterdam, bbe liet overi- l donderdag nog en dat het kabi- Yan Agt maar t aftreden.... rote teen duim TARD De 'ling plasti- chirurgie van ziekenhuis in ard heeft een aagde grote transplantatie evoerd. De teen doet ■taan dienst linkerduim bij werknemer de Nederland- poorwegen. raakte zijn erduim vijf jaar den kwijt bij boren van een in een kabel- Het gemis van duim bezorgde vooral veel ilijkheden bij oppakken van werpen en om stelde hij aaldelijk po en in het werk plastische chi- 'e een alterna- duim te krij- pogingen zijn met succes be- De behan ode geneeshe- van het Sittard- iekenhuis heb- hem de garan- 'egeven dat de a tie is gelukt at de grote teen ekend als duim functioneren, mdien zal hij 'er grote teen, enig oefenen, taal kunnen lo- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamerfrac ties van de PvdA en D'66 hebben giste ren officieel kritiek geüit op de weige ring van de regering het aanvullende rapport van het Rijksinstituut voor Oor- lopgsdocumentatie (RIOD) over de zaak Aantjes te publiceren. _De PvdA wil dat het rapport zo snel mogelijk, voorzien van het commentaar van Aantjes zelf, (voorshands) ter vertrouwelijke kennisname van de Tweede Kamer wordt gebracht. Dit om de wei- geringsgronden van de betrokken ministers te kunnen beoordelen (zonder eventuele verdere schade voor Aantjes) en tevens om te kunnen na gaan of met het werk van de commissies Patijn en Enschede de zaak Aantjes voldoende is onderzocht. Om die laatste reden heeft de PvdA ook het initia tief genomen de Bijzondere Kamercommissie (on der voorzitterschap van de PvdA'er Patijn) bijeen te roepen voor een vergadering op dinsdagochtend. Deze commissie moet dan nagaan of het debat, dat geprogrammeerd staat voor dinsdagmiddag, vol doende is voorbereid. De socialisten staan zelf op het standpunt, dat dat zeker niet het geval is, zo lang er een rapport ligt, waar zij geen kennis van hebben kunnen nemen. D'66 is verbaasd over de weigering tot publicatie. Nog afgezien van de inhoud van het rapport, meent de fractie dat het niet op de weg van het ka binet ligt, maar op die van de Kamer om daarover een eindoordeel te geven. De huidige gang van zaken noemen de Democra ten „schadelijk voor de publieke en parlementaire meningsvorming in deze kwestie". D'66 heeft er dan ook bij het kabinet opaan gedrongen zo snel mogelijk tot publicatie over te gaan. Van CDA en VVD zijn nog geen fractiestandpun ten bekend. Vice-voorzitter Van Leijenhorst van de christendemocraten wil dat de regering ophel dering geeft. Bij de VVD wil men dat ook, maar vindt men het niet nodig het kamerdebat uit te stellen, aldus fractieleider Rietkerk. NEW YORK De demissionaire permaneiite vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, Andrew Young, heeft gistera vond in New York gezegd, dat het een „belachelijk beleid" is als een di aloog met de PLO is uitgesloten. „Maar als het van de Verenigde Staten en de Israëlische natie belachelijk is niet met de PLO te spreken, dan is het ook belachelijk voor velen van u rondom deze tafel geen goede betrekkingen met de staat Israël te hebben", aldus Young in een openhartige afscheidstoespraak tot de Veiligheidsraad. Young bood vo rige week zijn ontslag aan, na een ont moeting met de waarnemer van de PLO bij de Verenigde Naties, Zehdi Labib Terzi. Young zei gisteren, dat het voor hem „geen enorm, besluit" was geweest, „naar het huis van een vriend te gaan en er een andere vriend te ontmoeten". „Ik zag geen risico, behalve het verlies van mijn baan, want ik dacht dat als ik niet praatte, nog meer bloedvergieten in het Midden-Oosten het gevolg zou kun nen zijn. Geweld heeft niets bereikt in het Midden-Oosten en het heeft voor een deel de morelé basis van het Pale stijnse volk vernietigd. Israël besteedt zijn morele kapitaal, verspilt het, aan het bouwen van nederzettingen en het schenden van V.N.-resolutie-242 (die het opdraagt de in 1967 bezette Arabi sche gebiedeh te ontruimen)", aldus Young. Overigens heeft de Veiligheidsraad het del^at over de kwestie van de rechten van de Palestijnen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is gisteren opnieuw niet gekomen tot een stemming over wat voor ontwerp-resolutie ook. Zijn afscheidsrede was Andrew Young klaarblijkelijk zwaar gevallen. Na zijn speech had hij tenminste een grote zakdoek nodig 11 (Van onze parlementaire redactie) HAAG De fabrikant en importeur die nieuwe elek- :he apparaten op de Nederlandse markt brengt moet gaan aanmelden. Bij deze aanmelding moet een ver ing worden afgelegd dat de apparatuur voldoet aan de ijnen voor ontstoring. abinet ging gisteren akkoord met een nieuwe regeling voor tstoren van elektrische apparaten die in de huishoudens n gebruikt. Daaronder vallen o.m. naaimachines, stofzui- mixers, koelkasten en wasmachines. Verder komt er een ringsregeling voor draagbaar elektrisch gereedschap zoals achines, en andere elektrische apparatuur, zoals grammo- en film- en diaprojectoren. n die fluorescerend licht geven zullen ook onder een ont- gsregeling gaan vallen. Apparatuur die niet voldoet aan de ijnen mag niet in Nederland worden vervaardigd of inge- De handel is slechts toegestaan als op het apparaat staat —■egeven dat het ontstoord is. De bedoeling is dat de regelin- 1 januari a.s. ingaan. Voor de apparatuur die al vóór deze ui aanwezig of- in produktie was zal het besluit pas 1 januari in werking treden. Volgende week beslissing over stadhuis A'dam (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Het kabinet wil eind volgende week een definitieve beslissing nemen over de rijksbijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe stadhuis annex mu ziektheater in Amsterdam. Komende week moeten vóór de beslissing nog enkele za ken onderzocht worden. Dit deelde premier Van Agt vrijdagavond mee na afloop van het kabinetsberaad. Naar verwachting zal het Rijk rond 250 miljoen gulden bijdragen. Het nog te verrichten onder zoek heeft onder meer betrek king op de hoogte van de ex ploitatiekosten. Augstein in cel wegens hasj-bezit ROME De uitgever van het Westduitse tijdschrift „Der Spiegel", Rudolf Augstein (56), is wegens het bezit van verdovende middelen op het vliegveld van de stad Olbia (Sardinië) aangehouden. Augsteun zou 40 gram hasjiesj bij zich hebben gehad. Hij had tegen de politie gezegd dat hij zelf geen drugs gebruikt. De uitgever werd naar de gevan genis van Tempio Pausania in de buurt van Olbia overge bracht. GIFT BOOTVLUCHTELINGEN: GEEN SCHENKINGSRECHT DEN HAAG Voor alle giften die in de loop van dit jaar ge daan worden aan de „Stichting vluchteling 1976" in verband met de actie voor de Vietnamese bootvluchtelingen zal vrijstel ling worden verleend van het schenkingsrecht. Dat moet be taald worden bij giften boven vijfduizend gulden. Minister An- driessen van financiën heeft dat gisteren toegezegd, aldus de stichting, die de inzamelingsactie organiseert. De actie, die ge lijktijdig in een tiental landen wordt gehouden, zal in Nederland morgenavond worden ingeluid door premier Van Agt via radio en televisie. Ook in België, Denemarken, Finland en IJsland zullen bewindslieden hun medewerking geven bij het voeren van de actie. DEN HAAG Het overleg tussen van de HTM en de vak bonden wordt hervat. Op 12 juni werd dit door de vervoein bonden FNV en de Unie afgebroken. Na een besprekeing van de directie met de bonden is nu besloten het overleg op nieuw te starten. In een door de directie uitgegeven verklaring zegt zij het van belang te vinden voor de goede voortgang van de werkzaamhe den bij de HTM, dat opnieuw wordt gepraat met de vakorgani saties. Met name wil de directie overleg voeren over de door haar te nemen beluiten met betrekking tot de organisatie van het bedrijf. Ook de zogeheten functie-inhoud zal tijdens dit overleg ter sprake komen. Hiervoor zal het functie waardering steam worden ingeschakeld. Gezien de verklaring van de directie van de HTM hebben de bonden zich bereid verklaard het overleg op 28 augustus voort te zullen zetten. UTRECHT Na ruim veertien uur uitputtende onderhandelin gen zijn de werkgevers en werknemers in de vleesindustrie het vannacht toch nog eens geworden over een loonsverhoging con form de vakbondseisen voor alle 12.000 werknemers in deze be drijfstak. De stakingen in de diverse vleesbedrijven zijn hiermee beëindigd. Alleen bij Coveco, met vijf vestigingen met circa 3.000 werkne mers, werd gisteren nog doorgestaakt; bij andere bedrijven waren de stakingen na afzonderlijke toezeggingen van de directies opge heven. Het uiteindelijke resultaat is een loonsverhoging van twintig gul den bruto per week met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1978, wat in feite betekent dat de werkgevers volledig tegemoet zijn ge komen aan de eisen van de voedingsbond FNV: 20 gulden bruto per week vanaf 1 juli en 500 gulden schoon ineens. De vlees-werk nemers krijgen die circa 500 gulden nu door een loonsverhoging die zo ver terug werkt, dat het vereiste bedrag van 500 gulden be reikt wordt. Deze woordenstrijd was kenmerkend voor de uiterst moeizame on derhandelingen, die op een gegeven moment dreigden mis te lopen vanwege een verschil van netto 100 gulden. Nadat allerlei varian ten van looncompensatie over tafel waren gegaan, kwamen beide partijen vanmorgen in de vroege uurtjes van de zaterdagochtend tot het bovenomschreven vergelijk. „Er is nog nooit met de belas tingtabellen op tafel onderhandeld, maar hier is het gebeurd", al dus een woordvoerder van de voedingsbond FNV. Hij toonde zich dan ook zeer verbaasd over de onderhandelingswijze van de vlees- werkgevers: „Een nog nooit vertoond toneelstuk, zeer amateuris tisch". Een woordvoerder van de vlees-werkgevers noemde na afloop van de onderhandelingen het al eerder toegeven aan de looneisen van de vakbonden door sommige bedrijven, „een factor die de onder handelingen voor beide partijen zeer heeft bemoeilijkt". Als resul taat van de onderhandelingen noemde hij nog het verlengen van de cao-looptijd in de vleessector van januari 1980 tot mei 1980. De schade die zijn bedrijfstak door de staking heeft geleden kon hij niet exact becijferen. Nap de Klijn overleden HILVERSUM Violist Nap de Klijn is donderdagavond in de VAR A-studio in Hilver sum aan een hartverlamming overleden. De Klijn was daar samen met de pianist Rudolf Jansen opnamen aan het ma ken voor een KRO-program- ma ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. De Klijn studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en deed in 1934 met lof eind examen. Kort daarna werd hij concertmeester van het VAR A-orkest Na de Tweede Wereldoorlog vormde De Klijn samen met zijn vrouw, de pianiste Alice Heksch, het Amsterdams Duo, dat veel premières uitvoerde. Na de Tweede Wereldoorlog was hij 'leider van het Hollands Strijkkwartet en later van het Nederlands Strijkkwartet, dat vooral in de Verenigde staten hoog werd gewaardeerd. Fles uit '29 opgei ist MARYSTOWN - Een treiler heeft voor de kust van Nieuw Zeeland een fles uit'zee opge\ ist, die er in 1929 vana f een oceaanstomer was ingegooid. Er zat natuurlijkeen briefje in. Daarop stond: Gegooid van af het stoomschip Montrose, vertrok ken uit Glasgow op 12 januari 1929. De brief was onderte kend door Richard Kay uit Schotland die de vinder vroeg hem door te sturen naar „Mevrouw Kay". De schipper zal alsnog proberen mevrouw Kay de brief te doen ge worden Mitterand zendpiraat PARIJS De lei- der van de Franse socialisten, Francois Mitterand is giste ren, met twee ande ren, beschuldigd van zendpiraterij. Hij heeft de wet op het overheidsmono- polie op radio- en t.v.-uitzendingen overtreden. De aan klacht vloeit voort uit een politie-inval op 28 juni in een ge bouw van de socia listische partij, waarin Mitterand en enkele anderen bezig waren een aanval op het rege ringsbeleid uit te zenden. Weer bouw- stop voor kerneentrales in VS WASHINGTON Het bureau dat toe zicht houdt op de nucleaire industrie in de Verenigde Staten heeft na één dag de bouwstop voor kerncentrales weer ingesteld. De bouwstop afgekon digd na het ongeluk met de kerncentra le in Harrisbürg, was donderdag op geheven. De com missie die belast is met het onderzoek naar de atoomramp in Harrisbürg, liet meteen weten ern stig bezorgd te zijn over de opheffing van de bouwstop. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer .071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog •gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1