Regering wijs^iiieuw RIOD^rapport zaak-Aanties af Beest van belaagt Brits bos Voorschoten mag woonwagens verwijderen Hoogeveen Vleesindustrie nu voor bijna een derde „plat Y ervoersbonden: Geen steun voor stakende slepers ekenfondsen akkoord et subsidie voor ervensbegeleiding Koffer met 16.000 gulden gestolen teicL&e 0outant Vrijdag 24 augustus 1979,69e jaargang no. 21434 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND hekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - rtaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. De boekaniers „De boekaniers", speelfilm met Yul Brynner en Charlton Heston op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.25 uur Brandpunt over Zuid-Molukkers en om 22.50 uur ..Jozef Stalin, de rode tsaar". Ned.I om 19.25 uur slot van „Het meisje met de blauwe hoed" en om 21.55 uur „Streets of San Francisco". Koel en buien Half- tot zwaar bewolkt met enkele regen- of onweers buien. Middagtemperaturen rond 17 graden. Matige, af en toe krachtige wind draaiend van zuidwest naar west of noordwest. Morgen zon: 6.39 - 20.45. Schev. hoogw.: 5 36 en 17.56. Laagw.: 1.29 en 13.43. inosaurus- >ren in VS vonden WINGTON DPAIn merikaanse staat Monta- ijn voor het eerst in de mbesehadigde dinosauru- >n gevonden. De leeftijd de eieren wordt geschat igeveer 80 miljoen jaar. jaat om veertig eieren uit ïg verschillende nesten. werden kaakbeenderen mden met microscopische Jen. De eieren zijn onge- 15 cm lang, hard als fi en hebben een schaal zwarte vlekken. Vijf agenten ziek na zwemmen in zee SCHEVENINCEN Vijf van de tien agenten van de Haagse strandpolitie, die iede re maandagmorgen verplicht één uur in zee moeten zwem men, zijn deze week met ziek teverschijnselen uit het water gekofnen. Eén van hen begon onmiddellijk te braken, drie kregen flinke last van diarree en een agent had het zo erg te pakken dat hij zich ziek moest melden. Volgens hen was het water.veel te smerig om in te zwemmen. In Lochem zijn gisteren viswed strijden gehou den tussen poli tici en persmen sen. Staatsse cretaris Haars van justitie was een van de deelnemers. Ook zanger Willy Alberti was van de par tij, hoewel het niet helemaal duidelijk is aan wiens kant hij stond. Bemanning van Rainbow Warrior vrijgelaten Reykjavik <ap> De be- manning van de Rainbow Warri or, het schip van de milieu-orga nisatie Green Peace die onder meer de walvisvangst bestrijdt, is gisteren vrijgelaten. De 16-koppige bemanning moest gisteren voor een marinehof ver schijnen en mocht daarna weer gaan. De Rainbow Warrior werd geënterd en opgebracht door de IJslandse kustwacht nadat zij ge poogd hadden de vangst van wal vissen te verijdelen. Verbod bouw kerncentrales VS opgeheven WASHINGTON (DPA) De Amerikaanse kernenergie commissie heeft het voorlopi ge verbod op de bouw van kerncentrales opgeheven.De eerste twee reactoren die nu gebouwd mogen worden, zijn van hetzelfde type als de cen trales die al in gebruik zijn in de Verenigde Staten. Er was eén bouwverbod ingesteld na het ongeluk met de centrale in Harrisburg. Na een onder zoek zijn er in de centrales wijzigingen aangebracht. Reflecterende pedalen deugen niet DEN HAAG De ANWB en de Consumentenbond zijn na een onderzoek tot de conclusie gekomen dat een groot deel van de reflecte rende pedalen voor fietsen niet deugen. Hoewel de overheid, die heeft bepaald dat elke fiets vanaf 1 november dergelijke pedalen moet hebben, bijzonder lage kwaliteitseisen heeft gesteld, blijken maar twee van de ze ven verkrijgbare typen (beide van Union) te voldoen. Recordverkoop nieuwe NS- kortingskaart UTRECHT Hoewel de nieuwe kortingskaart van de Nederlandse Spoorwegen pas in oktober gebruikt kan wor den, zijn er nu al 6100 van verkocht. De NS verwachten binnen en kele dagen het recordaantal van tienduizend kortingsU tar ten kwijt te zijn. Met de kaart kan tegen betaling van een vast bèdrag korting vergekre- gen worden op gewone trein kaartjes. Aantjes overweegt juridische stappen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer krijgt het jongste rapport van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen tatie over de gedragingen van Mr. W. Aantjes, oud-voorzitter van de CDA- Tweede-Kamerfractie niet in handen. De regering heeft hiertoe besloten om dat volgens haar de heren De Jong en Van der Leeuw van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in dit jong ste rapport niet ter zake doende gege vens uit hun eerste rapport (van vorig jaar november) hebben opgenomen. „Dergelijke beschouwingen zijn uiteraard bui ten de orde...", aldus de regering. Zij wil hier- i mee aangeven, dat deze delen uit het jongste rapport niets kunnen toevoegen aan de voor het kamerdebat over de kwestie-Aantjes nood zakelijke gegevens. Mr. W. Aantjes, die zich vorig jaar november 5TELVEEN (ANP) De Ziekenfondsraad is gisteren zon- hoofdelijke stemming akkoord gegaan met de toekenning subsidies voor twee projekten op het gebied van stervensbe; iding. Financiële steun op dit terrein is door de ziekenfond- nog nooit eerder verleend. Rotterdamse stichting „Voorbij de Laatste Stad" krijgt over periode van vijf jaar een subsidie van maximaal 4,2 miljoen en voor het al lopende project stervensbegeleiding in het leeghuis Antonius-IJsselmonde. De stichting Terminale in Amsterdam die een vergelijkbaar project op stapel heeft komt eveneens in aanmerking voor financiële steun. In iterdam wil men het accent vooral leggen op begeleiding stervensprocessen die thuis, binnen de familiekring, plaats en. Er komt een begeleidingscommissie die ondermeer tot krijgt de activiteiten van de twee stichtingen op elkaar af emmen. terugtrok als Tweede Kamerlid en daardoor als voorzitter van de CDA-fractie als gevolg van in het RIOD-rippo-t gedane beschuldigingen over zijn oorlogsverleden, sluit mogelijke juridische stappen tegen de Staat en/of het RIOD niet uit. Dit hangt volgens hem af van de resultaten van - het Tweede-Kamerdebat over deze kwestie. De i Kamer vindt het noodzakelijk aan de hand van f'| de rapporten van de commissie-Enschede en van de commissie-Patijn een debat te houden j^J over de kwestie Aantjes. Dit temeer, omdat bei- |>1 de commissies een aantal gegevens uit het eer- '3 ste RIOD-rapport niet verder hebben on- derzcht, of onjuist hebben bevonden. Daarom neemt de regering het de heren De Jong en Van der Leeuw kwalijk, dat zij deze gegevens toch weer in hun jongste rapport heb ben opgenomen. Zij vinden deze werkwijze „in correct ten opzichte van mr. Aantjes" en menen dat De Jong en Van der Leeuw „stellingen be schrijven waarvan noch de juistheid, noch de onjuistheid kan worden of is vastgesteld". Op dringend verzoek van de regering zal mr. Aantjes het jongste RID-rapport wel ontvangen. 11 Stakers bij Homburg in Cuyk aan de Maas doden de tijd met een spel letje kaart. Bij het bedrijf hebben achthonderd man het werk neerge- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De stakingen in de vleesindustrie die begin deze week in enkele bedrijven zijn begonnen brei den zich steeds verder uit. Vanmorgen heeft het personeel van de Coveco-ves- tigingen in Borculo (540 man) en Twello (465 man) het werk neerge legd om kracht bij te zetten aan de in middels al bekende looneisen: Twin tig gulden bruto per week met terug werkende kracht tot 1 juli en vijfhon derd gulden schoon in het handje. Het totaal van stakers in de vleessector bedraagt nu 3800 man, bijna een derde van het personeel in deze bedrijfstak. De werkgevers in de vleesindustrie hebben zich inmiddels bereid ver klaard met de vakbonden te gaan pra ten op basis van de eisen die de bon den hebben voorgelegd. Dit werd gis teravond bekendgemaakt na afloop van het beraad dat de werkgevers in Utrecht hebben gevoerd. Aanvankelijk waren zij alleen bereid overleg te voe ren over „de ontstane situatie in de vleesindustrie". Het CNV wilde op deze basis wel on- jderhandelen, de voedingsbond FNV weigerde en wilde alleen praten over de looneisen. Op de vraag of de werk gevers overstag zouden gaan, zei een woordvoerder: het zal wel moeten; er zijn nu overal stakingen. Als je het mes op de keel wordt gezet, wat moet je dan?". Hij zei de stap van het con cern Compaxo, dat aan de vakbondsei- sen tegemoet is gekomen, te betreuren. Het overleg is vanochtend voortgezet. Postende sleepbootbemanningen op de Rotterdamse Willemskade, waar zij hun boten aan de ketting gelegd hebben. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor Hoek van Hol land liggen momenteel veertien zee schepen te wachten om de haven van Rotterdam te worden binnengesleept. In de haven moeten elf schepen aan de kade blijven omdat zij door de sta king van de sleepbootbemanningen niet weg kunnen. In de haven is het verder rustig. De kans dat de staking zal overslaan naar het havenpersoneel wordt klein geacht, temeer omdat de vervoersbonden FNV en CNV de sta king niet steunen. Er zijn echter actie groepen die bij diverse bedrijven pam fletten uitdelen met oproepen tot mee- s taken. Frans Drabbe, lid van het hoofdbe stuur van de FNV en loondeskundige achtte de actie van de sleepbootbeman ningen op geen enkele manier te rechtvaardigen. „Ze beroepen zich ge heel ten onrechte op de situatie in de loonindustrie". Maar mochten de wilde stakers onverhoopt aan het langste eind trekken, dan kan dat wellicht een loongolf tot gevolg hebben, vreest Drabbe. „En als in het Botlekgebied een loongolf begint, dan is het einde zoek en staan we voor een ramp". De directie van Smit Internationale, de werkgever van de stakende slepers, is niet bereid aan de eisen van de ac tiegroep vijftig gulden méér per week te voldoen. Zij bereidt juridi sche maatregelen voor, waaronder een kort geding, tegen de stakende slepers. LONDEN Het mon ster wordt „Het Beest van Bath" genoemd, het houdt zich schuil in krakend kreupel hout, het is toegerust met drakula-tanden, het vreet de bast van hoge bomen, het heeft complete vogel-orkes ten uit de bossen ver jaagd. Het monster huist in een bosrijke omgeving acht kilometer ten zui den van Bath, waar ek sters, kauwen en dui ven in grote kolonies plachtëh te leven, maar thans de wijk hebben genomen. De bossen lig gen rond een heuvel met de interessante naam van de Koperen Klopper. Volgens een van de schaarse beschrijvingen van het „monster" is het ruim één meter lang en maakt de in druk een bril te dragen met wit geverfde gla zen, hetgeen aanleiding was tot de suggestie, dat het afkomstig zou kun nen zijn van een andere planeet. Het feit dat na de komst van het beest van Bath dé vogels zijn gevlucht werd gisteren bevestigd door de 81-ja rige Frank Green, die een huis op de Koperen Klopper bewoont. Gezien de schade die het monster aan de bo- mên toebrengt, moet het ondersteboven kun nen hangen aan de boomtakken, hetgeen sommigen het idee heeft geven dat het monster een zeer grote vleermuis zou kunnen zijn. Aan de schade te zien is het volgens een boswachter een eek hoorn geweest, maar dan een van tien maal het normale formaat. De boswachter is niet bang van het monster, maar wel zijn 17-jarige geit, April, die doodner veus in de bossen loopt en dan alleen nog maar onder geleide. Twee mensen hebben het monster waargenomen om half een in de nacht. Zij houden vol, dat zij broodnuchter waren toen zij het za gen. Resolutie over Palestijnse rechten ingediend NEW YORK Het debat in de Veligheidsraad over de positie van de Palestijnen wordt van middag, vijf uur Nederlandse tijd, voortgezet. Op tafel ligt een ont- werp-resolutie die de rechten van de Palestijnen omschrijft en eist dat de Palestijnen als vol waardige partner worden betrok ken bij het zoeken naar vrede in het Midden-Oosten. De ontwerp resolutie werd ingediend nadat VN-ambassadeur Andrew Young als voorzitter van de Veiligheids raad de debatten had verdaagd.' Young heeft een Amerikaans veto klaarliggen dat de resolutie zal tréffen. (Zie ook pag. II) reketend rotest ATWIJK Een 28-ja- bouwvakker uit idschendam heeft zich termiddag een tijd ig met kettingen vast- ilonken aan een lan- irnpaal op de Kat- jkse Zeeweg ter hoog- van het kantoor van ziekenfonds CZH. man is arbeidsonge- ikt en wilde op deze ze protesteren tegen het keringsbeleid van het kenfonds. Op een de- nstratiebord had hij zijn even jegens het fonds irgeschreven. De Kat- kse politie verwijderde demonstrant na enige zonder al te veel moei- VOORSCHOTEN De fa milie S.GJ. van der Werf, die sinds enige weken met een drietal caravans op een parkeerterrein achter de Treubstraat in Voorschoten verblijft, mag daar niet blij ven staan totdat GS een be sluit hebben genomen over zijn verzoek ontheffing te krijgen van de woonwagen- wet. De voorzitter van de af deling Rechtspraak van de Raad van State heeft dit vanmorgen beslist na de be handeling door de afdeling, gistermiddag, van het be roep dat de raadsman van de familie Van der Werf had ingesteld tegen de beslissing van de gemeente Voorscho ten, het besluit van GS niet af te wachten. B en W van Voorschoten heb ben zich vanmiddag over de uitspraak, en de te nemen maatregelen, beraden. De uit spraak van de Raad van State heeft voor de familie Van der Werf in ieder geval het ver trek uit Voorschoten tot ge volg. Bij de behandeling van het bezwaarschrift, gistermid dag, gaf de raadsman van de familie, mr. W.M.A. Kalkman, ADVERTENTIE ej Nieuwbouw-herenhuizentekoopin (zie de rubrieksadvertenties) te kennen, dat de familie niet voor zijn plezier op een par keerplaats is gaan staan. „Maar" zo stelde hij, „zolang er geen oplossing is gevonden, staan ze niemand in de weg. Er is ruimte genoeg". Raadsman M.C. de Graaf van de gemeente Voorschoten gaf echter te kennen, dat het een illegale zaak betreft en de fa milie, voor een verblijf in de gemeente, geen aantoonbaar belang heeft. Verder deelde hij mee, dat een beslissing ten gunste van de familie een pre- sedentwerking zou hebben, aangezien meerdere families met caravans in Voorschoten zijn neergestreken. OEGSTGEEST Een kof fer van een 34-jarige Leide- naar met 16.000 gulden in houd is gisteravond, tussen 21.30 uur en 23.30 uur, gesto len uit zijn geparkeerd staande auto in de Gever sstraat. In de koffer bevond zich 10.000 gulden aan geld, 6000 gulden aan cheques en een aantal andere beschei den. De dief is vermoedelijk door de rechterachterdeur de wa gen binnengedrongen. Er zijn geen breeksporen aan de wa gen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1