lepers leggen Rotterdamse ^aven plat Twee Nederlandse U nif il-militairen ernstig gewond Spanning tussen zwarten en joden in VS explosief CURSUS VOOR RROMFIETSERS IN- ARNHEM Drankstokers willen prijsafspraken \is: twintig gulden meer per week rmist fgtuig inden: ittenden Gevaarlijke gevangene ontsnapt Biddende bergbeklimmer behouden terug ^eidae (SommtiBB rsdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas icteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: [ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 23 augustus 1979,69e jaargang no. 21433 Joyce „Cormac Joyce", film naar een verhaal van Leonard Wib- berly op Ned.I om 19.35 uur. Om 21.55 uur gesprek met Geert van Oorschot. Ned.II om 19.25 uur „Bonkers" met Twiggy om 20.27 uur „Magie op het strand" en om 22.20juur Televizier-magazine" oyer selectie Vietnamese vluchtelingen. Koel Wisselend bewolkt en moge lijk een regen- of onweersbui. In de vroege ochtend nog en kele mistbanken. Middagtem- peraturen rond 18 graden. Zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. Morgen zon: 6.37 - 20.47. Schev. hoogw.: 5.04 en 17.27. Laagw.: 0.55 en 13.11. Lltider weigert «*ing: vijftig ;n zitten VEEN Een 37-jarige tuinder Drentse Tiendeveen weigert al 8 het formulier voor landbouw- in het Landbouw Economisch In- in te vullen. Zijn argument: [rnemer ondervind je alleen maar' irking van de ambtenarij. Sering kwam hem op een boete pduizend gulden te staan, te ver- |door vijftig dagen hechtenis. De Hikte het de boete te betalen. >Ckwam de politie hem gisteren op- ^iii zit nu. Nieuw record goudprijs De goudprijs be reikte gisteren op nieuw een record- prijs: 310 dollar voor een ounce (ruim 31 gram). Een Amsterdamse bankbediende wil de dit bedrag in goudstaafjes uit beelden en had' daarvoor een hoe veelheid goud no dig die ruim zes ton waard was. ARNHEM (ANP) Twee rijschoolhou ders in Arnhem starten begin oktober een gratis verkeerscursus voor bromfietsers. De cursus bestaat voorlopig uit drie woensdagmiddagen theorie. Bij voldoende animo worden die gevolgd door een mid dag praktijk en een examentje.De lessen zijn speciaal bedoeld voor jongelui cjie van de fiets op de brommer overstappen. Mét de cursus lopen de rijschoolhouders voor uit op het plan van het ministerie van verkeer om een soort bromfietsrijbewijs in te voeren. DEN HAAG (ANP) - De grote drankstokers in ons land willen opnieuw tot bindende prijsafspra ken komen om daardoor toekomstige prijsoorlo gen te voorkomen. Het produktschap voor gedistillerde dranken heeft gisteren ingestemd met het voorstel om naar een prijsverordening te streven. Centraal in deze verorde ning moet het verbod komen te staan om sterke drank beneden de inkoopsprijs (plus de btw) aan particulieren te verkopen. Vooruitlopend op een nieuwe bodemprijs heb ben de grote distillateurs afgesproken dat ze wijzigingen in de prijzen voor de 'groot handel, alleen na onderling overleg zullen doorvoeren. Concurrentie-slagen op het borrelfront braken vorig jaar uit nadat het Europese hof van justitie de minimumprijs voor jenever en vieux onverbindend had verklaard. Aangeslagen door de vaak heel felle onderlingen „oorlogen" willen stokers en handelaars zich nu toch weer op een bodemprijs vastleggen. Een vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken zei gisteren op een vergadering van het produktschap voor gedistilleerd dat dit schap spoedig weer over een prijsverordende bevoegdheid zal kunnen beschikken. San een onzer verslagge vers) ■■■OTTERDAM In de Rot- Mlrdamse haven is vannacht in staking uitgebroken on- de sleepbootdiensten, ilgens de gemeentelijke ha- dienst ligt het seheep- rtverkeer hierdoor bijna pat". Volgens stakingslei- Cor van der Zanden gaat om een cao-geschil bij de t Internationale Haven- pdienst (SIH) en Smit Door fusies en andere ienwerkingsverbanden ben deze twee concerns in Rotterdamse haven (bij- het sleepmonopolie. Het soneel van de sleepdien sten wil in navolging van de werkers in de vleesindus trie met de staking berei ken dat zij er twintig gulden bruto per week bij krijgen. De staking is vannacht door de nachtploeg (24.00 07.00 uur) be gonnen; de dagploeg sloot zich erbij aan. Om negen uur vanmorgen kwam het personeel bijeen om over de actie, en de eisen te praten. Een woordvoerder van de vervoersbon- den FNV zei: „We moeten eerst de resultaten van dit gesprek afwach ten, voordat we besluiten of we aan deze toch wel wilde staking onze steun kunnen geven". De staking sleiders hebben hun bonden wèl op de hoogte gebracht van hun acties. Juist zoals in de vleesindustrie bete kent de slepersstaking weinig min der dan het openbreken van de cao, die op 28 juni jongstleden door het personeel is goedgekeurd. Daarbij is men toen ondermeer akkoord ge gaan met een loonsverhoging van 4,80 gulden per week en de moge lijkheid tot vervroegd uittreden op 63- of 64-jarige leeftijd met behoud van 86 procent Van het laatstver diende loon. Bij de vervoersbonden FNV is men er niet zeker van dat de staking bij de sleepdiensten de enige zal blij ven: „Nu er in de vleesindustrie een precedent is geschapen, zullen er meer stakingen volgen". Door de staking van de slepers, zo meldde de Rotterdamse haven dienst. lagen er vanmorgen zeven schepen voor Hoek van Holland te wachten. In de haven wachtten zes schepen om naar buiten te worden gesleept. In Europoort is alles normaal. Het personeel van de zeeslepers dat daar werkt, valt onder een andere rege ling in de cao. pOL (ANP) Het ndse sportvliegtuig- sinds zondagavond rmist, is gisteren gevonden door de politie vlakbij isch-Duitse grens. De izittenden, sportvlie- der Haar en zijn r it Heeze (Noord- f), zijn om het leven A.Ljn. j van het ongeval zijn weersomstandighe- "Veest. Daardoor zou v'Jlonëntatie van de vlie- 2-^Wverlies hem en zijn ï- "fetaal zijn geworden. Jzoekers pn wonen f zij willen ÏAAG De overheid feen invloed op de waar een asielzoeker iII aanmelden en zich {rijven de ministers (binnenlandse zaken) {deniers (CRM) en 'retaris Haars (justitie) .bord op vragen van de {-Kamerleden Van den •n Aarts (beide CDA) hleiding van een ver- brief van het gemeen- ar van Hengelo over de W van het toenemende V Turkse christenen in Jlneente. Qieeft inmiddels wel met •reente Hengelo overleg over de vraag op wel- »e de druk op deze ge- verlicht zou kunnen EINDHOVEN (ANP) Een tot 20 jaar veroordeelde Eindhovenaar is gistermiddag tijdens een bezoek aan zijn ouders ontsnapt aan de vier hem begeleidende bewakers. De man (24) werd vier jaar geleden veroordeeld, ondermeer wegens moord op een winkelierster in Best en het ontvoeren en doden van een 5-jarig meisje uit Waalre. Hij verbleef in de Mesdagkliniek in Groningen. Gisteren mocht hij onder begeleiding op bezoek bij zijn ouders in Eindhoven. Toen hij naar het toilet ging zag hij kans een be waker neer te slaan en door de voor deur te ontsnappen. ADVERTENTIE flltre* aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. ADVERTENTIE Ml OEZE WEEK landelijke MIVA-aktie voor 746 vervoermiddelen Giro: 27 22 49 Inv MIVA Vi|verstraat 12 te Breda Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer. 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Spanje wil vóór 1981 A-Bom MADRID (AFP) Pre mier Adolfo Suarez van Spanje wil zijn land vóór 1981 aan een tac tisch A-bomwapcn hel pen. Dit is gisteren onthuld door het Madrileens dag blad Informaciones dat van mening is dat de produktie van een derge lijk wapen voor Spanje geen probleem is. Het be richt in Informaciones lijkt het antwoord te zijn op de verontrusting die voorzitter Clement Za- blocki van de commissie voor buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den heeft geuit over het feit dat Spanje het ver drag tegen de versprei ding van kernwapens niet heeft ondertekend. De Amerikaanse wet verbiedt de levering van uranium aan landen die deze overeenkomst niet hebben onderschreven. Niettemin schijnen de Verenigde Staten hun uranium-leveranties aan Spanje vooralsnog voort te zetten. Bosbrandbestrijders Tegen de felle gloed van de bosbranden in Portugal steken de silhouetten van de brandbestrijders scherp af. Portugal is de laatste dagen zwaar geteisterd door de branden. Duizenden hectaren bos zijn aan het vuur ten offer gevallen. „Niet blij in de rij" Geen enkelé automobilist komt graag in een file terecht. Hij heeft immers niet een auto aangeschaft om voort durend op de weg te moeten stil staan, soms met tientallen tegelijk. De Bovag en de Rai zijniiet daarmee na tuurlijk eens, vandaar de actie „Niet blij in de rij", zoals zij gisteren de ge voelens van de automolisten door middel van aansprekende borden op enkele auto's bij de Velser tunnel ver tolkten ZUID-LIBANON ONDER MOORDEND VUUR DEN HAAG Drie Neder landse Unifil-militairen zijn gisteren gewond geraakt bij een langdurig vuurgevecht in de buurt van Qana in Zuid-Libanon. De eerste lui tenant A. de Bruin (29) uit Zündert werd ernstig ge wond aan schouder en rug, soldaat A. W. Passon (19) uit Best aan het onderli chaam en soldaat P. J. Schouten (19) uit Schoonho ven raakte licht gewond aan de onderarm. De eerste twee zijn opgenomen in het Ram- bam-ziekenhuis in Haifa. Het vuurgevecht ontstond na dat twee Nederlandse pantser wagens ongeveer twee kilome ter ten oosten van Qana met raketgranaten werden bescho ten. De wagens maakten deel uit van extra-patrouilles, waartoe opdracht werd gege ven, omdat het eerder op de dag in het gebied tot een tref fen was gekomen met gewa pende personen, die weigerden hun voertuig te laten doorzoe ken. Isratische troepen hebben gis teren over de hele breedte van het zuiden van Libanon een van hun zwaarste bombarde menten uitgevoerd. Radio Bei roet heeft bekend gemaakt dat Israël en zijn rechtse Libanese bondgenoten allerlei doelen hebben bestookt met artillerie vuur en fosforbommen. Tegen deze actie is een officiële klacht ingediend bij de Veilig heidsraad. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft alle betrokkenen dringend gevraagd „deze niet aflatende tragedie" te beëindi gen. Boten werden tot zinken* ge bracht, woningen en auto's werden verhield of bescha digd, branden werden gesticht en duizenden mensen zochten een toevlucht in hun kelders om aan het moordende vuur te ontkomen. Juiste cijfers over het aantal slachtoffers zijn er nog niet, maar er zijn doden en talrijke gewonden te be treuren. Reizigers uit het getroffen ge bied vertelden dat dorpen tot 40 kilometer van de grens door granaten getroffen wer den. Het dorp Suchmor alleen al kreeg 80 175mm-granaten te verdurep. Een van de grana ten ontplofte in het interieur van een moskee. Maar het zwaarst getroffen leek Tyrus. In een periode van elf uur kwamen er ruim 600 granaten neer. De binnenstad zelf incas seerde elf voltreffers. In de haven zonken minstens tien boten. Vanmorgen zijn vijftig Israëlische militairen het grensdorp Barachit binnenge drongen, waar zij twee wonin gen opbliezen en verscheidene huizen doorzochten naar wa pens NEW YORK Amerikaan se zwarte leiders, die veront rust zijn over het aftreden van VN-ambassadeur An drew Young, hebben giste ren de Amerikaanse joden gewaarschuwd dat de span ningen tussen beide groepe ringen een gevaarlijk punt hebben bereikt. De zwarte leiders verklaarden dat de Amerikaanse joden niet ar rogant moeten zijn in hun relaties met de zwarten en dat Youngs vertrek „een toch al onplezierige verhou ding verder heeft verslech terd". De verklaring is er een van de vier die verschenen zijn na een langdurige vergadering in het hoofdkantoor van de NAACP, de nationale vereni ging voor de verheffing van gekleurde mensen. Alle be langrijke negergroeperingen in de Verenigde Staten waren op de vergadering vertegen woordigd. In de andere verklaringen is Israël gewaarschuwd dat de Amerikaanse buitenlandse po litiek een zaak is van de Ame rikanen, wordt Israël ge vraagd geen handel meer te drijven met Zuid-Afrika en wordt geëist dat zwarten lei dende functies krijgen in het ministerie van buitenlandse zaken in Washington. De zwarte Amerikanen vra gen van de joden „een groter gevoeligheid aan de dag te leg gen en bereid te zijn tot meer ruggespraak alvorens een standpunt in te nemen dat in gaat tegen de beste belangen van de zwarte gemenschap", zo luidt hun reactie op het ont slag van Young. De zaak van de Palestijnse rechten wordt niet aangeroerd, hoewel op de vergadering werd verklaard dat hel tijd werd dat de Ame rikaanse zwarten het eens gin gen opnemen voor de onder drukte Palestijnen". Ambassadeur Young, die te- :vens voorzitter is van de Vei ligheidsraad, is er niet in ge slaagd een debat over de rech ten van de Palestijnen te laten uitstellen. Young had alle le den van de Veiligheidsraad bij zich uitgenodigd om te voor komen dat de Veiligheidsraad een resolutie in behandeling zou nemen waarin de „onver vreemdbare rechten op zelfbe schikking. nationale onafhan kelijkheid en soevereiniteit" van de Palestijnen worden ge noemd. Carter had een milde re resolutie overwogen, maar Israël en Egypte hebben zich daartegen uitgesproken. Er zit voor Washington nu niets an ders op dan een veto uit te spreken tegen de vanavond in te dienen motie. Industriebond FNV: waarschuwen tegen berry lliumoxyde noodzakelijk UTRECHT (ANP) Vol- gens de FNV moet de over heid fabrikanten van pro- dukten waarin beryl wordt verwerkt verplichten op deze produkten te waarschu wen tegen contact met de ge- vaarelijke stof. Verder meent de FNV. dat de gren zen moeten worden gesloten voor produkten, waarop deze vermelding ontbreekt. De arbeidsinspectie zal er streng op moeten toezien, dat werknemers niet met be ryl in aanraking komen, al dus de FNV. Volgens, de bond is beryl, dat gebruikt wordt in de elektro technische industrie, zeer ge vaarlijk en mogelijk kanker verwekkend. De FNV zal mogelijk ook maatregelen vragen tegen bet gebruik van bepaalde chemi-" calien in 'snijolie', een koel- middel dat wordt gebruikt bij de bewerking van metaal. Het gebruik van deze chemicaliën zou door sommige stoffen erin volgens Zweede onderzoekin gen kankerverwekkend kun nen zijn. Kenia (UPI) De mysterieuze Keniaan die vorige week geschiedenis schreef door op blote voeten, zonder uitrusting en dun gekleed de Mount Kenya te beklimmen, is waar schijnlijk weer behouden teruggekeerd. De man was naar de top van Afrika's één na hoogste berg ge gaan om daar tot de Kikoejoegod En-Gai te bidden. Omdat ge vreesd werd dat hij de afdaling niet zou overleven werd een reddingsteam op pad gestuurd. Terwijl de religieuze klimmer vermoedelijk al lang weer thuis zit. moet het reddingsteam nog maar zien of het erin slaagt weer veilig beneden te komen. te O vè"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1