Orkaan in Ierse Zee overvalt zeilrace Energieverbruik moet kwart minder worden Vance kapittelt Young over onderhoud met PLO de kracht van TIEN DODEN GEBORGEN, HONDERD JACHTEN ZOEK KNMI WIL REGIONALE WEERSVOORSPELLING Acht paarden verdronken bij reddingsactie op Ameland Frauderende tandartsen wel degelijk aangepakt £eidóe <Bowva/nt polhekorsdijk 34. 2312 DD Leidon. postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas wf-redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tol 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43.05: jaar 160.70: losse nummers: 55 cent. Woensdag 15 augustus 1979,69e jaargang no. 21426 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Een dwaas „Verweer van een dwaas", Zweedse tv-serie op Ned.I om 19.50 uur. Om 22.24 uur recht streekse reportage van „Het Jeugdorkest van de Europese Gemeenschap". Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over verzet in Amerika tegen kernenergie en om 20.32 uur .Countdown' met Roxy Music. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en een en kele bui. Later op de dag meer zon. Middagtemperaturen on geveer 20 graden. Matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 6.24 - 21.03. Schev. hoogw.: 10.21 en 22.55. Laagw.: 5.57 en 18.27. Een reddingsheli- copter van Britse marine zweeft boven twee beman ningsleden van het jacht „Ariad ne", die ronddrij ven in zee. Zij zijn twee van de drie geredde beman ningsleden van het jacht, dat on derging in de storm tijdens de Fastnet Race. Twee andere le den van de be manning kwamen om het leven. Inzet: De beman- hing van het Ne derlandse jacht „Skaldis",dat de haven van het Ierse Cork kon binnenlopen. Als piMfi" stille getuige van water en wind fungeert het af gebroken stuur rad, dat hier mede wordt ge toond door kapi- 'ti j tein Sjoerd Nauta (derde van rechts). (Van onze correspondent Bert van Velzen) PLYMOUTH De helse orkaan die ten westen van Cornwall dood en verderf heeft gezaaid on der de bijna 350 deelnemers aan de Fastnet-zeilrace, is gaan lig gen. Bij het aanbreken van de dag waren er vanmorgen tien do den geborgen. Zeven deelnemers werden nog vermist gevreesd wordt dat ook zij verdronken zijn en van de uit zeven koppen be staande bemanning van één jacht is niets vernomen. Met helikopters, reddingsschepen uit Cornwall en Ierland en oorlogs bodems als de Nederlandse onder zeebootjager Overijssel ontvouwde zich gisteren vanaf de vroege och tend een reddingsoperatie die vele tientallen deelnemers aan de zeilra ce van een wisse dood iij de kolken de zee heeft gered. Vanmorgen, bij het aanbreken van het eerste daglicht, werd het zoeken naar geteisterde zeilschepen en be manningen in nood hervat. Het kan nog twee, misschien zelfs drie dagen duren voordat het lot van alle sche pen en bemanningen bekend is. De orkaan die op het hoogtepunt werd opgezweept tot windkracht 11, be gon gisteravond laat te luwen en was vanmorgen vroeg nagenoeg tot bedaren gekomen. Gedurende de nacht behoefden er geen bemannin gen in nood te worden gered van scheepswrakken en kon het red dingswerk zich concentreren op het maken van contact met jachten die nog aan de race deelnamen. Dat proces verliep moeizaam omdat vrij wel geen van alle schepen een radi ocommunicatiesysteem aan boord had. Vanmorgen was nog niets ze ker over de toestand aan boord van ongeveer een derde van de deelne mende jachten.Zie verder pag. 10,. Nederlandse deelnemers; elf jachten behouden, nog acht vermist PLYMOUTH Volgens de kustwacht in de Iers-Britse wateren is een deel van de Nederlandse deelnemers aan de Fastnet-race veilig op weg naar of al aangekomen in een Ierse of Engelse haven. Elf Nederlandse jachten zijn in elk geval behouden, zo luidt een opgave van vanmorgen 10 uur. Van acht Nederlandse jachten is nog niets bekend. Voor zover be kend zijn er onder de slachtoffers geen Nederlanders. Veilig zijn de jachten Drakkar, Belita, Schuttevaer (met gebroken roer in Baltimore), Skaldis (op weg naar Cork), Spika (in Plymouth), Zeehaas, Formidable, Sandetti, Elazar, Pepsye en Croix de Signe (veilig in Cork). De Rep en Roer is niet gestart, aldus de Marinevoorlichtingsdienst in Den Haag. Nog niets is bekend van de volgende jachten: Daggar, Schollevaer, Good win, Sarabande. Ferronier III, Marina, Karimata en En Passant. De storm in het zuidelijk gedeelte van de Ierse Zee is in de vroege ochtend afgenomen. De zee is rustiger geworden. Veel schepen lagen vanmorgen in groepen bij elkaar, en het was aannemelijk dat zij hun tocht zouden voortzetten zodra de storm zou zijn uitgeraasd, aldus de Marinevoorlich tingsdienst. ENERGIENOTA ECONOMISCHE ZAKEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Tot het jaar 2000 zal het energieverbruik in ons land met een kwart moeten wor den teruggebracht. Dat is de hoofddoelstelling van een ont- werp-energienota die door het mi nisterie van economische zaken is doorgestuurd naar het kabinet. Met het besparingsprogramma is een bedrag gemoeid van 60 mil jard gulden. Het bevat tal van concrete beleidsmaatregelen, waaronder het op grote schaal isoleren van bestaande en nieuwe gebouwen, bezuinigingen in de in dustrie en het terugdringen van het bezinegebruik in het verkeer. In de nieuwbouwsector zou over 20 jaar de helft minder energie ge bruikt mogen worden voor de ver warming dan nu gebeurt. Bestaande woningen moeten 35 procent in er- nergiebehoefte terug. Daarnaast zul len enkele honderdduizenden wo ningen op het stadsverwarmingsnet moeten worden aangesloten, wat een besparing van 70 procent kan opleveren. Huishoudelijke appara ten moeten in de toekomst aanzien lijk minder stroom gaan gebruiken dan nu het geval is. Ook het wegverkeer zal een nieuw aandeel in de energiebesparing moeten leveren. De maximumsnel heid wordt niet verlaagd, maar het particuliere vervoer zal toch 15 pro cent in de besparingsactie moeten bijdragen tegen het beroepsvervoer 10 procent. Om ons eigen aardgas zo veel mogelijk te sparen zal er op grotere schaal aardgas worden inge voerd, waarbij naast Algerije, waar mee al contracten afgesloten zijn, wordt gedacht aan Noorwegen, Ni geria en de Sowjet Unie. De nog vertrouwelijke energienota is de eerste in een reeks van drie. Zij zal worden gevolgd door een ko- lennota en een nota over het electri- citeitsverbruik, waarbij met name de toekomstige toepassing van kern energie centraal zal staan. Deze wacht op de aangekondigde brede maatschappelijke discussie over het gebruik van kernenergie in Neder land. Gedwongen uitzending Libanon mogelijk (Van onze parle mentaire redactie) DEN HAAG - Ge dwongen uitzen ding van Neder landse militaire naar het Unifil vre- desleger in Liba non is sinds deze week mogelijk. Bij Koninklijk Besluit van 13 augustus heeft de minister van Defensie de be voegdheid gekregen uitzending naar Li banon bindend op te leggen. Daarmee is een ein de gekomen aan het min of meer jurr- disch luchtledige nadat het Gerechts hof in Den Haag in hoger beroep had bepaald dat van ge dwongen uitzen ding van militairen geen sprake kon zijn, omdat de mi nister van defensie zich baseerde op een verkeerd arti kel uit de dienst plichtwet, dat er geen bijzonder Ko ninklijk Besluit vereist zou zijn. DE BILT - Het KNMI in De Bilt wil bij een uitbrei ding van het aantal regionale zenders in Nederland aan regi onale weersvoor spellingen gaan doen. Op deze wijze wil het instituut ko men tot een verbete ring van de weers voorspellingen. Dit blijkt uit een in tern discussiestuk dat deze week is rondges tuurd. Met name in de „uithoeken" van ons land bestaat be hoefte aan regionale weersvoorspellingen. In deze streken is men nog al eens te leurgesteld in de voorspellingen uit De Bilt. omdat die er zo vaak naast zitten. Bij een uitbreiding van het regionale zender park wil het KNMI dit probleem over enige jaren ondervan gen door op de regio afgestemde voorspel lingen te gaan maken, zoals die nu al door Radio Noord en Zuid worden worden uitge zonden. Andere be staande regionale zenders bedienen zich op dit moment vaak van weeramateurs. AMELAND (ANP) Bij het in zee bren gen van de reddingboot van Hollum op Ameland zijn gisteravond alle acht trek paarden verdronken. De paarden hadden de reddingboot in zee ge trokken toen het tien ton zware onderstel in een plotseling ontstaan gat zakte. De dieren werden mee de diepte in getrokken. Vijftien honderd mensen waren getuige van het drama. Onderstel en paarden zijn niet meer boven wa ter gekomen. De reddingboot „Mr. Adriaan de Bruine" wilde een in nood verkerend jachtje helpen. Op het moment van het ongeluk was er een harde storm en stond er een zware zee. De redding boot kan niet worden teruggebracht naar Hol lum. Dat kan alleen met behulp van paarden. De boot is naar Nes op Ameland gevaren en zal daar voor de wal gaan liggen. NMI it KNMI is niet tevreden over weerbericht, zoals dat op dio en televisie wordt ge acht. et publiek trouwens ook niet. 'f z°u allemaal niet zo erg m het weer maar béter DEN HAAG (ANP) De tandartsen en tandtechnici die belastingfraude hebben gepleegd zullen wel degelijk worden aangepakt. Berich ten als zouden zij niet straf rechtelijk vervolgd worden en slechts boetes van vijftig procent hoeven te betalen zijn onjuist. Staatssecretaris Nooteboom van financiën heeft dat geant woord op kamervragen. Van geval tot geval zal worden be keken welke maatregelen te gen de fraudeurs zullen wor den genomen. Die maatrege len kunnen zijn: strafvervol ging, alsnog vrijwillig betalen ter voorkoming van strafver volging en navorderingsaan slagen met verhogingen van maximaal honderd procent, al dus de staatssecretaris. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-422248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. WASHINGTON De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Cy rus Vance, heeft gisteren tegenover de Amerikaanse permanente verte genwoordiger bij de Verenigde Na ties, Andrew Young, zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit, dat deze zonder toestemming een ge sprek heeft gehad met een vertegen woordiger van de PLO. onderhoud gehad met Zehdi Labib Terzi, waarnemer van de PLO bij de Verenigde Naties. Israël had daartegen fel geprotes teerd. Young zei gisteren te hebben ge handeld als voorzitter van de Veiligheids raad, waarin ook Koeweit zitting heeft. Hoewel hij terugkwam op zijn verklaring, dat de ontmoeting zuiver toevallig was ge weest, zei hij, dat slechts was gesproken over uitstel van het Palestinadebat in de Veiligheidsraad, dat van 30 juli is verscho ven naar 23 augustus. De PLO-waarne- mer Terzi van zijn kant zei, dat Young niet over het vraagstuk van het Midden- Oosten op zichzelf had gesproken. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, Res- ton, zei, dat minister Vance het vertrou wen in Young niet had opgezegd. Reston zei ook, dat Youngs eigenmachtig contact op geen enkele wijze de Amerikaanse po litiek jegens de PLO heeft gewijzigd. Deze politiek staat geen diplomatieke toenade ring van enige aard met de PLO toe, zo lang deze organisatie Israëls bestaansrecht niet erkent. Extra hulp voor kinderen uit Suriname en Antillen DEN HAAG (ANP) In het kleuter- en (buiten)ge woon onderwijs kunnen bij wijze van proef schoolcon- tactpersonen worden geïn troduceerd voor Surinaamse en Antilliaanse leerlingen Dit blijkt uit een circulaire die staatssecretaris Hermes van onderwijs en wetenschappen de schoolbesturen heeft gezon- De schoolcontactpersonen moeten een betere communi catie bevorderen tussen school, leerling en gezin. Schoolbestu ren kunnen een aanvraag voor de aanstelling van zo'n functi onaris indienen als er in een bepaald gebied minimaal dui zend schoolgaande kinderen uit Suriname en de Antillen wonen. TEL AVIV Acht Palestij- nen zijn, volgens een bericht uit Tel Aviv, in de afgelopen nacht gesneuveld bij een Is raëlische actie ten noorden van Tyrus in Libanon. Het Israëlische opperbevel sprak van een groot succes De Israëlische troepen, die kennelijk met een kanonneer boot naar de kust waren ge- Acht doden bij actie Israël in Libanon bracht, vielen twee Landro vers met Palestijnse guerillas- trijders aan. Niet bekend is hoeveel Israëliërs aan de ope ratie hebben deelgenomen. Geen polygamie in Nederland DEN HAAG (ANP) Staatssecretaris Haars van justitie voelt er niets voor om in Nederland polygame huwelijken toe te staan aan immigranten die uit landen komen waar een man er verschillende vrouwen op na mag houden. In antwoord op kamervragen zegt zij geen reden te zien om het huidige beleid te wijzigen, waarbij het een gastarbeider in het kader van de gezinshereniging is toegestaan zijn kinderen te la ten overkomen en een te zijner keuze staande vrouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1