£eidóc (Sowuvnt i Kinderbijslag wordt volksverzekering r hinderen in Belfast gaan nilitairen lijf ging VS Wil schade vergoeden voor LSD-experiment Komende winter langere treinen in de spits Zware storm Nederland voorbij Avondscholengemeenschap Boerhaave l-e'^0n' postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ;ldk}l8,'r8^a^t®"r^Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) /0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Vrijdag 10 augustus 1979,69e jaargang no. 21422 zwa^rtaal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Marabunta „Marabunta", speelfilm met Charlton Heston op Ned.II om 20.27 uur. Om 19.25 uur „De Barry Hughes kwis". Ned.II om 18.59 uur de avon turenfilm „Le capitan" en om 21.55 uur „Steve Lawrence en Eydie Gorme zingen Cole Por ter". Veel bewolking Veel bewolking en mogelijk wat regen. Middagtemperatu- ren omstreeks 18 graden. Tot matig afnemende noordwesten Morgen zon: 6.16 - 21.13. Schev. hoogw.: 6.03 en 18.32. Laagw.: 1.58 en 14.22. ■HHEHUHHiHi Minister loopt in reclame-val inister Til Gardeniers van CRM heeft gisteren aan ln lijve ondervonden hoe moeilijk het is sluikre- tme op de televisie uit te bannen. Dat gebeurde I de opnamen die in Arnhem in de openlucht wer- in gemaakt van het Avro-televisieprogramma hrrenslag. Toen haar bij het losbartsen van een 'yenbui door een omstander een paraplu werd pgestokenaccepteerde zij deze beschutting nkbaar. Zonder zich te realiseren dat het regen- berm aan de buitenkant duidelijk het merkteken peg van een fabriek van sportartikelen. De chef ort van de Avro Bob Bremer had de vergissing 1/ in de gaten en plakte onmiddellijk een sticker n zijn omroep over het embleem. Op deze foto is thtsboven zowel het oorspronkelijke merkteken zien als het daaroverheen geplakte embleem. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Koninklijk Ne derlands Verbond van Ondernemin gen heeft grote bezwaren tegen de regeringsvoorstellen om de bestaan de kinderbijslagregelingen om te zetten in een volksverzekering. Het KNOV is van mening dat de voorde len van de regeling voor veel zelf standigen niet tegen de nadelen op wegen en dat er dus sprake zal zijn van een lastenverzwaring voor deze groep. Ook het Verbond van Neder landse Ondernemingen is kritisch over de wetsvoorstellen. Het VNO vindt het niet nodig dat alle regelin gen worden afgeschaft en er één nieuwe voor in de plaats komt, zon der de ruimte voor bijstellingen voor bepaalde groepen. De Federatie Nederlandse Vakbewe ging is het in principe eens met het uit gangspunt van de volksverzekering. Loonspecialist Herman Bode van de FNV zei vanmorgen desgevraagd een definitief ordeel nog even te willen la ten afhangen van het uiteindelijke re sultaat van de totale herziening van de bestaande kinderbijslagregeling, die zoals bekend geafseerd zal worden doorgevoerd. De wijziging waar het nu om gaat is de derde fase in die herziening. Uitgangs punt voor staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) en zijn collega Noote- boom (financiën) is dat iedere Neder lander hetzelfde recht heeft op kin derbijslag, ongeacht of hij werkne mer is of niet. Het wetsontwerp, dat zij gisteren bij de Tweede Kamer hebben ingediend, is vooral van belang voor zelfstandigen die nu nog over het algemeen geen kinderbijslag ontvangen voor de eerste twee kinderen. Voor het merendeel van de zelfstandigen met een gezin be tekent het ontwerp, als hét tot wet wordt verheven, dat hun inkomen zal toenemen. De Graaf en Nooteboom willen hun doel bereiken door alle regelingen op het gebied van kinderbijslag te vervan gen door een volksverzekering. Dat laatste wil zeggen dat iedere burger met een eigen inkomen premie moet betalen, in ruil waarvoor hij of zij recht krijgt op een uitkering van de over heid. Op deze manier wordt het huidi ge stelsel van de kinderbijslag, dat uit niet minder dan vijf soms zeer inge wikkelde regelingen bestaat, belangrijk vereenvoudigd. Een verdere vereenvoudiging wordt in het wetsontwerp bereikt door de reste rende kinderaftrek in de loon- en in komstenbelasting nu ook af te schaffen. Deze maatregel heeft ook het meeste belang voor zelfstandigen die nu nog aftrek genieten voor de eerste twee kinderen. Het wetsontwerp houdt voor zelfstandigen ook nog een andere las tenverzwaring in. Zij moeten meer pre mie gaan betalen. Voor de zelfstandi gen zonder kinderen staat daar uiter aard geen verhoging van de kinderbij slag tegenover, reden waarom voor hen een overgangsregeling wordt getroffen. de LFAST Met stenen en verfblikken hebben katholieke deren en jongelui in Belfast gepantserde legervoertui- aangevallen in Falls Road, een van de roerige wijken de Noordierse hoofdstad die bekend staat als een bol- 'k van de IRA, het Ierse geheime leger. IRA had opgeroepen tot demonstraties om te protesteren te- i het feit dat Londen tien jaar geleden voor het eerst troepen r Noord-Ierland stuurde om de rust in de provincie te her ten Britse leger was deze week al in verhoogde paraatheid ge- [ht, omdat zowel de katholieke als de protestantse extremis- enkele herdenkingen op het programma hebben staan. In de c Falls Road werden gisteren Britse troepen ingezet om bar bes op te ruimen die door kinderen waren opgericht. De mi- ren werden onder vuur genomen met stenen en schoten te met rubberkogels. Er vielen negen gewonden, onder wie militairen. in krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. ALARM TOCH MET VERGEEFS GEWEEST (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De vooor- spelde zware noordwester storm is vannacht Neder land praktisch geheel voor bij gegaan. Alleen langs de Zeeuwse kust heeft het nog behoorlijk gespookt waarbij het zeewater op twee centi meter na tot de berekende hoogte van een halve meter boven springvloed werd op gezweept. Langs de Zuidhol- lanse kust, waarvoor giste ren eveneens waarschuwin gen waren uitgegaan is de stjging van het water tot dertig centimeter beperkt gebleven. De storm heeft wel danig huisgehouden in Ierse zee en in het Engels Kanaal. Tal van schepen, waaron der veel pleziervaar tuigen, raakten door de zware storm in moeilijkheden. Uit de diverse havens moes ten de reddingboten verschillendde keren uitvaren, om opva renden van gestrande jachten of gekapzeis- de zeilboten in veilig heid te brengen. Tot- nutoe zijn nog geen meldingen binnenge komen van slachtof fers van deze zware storm. Volgens het KNMI te De Bilt zijn de waar schuwingen gisteren tegen de zware strom niet voor niets ge weest. Vermoedelijk zouden anders heel wat strandtenthou ders, vooral langs de Zeeuwse kust, hun bezit hebben verlo ren, aldus het KNMI. Zij haddden nu tijd genoeg om doeltref fende maatregelen te kunnen nemen. Daar om kon ook „De Ster ke Yerke", het vlot, dat op weg was rich ting Engelse kust, tij dig naar Hoek van Holland worden te ruggesleept. De strandtenthouders, zoals op de foto in Scheveningen, kon den dank zij de waar schuwingen van het KNMI tijdig maatrege len nemen Dyaal lerlandse Unifil-soldaten erg royaal 'aten het geld, soms vier end gulden in twee weken, er rollen. 'open tijdens verlof in Ne- Ind soms voor 1500 gul levensmiddelen. WASHINGTON (RH) - De Amerikaanse regering is bereid een voormalige dienstplichtige 1,7 miljoen dollar, bijna 3,5 miljoen gulden, te betalen als scha devergoeding voor een ex periment met het LSD, dat in 1961 buiten zijn medewe ten op hem werd uitge voerd. De overheid wil met deze regeling een slepend proces voorkomen. Een regeringswoordvoerder zei dat het ministerie van jus titie en het leger een voorstel aan het parlement zullen steunen om dit bedrag uit te keren aan de thans 41-jarige James Thorn well, die eerder dit jaar door een rechtbank als een sociaal en economisch wrak werd beschreven. Thornwell kreeg het middel in een geheim experiment van het leger toegediend toen hij achttien jaar geleden als dienstplichtig militair bij de Amerikaanse verbinding sdienst in het Franse Orleans was gelegerd. Doel van het experiment was de waarde van LSD te onderzoeken als „waarheidsserum" bij verho ren door de militaire inlich tingendienst. Men besloot het middel op Thornwell te ge bruiken toen hij verdacht werd van diefstal van gehei me documenten. Zes weken na een uiterst pijnlijke en kwetsende on dervraging kreeg hij LSD, dat een extreme paranoide reactie bij hem veroorzaakte. Militaire ondervragers dreig den deze toestand voor onbe paalde tijd te verlengen, „zelfs als hij er blijvend krankzinnig van zou wor den", aldus het rapport. Thornwell raakte door deze behandeling jarenlang psy chisch in de war en leed li chamelijk pijn. Hij diende daarna een eis in voor smar- tegeld tot een bedrag van tien miljoen dollar, een eis die door een rechtbank als gerechtvaardigd werd er kend. Kruisinga niet terug in Kamer DEN HAAG Het is vrijwel zeker dat dr. Roelof Kruisinga niet terugkeert in de CDA- fractie van de Tweede Kamer. Kruisinga zou zijn besluit vandaag be kend maken, maar uit mededelingen van men sen uit de top van de CHU kan worden opge maakt dat hij zal be sluiten definitief terug te treden In de CHU is irritatie ontstaan over het feit dat Kruisinga, die als minis ter van defensie in het kabinet Van Agt terug trad na een conflict over de neutronenbom, zijn besluit tot het laatste mo ment heeft uitgesteld. (Van één onzer verslagge vers) UTRECHT De Neder landse Spoorwegen zal de komende winter op verre af standen met langere treinen gaan rijden tijdens de spits. Bovendien zullen dan enke le treinen, die nu alleen op maandag en vrijdag rijden, ook worden ingezet op ande re werkdagen. De NS heeft hiertoe besloten omdat het aantal reizigers krachtig is toegenomen. Momenteel rei zen 5 méér reizigers met de trein dan vorig jaar om deze tijd. De vergroting van de ver voerscapaciteit m'et ingang van 1 oktober aanstaande komt vooral ten goede aan de verbinding tussen het noorden van het land en Rot terdam/Den Haag het traject Utrecht - Eind hoven de verbinding tussen zuid- Nederland en Rotterdam/Den Haag Voor het laten rijden van meer en langere treinen zet de NS 22 extra electrische trein toestellen in. Daarnaast is men doende een een reserve-capa citeit te kweken om ook als de toename van het aantal trein reizigers zich nog verder voortzet, aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Voor inschrijving bij avond- en dagonderwijs voor volwassenen w.o. de Meao-opleiding, zie de advertentie elders in dit blad. Inbraak in politiebureau ALMELO In het po litiebureau in Almelo is dit weekeinde een brutale inbraak ge pleegd. Onbekenden hebben uit een afgeslo ten kamer een deel van de buit weggehaald die door een bende uit En- Vermist worden antieke voorwerpen, geld en sier raden. Voor een onbe vooroordeeld onderzoek is de rijksrecherche inge schakeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1