PvdA blijft informeel contact met PLO onderhouden m Planbureau verwacht meer inflatie en minder export Verlaag WW- uitkering' Westen door Moskou beschuldigd van moord op diplomaat BIJNA DUIZEND VACATURES BIJ KLM, FOKKER EN SCHIPHOL Halfvolle Koffiemelk Donderdag 9 augustus 1979,69e jaargang no. 21421 ikersdijk 34. 2312 OD Leiden, postbus 11. 2300AA. lel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ,Klacleur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (16.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: al 43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers. 55 cent. Gunsmoke Nieuwe aflevering uit de western-serie „Gunsmoke" op Ned.I om 20.30 uur. Om 19.12 uur „Bij ons...op Pasar Malam Ned.II om 20.27 uur „John Denver in Amsterdam" en om 22.00 uur Televizier-magazine over Vietnam. Vrij koel In de morgen enkele zonnige perioden, geleidelijk meer be wolking en later vanuit het zuidwesten regen. Middagtem- peraturen ongeveer 19 graden. Matige wind uit zuid tot zuid west. Morgen zon: 6.14 - 21.15. Schev. hoogw.: 5.19 en 17.50. Laagw.: 1.07 en 13.32. chapen op een kluitje, "rachtwagen kantelt ■m^^lSEL (ANP) Een Westduitse vrachtwagen geladen met schapen is gisteren op een afrit van de E-3 bij Eersel ge- jgpateld. jaiBalpolitie vermoedt dat het ongeluk gebeurde doordat de lllIrPen a^emaa^ tegelijk aan een kant van de vrachtauto zijn HÜHri staan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De Jljlïen gingen er na het ongeval vandoor. De politie heeft ze JPlfsr gevangen en ze tijdelijk in een nabijgelegen weiland on- llllllgebracht. Drie schapen waren dusdanig gewond dat ze i^Spsten worden afgemaakt. Bondsrepubliek wijst stopkogel af (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De in West-Duitsland ont wikkelde stopkogel, die door de commis sie Valken is aanbevolen voor de Neder landse politie, zal voorlopig nog niet door de politie in de Bondsrepubliek worden gebruikt. Na een discussie van anderhalf jaar is men in West-Duitsland tot de slot som gekomen, dat deze kogel te ernstige verwondingen veroorzaakt. De ministers van binnenlandse zaken van de Duitse deelstaten hebben nu besloten te zul len wachten totdat de industrie een „zachte re" kogel heeft ontwikkeld. Het West-Duitse besluit heeft enige verbazing opgewekt bij de Nederlandse Politiebond. Dit omdat in het rapport van de Nederlandse commissie van deskundigen min of meer gesuggereerd was dat de stopkogel in West-Duitsland al geac cepteerd was. Voorzitter L. van der Linden van de politiebind vindt dat de commissie Valken de zaak „te rooskleurig heeft voorge steld". Hij ziet echter nog geen aanleiding om de stopkogel nu ook definitief af te wijzen. ekti VOORLOPIG GEEN ERKENNING VAN PALESTIJNEN DEN HAAG/BONN (ANP-DPA) ■HC- De Pvda zal voorlopig niet htSPvergaan tot erkenning van de Palestijnse bevrijdingsorganisa tie PLO, zoals de werkgroep Mid den-Oosten van deze partij in een £QOrapport hierover volgende week ■®Tzal voorstellen. De socialisten staan in meerderheid op het standpunt, dat de PLO haar stre ven tot vernietiging van de staat Israël moet laten vallen, vóórdat er sprake kan zijn van erken ning. Wel moeten de al bestaande vrijblijvende contacten met de PLO blijven gehandhaafd. Het socialistisch Tweede Kamerlid Relus ter Beek, lid van de werk groep herhaalde vanmorgen wat op positieleider Den Uyl al in een eer der stadium had laten weten, dat de PLO haar streven naar de vernieti ging van de staat Israël zal moeten opgeven, vóórdat van erkenning van deze organisatie sprake kan zijn. Israël zal echter een Palestijnse staat moeten erkennen, aldus Ter Beek. Binnen de PvdA is de laatste tijd wèl meer en meer het besef ge groeid dat een oplossing voor de Midden-Oosten problematiek niet kan worden gevonden zonder dat de Palestijnen erbij worden betrok ken. Overigens onderhouden de PvdA en de Socialistische Internationale al geruime tijd informele contacten met de Palestijnen. De Westduitse liberaal Jürgen Möl- lemann, woordvoerder van de Westduitse liberale partij FDP heeft in Beiroet aan PLO-leider Jasser Arrafat een plan voorgelegd, dat voorziet in een oproep tot alle lan den, met inbegrip van Israël, om het zelfbeschikkingsrecht van de Pale stijnen te erkennen. Er zouden te kenen zijn dat Bonn een actievere rol wil gaan spelen bij het streven naar vrede in het Midden-Oosten. De Westduitse minister van buiten landse zaken Genscher is vandaag naar de VS vertrokken om er te on derzoeken wat men in Amerika thans over het f' den-Oosten Slachtoffers bosbrand allen Spanjaard Alle slachtoffers van de bosbrand bij Lloret de Mar zijn Spanjaarden, zo is gisteren door de Spaanse autoritei ten bekend ge maakt. Onder de gewonden is slechts een buitenlander, een Engelsman. Het dodental van de bosbrand is officieel vastgesteld op 21. Gisteren zijn in de zelfde omgeving drie nieuwe bos branden geblust, waarvan er zeker een was aangesto ken, evenals de bos brand die dinsdag de slachtoffers had gemaakt op een camping. In Joegoslavië woedt niet ver van Dubrovnik al drie dagen een enorme f bosbrand. Over een front van 16 kilo meter worden twaalf dorpen door het vuur bedreigd. Honderden toeris ten hebben hun i kampeerplaatsen moeten ontvluch ten. Ook in enkele Amerikaanse sta ten, Idaho, Montana en Wyoming, woe den enorme bos branden. Ze zijn, vanwege de harde wind vrijwel niet te bedwingen. Spaanse politie mannen waren gis teren in het gebied waar de bosbrand had gewoed nog op zoek naar slachtof fers. sngele geen latsburger raguay meer IJNCION Het hoogge- ltshof van Paraguay ft gisteren het Paraguay- se staatsburgerschap van nazi-oorlogsmisdadiger fcph Mengele ingetrok- op verzoek van de minis- Van justitie, op grond van feit. dat Mengele sinds f niet meer in het land int. De huidige verblijf- its van Mengele is niet be- ^d. Hij zou van het ene naar landere land in Zuid-Ame- i reizen. Zijn uitlevering is jraagd door West-Duitsland Israël. m krant ontvangen? Bel tus-. 18.00 en 19.00 uur nummer •122248 en per speciale koe-, wordt de krant alsnog ge- f,- 10EK 1 je even je verbeelding laat Wren, moet er iemand in het k gesprongen zijn.... aar waar is de ossestaart? DEN HAAG Het Cen traal Planbureau is uiterst pessimistisch gestemd over Je toekomst van onze econo mie. In zijn jongste becijfe- reingen komt het CPB tot de conclusie dat Nederland een snelle groei van de inflatie te wachten staat, als gevolg van de gestegen olieprijzen en een verslechterende ex portpositie. De inflatie zal dat de olieprijzen sinds eind port, wijt het CPB met ten zijn aan de speculatieve ger worden, wel eens sterk vorig jaar met veertig pro- name aan het grote aandeel voorraadvorming van het verminderen. Volgens het cent zijn gestegen. Die stij- van de petrochemische indu- buitenland. Er worden nu CPB is Neerland niet in tjing is van invloed op het strie. „Met de export gaat veel petrochemische produc- staat om zo'" terugval goed algemene prijspeil in Neder- het nu weer wat beter, maar ten gekocht, maar dat kan 'op te vangen". Het planbureau wijst er op land. De terugval in de ex- dat kan voor een deel te wij- straks als de prijzen nog ho- dit jaar nog beneden de vijf procent kunnen blijven, maar zal in de komende ja ren zeker verder toenemen. Advies aan minister: (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Een werkgroep van vakbeweging, werk gevers en ambtenaren gaat de minister van Sociale Zaken adviseren de werkloosheidsuitkeringen te verlagen, omdat deze uitkeringen thans zo hoog zijn dat ze onvoldoende aan sporing zijn om werk te aanvaarden. Het gaat hier om een werkgroep, door de minister ingesteld in overleg met de sociale partners, die de knelpunten dient aan te geven die een rem vormen op het aanvaarden van (ander) werk door werklozen als gevolg waarvan tegenover tweehonderddui zend werklozen een kleine honderdduizend vacatures onver vuld blijven. De werkgroep heeft haar rapport gereed. De leden eran consulteren thans hun organisaties en zullen op 4 septem ber de eindtekst vaststellen en aan de minister aanbieden. De vakbewegingsleden hebben aan de suggestie om de uitkerin gen te beperken wel enig voorbehoud verbonden. Zij vinden, dat verlaging pas moet worden overwogen als de werkloze er blijk van heeft gegeven onvoldoende mede te willen werken aan plaatsing. SAINT-TROPEZ Uit de villa van de Oostenrijkse di rigent Herbert von Karajan in het Franse Saint-Tro pe z zijn juwelen en schilderijen gesto len ter waarde van naar schatting een Kleine Nachtmusik- 'bij Von Karajan De inbrekers moe ten uren bezig zijn geweest hun buit te verzamelen. Zij de den dit zonder Von Karajan die een etage hoger lag te slapen wakker te maken. Bij het filiaal van Albert Heijn aan de Mozartlaan in Hengelo bracht een klant giste renmiddag een blik ossestaart- soep terug. Een stuk os sestaart zat er wel degelijk in, maar de in-< houd bleek verder te be staan uit een gymnastiek- broek. Een woordvoerder van Albert Heijn in Zaan dam wist geen verklaring te geven voor de aanwezigheid van het spor tieve kleding stuk. „Waar schijnlijk is er sprake van een slechte grap", zo luidde zijn commentaar. Met soepfabri kant zal con tact worden opgenomen om wat meer aan de weet te ko men over de smakeloze in houd. MOSKOU De Sowjet- Unie heeft agenten van westerse geheime diensten in verband gebracht met de dood van een Russische functionaris in Zwitser land. De Zwitserse autori teiten zouden daarnaast hebben meegeholpen de fei ten van het gebeurde te verhullen. Het gaat om de 32-jarige diplomaat Pan- senko, die op 7 april in zijn hotelkamer in de Zwitserse stad Aarau, werd gevon den, liggend in bad en met de polsen doorgesneden. Het russiche regeringsblad Izwestia schrijft dat Leonid Pantsjenko, een in Londen gestationeerde Sowjet-eco- noom, op lafhartige wijze werd vermoord. Volgens het blad was een rapport van de plaatselijke politie, dat de di plomaat zelfmoord had ge pleegd, ongetwijfeld onjuist. Volgens de Izwestia kon wor den bewezen dat een Britse speciale agent, die op Pants jenko was „gezet", Londen verliet op hetzelfde tijdstip als de Russische functionaris. Pantsjenko, die werkzaam was op het Londense secreta riaat van de internationale cacao-organisatie, was naar Aarau gereisd voor een bij eenkomst van cacao- en cho coladeproducenten, aldus de izwestia. De lezing dat hij zijn polsen doorsneed onder invloed van drank wordt door het blad bestreden, en het wijst erop dat dokters in Pantsjenko's lichaam sporen hadden gevonden van LSD die kennelijk niet tijdens de lijkschouwing in Zwitserland waren aangetroffen. De Iz westia wijst erop dat westerse inlichtingendiensten ge bruikmaken van LSD. Toen de politie zijn hotelka mer doorzocht was het pas poort van Pantsjenko ner gens te vinden, aldus het blad. Russische dokters had den daarnaast reden te gelo ven dat de inwendige orga nen die zij vanuit Zwitser land kregen toegestuurd niet die van Pantsjenko waren. „Zwitserland is door de we reld lange tijd beschouwd als de traditionele plaats voor in ternationale bijeenkomsten voor de zaak van de vrede", zo schrijft de Izwestia, maar na de „zaak Pantsjenko" moet de vraag worden ge steld: „Kan men Zwitserland blijven zien als een geschikte plaats voor internationale or ganisaties die banden hebben met de Verenigde Naties?". Zwitserland heeft gisteren nog de beschuldiging vanuit Moskou dat zijn inlichtingen dienst betrokken was bij de zelfmoord van Pantsjenko als „absolute onzin" van de hand gewezen. Volgens een woord voeder van het ministerie van justitie in Bern waren Russische medici uitgenodigd om bij de autopsie aanwezig te zijn. Aan deze uitnodiging hadden ze echter geen gevolg gegeven. SCHIPHOL (ANP) De KLM, Fokker en de luchthaven Schiphol hebben bij elkaar plaats voor ongeveer duizend ar beidskrachten. De KLM heeft maar liefst vijfhonderd vaca tures, Fokker 270 en Schiphol zelf 185. De bedrijven hebben al veel moeite gedaan om personeel aan te trekken, maar tonutoe zijn de pogingen vergeefs geweest. De bijna duizend vacatures worden aangeboden op de Haarlemse banenmarkt die op 23 augustus in de Beyneshal aldaar wordt georganiseerd door de Kamer van Koophan del en de gewestelijke arbeids bureaus van Haarlem, IJmond en Hoofddorp. De KLM en Fokker worstelen vooral met open plaatsen in de technische sector, Fokker in hoofdzaak bij de vliegtuig bouw en de afdelingen plaat werk. De luchthaven Schiphol kampt op de diverse afdelin gen met open 'plaatsen voor hoger, middelbaar en lager personeel zowel administratief als technisch. fles 1000 gramQUI Pi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1