Zeker 25 toeristen in vlammen omgekomen Fokker ontdekt fout in vliegtuigmetaal KAN Harrods in Londen is niets te (honds)dol Weduwe liet bij vakantie kinderen onverzorgd achter Koeweit levert Shell minder olie LONDEN (Reuter) In kringen van de olie-in dustrie in Londen is gis teren bekend geworden dat Koeweit van plan is minder olie te leveren aan de Koninklijke Shell Groep. Het zou daarbij gaan om de ongeveer 40.000 vaten olie die Shell via een aanvullend contract van Koeweit ge leverd krijgt. Een woord voerder van Shell was niet bereid tot commen taar. Eerder had Koeweit British Petroleum al la ten weten minder olie te gaan leveren. JUWELIERS Spuistraat 56 Passage 32-34 CONSTANT verlovingsringen wat Kan kan kan Kan alleen KeidAaQowiamtm Ihekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas I-redacteur: Wim Bi ijteweg. Advertenties (exci. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 8 augustus 1979,69e jaargang no. 21420 Taffeh-tempel Opklaringen ..De Taffeh-tempel", docu mentaire van Wim van der Velde op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.50 uur de Werktheater- film „Camping" Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over Afrikaans cultureel festi val en om 20.32 uur „Count down" met AC/DC. Van het westen uit opklarin gen. maar in het oosten moge lijk nog buien. Middagtempe- raturen van 18 graden aan de kust tot 22 graden in Limburg. Matige wind uit zuidwest tot west. Morgen zon: 6.13 -21.17. Schev. hoogw.: 4.33 en 17.04. Laagw.: 0.20 en 12.43. Belgisch jongetje gered KATWIJK Kordaat in grijpen heeft gistermiddag aan het Katwijkse strand het leven gered van een 10- jarig jongetje uit het Belgi sche Hasselt. Het jongetje was aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en in zee in moeilijkheden ge raakt. Bij de komst van de strandpo- litie bleek de drenkeling al door paviljoenhouder F. Lange uit het water te zijn gehaald. Op het strand was mevrouw R. Haasnoot van de Katwijkse Reddingsbrigade al begonnen met mond-op-mond beade ming. Het ventje dat in de am bulance op weg naar de beade mingsafdeling van het AZL al bij bewustzijn kwam, maakt het op dit moment goed. Toen het Belgische kind al een uur in het ziekenhuis lag, kwam zijn vader eens bij de politiepost op het strand infor meren of men zijn zoon soms had gezien. De ouders hadden van de paniek om hun eigen zoon helemaal niets gemerkt. tna maakt ieuwe krater TA NI A Een krater van Etna die sinds 1928 was uit- oofd. is opnieuw openge- fsten. Een nieuwe stroom Pcja beweegt zich met een 4lheid van 4 tot 5 km per f in de richting van het rp Santalfio, dat op 15 km tand van de vulkaan ligt. ucanologen zijn van mening, het gedrag van de Etna menteel niet te voorspellen n andere lavastroom be- jigt opnieuw het dorp For- £zo. De 300 inwoners berei- n zich op evacuatie voor. en krant ontvangen? Bel tus- 18.00 en 19.30 uur nummer - 469522 en per speciale irier wordt de krant alsnog iracht. Madrid Éénentwintig vakantiegangers, allen Spanjaarden, zijn gisteren omgekomen toen een bos brand razendsnel een va kantieoord bij Lloret de 'Mar aan de Spaanse Costa Brava omsingelde. Er is één zwaar gewonde, een Engelsman. Waarschijn lijk is de brand aangesto ken. Het vuur ontstond namelijk op drie plaatsen tegelijk. Aanvankelijk liet de brand zich gistermorgen niet ernstig aanzien. Toen de wind opstak was er ineens geen houden meer aan. Het vuur overviel een kamp met vakantiehuisjes. Lloret Vert. de nabijgelegen camping Los Pinares en nog een kampeerplaats. Honderden vakantiegangers moesten hals over kop vluch ten. Onder de doden zijn zes kinderen. Vanmorgen woedde de brand nog voort. De brandweer wordt geholpen door troepen en brandblusvliegtuigen. Ook andere vakantieoorden 'wor den bedreigd. Verscheidene plaatsen aan de Costa Brava zaten gisteravond zonder elektriciteit doordat de brand hoogspanningskabels had vernield. De telefoonverbindingen met Lloret de Mar raakten overbe last doordat bezorgde familie leden opbelden en toeristen naar huis belden om het thuis front gerust te stellen. ij. De Voorburgse jeugd heeft zich met veel over- nOUien gave geworpen op het hout. de hamers en de spijkers van de bouwspeelplaats van de Voor- burgse Speel Inn. Naast het sportcentrum De aOrP Vliegermolen is een houten dorp verrezen, waarvan de bewoners nog dagelijks in de weer in cirin z''n met cle verbetering van het wooncomfort. II aai I Qf hujzen 00k een zomersregenbuitje kun nen doorstaan, valt te betwijfelen, maar dat zal bOUW weinig afdoen aan het plezier van de jeugdige bewoners. Door een technische sto- Ook hebben wij de redac- ring in ons bedrijf is het tionele inhoud moeten mogelijk dat U de krant aanpassen. 5 vandaag later bezorgd Hiervoor bieden wij U krijgt dan gewoonlijk, onze verontschuldigingen (^landelsverdrag Rusland-China OSKOU (AP) De Sowjet-Unie en China hebben een han- lsovereenkomst gesloten die dit jaar voorziet in een uitwisse- van goederen met een totale waarde van 800 miljoen Zw. De ondertekening, die maandag in Moskou zou hebben tatsgehad, is in de Russische pers nog niet bekend gemaakt. In t verdrag gaat het om de uitwisseling van ruwe materialen, idbouwproducten en industriële goederen. AMERIKAANS BEDRIJF VERANTWOORDELIJK (Van onze sociaal-economische redactie) SCHIPHOL Een medewerker van de kwaliteitscontroledienst van de vliegtuigfa briek Fokker heeft ontdekt dat een partij door een Amerikaanse fabriek geleverd me taal niet aan de gestelde eisen voldoët, zo is vandaag bekend geworden. Door een fout in het productieproces is het geleverde metaal niet hard genoeg. Onderzoek heeft uitgewe zen dat de levensduur meer dan de helft korter zal zijn dan verwacht mag worden. De alluminiumplaten zouden door Fokker gebruikt zijn voor de productie van de F-16. Het is vrijwel zeker dat het metaal in Amerika wel door de controle is gekomen en daar al in vliegtuigen is verwerkt. De kans is bijvoorbeeld groot dat het alluminium al gebruikt is in het ruimtevaart-programma „space-shuttle". Direct nadat in mei de melding van Fokker binnen kwam, is in de VS een onderzoek gelast. Het metaal is gefabriceerd bij de Reynolds fa brieken en vertoont de zwakke plekken, omdat het proces van snelle afkoeling na de fabricage, niet volledig is uitgevoerd. Daardoor trad kleurverschil op, dat bij Fokker is ontdekt. In Nederland wordt niet uitgesloten dat het me taal voor defensie-materieel (geen vliegtuigen) is gebruikt. Het ministerie heeft al een werk groep ingesteld die dat moet gaan uitzoeken. Volgens een woordvoerder van Fokker zijn alle gebruikte platen gecodeerd en is het dus niet moelijk om na te gaan of en waar ze verwerkt (Van onze corres pondent Bert van Vel zen) LONDEN Heeft de dwerg poedel „Tijger" al een petje waarop in forse letters „Killer" staat? Of een zilveren ruim tevaartpakje, waarin hij, verder voorzien van rode rijglaarsjes, door het natte najaar kan stappen? Bezoekers aan Londen, die op zoek zijn naar souvenirs en die onder geen enkele omstandigheid de hond willen ver geten, treffen in Harrods, het grootste waren huis van de Brit se hoofdstad een waar huisdieren- paradijs aan. Er zijn daar een voudige zaken te vinden zoals rugby-truien voor het grotere soort honden, maar ook creaties van grote luxe, zoals een he melbed, ontworpen voor een schoo thondje dat onge veer 1800 gulden kost. In het huisdieren paradijs, dat niet ver van de plek ligt waar tapijten liggen uitgestald die om en nabij de 35.000 gulden kos ten, hebben we be halve hoedjes ook sportpetjes voor honden gezien, die hun eigenaars vol gen naar voetbal- of golfwedstrijden. Er zijn paraplu's die op de rug van honden kunnen worden gemon teerd om ze droog te houden en ook regenkostuums, die een beetje doen denken aan de re genpakken die in het verleden door bromfietsers wer den gebruikt. Er is een overmaat aan truien en broe ken voor honden, die daarop speldjes kunnen dragen met opschriften als „I love blood hounds". Voor rei zende honden zijn er speciale tassen ontworpen waarir hun speeltuig er botten kunnen worden opgebor gen. In het dieren- paradijs staat ver der een aquarium (volautomatisch) van 3000 gulden en een grote variëteit aan kattenmeubels waarin ze kunnen slapen, hun nagels kunnen slijpen en atletiek kunnen bedrijven. Uitgestept PARIJS De automobilis ten die gisteren op de Champs Elysées reden zul len wel een beetje raar heb ben gekeken toen ze zagen dat zes jongens op steppen zich rustig een weg door het razenddrukke verkeer baan den. Maar voor Henk van Dijk, Mark Jansen, Arthur van Poppel, Jan Kesteren, Marinus Loef en Cor van der Zee, allen leerlingen van de Haagse Anthony Fokker- school, was het toch een overwinning. Op 27 juli wa ren ze uit Den Haag per au toped vertrokken, inclusief volgwagen met reserves- teps. Twee dagen later dan gepland was hun „missie" gisteren voltooid. Ongeveer 650 kilometer over omslach tige, vaak slechte en druk bevolkte wegen met een ge middelde snelheid van 65 kilometer per dag moeten de jongens nu toch wel een plaatsje in het „Guinnees Book Of Records" bezor gen. Want daar was het ten slotte om begonnen. aan. Drie van haar vijf kinde ren had zij bij haar buren on dergebracht. Thuis had ze een- briefje neergelegd voor dezelf de buren met het verzoek om ook voor de overige twee te zorgen. De buren hebben het briefje evenwel nooit gevon den. Een familielid dat een paar dagen later de huisdieren kwam verzorgen ontdekte de twee kinderen die waren op gesloten op een bovenkamer. Zij zijn nu bij familie onderge bracht en maken het goed. ïlitie doet val in V :pfabriek ;erdam De Rotterdamse tie heeft gistermiddag in ipaansepolder een amfeta- e-fabriek opgerold. Er zijn lusver vijf arrestaties ver- it. Twee van de arrestan- beiden Rotterdammers, [den ervan verdacht de or- ïsatie van het bedrijf te ben gehad. het moment van de inval jen twee laboranten druk j-"i de weer met de produktie -é I het pepmiddel. Volgens 'jftj specialist van het gerech- j a |k laboratorium hebben zij j i nieuw procédé ontwik- §1 p. waardoor de amfetamine imerkelijk sneller kon wor- f-J i geproduceerd. FRANEKER (ANP) Een 27-jarige vrouw uit Frane- ker is gisteren voorgeleid aan de officier van jutitie in Leeuwarden, omdat zij vori ge week met vakantie naar Parijs was vertrokken, ter wijl haar twee kinderen van een en twee jaar onverzorgd thuis achter bleven. De vrouw is nalatigheid in het onderhoud van minderjarige kinderen ten laste gelegd. De vrouw, die sinds vorig jaar weduwe was, kon volgens de politie de situatie niet meer '.4 politie vermoedt, dat de •Irbereidingen in een zoda- 'stadium waren, dat ieder )iblik met een grootscheep- jfzet van het spul kon wor- I begonnen. pat de betrokken opslag- mte aan de Vliststraat al ge- me tijd nauwlettend in de ,4n werd gehouden, ging de ultie gisteren vrij plotseling .^iactie over toen één van ■dachten vanaf de fabriek Ptrok, vermoedelijk met een Ste portie pep. Het onder- k wordt vandaag voortge- jodschappentas- *n oc nden... Londen is een deftige zaak u vechtpetjes voor uw kunt kopen...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1