Olievoorziening deze winter verzekerd AMBTENAREN KRIJGEN 1,8% SALARIS Makelaars wij zakken onder bestaansminimum Britse secretaressen hebben geen hoge hoed op van hun bazen 4W/f/ £efcUe @ou4a/nt Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 2 augustus 1979,69e jaargang no. 21415 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Cindy „Cindy", moderne versie van het Assepoestersprookje op Ned.I om 19.25 uur. Om 18.59 uur „Vijf jaar Abba" en om 21.55 uur Arthur Rubinstein. Ned.II om 19.30 uur „Bonkers" en om 21.20 uur „Wat gebeur de er werkelijk met de klas van 1965?". Aanhoudend koel buien. Middagtemperaturen rond 20 graden. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 6.03 - 21.28. Schev. hoogw.: 11.06 en 23.39. Laagw.: 5.27 en 17.57. Sterke Yerke start met tegenwind gistermiddag uit de haven van Harlingen vertrokken voor het eerste deel van de trip. over de Atlantische Oceaan. Het begin viel niet mee, er stond een fikse tegenwind, zodat de Yerke niet op eigen kracht dew haven uitkon. Het vlot is nu naar Den Helder gesleept, waar op beter weer gewacht wordt. Van Gend en Loos spoort UTRECHT Een truck met opleg ger van Van Gend en Loos is afgelo pen nacht bij Geldermalsen in de Betuwe van een viaduct gevallen en op het spoor van het „moederbe drijf" de NS terecht gekomen. De chauffeur liep volgens een woord voerder van de NS alleen enkele lichte schaafwonden op. De vrachtwagen heeft tijdens de val de bovenleiding beschadigd. Eén van de twee sporen raakte versperd. Goederentreinen konden echter stapvoets gebruik maken van een ander spoor. Weer problemen bij reactor Harrisburg HARRISBURG Rond vijftiendui zend liter water is in de afgelopen week weggestroomd uit de beruchte buiten werking gestelde kernreactor van Harrisburg. Het in lichte mate radio-actief water dat vermoedelijk door een ver keerde tank is geleid is in de ri vier de Susquehenna gestroomd, waarvan ongeveer honderdduizend mensen voor hun drinkwater afhan kelijk zijn. Er zou geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bevolking bestaan. Stiptheidsactie Britse douane LONDEN Reizigers van en naar Groot-Brittannië moeten rekening houden met aanzienlijke vertragin gen. De Britse douanebeambten be ginnen vrijdag een langzaam-aan-ac- tie van twee weken uit protest tegen de aangekondigde personeelsinkrim ping. Volgens een vakbondsleider zullen de vertragingen op de vlieg velden Heathrow, Gatwick en Luton en in de havens van Dover en Fol kestone tot vier uur en meer oplo pen. De regering is van plan dit jaar het aantal arbeidsplaatsen bij de douane met 1800 te verminderen. Nederlandse jongen zoek in Frankrijk MILLAU In de omgeving van Millau in het Zuidwesten van Frankrijk is sinds zaterdag de Ne derlandse jongen, Benjamin Deen (13), zoek. Hij was met zijn vader gaan wande len naar het ruige gebied van Mont- pellier le Vieux in Aveyron. Het ge zin kampeerde in de streek. De va der, die hartpatiënt zou zijn, had zijn zoon vooruit laten hollen. Op een ge geven moment was hij hem kwijt. Het zoeken had tot gisteravond geen resultaat opgeleverd. riiHiiiiTfMffBT Aanvoer verloopt gunstiger dan verwacht DEN HAAG De opbouw van een wintervoorraad aar dolie verloopt op het ogen blik veel minder stroef dan eerder dit jaar werd ver wacht. Als zich in het huidige export-patroon van de OPEC- landen geen wijziging voor doet, is er de komende winter wat betreft de olievoorzie ning in Nederland geen vuil tje aan de lucht. Het ministe rie van economische zaken verwacht dat bij uitblijven van calamiteiten precies zoals dat in de voorafgaande jaren ook het geval is ge weest in het najaar weer vol doende olie voor de winter beschikbaar is. Een woordvoerder van het ministe rie van economische zaken waar schuwde er vanmorgen echter wel voor dat uit de huidige beschikbare voorraden in> Nederland geen ver keerde conclusies worden getrok ken. „Hoewel het aanvullen van de voorraad moeilijker verloopt dan vroeger, moeten we zeggen dat het tot nu toe is meegevallen. Maar ik zeg er wel bij dat de berichten over verhoogde en zelfs meer aanvoer dan normaal niet tot de conclusie kunnen leiden dat er helemaal geen problemen zijn. Tweederde van alles wat hier binnenkomt is weer be stemd voor export. Als er ergens in het buitenland een raffinaderij tijde lijk uitvalt betekent dat dat er hier tijdelijk meer is, omdat we niet vol gens de lopende contracten kunnen doorvoeren. Op de eigen binnen landse voorraad heeft die plotselinge extra hoeveelheid echter geen in vloed". Het ministerie van economische za ken heeft nog geen cijfers ter be schikking, waaruit de conclusie ge trokken kan worden dat de afleve ringsbeperking die de grote olie maatschappijen vorige maand heb ben doorgevoerd niet meer nodig zou zijn. „Wij krijgen inlichtingen. zowel van de oliemaatschappijen als uit andere bronnen. Die informatie heeft bij ons nog niet geleid tot de gedachte dat die beperking opgehe ven kan worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de oliemaatschap pijen zo snel als mogelijk is zo'n be perking zullen laten varen", aldus de woorvoeder. Overigens speelde gisteren in Rot terdam een kort geding dat een pomphouder uit Roermond heeft aangespannen tegen Shell met het doel de afleveringsbeperking van dieselolie ongedaan te maken. Het geding is tot het einde van de maand aangehouden. De rechter wil dat beide partijen in de tussenliggende periode opnieuw rond de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden. ■■B Van onze sociaal-economische redactie) 'EN HAAG In de vanmorgen gehouden ergadering van het centraal georganiseerd overleg in ambtenarenzaken is besloten de salarissen van de ongeveer 800.000 man over heidspersoneel met terugwerkende kracht tot 1 juli te verhogen met 1,8%. Minimaal Iraagt de verhoging in elk geval ƒ34,50 x maand. De maatregel is vanmiddag be iend geworden Op het de verhoging zal wel de in Bestek '81 aangekondigde korting van 0,3 tot 0,7 wor den doorgevoerd, vandaar dat in het óverleg een minimumverhoging van 34,50 is vastge steld. Een maximum voor de verhoging, die als voorschot gezien moet worden op salarisverho gingen in het bedrijsfleven (ambtenaren vol gende trend in het bedrijfsleven)er is niet vast gesteld. Dat was wel het geval met het voor schot van 2,2% dat eerder dit jaar werd toege kend en waarbij salarissen boven de ƒ45.000 werden „afgetopt". KROON VOOR BEATRIX Al drie dagen lang staat op het Lange Voorhout in Den Haag de zwarte VW-bus van de familie Marja en Krijn Herrebout, een kunstenaars echtpaar met drie kinderen, alle vijf in even stemmig zwart gekleed. Hun uiteindelijke doel is Prinses Beatrix een eigenhandig gesmede kroon te geven, wanneer zij haar moeder gaat opvol gen. Al vele malen hebben ze de kroon pogen aan te bieden, maar steeds zonder resultaat. Marja heeft eind april nog met Soestdijk gebeld, maar kreeg van een hofdame alleen de vraag te horen:,,Wat is uw kwaliteit"? Krijn en Marja be treuren dat, omdat aan die overdracht van de kroon een hele filosofie ten grondslag ligt. „Het koninklijk huis is bij machte de technologische samenleving van tegenwoordig te veranderen, zodat we weer een menselijk bestaan kunnen gaan leiden" zo redeneren zij. Britse secretaresses hebben geen hoge dunk van hun bazen Ze komen te laat.... BAAS «n besteden te veel tijd aan commerciële eetpartijen. Zoon voor Connors LOS ANGELES De Ame rikaanse tennisser Jimmy Connors is gisteren vader geworden. Zijn vrouw schonk het leven aan een jongen van zeven pond. Een andere ex-Wimbledon- kampioen, Arthur Ashe, is op eigen verzoek opgenomen in een ziekenhuis in New York. Geruchten dat de 36-jarige Amerikaan een hartaanval zou hebben gehad, worden door de directie van het ziekenhuis te gengesproken. D.B. Benson (rechts), een deserteur uit Wereldoorlog II, heeft zich 36 jaar lang verborgen kunnen hou den in de heu vels van Oost- Oklahoma. Zijn neef, Will Stacey (links), Overtuigde hem er ten slotte van, dat hij maar beter tevoorschijn kon komen. Benson heeft kwijtschelding gekregen en waagde het toen, om de pers te woord te staan. „Overheid moet bemiddelingstarief verhogen (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG „Zelfs al doet zich deze herfst een krachtige opleving van de huizen markt voor, dan nog zakt het gemiddelde in komen van onze leden onder de dertig mille. Dat wil zeggen onder het bestaansmini mum". Aldus kenschetst voorzitter G. Smit van de Nederlandse Bond van Makelaars het stille drama dat zich momenteel in het Nederlandse makelaars wereld je voltrekt. Door de almaar voortdurende stagnatie op de huizenmarkt raken steeds meer makelaars in zodanige moeilijkheden dat ze gedwongen zijn tot ingrijpende inkrimpingen of zelfs beëindi ging van hun bedrijf. Onder de werknemers in de makelaarssecotor regent het de laatste maanden ontslagen. Volgens bestuurder A. Moeskops van de Unie BHLP zal deze uitstoot van arbeidskrachten de komende tijd onver minderd doorgaan. Als enige oplossing voor een verbetering van hun winstpositie zien de make laars een verhoging van het bemiddelingstarief, de zogenaamde courtage. Zij hebben minister Van Aardenne van economische zaken ge vraagd de prijsbeschikking die op makelaars van toepassing is in deze zin te veranderen. Zie verder pagina ADVERTENTIE 119 juli t/m 9 augustus Leren bankstellen, elementenen salontafels *40° meubel keur zrtparad ijs Zandvoort, Stationsplein 13-15 Dageli|ks geopend van 9 30-17 30 u Vri|dagavond, meubelkoopavond Tel 02507-8494 Apeldoorn. Europaweg 170 Dageh|ks geopend van 9 30-17 30 u Vri|dagavond. meubelkoopavond Tel 052-233566 Scheveningen. Gevers Deynoot- weg83(100m vanaf Kurhaus) Dagelgks geopend van 9 30-17 30u Donderdagavond, meubelkoopavond Tel 07C-553086 Zondi|open: alléén Zandvoort Scheve tingonvao 11 tot 17 uur. Inbraak in sigarenzaak VOORSCHOTEN Voor elfhonderd gulden aan goe deren is vannacht bij een in braak gestolen uit een siga renwinkel aan de Prins Bernhardlaan in Voorscho ten. De inbraak werd gepleegd door met een glassnijder een stuk uit de ruit van de voor deur te snijden. De dieven hadden het vooral gemunt op aanstekers; ook werden vijf tien sloffen sigaretten meege nomen. (Van onze correspondent Bert van Velzen LONDEN Het oordeel van Britse secretaressen over de kwaliteit van de mannen, ook wel „bazen"genoemd, die haar aan het werk proberen te houden, is negatief. Die mannen, die hun secretaresse maar al te vaak als voetveeg behandelen, komen doorgaans te laat op hun werk en ze verspillen oceanen tijd met ellenlange en nutteloze telefoongesprekken waarin steeds dezelfde verhalen worden verteld. Volgens een gemiddelde groep van bijna dertienhonderd Britse secretaressen geven ze veel te veel tijd uit aan commerciële eetpartijen en ander sociaal vertier onder het banier van zakendoen. De brieven die ze dicteren, aldus de secretaressen, zijn veel te lang of totaal nutteloos. Het negatieve en hier en daar wat bitse memorandum van de Britse secretaressen is onderdeel van een breder opgezette studie die neerkomt op een soort oorlogsverklaring tegen verspilling in het bedrijfsleven en de bureaucratie. In de klaagzangen van de secretaressen komen veelvuldig refreinen voor als deze: „Veel „bazen" zijn bijzonder slechte organisatoren; tal van bedrijven houdt er meer chefs op na dan gewone personeelsleden (meer opperhoofden dan Indianener wordt op het bazen- niveau bar geknutseld". De klacht van de secretaressen dat er veel te lang en nutteloos aan de telefoon wordt gepraat, wordt onderschreven door de buitengewoon deskundige Bernard Marks, die van oordeel is dat de totale winst die vorig jaar door de Britse PTT is binnengehaald, de som van 1400 miljard gulden, de vrucht is van het onnodige en onzakelijke element in het Britse telefoonverkeer. Sommige secretaressen, die uitmunten door trouw aan hun werkgevers, hebben zich tegen het negatieve memorandum van de bijna 1300 collega's verzet. Ook de Britse instituten en genootschappen van managers en directeuren zijn niet erg gelukkig met de studie. Ze zeggen dat managers en directeuren harder werken dan wie dan ook en alleen maar later op hun werk verschijnen om de secretaresse de kans te geven de post open te maken. ré V ér

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1