Artsen worden misbruikt voor reis annuleringen Zuidmolukkers verontwaardigd over ontvoeringsberiehten BOTULISME IN LEIDEN Synagoge door Turken bezet benzine uurder n Italië PLO overweegt erkenning Israël Nieuwe IflV Beestenmarkt 20-22 Leiden. Tel. 071-149345 bij Molen „De Valk" ONDERDELENSPECIAALZAAK Electronics - wasmachine onderdelen - electrotechn. materia len - pick-up naalden - bouwpakketten - geluidsmixers - on- derd. huish. app. - banden/cassettes - lektuur. LEIDEN In het water nabij de Leidse Zwei- landlaan is gis termiddag botu- lisme geconsta teerd. In het wa ter werd een groot aantal dode en stervende een den aangetroffen. De nog levende dieren werden door de Leidse politie overge bracht naar de Dierenhulpdienst. Enkele kadavers werden naar het laboratorium in Den Haag ge transporteerd voor nader onder zoek. De politie gaat er vanuit, dat de dieren het slachtoffer zijn geworden van bo- tulisme. Het is de eerste maal dat deze ziekte dit jaar in Leiden heeft toe geslagen. Deskun digen menen, dat het plotselinge warme weer er de oorzaak van is dat het botulisme weer de kop op steekt. Men ver wacht, dat in de komende dagen meerdere slacht offers onder de eenden zullen vallen en vraagt eenieder bij het signaleren van een dode eend dit zo snel mogelijk te melden. £eicl&e Vowwn^m pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas bef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent. Zaterdag 28 juli 1979,69e jaargang no. 21411 Artiestengala Vanavond op Ned. 1 het Ar tiestengala uit Parijs (19.30). Op Ned. 2 Tatort (20.27) en de Familie Strauss (22.35). Morgen op Ned. 1 De Biecht van een treinrover (19.45) en Swinging Scheveningen (20.55). Op Ned. 2 om 20.40 uur La Vieja Memoria, een docu mentaire over de Spaanse bur geroorlog. Warm Zonnig weer. maar later op de dag mogelijk een regen- of on weersbui. Middagtemperatu- ren tussen 25 en 30 graden, Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen zon: 5 56 - 21.36. Schev. hoogw.: 6.57 en 19.19. Laagw.: 2.57 en 15.11. DEN HAAG Vijftig isla mitische Turken hebben gis teravond de synagoge aan de Wagenstraat in Den Haag bezet. Met hun actie willen zij de Haagse gemeente aan zetten hun een geschikte ruimte te geven om religieu ze diensten te houden. Het huidige onderkomen is volgens een woordvoerder van de bezetters brandge vaarlijk en staat het op in storten. Hoe brandgevaarlijk het pand is, bleek vannacht toen door brandstichting het bewuste verenigingsgebouw aan de Jan van Goyenstraat voor een gedeelte in vlam men opging. Gistermiddag was al een naastgelegen pand in brand gestoken. Er is veel belangstelling voor islamiti sche diensten, vooral nu de ramadan (de heilige maand voor de islamieten) is aange broken. UTRECHT Huisartsen worden mis bruikt voor het annuleren van vakan tiereizen. De Koninklijke Maatschap pij ter Bevordering van de Genees kunst heeft haar leden dringend ge vraagd, niet mee te werken aan het af geven van medische verklaringen in verband met het annuleren van reizen. Zonder een dergelijke verklaring, zo staat in de polis van de annuleringsverzeke ring, krijgt men in bepaalde gevallen de reissom niet terugbetaald. Volgens de meeste polissen moet er een verklaring worden overgelegd van een arts die niet de behandelende arts is. Maar in de prak tijk wenden de mensen zich gemakshalve tot hun eigen huisarts. Die komen daar door volgens de KNMG regelmatig in moeilijkheden, aangezien de werkelijke reden om van de reis af te zien vaak een niet-medische of pseudo-medische is. De touroperators hebben in enkele ge sprekken met de KNMG laten blijken dat ze inzien, dat de behandelende arts op deze manier wordt misbruikt. Maar ze vinden dat de huidige gang van zaken wel zo gemakkelijk en wel zo goedkoop is. Ze hoeven dan namelijk niet zelf de controle uit te voeren. De KNMG voegt er aan toe dat de organisaties ook als ar gument aanvoeren dat de meeste behan delende artsen de geneeskundige verkla ringen toch wel afgeven. Vandaar het dringende verzoek dat niet meer te doen. De ervaring leert, aldus het KNMG-be- stuur. dat wanneer men voet bij stuk houdt, de verzekeringsmaatschappijen wel degelijk genoegen nemen met een verklaring van de verzekerde zelf of dat ze een controle laten uitvoeren. BEJAARDENTEHUIS BELFAST OPGEBLAZEN (AFP) Zes gewapende personen hebben gisternacht in Belfast dertig bejaarden gedwongen hun tehuis te verlaten. Toen dit gebeurd was werd het gebouw opgeblazen. De gedupeerde bejaarden zijn voorlopig ondergebracht in ziekenhuizen in Belfast. In het Noordierse Portadown is een lid van het Leger des Heils gisteren gedood door een bom die in een voor zijn huis staande auto ontplofte. Zijn 21-jarige dochter werd zwaargewond. Volgens de politie is de aanslag zeer waarschijnlijk het werk van de IRA. Paus niet naar Nrd-Ierland LONDEN Paus Johannes Paulus II zal niet naar Noord-Ierland gaan als hij emd september een bezoek brengt aan de republiek Ierland. Het Vaticaan heeft dat aan Engeland laten weten. Al dus is gisteren door het Britse ministerie van bui tenlandse zaken meege deeld. iraëlische iketaanval p Libanon SIROET (AP) Israel eft gisteren grondraketten gevuurd op een lint dor- n in Zuidoost-Libanon, die enst doen als buitenposten or de Syrische vredes- acht. it hoofddoel van het twee ir durende spervuur was [ar Mishki dat tegenover de etheuvels ligt van de berg rmon. op 30 kilometer ten ordoosten van de grens met aël. De naburige nederzet- igen werden echter ook met ketvuur bestookt, aldus een richt van de Libanese staats- dio. Er werd geen melding maakt van het type raketten t door Israël werd gebruikt, ch of de doelen ook inder ad getroffen zijn. In Israël bben militaire woordvoer- rs gezegd niets te weten van tetaanvallen aan de noord- ens. )ME (ANP) De Itali- nse regering heeft giste- n besloten de benzineprijs et tien procent te verho- n. De prijs van een liter per is met 50 lire verhoogd t 550 lire (ongeveer 1,40) wijl een liter normaal 30 e duurder wordt en nu 530 e kost (ca. 1,35). Een li- diesel komt nu op 215 e (70 cent). !t Westduitse ministerie van inomische zaken heeft er teren aangedrongen op ver ing van de benzineprijzen ti de oliemaatschappijen in Bondsrepubliek. Het minis- ie hoopt dat de maatschap- ?n prijsverlagingen o de je markt voor de olie in tterdam* net ze snel zullen irberekenen als prijsverho- igen. Het Westduitse kartel- reau is tot de conclusie ge- men dat de nieuwste prijs- hogingen van 5 pfennig !t gerechtvaardigd worden >r de stijging van de inkoop- E'zen van ruwe olie. Even- i gaf de marksituatie aan- iing tot deze ronde van jsverhogingen, aldus het 'telbureau. JW DELHI (AP) In het orden van India zijn meer n 350 mensen verdronken de overstromingen die ■oorzaakt zijn door de he- je moesson regens. In het sten van het land heeft n cholera-cpidemie aan 120 nsen het leven gekost. PARIJS (AP) De Palestijnse bevrijdingsorgani satie PLO heeft een grootscheepse beleidswijziging in overweging waarbij de bestaansrechten van Isra ël erkend worden in ruil voor de Amerikaanse er kenning van de PLO. Dit is bekend gemaakt door het Parijse weekblad voor het Mid den-Oosten ,.A1 Mostakbal". Het Arabisch-talige weekblad zegt dat PLO-leider Arafat deze mogelijkheid heeft besproken met tijdens zijn recente gesprekken in Wenen met de Oostenrijkse kanselier Kreisky en de voormalige Duitse kanselier Brandt. Tijdens de besprekingen in Wenen zou Arafat het idee aan de hand zijn gedaan om een „Arabisch of vriendschappelijk land" te vragen het plan aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties voor te leggen. Margarine duurder DEN HAAG (ANP) De prijs van een pakje margari ne van een half pond gaat met een a twee cent omhoog. Oorzaak is de stijging van de grondstoffenprijzen van olie en vet. De prijsverhoging van 5,33 cent per kilo (fabrieksprijs) gaat maandag in. maar werkt niet onmiddellijk door in de winkelprijzen, omdat de voor raden in de winkels nog tegen de oude prijs worden ver kocht. Halvarine wordt 3,33 cent per kilo duurder. „JONGEREN DE LAATSTE TIJD JUIST RUSTIG" BOVENSMILDE De berich ten over ontvoeringsplannen van minister-president Van Agt, die bij huiszoekingen in de Zuidmolukse wijk in Bovens- milde boven water zouden zijn gekomen, hebben onder de in woners van die wijk voor de nodige onrust gezorgd. Leden van de Molukse wijkraad zijn verontwaardigd over deze zaak. Enkelen van hen waren aanwezig bij de huiszoeking die woensdag is gehou den. „Wij hebben gezien dat er niets is gevonden; geen wapens en geen plan nen voor een ontvoering. Daarom zijn we diep geschokt door de berichten die nu in omloop zijn gebracht", aldus een woordvoerder van de wijkraad. Behalve die ene huiszoeking op woens dag zijn er volgens hem geen invallen in woningen van Zuidmolukkers ge weest de laatste tijd. „We hebben de in druk dat het de laatste tijd erg rustig is. De jongere Zuidmolukkers hebben alle gelegenheid inspraak in de wijkraad te voeren. Vroeger was dat wat anders, toen bestond de wijkraad voornamelijk uit oudere mensen en kregen de jonge ren geen kans. Door de nieuwe opzet hebben we voorzover we weten de zaak aardig in de hand". De situatie in de Zuidmolukse wijk van Bovensmilde wordt door de leden van de wijkraad als normaal omschreven. Er zijn de laatste tijd geen aanwijzingen geweest die op acties duiden. In het wijkcentrum Kapikan Pattimura in As sen onderschrijft men de uitlatingen van de wijkraad in Bovensmilde. Ook daar is het de laatste tijd rustig. Districtscommandant kolonel L.P. Be- rgsma van de rijkspolitie in Assen overweegt om over de manier waarop gepubliceerd is naar aanleiding van de vermeende ontvoeringsplannen van de minister-president bij het ministerie van Justitie aan de bel te trekken. Hij heeft ernstige bezwaren tegen de ma nier waarop deze publicatie de vertrou wensrelatie tussen de politie. Zuidmo lukkers en anderen schaadt. De kolonel bevestigt de verklaringen van de leden van de wijkraad, dat bij huiszoekingen in Bovensmilde op woensdag geen wa pens of plannen zijn gevonden. Wel heeft de politie enkele patronen voor een vuurwapen aangetroffen. Paardenmarkt in Voorschoten Het is vandaag 28 juli en dat betekent voor de gemeente Voorschoten - tra ditioneel - de dag van de paarden markt, de een na oudste in Neder land. Zoals gewoonlijk was het van morgen in alle vroegte, rond de klok van zes uur, al een drukte van belang. Mensen en paarden uit de weide om geving zorgden er voor dat de Voor straat, de plaats waar de markt wordt gehouden, er op het vroege uur uit zag als een drukke winkelstraat op zaterdagmiddag, waar de handel in de edele rossen echter sterk achter bleef bij de aanvoer en de publieke belangstelling. De verkopers van bier, broodjes, koffie en ijshoorns hadden, ondanks het vroege uur, géén reden tot klagen. De Voorschotense paar dendagen worden maandag voortge zet met kortebaandraverijen, waar voor de hele Prins Bernhardlaan een zanddek krijgt. Deze wedstrijden be- ginnen^m twee uur 's middags Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1