Economische Controle Dienst gaathorecagHjzena^imkken Polen levert Nederland 3 miljoen ton steenkool Autoverkoop gestegen BOETE VOOR SLAPERIGE LIBANONGANGERS Mogelijk ook extra controle in andere bedrijfstakken Spookrijder veroorzaakt verkeersdode Paspoortdieven in september voor de rechter VLIEGTUIGKAPING BANGLADESJ Ook al blijft u thuis dan krijgt u toch een extra vakantie voordeel van uw Vleesthmeester. t xSf, vMw s J-J i£eidóe (3oma/nt tothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jtief-tedacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (exci. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Larlaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 25 juli 1979,69e jaargang no. 21408 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Laurence Olivier „Kat op een heet zinken dak", film met Laurence Olivier op Ned.I om 19.50 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over Angola, om 20.32 uur „Countdown" met Bad Com pany en om 21.30 uur film „Deadman's curve". Zonnige perioden Zonnige perioden, maar in de noordelijke provincies moge lijk een bui. Minima rond 13 graden, middagtemperaturen van ongeveer 18 graden aan zee tot 23 graden in Brabant en Limburg. Matige zuidwes ten wind. Morgen zon op 5.52, onder 21.40 uur. Hoogwater 5.25 en 17.49 uur, laagwater 01.11 en 13.31 uur. "ocht van 54 dagen over Oceaan a een tocht van 54 dagen over de Atlantische Oceaan in een n|eel klein bootje is de Amerikaan Gerry Spiess gisteren veilig ;Mangekomen in de havenstad Falmouth aan de Britse westkust, J^aarhij hartelijk door zijn vrouw Sally verwelkomd werd. Boven: piess bij de nadering van Falmouth. Beneden: gelukkig weer- ens met zijn vrouw. Ondanks energieprobléem AMSTERDAM (ANP) Ondanks alle berich ten over energieproblemen zijn de autoverko pen in ons land gestegen vergeleken bij de eer ste zes maanden vorig jaar. De stijging be draagt een half procent. Dat komt er op neer dat er in het eerste halfjaar 355.801 auto's zijn verkocht tegen 353.989 in de eerste zes maanden vorig jaar. Dat is gisteren door de RAI in Amsterdam mee gedeeld. De RAI tekent erbij aan dat in het begin van het jaar de verkopen iets achter liepen bij vorig jaar. In febru ari waren de verkoopcijfers vrijwel gelijk en in maart en april waren het er weer meer. In mei en juni was de ver koop weer gelijk aan 1978. Meer auto's werden verkocht door General Motors, Volks wagen, Renault, Peugeot, en Volvo. De verkoop van Ford, Citroen, Fiat, Chrysler (nu Talbot) en Toyota daalde ech ter. De best verkochte auto's zijn die van General Motors. HARIS (ANP) De mobiele krijgsraad buitenland van de land macht heeft gisteren nabij Haris in Zuid-Libanon elf militairen van het Nederlandse VN-detachement berecht, in negen gevallen ging het om een wachtdelict (tijdens de wacht in slaap vallen) en in de an dere zaken betrof het onvoorzich tigheid met een vuurwapen en on gehoorzaamheid. Vandaag worden nog eens negen zaken behandeld. Het militaire rechtscollege, dat in Arnhem is gehuisvest in een uiterst modern gebouw, is nu ondergebracht in de voormalige post Kaf ra van het Nederlandse VN-detachement, enke le kilometers buiten Haris. Proviso risch is op de eerste etage, een kamer van 6 bij 9 meter, een kleine rechts zaal ingericht, terwijl voor de bewo ners beneden de dagelijkse beslom meringen gewoon doorgaan. In de middag deed de krijgsraad in de verschillende zaken uitspraak. De krijgsraad motiveerde de straffen als ernstig, maar president Kloots zei er wel bij dat de Libanongangers in de aanloopperiode onder zware druk hebben gestaan en dit een weerslag op hun werkzaamheden kan hebben gehad. De verdachten hebben tien dagen de tijd om bij het hoog militair gerechtshof in Den Haag hoger be roep te kunnen aantekenen. Bij de wachtdelicten, in de dagvaar ding heette het „als schildwacht een als zodanig op hem rustende ver plichting niet nagekomen", ging het in de meeste gevallen om het 's- nachts op wacht in slaap sukkelen van dienstplichtige soldaten op hun post of achter hun wapen op een ge pantserd wielvoertuig. Uit de plei dooien van verdediger, eerste luite nant W. Haak van het bureau mili taire strafzaken van het ministerie van defensie, bleek dat in vrijwel alle gevallen de wachtdelicten het gevolg zijn geweest van oververmoeidheid door lange werktijden. De straffen voor de wachtdelicten varieerden van 150 - of 6 dagen tot 400 - of 16 dagen. In tien gevallen ging het om soldaten en in een geval om een korporaal, de 20-jarige P.E.W.M. uit Roermond. Deze laatste werd veroordeeld tot een week mili taire detentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 500.- boete of 20 dagen. De wachtdelicten werden gepleegd tussen 22 maart en 7 mei op verschillende Nederlandse posten, zoals Haris, Kafra, Scribbin en Nakoera. (Van onze sociaal-econo mische redactie) DEN HAAG Het mi nisterie van economische zaken heeft de Economi sche Controle Dienst gis teren opdracht gegeven zo snel mogelijk extra controles uit te gaan voe ren naar prijsverhogin gen in de horeca-sector. Dit naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, die uitwezen dat de hore- caprijs gemiddeld met 1,6 is toegenomen. Het mi nisterie van economische zaken had horeca-bedrij- ven dit jaar geen toe stemming gegeven tot prijsverhogingen. Een woordvoerder van het ministerie van economi sche zaken wilde niet uit sluiten dat in de nabije toekomst ook andere be drijfstakken extra onder zocht gaan worden. 'De cijfers die nu beschik baar zijn geven volgens het ministerie nog geen aanlei ding tot een grotere controle bij méér bedrijfstakken, maar dat i^een zaak die elke dag kan veranderen, aldus de woordvoerder. Hij voegde daar wel aan toe dat het controleren in de horeca een betrekkelijk eenvoudige zaak is en dat een dergelijk karwei in andere sectoren veel moeilijker uit te voeren Op het ministerie wordt ver wacht dat het resultaat van de controles op zijn vroegst in de tweede helft van au gustus beschikbaar komt, dit in verband met onderbezet ting op de ECD vanwege de vakantie. Het ministerie wil met name weten of de stij ging van 1,6 te wijten is aan een groot aantal kleine overtredingen of een klein aantal forse prijsverhogin gen. De gezamenlijke hore cabedrijven hebben in het verleden herhaaldelijk, maar tevergeefs geprobeerd toestemming te krijgen om hun prijzen te verhogen. ROTTERDAM (ANP) De 58-jarige J. Westerbaan uit Rotterdam is gisteren omgekomen bij een auto botsing op de rijksweg Rotterdam-Maassluis. Zijn wagen kwam in Vlaardin- gen frontaal in botsing met een auto die de ver keerde rijbaan :had geko zen en tegen de stroom in reed. Deze „spookrijder" een 73-ja- rige man uit Schiedam, heeft volgens de politie een afrit bij Maasland aangezien voor een oprit. Hij heeft daarna 1300 meter tegen het verkeer ingereden voor hij in botsing kwam met de auto van de heer Westerbaan. Hij ligt met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis. Ook met hoofd verwondingen is een 43-jari- ge man uit Maassluis in het ziekenhuis opgenomen. Hij zat bij de heer Westerbaan in de auto. Super-ei De heer M. Hil- gers uit Rotter dam wist gisteren niet wat hij zag toen hij de deur van het leghok opendeed. Een van zijn kippen had een enorm ei gelegd. Hij ging er onmiddellijk mee naar de apotheek op de hoek om het te laten wegen. De weegschaal kwam op 195 gram en dat is, aldus de heer Hil- gers, een record. Volgens hem is er nooit een ei zwaarder woog dan het zijne. Het ei is ongeveer drie keer zo groot als een normaal ei en de kip zal er heel wat moeite mee hebben gehad. (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Nederland gaat via de Steenkolenhandelsve reniging (SHV) te Utrecht in de komende vijf jaren drie miljoen ton steenkool uit Polen importeren. De kolen zijn in de eerste plaats bestemd voor twee nieuwe electriciteits- centrales in Nijmegen en Geertruidenberg en verder voor een aantal oudere centrales. Volgens het contract van de SHV levert Polen per jaar 600.000 ton steenkool gedurende vijf jaren. De belangstelling voor het opnieuw gebruiken van steenkolen wordt volgens directeur Peek van de SHV zo groot, dat al over leg gaande is over de bouw van een kolenterminal op de Maas vlakte. De reden is onder meer dat kolen voor de opwekking van electriciteit veel goedkoper zijn dan het gebruik van olie. Polen heeft wél als voorwaarde voor de grote levering gesteld, dat Nederland een lening ter financiering van de kolenmijn- bouw in Polen verstrekt. Nederlandse banken hebben zich hier toe inmiddels met overheidsgarantie bereid verklaard. HORECA e Horeca-bedrijven zouden onder toestemming te hoge rijzen rekenen... laar het blijft natuurlijk een westie van vraag en aanbod. GRONINGEN De twee mannen voorzorg zijn ze naar huizen van be- overvielen het Groningse stadhuis eind ganisatie behoort. Zo werd onder meer die eind juni uit het Groningse stad- waring buiten Groningen overge- vorige maand. Daarbij maakten ze ge- gedacht aan een relatie met de zaak huis 43 onbeschreven paspoorten bracht. bruik van een vuurwapen. De politie, van Ludwina Jansen, die in Israel ge- wegnamen, zullen vermoedelijk be- die ze kort daarop in de kraag greep, vangennisstraf uit zit. Bewijsmateriaal gin september voor de Groningse De paspoortdieven, een 25-jarige Am- heeft er altijd rekening meeghouden, hiervoor ontbreekt evenwel, rechtbank moeten verschijnen. Uit sterdammer en een 21-jarige Groninger dat het tweetal tot een terroristische or- Sophia Loren in Tussaud in Londen Een nieuwe charmante aanwinst voor Madame Tussaud in Lon den is de Italiaanse filmster Sophia Loren. Beeldhouder Ian Han sen legt hier de laatste hand aan overigens nogal zuur kijkende actrice. Problemen met bezine en dieselolie in Italië ROME In Italië is de laat ste dagen bij veel tankstati ons geen benzine meer te krijgen omdat zij door on duidelijke oorzaak niet wor den bevoorraad. Met de die selolie is de toestand nog erger. Bij veel benzinestati ons staan vrachtwagens die niet meer verder kunnen. Hier en daar komt het tot een handgemeen met boze chauf feurs. In Ferrara en omgeving hebben boeren de wegen ver sperd. Zij zitten al een week zonder olie en kunnen hun oogst niet binnenhalen. NEW DELHI (UPI) Een Fokker Friend ship van de luchtvaartmaatschappij van Bangladesj is vanmorgen op een binnen landse vlucht met 43 passagiers aan boord gekaapt. Het toestel werd door de drie ka pers gedwongen om in Calcutta (India) te landen. Het toestel was onderweg van Dacca naar Jes- sore. In Calcutta mochten een vrouw en een kind uitstappen. Met de kapers zijn onderhan delingen geopend. De kapers eisen een bedrag van een miljoen dollar en dreigen het toestel met de passagiers op te blazen als hun eis niet wordt ingewilligd. ADVERTENTIE magere gekookte VARKENSLAPPEN SCHQUDER- kilc.998 HAM 100 gram 7487 Ook geldig in Rosmolen/Winkelcentrum „De Kopermolen" a /.w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1