Publiek bijzonder slordig cheques Inkomensbeleid alleen mogelijk in goed sociaal overleg reheime Iraanse tribunalen in West-Duitsland THUISBLIJVERS UBOFT! vooral ickï" problemen tijdens vakantie Stranding Kerkturken krijgen foto en brief van mgr.Bluijssen Europees parlement wil schepen naar Vietnam sturen LAGERHUIS STEMT TEGEN HERINVOERING DOODSTRAF [Millet Motorhuis ry v thekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 20 juli 1979,69e jaargang no. 21404 Het lange duel „Het lange duel", avonturen film op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.20 uur Brandpunt over Nicaragua. Ned.I om 20.18 uur film „De vuurproef' en om 21.55 uur Engelse komieken in „De Mo- recambe en Wise Show". Aanhoudend koel Vannacht veel bewolking en mogelijk regen. Morgen over dag nu en dan zon. Middag- temperaturen omstreeks 17 graden. Matige, af en toe krachtige wind draaiend van zuidwest naar noordwest. Morgen zon: 5.45 - 21.47. Schev. hoogw.: 1.55 en 14.29. Laagw.: 9.56 en 22.25. (Van onze correspondent Ami van Vree) ANKFORT De politie van Frankfort heeft eren een Iraans echtpaar gearresteerd in band met de ontdekking, dat in West-Duuits- d geheime Iraanse tribunalen werkzaam zijn, onderzoeken in hoeverre in de Bondsrepu- studerende Iraanse studenten voor de anse geheime politie, de beruchte Savak, /erkt hebben. Onlangs is in Krefeld een anse student, die door zo'n tribunaal ver- rd werd, uit een raam gesprongen, waarbij hij zijn rug brak en voor zijn verdere leven ver lamd is. Gevallen van voormalige Savakagenten, die wor den ontvoerd en door een „tribunaal" verhoord worden ook gemeld uit Aken, Bremen, Freiburg en Konstanz. In Frankfort werden afgelopen zondag vijf Iraanse studenten door de politie, na een anonieme tip, bevrijd. Zij werden tegen hun wil in een studenten vastgehouden en daar on dervraagd door een soort rechtbank van vijftig Iraniërs. Hun passen waren hun afgenomen. Naar aanleiding van deze zaak werd het reeds genoemde echtpaar gearresteerd. De afgenomen passen blijken in het bezit te zijn van de Iraanse ambassade in Bonn. Er bestaat een zwarte lijst van ongeveer 350 Iraanse studenten in de Bondsrepubliek, die lid zouden zijn van de extreem conservatieve reli gieuze organisatie „Moslim-broeders". Het doel van de verhoren van de al dan niet vermeende Savakagenten zou zijn dezen te isole ren en hen te dagen voor rechtbanken in Iran. De strijd tussen voor- en tegenstanders van de sjah in de Bondsrepubliek dateert overigens niet van vandaag of gisteren. Met name in Frankfort zijn al sedert jaren protestbetogingen tegen de sjah gehouden, waarbij de deelnemers vaak hun gezicht met een masker bedekten om niet te worden herkend door de Savakagenten. In deze zaak speelde de Duitse BVD een nogal twijfel achtige rol, omdat deze instantie gegevens over de betogers aan de Savak zou hebben doorge speeld. Het is gebeurd, dat studenten, die tegen de sjah hadden betoogd bij terugkeer in hun land gevangen werden genomen en daarna spoorloos verdwenen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/AMSTERDAM Talloze vakantie gangers springen nog zeer onzorgvuldig met giro betaalkaarten of (Euro)-chèques om. Dit ondanks waarschuwingen en adviezen van de PTT en de banken. Ook dit jaar zullen de verzekeringsmaat schappijen weer ettelijke miljoepen guldens op tafel moeten leggen om de gedupeerden schade loos te stellen. Bij de PTT heeft men de de indruk dat het aantal vermissin gen van betaalkaarten dit jaar relatief gezien gelijk zal blijven. Van een daling is de waarschuwingen ten spijt geen sprake. In de typische vakantieoorden staan volgens de stichting be vordering chèqueverkeer bij de banken files van mensen die door een of andere oorzaak zonder geld zijn komen te zitten. Niet alleen door vermissing of diefstal, maar ook doordat zij de vakantie-uitgaven hebben onderschat en telegrafisch vanuit Nederland geld moeten laten overmaken. Teveel komt het volgens de PTT nog voor dat bezitters van chèques of betaalkaarten hun pasje samen met de waardepa pieren bewaren. Geld voorgoed kwijt. Voigens de stichting bevordering chèqueverkeer, ondergebracht bij de bankgiro-centrale in Amsterdam, gaan van de 1,3 mil joen bezitters van euro-chèques ongeveer zestig porocent naar het buitenland. De groei van de chèque stijgt snel. In 1976 werd er al vijftien maal met een euro-chèque betaald, dit jaar is dat aantal al verdrievoudigd. Gemiddeld wordt per chèque een bedrag van 120 gulden besteed. Oe Belgische vissersboot, die gisteren op bet strand bij Kijkk- duin liep, heet weliswaar „Hosan na", maar had weinig reden tot juichen toen de reddingsboot „Bernard van Leer" de Belg uit de moeilijkheden probeerde te halen. Want inptaats van reddend te kunnen optreden liep de „Ber nard van Leer" eveneens op de kust. Dit schip werd gisteravond nog vlot getrokken, maar met de „Hosanna" zou men het vandaag weer proberen. De bemanning werd* in ieder geval gered door de strandbrlgade van de Haagse politie. De schipper verliet zijn schip echter niet. Niet mis(s) „Wie mooi wil zijn moet pijn lijden" schijnt de 18-ja- rige Maritza Sayalero uit Caracas in Venezuela als in een pantomime te willen uitbeelden. Maar de pijn is niet zo groot voor haar, want zij werd gisteren in Perth tot Miss Universe gekozen, hetgeen haar even aanpakte. Bijna aangepakt werd zij ook door een aantal feministen, die buiten demonstreerden. Marit za is studente. Zij wil architect worden. DEN BOSCH Alle Syrisch-orthodoxe christe nen, die de afgelopen drie maanden in de St. Janskathedraal in Den Bosch hebben doorge bracht, krijgen een afschrift van de brief die al eerder naar de groep is gestuurd en waarin mgr. Bluijssen belooft zich voor hen te blijven inzetten. Bovendien krijgen zij een foto van de bisschop met aan de achterkant zijn handtekening en een stempel van het bisdom. Dit is het resultaat van een gesprek dat mgr. Bluijssen gisteren heeft ge had met diaken Hanna Aydin, de leider van de groep Turken. De mensen in de kathedraal hech ten erg veel waarde aan zo'n persoonlijk docu ment. Volgens een woordvoerster van het bisdom staat nu niets meer het vertrek van de Turken in de weg, hoewel men zonder die brief ook wel was gegaan. De Turken kunnen zelf hun perso nalia op de brief invullen. De foto van de bis schop willen ze eraan vastnieten. MINISTER ALBEDA AAN TWEEDE KAMER (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Inkomensverschil len die berusten op traditie, soci aal milieu en relatie zijn welis waar onrechtvaardig, maar ver schillen in inspanning, aanleg, opleiding en behoefte mogen wel in het inkomen worden inge bouwd. Dit is het standpunt van minister Albeda van sociale za ken dat hij heeft neergelegd in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer op het wets ontwerp „Openbaarheid van in komens uit arbeid". De minister stelt daarbij vast, dat verschillen in behoefte door kindertal, ziek te, invaliditeit en „andere aan toonbare zaken" in het inkomen tot uitdrukking mogen komen. Het inkomensbeleid kan echter alleen gestalte krijgen in goed overleg met de sociale partners. Het moet samenhangend en inte graal van karakter zijn. Dr. Albeda wijst er in zijn memo rie van antwoord verder op, dat „om de groei van de nationale welvaart te garanderen economi sche prikkels voor de werknemer nu eenmaal onontbeerlijk" zijn. „Het zal daarom uit oogpunt van economische doelmatigheid soms nodig zijn genoegen te nemen met een inkomensverdeling die afwijkt van wat op grond van rechtvaardigheidsoverwegingen gewenst zou zijn". Het gaat er volgens de minister wel om dat ieder mens minimaal zoveel verdient dat hij goed kan rondkomen. Binnen deze grens en het maximum dat uit kwalitatief oogpunt aanvaardbaar is moet ie dereen gelijke kansen hebben om elk inkomen te kunnen bereiken. Volgens de minister zijn er drie factoren aan de hand waarvan de verschillende inkomensniveaus met elkaar kunnen worden verge leken. Dat zijn meent hij: - aanleg en opleiding - werktijden, vuil en zwaar werk (zogenaamde inspanningsfactoren) - factoren van ondememersrisico en rechtspositie. Onderzoek en overleg van vakbe weging, werkgevers en overheid Minister Albeda gezamenlijk moeten uitwijzen hoe deze factoren moeten worden af gewogen om tot vaststelling van de inkomens te kunnen komen. Het wetsontwerp gaat bij de openbaarheid van inkomens nog alleen uit van de vastgestelde lo nen en salarissen, omdat daarop een beter zicht is. De andere in komens moeten ook openbaar worden, maar dat is volgens mi nister Albeda „afhankelijk van de technische mogelijkheden en van de ontwikkeling van maatschap pelijke opvattingen op dit punt. (unstgebit beginnen allemaal met ons rste melktandje. n gaan we wisselen... in folder wenst u daar tegen- sordig veel succes mee. De zangeres Joan Baez, die voorheen een voor Vietnam de monstreerde toen de Amerika nen zich nog daar bevonden, leidde gisteren een demonstratie tegen het be wind in Hanoi. De manifestatie, die naar het Wit te Huis in Was hington leidde, was bedoeld als steun aan de duizenden boot vluchtelingen uit Vietnam. (Van onze correspondent) STRAATSBURG Het Europees Parlement eist dat de regeringen van de negen EG-lan- den onmiddellijk speciale schepen naar Indo- China zenden om daar Vietnamese vluchtelin gen aan boord te nemen. In de negen landen moeten doorgangscentra worden geopend, van waaruit die vluchtelingen zo spoedig moge lijk in de lidstaten worden ondergebracht en wel naar verhouding van hun bevolkingsom vang. Dit staat in een resolutie waarover het Euro pees parlement gisteravond laat in Straats burg vergaderde en die naar verwachting de steun van de christen-democraten, de liberalen en de conservatieven (een meerderheid) zal krijgen. Voorts verlangt de resolutie dat zes tien miljard gulden aan de EG-begrotingen wordt onttrokken en wordt overgemaakt aan het vluchtelingenwerk van de Verenigde Na ties. Het ministerie van justitie in Den Haag heeft gisteren meegedeeld dat staatssecretaris Haars bereid is nog eens honderd alleenstaande Viet namese kinderen naar Nederland te laten ko men. Het is de bedoeling dat ze in ons land worden geadopteerd. Het is nog niet te over zien of in alle gevallen adoptie mogelijk is omdat eerst moet worden bekeken of de kin deren ouderloos zijn. De Amerikaanse president Carter heeft giste ren aan een groep betogers laten weten dat hij schepen en vliegtuigen van de marine zou laten inzetten om naar Vietnamese bootvluch telingen te zoeken. LONDEN - Het Lagerhuis heeft gisterenavond na een lang debat met 362 tegen 243 besloten dat de doodstraf niet moet worden ingevoerd. In politieke kringen werd al verwacht dat het voorstel met een behoorlijke meerderheid zou worden verworpen. Premier mevrouw Thatcher was een voorstander van de herin voering geweest, zij had dat gezegd tijdens de verkiezingscam pagne die haar conservatieve Partij de overwinning had be zorgd. advertentie °t Mc\° Wanneer u nu een nieuwe auto gaat kopen bij Het Motorhuis geven wij u een extra hoge vakantie-inruilprijs. Afleveringsdatum in overleg. Kom langs, het levert u veel geld ^^ondeHaa^0^eWeMel^71-7M^^^ De laatste maal dat er over het onderwerp was gedebateerd in het Lagerhuis was geweest in 1975. Toen hadden de tegenstan ders een meerderheid bereikt van 129 stemmen, tegen 119 thans. Op 13 augustus 1965 waren er voor de laatste maal in Groot-Brittannië doodstraffen ten uitvoer gebracht, en wel toen Peter Anthony Allen en Jonn Robson de strop kregen wegens het vermoorden van een man. De laatste jaren was in het Lagerhuis bij verschillende gele genheden geëist dat de doodstraf moest terugkeren en voorna melijk om twee redenen: het alsmaar toenemen van de mis daad, en de aanslagen gepleegd door terroristen van eht IRA (Ierse republikeinse leger). fr' o<?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1