SteidóQ 0omontH k Carter: olieinvoer in tien jaar met helft verminderen V Gigantische woekerwinst olieconcerns Regering Amerika wil Sandinisten erkennen INTERNATIONAL 79 )OOR INSTELLING VAN VASTE INVOERHOEVEELHEDEN Onderzoek Shell wijst uit: Betere apparatuur kan energie-verbruik met 30 drukken Opleving economie zet door Maandag 16 juli 1979,69e jaargang no. 21400 ithekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijtew6g. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per rrnn. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal 43,05; jaar ƒ160,70: losse nummers: 55 cent. Goud „Goud", speelfilm uit 1973 met Roger Moore en Susan nah York op Ned.I om 19.30 uur. Om 22.25 uur „Rafael Orozco Chopin". Ned.II om 19.25 uur „Onkel Brasig" en om 20.27 uur „Ja mes Herriot". Af en toe zon Droog weer met wolkenvel den, maar af en toe ook zon. Middagtemperaturen rond 19 graden. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit het noordwesten. Morgen zon: 5.40 - 21.52. Schev. hoogw.: 9.49 en 22.19. Laagw.: 5.27 en 17.59. ASHINGTON (AP/ANP) In de lerwege met spanning tegemoet iene toespraak van de Ameri- anse president Carter welke hij inmorgen om vier uur Nederlandse id heeft gehouden, heeft deze opge- pen tot een algemene inspanning de afhankelijkheid van ingevoer- olie in de Verenigde Staten met helft terug te dringen. Het voor- amste streven is in 1990 tenmin- 4,5 miljoen geïmporteerde olie r dag te besparen. Om dit te ver enlijken kondigde Carter vaste ivoerhoeveelheden aan om de in ter op het peil van 1977 te bevrie- :n. In dat jaar werden door de renigde Staten ongeveer 8,5 mil- n barrel per dag ingevoerd. Het idige peil ligt iets hoger, fan nu af aan zal iedére toename in onze pag naar energie uit onze eigen produktie onze eigen besparing worden betrokken". Carter. „Ik zal de aankomst in dit land van iedere druppel buitenlandse olie, die uit stijgt boven wat deze doelen toestaan, verbie den. Carters energieplan behelst voorts onder meer: de ontwikkeling van kunstmatig ver vaardigde energiebronnen en andere alterna tieve energiebronnen. Carter noemde echter de kernenergie niet Carter maakte ook mel ding van de oprichting van een zonnebank die tegen het jaar 2000 voor 20 procent van de energie via de zon moet zorgen. De plannen lijken enigszins op de inspanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog leidden tot de op richting van een synthetische rubberindustrie. Voor de ontwikkeling van alternatieve energie opwekking zal een staatslening worden uitge geven, die in totaal 5 miljard dollar kan belo pen. In kringen van het Congres is in het alge meen gunstig gereageerd op de toespraak van Carter. Reacties van economen en andere des kundigen waren daarentegen veel terughou dender. Het instellen van invoercontingenten werd verrassend genoemd en heeft waar schijnlijk gevolgen voor de koers van de dol lar. Voor het overige vond men de toespraak weinig nieuws bevatten. Volgens de Utrechtse hoogleraar prof. dr. W. van Gooi, lid van de Nederlandse Energieraad, zal Carters oproep tot halvering van de olie-invoer in de komen de tien jaar geen resultaat opleveren. Hij is voorstander van invoering van een distributie systeem, waarbij de bonnen vrij verhandel baarzijn. ROTTERDAM (ANP) De oliemaatschappij Shell is van mening dat het energie-verbruik in West-Europa in de komende 25 jaar met 30 kan worden verminderd. Voorwaarde daartoe is dat de doelmatigheid van alle energieverbruikende apparatuur sterk wordt verbeterd. In het pas verschenen rapport „doelmatiger energiegebruik" van Shell Nederland, wordt uiteengezet dat de verbetering van de doel matigheid technisch geen probleem is. De hieraan verbonden kosten zijn echter zó hoog dat het tot nu toe goedkoper was om wat minder efficiënt te werk te gaan en wat meer energie te gebruiken. Tegen de achter grond van de almaar dalende prijzen voor olie en energie wordt de verhoging van de doelmatigheidsnorm commercieel steeds inte ressanter, aldus de Shell. ^ale Garde van president Somoza. JOSE, MANAGUA (UPI/AP) De rege- van de Verenigde Staten staat op het nt de voorlopige junta die het bewind van itoza moet overnemen, te erkennen. Dit is jidag vernomen in kringen van de leiding de Sandinistische opstandelingen in het rland Costa Rica. De Verenigde Staten Verhandelen sinds vorige week met de San- jiisten om hun voorlopige regering uit te fiden met leden van de meer gematigde positie. yflgens bronnen in Managua zal president noza „zeer spoedig" aftreden. De president zijn aftreden via radio en televisie bekend ken. Hij zou zich waarschijnlijk terugtrek- Miami. De VS zouden Somoza hebben |oofd hem niet uit te leveren. Een betrouwbare zegsman van de regering heeft gezegd dat Somoza reeds zijn legerlei ding heeft ontslagen en naar alle waarschijn lijkheid morgen het land zal verlaten. Het ont slag van de-officieren door Somoza wordt ge zien als een mogelijke poging executies te voorkomen. De Sandinistische guerrillastrij ders hebben gewaarschuwd officieren die als misdadigers beschouwen eventueel te zullen executeren. Ondertussen doen ook andere lan den een poging een einde te maken aan de burgeroorlog in Nicaragua. Een aantal Zuida- merikaanse landen hebben besprekingen ge voerd over het conflict De gevechten in Nica ragua concentreren zich op het ogenblik op Masaya. In Managua is het daarentegen vrij rustig. erslaafde ekent reeks j«an inbraken it< IDEN De politie Voor- loten heeft na een tip van Leidse politie een 19-jari- jongeman aangehouden die verhoor bekende 21 inbra- i op zijn naam te hebben in. De jongeman, een igsverslaafde, liep vrijdag- >nd met blote voeten op ^aat in Leiden en de Leidse itie pakte de jongen op hem naar zijn huis te Egen. De jongeman was in bezit van een Randstad- teker, waar ook was in- oken en dit gaf de poli- voldoende aanleiding om nader onderzoek in te stellen. Hiertoe lichtte zij de collega's uit Voorschoten in die met een groot aantal on opgeloste inbraken in hun maag zaten. Het bleek een goede tip want in één klap konden 21 inbra ken worden opgelost. De in braken zijn in de periode van 20 april tot 12 juli gepleegd. Ondermeer heeft de jonge man zesmaal ingebroken in de christelijke L.T.S. Tevens leidde zijn strooptocht naar de Nutsschool in Voorschoten en de Groenoordhallen in Lei den. Het totaal bedrag van de gestolen goederen is ongeveer 8000 gulden. De jongen is niet crimineel maar hij is het slachtoffer van zijn versla ving. De verslaafde is van daag voorgeleid voor de offi cier van justitie bij de arron dissementrechtbank in Den Haag. en krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- III !248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. voor WASHINGTON (DPA) De „San Fran cisco Examiner" zal de 10.000 dollar moeten uitbetalen die het blad heeft uitgeloofd voor de eerste brokstukken van de neergestorte Skylab. Twee dagen nadat Skylab neerkwam en in de atmosfeer verbrandde meldde zich vrijdagavond laat een zenuwachtige 17- jarige Australiër bij de krant om de prijs in ontvangst te nemen. In een plas tic buidel bracht hij een tiental brokjes metaal mee die hij in de tuin achter zijn ouderlijk huis had gevonden, die, volgens deskundigen, van Skylab afkomstig zou den zijn. WASHINGTON De Amerikaanse oliemaatschappijen heb ben honderden miljoen dollars woekerwinst opgestreken. Dit blijkt uit het rapport van de Amerikaanse Algemene Reken kamer. De Rekenkamer is tot de conclusie gekomen dat deze toestand kon ontstaan omdat de oliemaatschappijen een monopolieposi tie innemen voor wat betreft het vaststellen van de verbruiker- sprijzen. De Democraat Edward Markey, lid van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, zei in een commentaar: „An dere industriën moeten zich volgens onlangs uitgevaardigde overheidsvoorschriften houden aan prijsbeschikkingen. Als die voorschriften er eerder waren geweest, en dan waren toege past op de oliemaatschappijen, had dat de verbruikers in 1976 zo'n driehonderd miljoen dollar bespaard". Voor de jaren né 1976 kon dat nog niet worden uitgerekend, omdat de benodig de gegevens nog niet bekend zijn. Jongen (12) met brommer verongelukt ZUIDWOLDE (ANP) Een rit op een brommer heeft giste ren in Zuidwolde (Dr.) het leven gekost aan de 12-jarige Johnny Guiking uit Amsterdam. Hij reed een zandpad op waar een auto hem schepte. Een 9- jarig vriendje, die ook een bromfiets bestuurde, wist net voor de wagen weg te komen. Huwelijk herhaald na. diefstal BRADWELL (AP) In de kerk te Bradwell (Engeland) zijn de 23-jarige Tony Mills en de 22-jarige Juli Hayward opnieuw getrouwd. Een paar weken ge leden waren zij namelijk ook getrouwd en in hetzelfde oude kerkje, in Bradwell in Derbyshire. Maar later werd ontdekt dat iemand had ingebroken in de auto van de fotograaf en onder meer was verdwenen met alle belichte filmrolletjes. Het werd dus nog een keer overgedaan. Alle 80 gasten waren er weer, iedereen zat keurig in de kleren en de bloemen, de fotograaf die zijn auto secuur had af gesloten knipte het hele gebeuren op nieuw en naderhand kwam men bijeen voor een tweede receptie, buiten op het Juwelendiefstal Leidsenhage LEIDSCHENDAM Uit een juwelierszaak in Leidsenhage is zaterdagochtend vroeg voor 120.000 gulden aan sieraden en horloges gestolen. De inbrekers sloegen met een steen de onbeveiligde benedenr- uit (21 bij 80 centimeter) van de toegangsdeur in en haalden vervolgens zeer selectief zeventien vitrines en de toonbanketa lage leeg. Er werden alleen unieke gouden en zilveren sieraden uit de vitrines gelicht Bovendien verdwenen drie horloges met een waarde van 4.000 gulden per stuk. ZIJLSTRA: Zijlstra (Van onze soc.-economische redactie) AMSTERDAM Volgens dr. J. Zijlstra blijft de Neder landse economie aantrekken. In het eerste kwartaalverslag 1979 van de Nederlandsche Bank merkt hij op dat de hernieuwde opleving, die zich vorig jaar al begon af te te kenen, ook dit jaar lijkt door te zetten. Op sommige sectoren even wel, heeft de strenge winter een verstorende invloed ge had, juist zoals in andere Westeuropese landen. Voorna melijk investeringen in wonin gen en andere bouwwerken hadden daarvan te lijden. De export herstelde zich. Opvallend was, schrijft bank- president Zijlstra, dat het aantal ondernemingen daalde dat melding maakte van pro- duktiebelemmeringen door on voldoende vraag. De verhoog de olieprijs heeft mede door de strakke prijsvoor- schriften en vertraging van de aanpassing an de gasprijs nog maar tot een geringe stijging van de kosten voor „particuliere energie" geleid. EEN GRANDIOOS SUCCES! Mini-wereldexpositie met veel unieke evenementen; dagelijks van 10 tot 10 uur. Nina Ricci's modecollectie '79-'80:2 x per dag Gratis films: van de NOS, over ruimtevaart en over Elvis Presley! Wereldrecord zak-zitten! Woensdag 18 juli: 21.00 uur: Miss Europa '79 met haar groep "Mekka". Donderdag 19 juli, de hele dag: Gratis karikatuur van u voor u door Jan van Gijzel! Ook kunt u fantastisch eten in Expo's Herberg De Draeck. VEEL PRIJZEN - VEEL CADEAUX Openingstijden: zo: 2 uur nm-10 uur nm. dagelijks 10 uur vm -10 uur nm. Entree: f 7,50 p.p., t/m 12 jaar: f 4,50, 65+: f4,50 p.p. Gratis crèche. DEN HAAG Het was een dra matisch weekein de de sportwereld. Op de rustdag van de Tour de Fran ce raakten de ex-Tourwinnaar Luis Ocana en een co-equipier zeer ernstig ge wond toen zij tij dens een snel- heidsrit in een' ravijn stortten. In de nacht van za terdag op zondag raakte de be faamde Duitse doelman Sepp Maler betrokken bij een auto-ongeluk en moest eveneens in ernstige toestand naar het zieken huis worden vervoerd. Ocana en zijn chauffeur werden met zeer ernstige bles sures naar het ziekenhuis worden gebracht. De chauf feur zal zelfs nooit meer kunnen lopen. Aan de snel- heidsrit, een onverantwoorde onderneming, temeer om dat de deelnemers van een receptie kwamen, namen verslaggevers deel. Ocana volgt in die hoedanigheid de Tour. Sepp Maier reed tussen München en Passau op weg naar huis na een vriendschappelijke wedstrijd van zijn club Bayern München in en tegen Ulm. De regen had de weg glad gemaakt en Maier slipte. Hij botste met de rechterkant van zijn auto frontaal tegen een tegemoet komende auto. waarna een derde wagen op de twee in reed. In het ziekenhuis van Ebersberg werden gebroken ribben en een gebroken borstbeen geconstateerd. De bestuurster van de andere auto en haar passagiere raakten eveneens ernstig gewond. De bestuurder van de derde auto mankeerde niets. Gisteren werd Maier over gebracht naar een kliniek in zijn woonplaats München. Hij verkeert niet meer in levensgevaar. Ponsteen gebroken arm De totaal vernielde auto van Sepp Maier Battaglin heeft geslikt ALPE D'HUEZ Giovanni Battaglin, eerste In het be- rgklassement van de Ronde van Frankrijk, Is betrapt op het gebruik van verboden stimulerende middelen. Battaglin moest zich aan de medische controle onder werpen na de dertiende etappe, Metz - Ballon d'Alsace, die dinsdag 10 juli werd gereden. De uitslag was posi tief. Op verzoek van Battaglin werd een contra-expertise op zijn urinemonster uitgevoerd. Het resultaat bleef het zelfde. Battaglin had een verboden middel gebruikt. Voor Battaglin zal het dopingreglement van de UCI wor den toegepast, wat betekent dat hij in het klassement van de dertiende etappe wordt teruggezet naar de laat ste plaats 111e. In de oorspronkelijke uitslag stond Bat taglin op de tweede plaats. Hij veroverde bovendien 24 punten in het bergklassement met twee plaatsen op de Col de la Grosse Pierre, de Col du Menil en de Ballon d'Alsace. Battaglin krijgt bovendien een tijdstraf van tien minuten en zakt daardoor van de vierde plaats in de algemene rangschikking naar de zevende. Gelukgehad ALPE D'HUEZ De Belgische radioverslaggever Jan Wauters is in de etappe van gisteren van de Tour aan de dood ontsnapt. De motor, waarop hij de rit volgde, raakte in een slip en Wauters viel vlak voor de wielen van de auto van ploegleider Cyrille Guimard. Een blik semsnelle reactie voorkwam dat Wauters werd overre den. Hij had slechts enkele bloeduitstortingen. NIJVERDAL Beroepsrenner Herman Ponsteen kreeg zaterdag tijdens een tralnlngsrit een klapband, reed te gen een muur en brak zijn rechterarm. Ponsteen zal waarschijnlijk niet kunnen deelnemen aan de strijd om de wereldtitel die in augustus wordt ge houden in Amsterdam. Ponsteen werd vorig jaar vierde op de achtervolging maar boekte in de kwalificatieritten wel de snelste tijd, ooit op de achtervolging gereden: 5 min. 46.72 sec. De Belgische wielrenner Roger de Vlaeminck reed bij Bergamo (It) na een eindsprint met Saronni (winnaar) tegen een cameraman en brak een vinger. Gratis vlees bijpaaröesport HILVERSUM In samenwerking met Stal Fortuna Hoe ve. waarvan de eigenaar een vleesgrossiersbedrijf heeft, doet de Paardesportvereniging Hilversum een poging om meer en ook nieuw publiek naar de draversbaan in de radiostad te krijgen. Tijdens de meeting van morgenavond ontvangt iedere tiende bezoeker 2.5 kilo karbonade, iedere honderdste bezoeker 5 kilo. iedere vijfhonderdste 10 kilo en iedere duizendste 20 kilo. Bovendien krijgt elke rijder, eigenaar en fokker 2.5 kilo karbonade. Het is niet bekend of het paardevlees is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1