Ccidóc 0ouAcmt I CDA eist forse maatregelen tegensti oïieverbruik I NASA: „SKYLAB ZAL NIEMAND RAKEN" Leiderdorpse ex-militair naar bootvluchtelingen Slaapziekte nog liet overwonnen ALS ADVISEUR RODE KRUIS EG kan niets doen tegen Spaanse toeristenheffing >thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas [f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 10 juli 1979,69e jaargang no. 21395 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND JEN (ANP) De zogenaamde „slaapziekte" die zich voor at in een slachterij in het Drentse Gieten is nog niet over- innen. De afgelopen week waren er 31 slachtoffers (vooral lisjes) en gisteren deden zich weer tien gevallen voor. werknemers die door de slaapziekte worden getroffen, wor- j misselijk en-duizelig, krijgen hoofdpijn en vallen dan en- Ie uren in slaap, waarna ze zich weer redelijk fit voelen. De irijfsleiding van de slachterij, waar ongeveer zeshonderd werken, wil overigens niet praten van „slaapziekte", Sar heeft het over een soort zomergriep. Ook prof. dr. J. B. die als viroloog is verbonden aan de Rijksuniversi- in Groningen, wil het woord „slaapziekte" niet gebruiken lat dat te veel associaties oproept met de zo gevreesde lapziekte die in Afrika voorkomt. Volgens de hoogleraar it het om een onschuldige zaak. Het is volgens hem niet ze- of het gaat om een virusinfectie, hoewel de symptomen op wel Wijzen. Popkaravaan Van camping Duinrell in Was senaar presenteert Felix Meurders „VARA's Popkara vaan" met Kayak op Ned.II om 18.59 uur. Om 21.20 uur VARA-visie over Nicaragua. Ned.I om 20.10 uur het leven van de mot in „De bedrie gers" en om 21.55 uur tweede deel van„Het dossier". Droog Droog weer met flinke zonni ge perioden. Middagtempera- turen omstreeks 21 graden. Matige, aan de kust nu en dan krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 5.32 - 21.58. Schev. hoogw.: 4.47 en 17.18. Laagw.: 0.33 en 12.57. Nasa-functionarissen in Houston houden de baan die de Skylab beschrijft nauw lettend in het oog. Wanneer het ruimtelaboratorium in een dichtbevolkt gebied dreigt neer te komen zal op het laatste moment nog worden getracht een koers correctie aan te brengen. WASHINGTON (AP/Rtr) Het Amerikaans instituut voor ruimte onderzoek Nasa acht de kans dat er iemand geraakt zal worden door brokstukken van de Skylab onwaar schijnlijk klein. Mocht er toch een ongeluk gebeuren, dan zal de Ame rikaanse regering schadevergoeding betalen. r Volgens de jongste berekeningen van de Nasa zal het ruimtestation op aarde neerkomen tussen morgen ochtend tien over acht en donder dagochtend tien over vier (onze tijd). Verwacht wordt dat het gevaarte bij het binnengaan van de dampkring in een zwerm brokstukken uiteen zal vallen. Zo'n 500 delen zullen niet verbranden en op de aarde neerko men. Sommige met een gewicht van zo'n 450 kilo. Waar dat zal gebeuren, durft men niet te voorspellen. Zon der dat daarvoor een speciale reden bestaat, zijn vooral in India veel mensen bang dat er een stuk Skylab in hun onmiddellijke omgeving zal neerstorten. India's president Sanji- va Reddy heeft verklaard dat het ruimtelaboratorium „een duivel is waartegen alleen God de mensen kan beschermen". Niettemin is in het Noordindiase Lucknow een yogi aan de slag gegaan om het gevaarte langs transcendente weg op een vei lige plek te doen neerkomen. De Nos zal morgen en overmorgen van het Skylab-gebeuren verslag doen op Hilversum 1. De normale programma's zullen daarvoor zono dig worden onderbroken. S3 S3 N«lerlands stoeiikool over 10 15 jaar met winst te ontginnen DEN HAAG Over tien a vijftien jaar kunnen de ei gen steenkoolvoor- raden, met behulp van dan ontwikkel de technieken, weer met winst ontgon nen worden. Dit schrijft drs. G.C. Brouwer, hoofd van de afdelding „Diepe Onder grond" van de Rijks Geologische Dienst (RGD), in een artikel in de Staatscourant. Recente schattingen geven aan dat zich in de ondergrond van Zuid- en Mid den-Limburg en de Gelderse Achter hoek circa 2560 miljoen ton steen kool bevindt. Het technisch winbare deel daarvan wordt geraamd op circa veertig procent of wel 1420 miljoen ton. Het gaat hier om kolen die niet dieper zitten dan 1500 meter en in lagen niet dunner dan één meter. Bij de huidige stand van de tech niek kunnen deze voorraden wel wor den geëxploiteerd, maar niet met winst, omdat de kosten daarvan te hoog zijn. Nieuwe technieken, zoals ondergrondse ver gassing en vergrui zing, die momenteel in ontwikkeling zijn, zouden de si tuatie echter aan zienlijk kunnen wij zigen. Desnoods rantsoenering of autoloze zondag (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nu blijkt dat er door middel van vrijwillige acties (veel) te weinig wordt bespaard op het verbruik van energie, zal de Tweede-Kamerfractie van het CDA de regering nog deze week dringend verzoeken „forse maatregelen" te ne men. Daarbij denken de christen-de mocraten in de eerste plaats aan enigerlei vorm van distributie, bij voorbeeld een rantsoenering van benzine of een autoloze zondag. „De denk dat iets dergelijks niet te voorkomen is. Wel zal zo'n distribu tie zo goed en zo eerlijk mogelijk moeten zijn", aldus Jan van Houwe- lingen, de energiespecialist van het CDA. Tot nu toe heeft minister Van Aardenne zich niet erg enthousiast getoond voor een wette lijk afgedwongen energiebesparing. De be windsman stelde zich tegen de zin van de Tweede Kamer op het standpunt, dat dergelij ke maatregelen alleen zinvol zijn, als daartoe in internationaal verband wordt besloten. Vol gens Van Houwelingen heeft Nederland echter ook z'n eigen verantwoordelijkheid en moet het die nemen.' Mocht de regering daar nog steeds niet voor voelen, „dan is er nog altijd de mogelijkheid dat het parlement terugkomt van reces om de minister te dwingen", aldus Van Houwelingen. Hij denkt ebhter niet dat dit noodzakelij k zal zij n. Hoeveel (of beter: hoé weinig) er de afgelopen maanden is bespaard, zal het ministerie van Economische Zaken morgen bekend maken. Nu alstaat vast dat er in Nederland in mei nog minder bespaard is dan in april, toen dé besparing 2,5 procent bedroeg. Er is vooral veel meer diesel- en stookolie verbruikt. Bin nen het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft ons land zich verplicht dit jaar tenminste vijf procent te bezuinigen op het verwachte gebruik. Uit de afleverigscijfers van de grote oliemaat schappijen wordt duidelijk dat er in mei voor al aanzienlijk meer diesel- en stookolie is ver bruikt dan in de maand daarvoor. Het staat nog niet vast of dat toegeschreven moet wor den aan een gestegen verbruik of aan ham sterneigingen. e bromfiets gaat achteruit. Jongeren hebben liever een ge luidsinstallatie dan een brom- OUDE SPORTHERLEEFT In Zurich herleefde gisteren op de rivier de Limmat een middeleeuws schouwspel. Vertegenwoordigers van verschillende beroepen in oude kostuums probeerden elkaar toen naar een oud sportief gebruik van roeibo ten af te duwen. (Van een onzer verslaggevers) Leiderdorp De Leiderdorpse luitenant-kolo nel b.d. J.F. Beekman vertrekt volgende week maandag voor drie maanden naar Maleisië om daar te helpen met de opvang van boot vluchtelingen. Overste Beekman zal als gedelegeerde van de Liga van Rode Kruisverenigingen de Maleisi sche Rode Halve Maan bijstaan in het uitbrei den van de sociale activiteiten in de verschil lende kampen in het land. In Maleisië bevin den zich momenteel zo'n 80.000 Vietnamese bootvluchtelingen. De druk waaronder zij le ven neemt sterk toe, zo heeft de Rode Halve Maan gemeld en om die reden wordt verbete ring van de sociale zorg noodzakelijk geacht. Het PvdA-Tweede Kamerlid Knol vindt dat de ontwikkelingshulp van Nederland aan Viet nam moet worden voortgezet. In schriftelijke vragen aan minister De Koning (ontwikke lingshulp) wijst 'hij erop dat stopzetting van de hulp de toestand van de Vietnamese bevol king alleen maar zou dóen verslechteren. Voor een interview met prof. Ben Polak, voorzitter van het Medisch Comité Nederland Vietnam, zie pagina 7i. Het strand van de Spaanse badplaats Mar- bella, anders in deze julimaand een verza melplaats van duizenden, vertoont dezer da gen een welhaast uitgestorven indruk. Een handvol mensen slechts negeert het risico van mogelijke aanslagen door de Baskische afscheidingsbeweging. Brussel De Europese Commissie weet niets van Spaanse plannen om een „en treegeld" te gaan heffen van buitenlan ders, die Spanje willen bezoeken, maar zou Spanje dit willen doen, dan kan de Europese Gemeenschap daar niets tegen ondernemen. Dit antwoordt de commissie, het „dage lijks bestuur" van de Europese Gemeen schap, op vragen uit het Europees parle ment, naar aanleiding van berichten, dat Spanje een entreegeld van duizend pese ta's (ongeveer dertig gulden) zou gaan vragen van iedere buitenlander die het land binnenkomt. De commissie zou een dergelijke maatregel wel onderzoeken. Als Spanje lid zou worden van de EG zou de heffing worden afgeschaft als ze onverenigbaar blijkt met Europese ver dragen. TIENDUIZEND c.1. LIVEK BELOMXC Band opnamen and Fire gestolen DEN HAAG (ANP) De Haagse produktiemaatschappij E&F heeft tienduizend gulden beloning uitge loofd voor inlichtingen die leiden tot het terugkrijgen van bandopna men van de Nederlandse popgroep Earth and Fire. De band is vorige week gestolen uit 'een auto, die geparkeerd stond op het Rokin in Amsterdam. Op de band staan twee opnamen voor de nieuwe langspeelplaat van Earth, and Fire. Volgens Frits Hirschland van E&F zijn het de enige opnamen. Tot nu toe heeft hij van twee onbe kenden te horen gekregen dat zij weten waar de band is. Resultaat heeft dit tot nu toe niet opgeleverd. ADVERTENTIE Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Postzegel 12 procent duurder? DEN HAAG (ANP) Twee kamerleden van de PvdA hebben staatssecretaris Smit- Kroes van Verkeer gisteren gevraagd of het juist is dat wordt overwogen de postta- rieven met twaalf procent te verhogen. Ze willen voorts weten welke motieven er zijn voor tariefs verhogingen, gegeven het'feit dat de PTT winst maakt Ook vragen zij of een dergelijke tariefsverhoging past in het anti-inflatiebeleid van de rege ring. Nederlanders op Gran Canaria bestolen MADRID (DPA) Ongeveer 60 70 Nederlandse vakan tiegangers en enkele buiten landers zijn in het hotel Co ronas Rojas bij de Playa del Ingles in het zuiden van Gran Canaria van hun geld beroofd. Drie onbekenden hebben gis ternacht in het hotel ingebro ken en in totaal twee miljoen pesetas 60.000) geroofd. De dieven boeiden en knevelden de nachtportier, braken een aantal gastenkluizen open en kraakten de brandkast waarin geld en bescheiden van het hotel bewaard werden. Ook namen ze enkele sieraden van gasten mee. De reischeques lieten ze liggen. De gedupeer den hebben ter overbrugging een geldbedrag en bonnen voor maaltijden gekregen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1