£eidóe 6c>u/ta/ittBB Al duizend kamers en huizen voor Vietnamezen Advies aan tandtechnici om fraude zelf te melden Kabinet zoekt miljarden voor begroting 1980 Slaapvirus" teistert Drents vleesbedrijf voor aftreden Vertraging Spaanse vakantiepost HULPAANBOD NEDERLANDSE BEVOLKING NU GOED OP GANG Tienduizenden kinderen in Sowjet-Unie geïnterneerd Somoza stelt voorwaarden pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 7 juli 1979,69e jaargang no. 21393 Danny Kaye Zaterdag: Ned.I om 20.30 uur Danny Kaye in de „Sonja's Goed Nieuws Show". Ned.II om 22.10 uur „De fa milie Strauss". Zondag Ned.I om 19.05 uur o- pera „Don Giovanni". Ned.II om 21.10 uur speelfilm „Adelbert". Wolkevelden Droog weer en af en toe zon. Middagtemperaturen ongeveer 20 graden. Matige zuidwesten wind- Morgen zon op05.28 zon onder :22.00 maan op19.20 maan onder03.37 hoogw.: 01.36 14.11 laagw.: 09.31 22.06 Financieringstekort moet kleiner" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet worstelt tijdens zijn besprekingen over de rijksbegroting voor 1980 met een „miljardenvraagstuk". Minister An- driessen (Financiën) heeft zijn colle ga's, nadat eerder deze week „alge mene beschouwingen" gehouden wa ren, geconfronteerd met een voorstel waaruit blijkt dat er nog „miljarden guldens" gevonden moeten worden. Een duidelijk verhaal met harde waarheden, waarvoor in het kabinet grote waardering bestaat. Dit deelde vice-premier Wiegel gisteren mee ADVERTENTIE Zondag 8 juli VERONICA DRIVE IN SHOW m.m.v. Johan Timman BLESSE PAARD Stompwijk Aanvang 20.00 uur. na afloop van de vergadering van de minister raad. In de afgelopen dagen heeft het kabinet zich beziggehouden met de gevolgen voor 1980 van de noodremprocedure (die het financie ringstekort voor 1979 moest terugbrengen), de in Bestek '81 geslagen gaten en de vele claims van de ministers. Voor de oplossing van de gevolgen van de noodremprocedure en de Be stek-gaten zijn al enkele pricipe-beslissingen genomen. Met nadruk verklaarde Wiegel dat het kabinet van mening is dat het financieringstekort te ruggebracht moet worden. Hij reageerde hier mee indirect op de uitspraak van het CDA- Kamerlid Van Houwelingen dat het zeer de vraag is of het financieringstekort terugge bracht dient te worden. bootje, nam hij vervolgens bewindsman verrichtte met attractie, waar via golfslagbad is vanaf een enorme snoekduik in het dit merkwaardige vaartochtje mechanische weg golven vanmorgen tien uur voor het water om proestend weer de officiële opening van deze worden voortgebracht. Het publiek geopend, boven te komen. De nieuwe Scheveningse GIETEN (ANP) Sinds woensdag zijn zo'n 35 werkne mers van de exportslachterij Udema (500 werknemers) in het Drentse plaatsje Gieten getroffen door een soort „slaapziekte". De mensen voelen zich thuis of op het werk plotseling erg beroerd, zakken in elkaar, en wanneer ze worden neergelegd vallen ze in slaap. Ze zijn dan niet bewuste loos en goed te wekken. Na een paar uur slaap voelen de mensen zich weer een heel stuk opgeknapt, aldus dok ter A. Hamel van de bedrijfsgeneeskundige dienst in Em- men. De bedrijfsarts acht het het meest waarschijnlijk dat de „slaapziekte" wordt veroorzaakt door een explosie van een virusinfectie. Om welk virus het gaat is nog niet be kend. In het streeklaboratorium worden kweeksels ge maakt van de virussen voor verder onderzoek. Volgens dokter Hamel gaat het in dit geval om een vrij onschul dige ziekte, die te vergelijken is met andere kortdurende aandoeningen die meestal als „zomergriepje" worden aan gemerkt. A Prinsjesdag mogelijk vervroegd DEN HAAG (ANP) In de nieuwe grondwet zou de mogelijkheid opgeno- men kunnen worden om Prinsjesdag, dat per tradi tie op de derde dinsdag in september wordt gehou den, te vervroegen. Dit schrijven de minister president en de minister van binnenlandse zaken aan de Tweede Kamer. Het scheppen van die mo gelijkheid wordt zinvol geacht omdat het niet on denkbaar is dat bijvoor beeld in verband met de coördinatie binnen de EG de rijksbegroting op een eerder tijdstip dan het huidige moet worden inge diend. Het blijft de bedoe ling dat het indienen van de begroting en prinsjes dag met elkaar verbonden zijn. 'WASHINGTON (GPI) Pre sident Somoza van Nicaragua heeft in een interview met de Washington Post gezegd dat hij onder bepaalde voor waarden bereid is af te tre den. Zijn voorwaarden zijn: de nationale Garde moet een rol kunnen blijven spelen in het regime dat Somoza zal opvolgen. de Liberale Partij (Somo- za's partij) moet als politieke kracht kunnen voortbestaan. de machtsoverdracht moet ordelijk verlopen Somoza zei dat hij tegen de Amerikaanse ambassadeur Pazullo had gezegd dat hij geen toekomst voor zichzelf zag, ook al zou hij de strijd militair kunnen winnen. De troepen van de Nationale Garde hebben hun kazerne in Jinotepe, 45 kilometer ten zui den) van Managua, moeten verlaten, zo heeft een rege ringswoordvoerder vrijdag ge zegd, zodat nu de zoveelste stad is toegevoegd aan de veroveringen van de Sandinis- tische guerrillastrijders. Prijspeil vorige maand stabiel DEN HAAG (ANP) Het prijsindexcijfer voor de gexinscon- sumptie in ons land was half juni niet veranderd ten opzich tevan half mei. Het ministerie van economische zaken heeft meegedeeld dat brood, vlees en benzine duurder zijn geworden in deze periode maar dat verse groenten, fruit en eieren in prijs omlaag gin- gen. In Zwitserland wordt een opmerkelijke stijging van de prijzen gemeld. Tussen juni 1978 en juni van dit jaar is het prijspeil met 4,1 omhoog gegaan. Voornamelijk als gevolg 1 van het duurder worden van de huisbrandolie met maar liefst 122%. MADRID (DPA) (Vakantie-)post uit Spanje loopt steeds meer vertraging op nu niet alleen de postsorteerders en brie venbestellers in Barcelona, maar ook hun collega's in een aantal andere steden, het werk hebben neergelegd. Achtergrond van de staking is de wens van de PTT-functiona- rissen om bij ziekte of vakantir van de vaste krachten, vol doende hulpkrachten in te schakelen. HILVERSUM (ANP) De Vereniging van Laboratori- umhoudende Tandtechnici in Nederland heeft haar leden die zich schuldig zouden heb ben gemaakt aan belasting fraude schriftelijk opgeroe pen zich te melden bij de rijksaccountantsdienst. Tand technici „die zich schuldig hebben gemaakt aan zwarte activiteiten" kunnen op die wijze een strafrechtelijke ver volging ontlopen", zo blijkt uit de brief, die gisteravond openbaar is gemaakt Het bestuur van de vereni ging heeft onlangs, na publi caties over belastingontdui king van technici voor miljoe nen guldens, een gesprek ge had met de rijksaccountant sdienst Naar aanleiding daar van zegt het bestuur in zijn schrijven dat de dienst weet dat „er op verschillende ma nieren „zwart" is gewerkt en dat er een lijst is met 20 tot 25 laboratoria die zich daar aan schuldig zouden hebben gemaakt". Het bestuur deelt de leden mee, dat de tandtechnici die zich vrijwillig melden waar schijnlijk een boete krijgen .van ongeveer vijftig procent Daarvoor is het noodzakelijk dat zij alle gegevens opgeven, ook de namen van tandart sen, waarvoor werk is ver richt BEWINDSMAN IN DE BOOT Staatssecretaris Wallis de golfslagbad niet droog Vries van CRM heeft het gehouden. Na in zijn nette gistermiddag in het goed plaats te hebben fonkelnieuwe Scheveningse genomen in een wankel JOODSE IMMIGRANTEN KLAGEN MOSKOU AAN: TEL AVIV (AFP) In de Sowjet-Unie zijn behalve volwassenen ook tiendui zenden kinderen geïnterneerd. De jon gens en meisjes worden systematisch mishandeld. De omstandigheden van de internering zijn vaak zo slecht dat het sterftecijfer onder de babies minstens 50 bedraagt. Deze beschuldigingen zijn in Tel-Aviv geuit door een organisatie van uit Rus land geëmigreerde Joden, die onder 'au spiciën staat van verschillende universi teiten in de wereld. De organisatie houdt zich bezig met onderzoek naar de gevan genissen, de psychiatrische inrichtingen en de werkkampen in de Sowjet-Unie. De resultaten van hej onderzoek zullen binnen een half jaar in Amerika en Eu ropa worden gepubliceerd. „Dat boek zal ons cadeau aan de Sowjet-Unie zijn voor het Jaar van het Kind en de Olympische Spelen in Moskou" aldus de directeur van het centrum waar het onderzoek wordt verricht, Avraham Sjifrin. Het Russische persbureau Tass heeft de beschuldigingen „een monsterlijk verzin sel", genoemd, „waarop Goebbels jaloers zou zijn geweest". De drie groepen in ons land die zich bezighouden met het probleem van de vluchtelingen gaven gis teren een persconferentie. Op de foto van links naar rechts de heer Fiolet (secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken), rabbijn Soetendorp, de heer Van Lier (voorzitter van de Werkgroep Bootvluchtelingen) en de heer Stuit. (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG De initiatieven onder de Neder landse bevolking om de bootvluchtelingen uit Vietnam daadwerkelijk te helpen, beginnen goed op gang te komen. De particuliere hulpor ganisaties die in het leven zijn geroepen om de opvang van de Vietnamezen te' organiseren, krij gen uit alle delen van het land veel respóns. In korte tijd zijn voor de huisvesting van de vluchtelingen al duizend kamers en huizen aan geboden. In Eindhoven is men bezig met een opvangcentrum voor twee drieduizend men sen. Op een gemeenschappelijke persconferentie van de Werkgroep Bootvluchtelingen, de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland en de groep Kerk en Synagoge spraken rabbijn A. Soetendorp en de secretaris van de Raad van Kerken dr. H. Fi olet de hoop uit dat er dit weekeinde in de ker ken en synagogen veel over de Vietnamese pro blematiek zal worden gesproken. Opdat daardoor nog meer initiatieven ontstaan. Ook wordt ge hoopt dat de regering door .de vele blijken van particulier initiatief gemotiveerd zal worden het aantal op te nemen vluchtelingen verder te ver groten. België heeft gisteren besloten tweeduizend vluch telingen op te nemen in plaats van de 600 waar toe het eerder besloot. Tegelijkertijd kwam uit Duitsland het bericht dat de premiers van de Westduitse deelstaten zijn overeengekomen nog eens 4000 vluchtelingen uit Indo-China tot de Bondsrepubliek toe te laten. Inmiddels is in kringen van de Europese Ge meenschap in Brussel vernomen dat het initiatief om de voedselhulp die de EG rechtsreeks aan Vietnam stuurt, over te hevelen ten gunste van de bootvluchtelingen, voorlopig is tegengehouden door Nederland en Denemarken. Volgende week woensdag komen de negen vertegenwoordigers van de lidstaten bijeen om de zaak opnieuw te bespreken. Minister De Koning (ontwikkelings hulp) benadrukte gisteravond voor de televisie dat de Nederlandse regering het erg onverstan dig vindt om het voorbeeld van Groot-Brittannië en West-Duitsland te volgen, die deze week wèl besloten de financiële hulp aan de Republiek Vietnam stop te zetten ten gunste vaan aanvul lende hulp aan de vluchtelingen. Nederland vreest dat het stopzetten van de hulp de houding van Hanoi kan doen verharden. Daardoor zou het welslagen van de conferentie die over twee weken onder auspiciën van de Verenigde Naties ij in Genève aan het vluchtelingenprobleem wordt gewijd, weieens ernstig in gevaar kunnen komen. Stopzetting van de zeer grote vluchtelingen stroom moet de eerste prioriteit zijn, aldus De Koning. Volgens gisteren door het VN-hoge commissari aat vrijgegeven cijfers leven er nu bijna 400.000 Indochinese vluchtelingen in kampen in Zuid- Oost Azië. Belangstellenden voor hulpverlening aan de boot- vluchtelingen in ons land kunnen zich wenden tot de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (tel. 020 22.46.51) of tot de Groep Kerk en Sy- nagoge (tel. 02042.88.86) In het Franse Straatsburg' heeft een prostituee genaamd Isa onder haar beroepsgenoten in die stad een inzameling gehouden ten bate van de Vietnamese vluchtelingen. De actie bracht 6000 gulden op. Voor een reportage over het Maleisische Vluchte- lingeneiland Pulau Bidong zie de Finale. 13e kleinkind De gistermorgen geboren tweede zoon van prinses Christina en Jorge Guilermo, verkeert irr blakende gezond heid. Hij kwam ter wereld om 08.37 uur en woog toen 3600 gram. Zijn lengte was 48 centi meter. Koningin Juliana en prins Bemhard hebben nu 13 kleinkinderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1