CD A-notitie over samenwerking met Pvda nn toch op tafel Gasprijs vier cent omhoog mire Weer zoon voor prinses Christina ebruik autogordel schrikbarend laag mfctrm iHet Motorhuis Gasflessen met fouten in de handel halve prijzen! OPHEFFINGS UITVERKOOP Plaat over paus hit in Italië ROME Een swingende discoplaat over paus Jo hannes Paulus II met de titel „Wojtyla disco dans" naar de achter naam van de paus is in Italië een hit aan het worden. Het nummer is pas twee weken uit, maar er zijn al dertig duizend exemplaren van verkocht. In vele platen zaken is de single niet meer te krijgen en ver scheidene radiostations draaien de plaat doorlo pend. Componist en zanger is de Nederlandse discjoc- key Freddie van Stege- ren (29), die voor een popzender in Milaan werkt. Het is zijn platen- debuut en hij wil de. plaat persoonlijk aan dè paus overhandigen. Van. de zijde van het Vati- caan wil men er zich echter niet over uitlaten. Dit uit vrees de indruk te wekken iets te maken te hebben met deze com merciële onderneming, die de toch al grote po pulariteit van de paus ten goede komt. STAATSSECRETARIS SMIT - KROES KRIJGT GELUK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De geheime notitie van de CDA - top over een mogelijke toe komstige samenwerking met de PvdA, die vorige maand door CDA - voorzitter professor Steenkamp nadrukkelijk werd ontkend, bestaat wel degelijk. Zij is vanmorgen via het ANP openbaar ge maakt. In de notitie staat precies, wat de liberale staatssecretaris Neelie Smit - Kroes destijds op een VVD - bijeen komst bekend maakte. Zij moest echter nadien, zoals men zich zal herinneren, haar onthullingen, op aandrang van on der meer CDA - voorzitter Steenkamp, intrekken. Waarmee het incident voor gesloten werdverklaard. Hoewel in ge sprekken met de WD - top, zoals nu blijkt, wel over een notitie is gesproke- n. Echter zonder de kern van de inhoud prijs te geven. Enige weken geleden liet CDA -fractie- voorzitter drs. R. Lubbers zich in een in terview met Vrij Nederland ook ontval len, dat de notitie wel bestond. Vandaag is de volledige inhoud ervan via het ANP openbaar gemaakt. De kern van de notitie is: „een wezenlij ke aanpak van de hoofdproblemen van de jaren tachtig zal veel beter met de so cialisten lukken dan met de liberalen". Het stuk werd opgesteld door een com missie onder leiding van CDA-voorzitter prof. Steenkamp. De meeste CDA - Tweede Kamerleden waren er niet van op de hoogte. Staatssecretaris mevrouw Smit-Kroes zei kort erna op een verkiezingsbijeenkomst van haar partij de WD in Amsterdam: „ik heb er tastbare bewijzen van dat er binnen het CDA een rapport circuleert waarin heel duidelijk te verstaan gege ven wordt dat, afhankelijk van de ver kiezingsuitslag, er de volgende dag aan de deur van de PvdA zal worden ge klopt". Steenkamp en CDA-fractievoorzitter Lubbers noemden de uitlatingen van de bewindsvrouw toen „klinkklare nonsens". Vooral Steenkamp nam het allemaal hoog op en stelde een lijst van tien vra gen aan mevrouw Smit-Kroes op. Na in tensief beraad met de WD-top bood me vrouw Smit het CDA tot tweemaal haar excuses aan, waarna Steenkamp het inci dent gesloten verklaarde. Minister Wiegel zei na afloop dat het incident in de ver- houdiiig tussen CDA en WD „littekens" had nagelaten. Twee weken geleden gaf Lubbers in een interview met Vrij Ne derland toe dat er wel „een stuk" be staat, maar hij ging er niet verder op in. In het verslag van de bespreking in de CDA-top (eind april in het Brabantse Veldhoven) wordt de noodzaak van een meerderheidscoalitie na de volgende ver kiezingen geaccentueerd. „Het CDA zal de PvdA tijdig moeten oproepen tot sa menwerking bereid te zijn", zo wordt verklaard. Ook staat in het verslag dat het CDA, wanneer het kabinet-Van Agt het redelijk blijft doen, niet vlak voor de verkiezingen kan meedelen van' partner te willen veranderen. „De vraag is hoe we in deze situatie wél tot de meest ge wenste coalitiepartner komen". De PvdA zal volgens de CDA-top haar keuze voor uitsluitend socialistische op lossingen moeten loslaten. Een eenzijdige voorkeursuitspraak van het CDA wordt afgewezen. Ook van de kant van de PvdA zal een voorkeursuitspraak moeten komen. Het „verstandshuwelijk" met de WD zal, aldus het verslag, goed gehouden moeten worden. Het CDA vindt de z.g. tegenstelling tussen WD en PvdA in veel opzichten een schijntegenstelling. Oppositieleider Den Uyl zei vanmorgen na, het vernemen van het nieuws niet te veel betekenis te hechten aan de interne CDA - discussie. „In elke partij worden dit soort discussies met de regelmaat van de klok gevoerd", aldus de PvdA - fractievoorzitter. WD - voorzitter Korthals Altes sprak vanmorgen van een „hoogst merkwaardi ge zaak". In gesprekken tussen CDA- en WD - top is het bestaan van de notitie bij herhaling toegegeven. Maar het CDA heeft toen steeds ontkend dat zij uitspra ken over mogelijke hernieuwde samen werking met de PvdA zou bevatten." (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Prinses Christina en Jorge Guillermo hebben een tweede zoon. Rond half negen» vanmorgen schonk de prinses in het Aca demisch Ziekenhuis in Utrecht het leven aan haar tweede kind. Moeder en bore ling maken het goed. Het nieuws van de geboorte kwam vanmorgen uit hofkrin gen in Edam. De koningin zou daar samen met de presi dent van Kameroen, Ahidjo, een bezoek afleggen, maar moest verstek laten gaan. Haar taak werd overgenomen door prinses Margriet Het eerste kind van prinses Christina en Guillermo, Be rnardo, werd geboren in 1977, vorig jaar had de prinses een miskraam. De baby is het dertiende kleinkind van koningin Juliana en prins Bernhard. Man tilde baas voor 46 mille LEIDEN De Leidse politie heeft gistermiddag een Leide- naar aangehouden, die in juni 46.000 gulden heeft ver duisterd. De man bevond zich op dat moment in een Katwijks hotel. De 46.000 gulden waren de opbrengst van enkele auto's die de Leidenaar voor zijn baas had verkocht. Van het geld was bij de aanhouding weinig meer over. De man had het er tussen 28 juni en gisteren praktisch doorheen gejaagd. Ondermeer had hij zich een boot van 9.000 gul den aangeschaft Vrijdag 6 juli 1979,69e jaargang no. 21392 Crossbow „Operation Crossbow", oor logsfilm uit 1965 met Sophia Loren en George Peppard op Ned. I om 20.25 uur. Ned.II om 20.27 uur „Dit is Willeke" en om 22.00 uur Brandpunt over bomaansla gen in Spanje. Wolkenvelden Droog weer en af en toe zon. Minimumtemperaturen om streeks 12 graden. Middag- temperaturen ongeveer 20 graden. Matige zuidwesten wind. Morgen zon op 05.28 zon onder :22.00 maan op 19.20 maan onder 03.37 hoogw.: 01.3614.11 laagw.09.31 22.06 i (Van een onzer verslaggevers) j ITRECHT Eén op de zes automobilisten draagt geen auto- ordel. Dat is gisteren bij een controle door de Utrechtse ver- eerspolitie gebleken. „Een schrikbarend resultaat", aldus de olitie, die dit constateerde op twee uitvalswegen van de i ud- (eilig Verkeer Nederland, die van deze gegevens -op de hoogte gesteld, vindt daarmee haar eigen ervaringen bevestigd. Al eruime tijd dringt Veilig Verkeer er bij de automobilisten op rook in de bebouwde kom de autogordel te dragen. Amper helft van hen doet dit. De Utrechtse cijfers steken daarbij 1 ïog gunstig af, aldus Veilig Verkeer. KAMPEMENT Vannacht hebben ruim honderd dienstplichtigen op Het Binnenhof in Den Haag gebivakkeerd. Gister avond sloegen zij hun ten ten op en bleven er tot vanmorgen. Het gold geen extra militair oefening ter bescherming van de Ka mergebouwen. Het was ook geen vakantiegebeu- ren. maar een zichtbaar protest tegen staatssecre taris Van Lent van defen sie. Deze heeft enkele ja ren geleden al een plan ontworpen, om de solda ten alleen het verstrekte eten te laten betalen, dat zij werkelijk gebruiken. Totnutoe is het bij dit plan gebleven, er is nog niets definitiefs geworden. De Vereniging Voor Dienstplichtige Miitairen WDM) had daarom deze actie bedacht, om meer druk te zetten op de uit voering van het plan. De staatssecretaris kreeg dit vandaag zwart op wit on der ogen. nadat het kamp ement op Het Binhenhof was opgebroken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. lothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. ANWB, de Cara van - Rai en de consumëhtenorga- nisaties. Volgens Electro- lux Nederland, één van de bedrij ven, die déze gas flessen in de han del brengen, gaat het om een te ge ringe nikkelbe schermlaag in de gasregel kraan van de Duitse produ cent. Ter plaatse optredende roest- vorming kan daar door lekkage ver oorzaken. Drie kilo medicijnen op straat De politie van Pijnacker heeft gistermiddag op de hoek van de Duijvesteinlaan en de Delfland- dreef een drie kilo wegende zak met zeer gevaarlijke medicijnen aangetroffen. De zak was daar neergezet door een 45-jarige in woner van Pijnacker die zich op deze manier ontdeed van de overtollige inhoud van zijn me dicijnkast. De man was met „sparen" begonnen in 1971. Omdat zich onder de genees middelen pillen en poeders be vonden die bij inname ernstige hart- en motorische stoornissen tot gevolg kunnen hebben, wer den de omwonenden in allerijl door de politie gewaarschuwd. Eén omwonende meldde de po litie dat zij kinderen uit de zak had zien snoepen. Voor zover bekend hebben zich evenwel geen ongelukken voorgedaan. FNVaan prijscompensatie voor energie mag niet getornd DEN HAAG (ANP) De aardgasprijs zal op i januari van het volgend jaar omhoog gaan met vier cent per kubieke meter. De. prijs van de electriciteit on dergaat een verhoging van 1,5 cent per kilowatt/uur. Aldus de de stellige ver wachting van het Konsumentenkontakt, die heeft uitgerekend dat een gezin van gemiddelde omvang en samenstelling als gevolg hiervan volgend jaar bijna 190 gulden extra op tafel moet leggen voor zijn energie-verbruik. Het Konsumentenkontakt baseert zijn verwachtingen op de afspraken die over de energieprijzen zijn gemaakt tussen de Gasunie, de Vegin en het ministerie van economische zaken. Of deze prijsverho ging zal worden goedgemaakt door een toereikende prijscompensatie is op dit moment nog onduidelijk. FNV-voorzitter Wim Kok is bang dat dat niet het geval zal zijn. In de jongste editie van de Vak bondskrant geeft hij uiting aan zijn vrees dat regering en werkgevers de ver hoging van de energieprijzen willen „wegzuiveren" uit de prijscompensatie. Kok waarschuwt nu al dat de werkne mers een dergelijke „schoning" niet zul- len accepteren. Wordt de de prijscom pensatie toch aangetast, dan kunnen de ondernemers opnieuw rekenen op harde acties. De voorman van de FNV ver wacht de komende tijd ook op een aan tal andere punten een harde confrontatie tussen regering en vakbeweging. Hij vreest nieuwe bezuinigingsplannen en signaleert bij de regeringspartijen een groeiende behoefte aan een soort loonin-' greep als regering en vakbeweging het niet eens worden. Een dergelijke ingreep wijst de FNV als volstrekt onacceptabel van de hand. VERBOD TONGVISSERU IN DE IERSE ZEE )EN HAAG Met ingang van vandaag mogen Neder- anders in de Ierse Zee niet Tien mille gestolen uit 'rossierderij LEIDEN Bij de grossierde- rij Houthoff aan de Heren gracht is gistermiddag onge veer tienduizend gulden ge stolen. Dit geld zat in een bankcassette die op een bu reau in het kantoor van de groothandel stond. Rond vijf uur gistermiddag zag een personeelslid een man van rond de 25 djaar zich verdacht ophouden in de' grossierderij. Toen hij de man vroeg wat hij wilde, deelde deze mee dat hij werk zocht. Later bleek het geld en wat andere waarde papieren verdwenen te zij n. op tong vissen. Minister Van de hem ter beschikking der Stee heeft hiertoe beslo-t staande gegevens de daar aan ten aangezien op grond van ons land toegewezen 199 ton zijn opgevist. Het Motorhuis heeft een inruilauto nodig. Bij aankoop van een nieuwe Opel of Vauxhall zijn wij bereid u een reële inruilprijs te geven Ook willen wij graag als klant. U bent van harte welkom. Vondellaan 80, Leidet\(Uo de Ton Menken Ijshal), tel. 071 -769313. Zaterdègvan 9-17 uur geopend. tel. U71 -769313. Zaterd&^van 9-17 uur geopend. 0$^-' "'c Prins blaast kikvorsenrijk nieuw leven in LINNE De carnavalsprins van het Limburgse Linnen heeft vanmorgen in de Oude Maas duizend jonge kikkers uitgezet. De plaatselijke car-( navalsvereniging „De Kwek- kerte" wil daarmee proberen het uitstervende kikvorsenrijk weer nieuw leven in de bla zen. De kikkertjes zijn ge kweekt door twee Linnenaren. LEIDEN Een aantal balda dige jongens heeft gistera vond voor een kleine ravage gezorgd bij een flat aan de Condorhorst. De jongens hadden met een ijzerdraadje het slot van een wals geforceerd. Hierna lieten zij de wals in beweging ko men. Te laat merkten zij dat ze het voertuig niet meer on der controle hadden. De wals forceerde een deur van de flat Er was geringe schade. Omdat het pand van Mirelle verkocht is en gerestaureerd gaat worden, kan het Leidse boetiekpubliek profiteren van kortingen vanaf 10%, ja zelfs van Want Mirelle houdt als gevolg van de genoemde situatie een spektakulaire Wij raden u aan er vlug bij te zijn, want het is nog slechts een kwestie van dagen! Haarlemmerstraat.hoek Mare kan ontstaan. De bedrijven, die be doelde merken in de handel bren gen, hebben al waarschuwingern laten uitgaan, dit in overleg met de van zes kunnen zijn, lekkage HAAG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1