Toeristen ™oFr ontvluchten Gosta del Sol Geen prijscompensatie voor duurdere benzine miree Haarlemmerstraat.hoek Mare Hogere accijns moet drankmisbruik tegengaan jï' Barry Hll^hcs Wolkenvelden. ETA-BOM BENIDORM KAMERLID WEYERS: NOG ZUINIGER AAN Angst voor grote vlieg- vertragingen op Amerika Café ,Sportrust' afgebrand Automobilist (14) rijdt man klem ■gggnSi* BEKffiNETHriB OPHEFFINGS UITVERKOOP O#] Het Motorhuis y JS risiAj 0owurnt V iijdag 29 juni 1919,69e jaargang no. 21386 DAGBLAD VOOR ZUIDHOLLAND iekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur. J. J Hallewas Iredacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Barry Hughes presenteert voor de eerste keer zijn sport- kwis op Nedil om 19.25 uur. Om 20.27 uur speelt Heinz Rühmann in vier korte filmp jes taxichauffeur en om 22.00 uur besteedt Brandpunt aan dacht aan de adoptie van bui tenlandse kinderen. Ned.I om 19.30 uur de docu mentaire over Gudrun, de orca van Harderwijk. Droog weer met wolkenvelden en vooral in het zuiden ook perioden met zon. Middagtem- peraturen van 17 graden aan zee tot circa 22 graden in Limburg. Matige zuidwesten wind, aan de kust vrij krachtig. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Iedereen die meer verdient dan 50.000 gulden gaat er volgend jaar op achteruit Onder die grens zal met pijn en moei te de koopkracht gehand haafd kunnen blijven- Niet goedschiks, dan kwaad schiks. Daarbij zullen de wat luxere goederen heel wat duurder worden. Deze voorspelling komt uit de mond van Steef Weijers, Tweede Kamerlid voor het CDA, woordvoerder in de grote sociale debatten en rechterhand van fractielei der Lubbers als het gaat om het sociaal beleid. „Ie dereen in ons land zal aan den lijve ondervinden dat BENIDORM (UPI) Op het strand bij Benidorm is vanmor gen een bom tot ontploffing ge bracht door de ETA, de Baski- sche afscheidingsbeweging. De bom kwam vlak voor het aan breken van de dag tot explosie voor een flatgebouw (La Gole- ta), waar op dat moment veel Spanjaarden hun vakantie door brengen. Veel toeristen hebben na eerdere bomaanslagen deze week de Costa del Sol verlaten, terwijl ook reserveringen zijn geannuleerd. De ETA had in een telefoontje aan een krant in San Sebastian, in het Baskische gebied, melding gemaakt van de op han den zijnde ontploffing, zodatde politie het gebouw tijdig had kunnen ontrui men. 'Er vielen danook geen gewonden. Volgens een schriftelijke bekendmaking is een aantal bommen geplaatst in druk bezochte Spaanse toeristengebieden, die na elkaar tot ontploffing gebracht zullen worden, tenzij de Spaanse regering onge veer honderd ETA-leden in vrijheid stelt. Het was de derde bom in drie dagen die in een toeristengebied ontplofte. Woens dag had de ETA bommen laten ontplof fen aan de Costa del Sol, in Torremoli- nos en Fuengirola. Met de bomacties hoopt de ETA het toch al stagnerende Spaanse toeristenseizoen te ontregelen.- Eerder was de toeristenindustrie getrof fen door een staking van het hotelperso neel, een opwaardering van de peseta en problemen in het luchtverkeer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL De kans is groot dat nu het vakantieseizoen op gang is gekomen veel mensen die een reis naar Amerika hebben geboekt binnenkort niet meer op de dag van hun voorkeur kunnen ve trekken. KLM, Finair en National Airlines, de drie maatschappijen die vanaf Schiphol lijndiensten onderhouden zijn er tot nu toe weliswaar nog in geslaagd alle passa giers naar de andere kant van de oceaan te brengen, maar bij National Airlines maakt men zich grote zotgen over de vluchten die tijdens de vakantiepiek uit gevoerd moeten worden. Een woordvoerder van deze maatschap pij verklaarde in de komende weken grote problemen te verwachten en sloot wachttijden van dagen niet uit Finair en KLM kunnen ae problemen nog steeds redelijk oplossen. (Zie verder er gesneden gaat worden Het gewraakte I juli-pakk~. met al z*n tumult was daar nog kinderspel bij. Het gro te werk moet nog komen", zegt Weijers in een vraag gesprek met een van onze parlementaire redacteuren Goedgemutst afscheid Dr. Anne Vondeling, die gisteren afscheid heeft genomen als voorzitter van de Tweede Kamer had zelf voor een goedge mutste zitting in de grote vergaderzaal van de Kamer gezorgd. In vol ornaat zat daar ook het kamerpersoneel, de koks op de eerste rij vlak vóór de inter ruptiemicrofoon, die bij deze gelegenheid on gebruikt bleef. Op Het Binnenhof buiten het kamergebouw ontmoet ten twee oudgedienden elkaar in opgewekte kout, afgewisseld met enkele ernstige opmer kingen van man tot man dr. A. Vondeling en onze fotograaf Si mon E. Smit, juist te rug van de Haagsche Paardendagen en daardoor getooid met de daarbij behorende rozet. Twee mannen, die hun sporen in het leven ruimschoots ver diend hebben (zie ver der pagina 13) foto's MILAN KONVA- LINKA kort na het aanvaarden van het matiginsspakket door de Eerste Kamer. „De koek jestrommel is leeg. Barre tijden vragen barre maatre gelen". Zie pagina 11. SASSENHEIM Café „Spor- trust" van Jan de Zwart op de hoek van de Rusthoflaan en de J. Gouverneurlaan is niet meer. Het is vannacht tot op de grond toe afge brand. 'Vannacht omstreeks half vijf ontdekte een passerende be stuurder van een melkwagen dat het café in lichterlaaie stond. Hij rende naar het 100 meter van de brand verwij derde politiebureau om daar alarm te slaan. Toen de brandweer kwam, bleek red ding niet meer mogelijk. De woning boven het café brand de ook geheel af. Deze werd echter niet bewoond en er de den zich geen persoonlijke ongelukken voor. De naast het café gelegen woonhuizen bleven voor het vuur ge spaard en liepen slechts wa terschade op. EIDEN Een 14-jarige jon gen heeft gisteren rijdend in een personenauto, een man ernstig verwond in een gara ge aan de Langestraat. De jongen reed de garage binnen, waar een 21-jarige Hagenaar rondliep. Toen de jongeman in de auto wilde remmen trapte hij per onge luk op het gaspedaal en reed in op de Hagenaar. Deze raakte bekneld tussen de bumper van de auto en de muur en liep zwaar beenletsel op. Het slachtoffer is opgeno men in het Academisch Zie kenhuis. .EIDOOI VAN TTERDAMSE tOGLERAAR (Van een onzer verslaggevers) J HAAG Om het voortdurend lende alcoholverbruik in ons land n te gaan zal de accijns op alcohol lende dranken sterk moeten worden hoogd, vindt de Rotterdamse hoogle- het belastingrecht prof dr S. Cnossen. Volgens hem zal de groei van de alcoholconsumptie niet kunnen wor den teruggedrongen door zachte maatre gelen, zoals het verbieden van reclame en het bevorderen van mentaliteitsve randeringen. Het is volgens hem zelfs mogelijk dat de stinkende wonde daar door juist groter wordt. Prof Cnossen pleit ervoor de accijns te verhogen tot het niveau in Engeland en Ierland. Het verdrag met België ter uni ficatie van de alcoholaccijns dient te worden herzien, omdat het een beletsel vormt voor een doeltreffend nationaal al- coholbeleid. Verder vindt prof Cnossen dat het aantal verkooppunten van bier, wijn en gedistilleerd drastisch moet wor den beperkt. Het is zijn inziens te over wegen de kleinhandel in alcoholhouden de dranken te doen monopoliseren door de overheid. De ervaring in het buiten land leert volgens prof Cnossen niet al leen dat het drankgebruik en dus ook het misbruik daalt, maar dat een sterke accijnsverhoging niet leidt tot verminder de belastingontvangsten van de overheid. Daarbij moet volgens hem ook rekening worden gehouden met de gunstige in vloed die een verminderd alcolholgebruik heeft op de maatschappelijke kosten van het alcoholgebruik (afwijkend gedrag, ziekenhuisopname e.d.). Naar zijn mening zal als gevolg van accijnsverhogingen de verkoop van bier en wijn minder worden afgeremd dan die van sterke drank. foorden woordenschat van de gemid- de Nederlander is groter dan dacht. blijkt uit een aantal gesprek- i van onderzoekers met Am- rdammers. ADVERTENTIE 1-.nl* WWtewHow Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. OPEC zal prijs komende half jaar niet meer verhogen (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De jongste prijsstijgingen van de OPEC vormen volgens minister Van Aardenne (Economische Za ken) een reden te meer om het duurder worden van de ruwe olie niet langer te com penseren in de lonen. Het ka binet zal er dan ook hard. aan werken om de motie, die de Tweede Kamer ruim een maand geleden aannam en waarin om een dergelijke „schoning" werd gevraagd, uit te voeren. Gebeurt dat niet, dan zal de inflatie alleen als gevolg van het besluit van de OPEC met één procent extra toenemen en lopen tien- vijftiendui zend man als gevolg daarvan gen, „zodat we minder afhan- de kans hun baan kwijt te ra- kelijk worden van OPEC- ken, aldus dé bewindsman in olie". een radiogesprek. De prijsstij- Voor de automobilisten had gingen leggen,.zo meent Van de minister het onprettige Aardenne, de Westerse landen nieuws dat de benzine de ko- de plicht op nog intensiever mende maanden zeker vijf op energieverbruik te bezuini- cent per liter duurder zal ADVERTENTIE Deze week WANDELWAGEN met GRATIS PARASOL Hes* Rijndijk *6D LEIOEN M. 120HT ADVERTENTIE Binnenkort stopt Mirelle haar denderende Daarom wordt de suksesvolle kollektie van het Lieverdje, die wekelijks nieuwe mode presenteert, door Waals voortgezet. Wij van Waals garanderen u een glorieus vervolg van deze populaire boetiekmode! Bij Mirelle kunt u, als u er vlug bij bent, nog profiteren van verrassende koopjes die u aangeboden worden met kortingen vanaf 10% tot zelfs HALVE PRIJZEN! worden (inclusief de verho ging, die per 1 juli zijn beslag moet krijgen). Zou de kosten stijging niet gelijkmatig over alle olieproducten kunnen worden uitgesmeerd - en die kans is er, omdat stookolie de laatste tijd al sterk gestegen is - dan'is het mogelijk, dat de benzine zelfs zes cent duurder wordt De maximum prijs zou daarmee op 1,25 komen (voor superbenzine). Aan het einde van de OPEC- conferentie in Geneve werd gisteren door OPEc-president Mana Said al Oteiba meeg- deeld dat de prijs van ruwe olie de komende zes maanden niet hoger z$l worden dan 23,50 dollar per vat De bij eenkomst in september in Ca racas zal besteed worden aan discussie over de situatie op de oliemarkt meer in het al gemeen en aan de koers van de dollar. Overigens zal de OPEC een eigen persbureau gaan oprichten dat moet zor gen voor „objectieve bericht geving" over de organisaties. President Carter van Amerika heeft in Tokio zijn afkeuring uitgesproken over de nieuwe prijsverhoging, die hij „abor- maal" noemde. Een woord voerder van de Verenigde Na ties zei gisteren dat de verho ging voor de ontwikkelings landen dubbel hard zal aan komen. ADVERTENTIE Bij Het Motorhuis krijgt u altijd alle persoonlijke aandacht en wordt u deskundig geadviseerd. Zaterdagmorgen is het bij ons wat rustiger. Wij hebben 's morgens dus nog meer tijd voor u om u in alle rust te adviseren. Alleen... zaterdagmorgen voor 12.00 uur, bieden wij u daarnaast een kopje koffie met gebak aan. En wanneer u zaterdagmorgen voor 12.00 uur een auto koopt, geven wij u een feestelijke taart kado! Leiden - Voorschoten - Katwijk n s.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1