150.000 gezinnen in uitzichtloze schuldpositie Sneller op de bon bij te hard rijden Shockapparatuur blijkt levensgevaarlijk miree Haarlemmerstraat.hoek Mare BOUWVAKKERS VAKER ZIEK ritten iiisteren aar stem an vrouwen moordenaar OPHEFFINGS UITVERKOOP kortingen van 10 tot 50% Ccidóc Somant jthekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewqs^ [-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementer taal ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 27 juni 1979,69e jaargang no. 21384 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Heil House „The legend of Heil House", horrorfilm uit 1973 naar het boek van Richard Matheson op Ned.H om 21.30 uur. Om 18.59 uur eerste „Jouw we reld, mijn wereld" en Ken merk herdenkt om 19.25 urn- opstand Soweto. Ned.I om 20.00 uur Belgisch tv-spel „Ons klein paradijs" en om 21.00 uur „Collective \en om 21.00 \Symphony". Later meer bewolking Eest zonnig, later meer bewol king. Vannacht weinig wind, enkele mistbanken en minima rond 10 graden. Overdag ma tige zuidwesten wind en mid- dagtemperaturen vanaf 17 paden aan zee tot 23 graden in het binnenland. 31 (Van onze correspondent Roger Simons) fDENDe Britse radio en televisie ben gisteren de stem uitgezonden een man, die beweert, de meest be- ïte vrouwenmoordenaar van Groot tannië te zijn. Hij draagt de bij- in „Yorkshire Ripper" Yorkshire, lat hij in noord-Engeland bedrijvig en Ripper naar de legendarische ne- tiende-eeuwse vrouwenmoordenaar Londen, Jack the Ripper. monster van Yorkshire heeft in vier al elf vrouwen vermoord, telkens ongeveer dezelfde manier. Hij pleeg de moorden in de steden Leeds en dford. Op twee na waren al zijn htoffers prostituée's. Twee tippelaar- s, Maureen Long en Marilyn Moore, door hem overvallen werden, hebben aanslag overleefd. Yorkshire Ripper wordt sinds 1975 ihteloos gezocht onder de leiding George Oldfield (56), adjunct-hoofd- imissaris van de politie van West kshire. Oldfield ontving afgelopen keinde per post een cassette, die ge was in Noordoost-Engeland. Op het stond een opname van zestig se- len. Het was een gesproken brief, af- üstig van een man met het accent uit jtreek van Sunderland, ben de Ripper", zegt hij. „Ik koester I respect voor je, George, maar men je bezwaarlijk een goede politieman men, want je krijgt me nu nog min, gemakkelijk te pakken dan vier jaar iden, toen ik er mee begonnen ben." man dreigt overigens zelfmoord te en als hij in het nauw gedreven zou den. Yorkshire Ripper dreigt, dat hij la- in het jaar „of eerder, als ik er tijd voor heb" nogmaals zal toe- in; dit keer in Manchester. Zijn iwste slachtoffer zal weer een prosti- zijn. „In Manchester lopen er veel van dat soort. Ze deugen niet. le- d moet er wat aan doen", zegt de 3 en staanjagende stem op het bandje. {field heeft vroeger ook enkele brie- ontvangen van de man, die beweert hij de meest gezochte vrouwenmoor- aar van noord-Engeland is. Aan de lenticiteit van de brieven werd niet de rijfeld, omdat zij verschillende gru- ijke details over de gepleegde moor- bevatten, die alleen bekend waren de dader en aan de politie. idje den. oning sjah beschoten ERNAVACA (AFP) In het Mexi- nse Cueraavaca is gisteren een mis- 3 te te aanslag gepleegd op de ex-sjah Iran. Volgens het dagblad El Diario een laag vliegende helikopter met mitrailleur het huis van de ex-sjah choten hebben. lijfwachten vuurden terug, waarop de kopter verdween. Mexicaanse politie heeft door het ge- i land het portret verspreid van de lezolaanse terroristen Ramirez San- z, bijgenaamd Carlos, die de opdracht hebben aangenomen om de ex-sjah xecuteren. lige De executie van Robert Sullivan (links) en Charles William Proffitt (onder) werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. (Hierboven) de moeder van Proffitt nadat zij het nieuws van het uitstel hoorde. Executies in VS uitgesteld JACKSONVILLE (UPI) Een federale rechter in de VS heeft gisteren uitstel van executie gelast voor de ter dood veroordeelde Charles Proffitt, het vonnis had vandaag op de electrische stoel voltrokken moeten zijn. Volgens de rechter blijft het uitstel van kracht „tot nader or der van de rechtbank". De 33-jarige Proffitt, een circusknecht, was ter dood veroordeeld wegens moord op Joel Medgebow, de coach van een worstelteam, tijdens een inbraak. Twee an dere ter dood veroordeelden hadden al eerder uitstel gekregen. Vijfvoudige moord in Gent opgelost GENT (BELGA/AFP) In Gent zijn vanmorgen twee mannen aangehouden, die hebben bekend dat zij zater dagnacht in de omgeving van Gent een handelaar in twee de-handsauto's en vier van zijn familieleden hebben ver moord. De twee mannen, Roland Se- neuille en Freddy Horion ken den elkaar uit de gevangenis, waar zij een straf moesten uitzitten voor gewapende overvallen. Zij hadden elkaar zaterdag in Gent ontmoet en toen het plan opgevat om de autohandelaar Roland Steyaert te overvallen. Behal ve Steyaert vermoordden zij ook diens vrouw, twee doch ters en de verloofde van de oudste dochter. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ongeveer 150.000 gezinnen en alleenstaanden in ons land hebben zo veel geleend, dat zij in een uitzichtloze schuldpositie zijn geraakt. De schuldenaars in moeilijkheden vindt men in alle lagen van de bevolking; onbetaalbare schulden van 40.000 tot 50.000 gulden komen vaak voor. Hun aantal is de laatste jaren voort durend toegenomen en groeit nog steeds. In ongeveer 50.000 gevallen zijn de schuld moeilijkheden toe te schrijven aan een on juist kredietverstrekkingsbeleid van de ban ken en financieringsinstellingen. Het aantal mensen met schuldmoeilijkheden is een schatting van de vereniging voor volkskredietwezen (organisatie van de onge veer 50 gemeentelijke voorschotbanken), die gisteren een gedragscode inzake schuldrege ling bekend heeft gemaakt Ze hebben dit gedaan in het vooruitzicht, dat nog dit jaar bij de wet zal worden bepaald, dat alleen zij schuldregelingen zullen mogen treffen. De code beoogt schuldeisers, hulpverleners en clienten een inzicht te geven in de moge lijkheden tot schuldregeling. De gedragscode gaat ervan uit, dat iemand die in een uit. zichtloze schuldsituatie is beland, in maxi maal drie jaar schoon schip moet kunnen maken. De schuldenaar zal in die periode tot de grenzen van zijn kunnen moeten af lossen, dat wil zeggen, hij zal van zo weinig mogelijk geld moeten leven. Van de schul deisers, in de meeste gevallen PTT-insteHin gen of financieringsmaatschappijen, wordt verwacht, dat zij afzien van dat gedeelte van de schuld dat desondanks niet kan wor den afgelost Tot op zekere hoogte dragen zij namelijk medeverantwoordelijkheid voor het onstaan van een schuldensitiatie, vindt de vereniging. Er is vooroverleg gepleegd met de diverse financieringsinstellingen die volgens de vere niging positief staan tegenover de gedrags code. Waterfiets - boot Gemeenteraad sleden en amb tenaren van Vlie land hebben gis teren een werk bezoek aan het naburige eiland Terschelling ge bracht. De Ter- schellingers had den dit onlangs omgekeerd aan Vlieland gedaan, maar per roei boot. De Vlielan- ders deden het wat moderner en kozen ervoor de waterfiets. Daar mee spaarden zij niet alleen ener gie, maar ook hun handen, die zij tijdens het werkbezoek zon der blaren kon den gebruiken. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De politie gaat hader optreden tegen automo bilisten die te hard rijden. Werd tot voor kort niemand ver- baliseerd die tussen de 100 en de 120 km reed, na wil de po litie strenger de hand gaan honden aan de maximumsnelheid van 100 km per uur en iedereen die 110 km of harder rijdt op de bon slingeren. De maatregel is genomen na beraad in de Centrale Politie Verkeerscommissie. Daar werd geconstateerd dat de invoering van de honderdkilometer grens in de praktijk weinig automo bilisten tot langzamer rijden heeft aangezet Zoals nog onlangs in een reportage in deze krant werd gesignaleerd is niet meer dan een kleine minderheid van de automobilisten gevoelig voor de maximum snelheid. Het effect van de oproep om energie te besparen is daardoor gering. Het aantal controles op het naleven van de maximumsnelheid zal tegelijkertijd met de wijziging in het optreden van de poli tie verder worden uitgbereid. Met name binnen de bebouwde kom zal meer gecontroleerd gaan worden. jordwijk wil lotvluchtelingen isvesten RDWLJK De gemeen- Noordwijk overweegt een tal Zuidvietnamese boot- ihtelingen onderdak te len. Een initiatief hiertoe bet soialistische raadslid io Bos kreeg gisteravond ens de gemeenteraadsver ering ruime bijval. los stelde voor de is leegstaande en te koop geboden ambtswoning van burgemeester aan de Koe- ils huisvesting aan te len. Ambtenaren van het isterie van CRM waren enthousaist geweest, toen hen het voorstel deed, zo klaarde het raadslid gister- nd. Burgemeester Bonnike d de boot ten aanzien van voormalige woning - hij ft thans elders in de ge- ente een eigen huis betrok- i - nog af omdat de conse- inties niet te overzien zou- zijn. Op aandrang van de d werd besloten, dat het ege in de komende weken mogelijkheden gaat bezien, rgemeester mr. Bonnike igt daarbij 'carte blanche' snel beslissingen te ne- UTRECHT (ANP) Huize Maria Roepaan, een inrich ting voor ernstig zwakzinni gen in het Limburgse Otter- sum, is vorige maand gestopt met de zogeheten electro- aversietherapie (EAT) omdat de apparatuur die men daar voor gebruikte volgens het veiligheidsinstituut KEMA le vensgevaarlijk bleek. Dat meldt Klik, een uitgave van. het Nationaal Orgaan Zwak zinnigenzorg. De therapie (waarbij betrek kelijk zware elektrische prik kels worden toegepast bij ern stig gestoorde patiënten die zichzelf willen verwonden) werd met de gewraakte appa ratuur al enkele jaren toege past, zonder dat dat overigens tot ongelukken leidde. Min of meer bij toeval schakelde Ma ria Roepaan onlangs na over leg met de Inspectie Volksge zondheid KEMA in. Toen bleek dat de apparatuur niet deugde. Bij verkeerde toepas sing zou de therapie met deze apparatuur hartstilstand tot gevolg kunnen hebben. „We zijn ons werkelijk een onge luk geschrokken", aldus drs. J. van Ratingen, directeur van de inrichting. maar niet altijd met dezelfde apparaten. Het wordt ge bruikt bij patiënten die zich zelf ernstig dreigen te ver wonden, bijvoorbeekld door voortdurend met hun hoofd tegen de muur te slaan, waar door ze zichzelf doden of bij voorbeeld blind worden. „Het stelt ons altijd voor een enorm dilemma. Maar we hebben de keus die patiënten hun leven lang in een dwang buis te doen of deze therapie toe te passen". Vrouw gewond LEIDEN Onoplettendheid kwam een 33-jarige inwoon ster van Leiden duur te staan. De vrouw sloeg met haar fiets gisteravond rond acht uur zonder te kijken rechtsaf op de kruising Suri- namestraat/Suma trastraat. De 25-jarige M.J.P.G. uit Ha- zerswoude die rechtdoor rich ting Willem de Zwijgerlaan reed met zijn auto, kon de vrouw niet meer ontwijken, waardoor de vrouw met een gebroken pols en onderarm en hoofdletsel in het AZL moest worden opgenomen. andauto ramt viaduct SSENHEIM - De provinci- weg ter hoogte van Sas- iheim is gistermorgen ruim lerhalf uur gestremd ge est nadat de bestuurder een met de laadbak van zandauto tegen een via- it was opgereden. 31-jarige bestuurder van auto had kort voor het on- /al zand gelost in de bouw- punt voor de Schiphollijn. Bij het wegrijden vergat hij de omhoogstaande laadbak te la ten zakken. Bij het viaduct van Sassenheim liep het fout en sloeg de bak tegen het be ton. Daarbij raakte de wagen total loss. De bestuurder moest met hoofdletsel en snij- wonden worden overgebracht naar het AZL. AMSTERDAM (ANP) Het ziekteverzuim in de bouw is re latief hoog. Vijf van de acht bouwvakkers melden een of meer keren per jaar ziek. Rugklachten komen het meeste voor. Ook beroep en woonprovincie spelen hierbij een rol. Het gemiddeld hoge aantal uitkeringsdagen per ziektegeval zou kunnen duiden op de ernst van de ziekte. In de bouw is dit getal 20,6; in niet bouw-bedrijven 12,8 dagen. Dit blijkt uit een gisteren verschenen studie van het Econo misch Instituut voor de Bouwnijverheid in Amsterdam. Het verzuimpercentage in de bouw is sinds het begin van de jaren zestig gestegen van 5 tot 11,7 in de jaren 1975/1977. Deze groei is vooral een gevolg van een toegenomen aantal vage klachten en ziekten. Metselaars, ijzervlechters en straatmakers zijn aan zienlijk meer ziek dan anderen in de bouw. Het minst ziek zijn uitvoerders en hogere technici. Wat het woongebied betreft: onder Zeeuwen komen veel min der patiënten voor dan onder Brabanders en Limburgers. Ook ongevallen buiten het werk komen in laatstgenoemde provin cies meer voor dan in de rest van het land. In 1977 werd bijna 22 procent van de ziekmeldingen veroor zaakt door rugklachten. In de leeftijdsgroep 45-54 jaar bedroeg dit percentage 30,3. Bovendien wijzen de cijfers uit dat in de beroepsgroepen waar relatief veel rugklachten voorkomen ook veel andere ziekten worden gevonden. Het pand van Mirelle is verkocht en zal gerestaureerd worden. VANAF MORGEN houden wij daarom een grandioze Daar kunt u een voordeelfeest van beleven, want de gehele kollektie wordt verkocht met Een mooie gelegenheid om uw garderobe met aktuele boetiekmode uit te breiden VISSERSBOOT GEZONKEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De viskotter Kortgene A is vanmorgen op tien mijl ten westen van Scheveningen in de Noordzee gezonken. De sleepboot Frya 1 kon twee bemanningsleden oppikken, maar de schipper wordt vermist De reddingsboten Bernhard van Leer en Juliana en de Marine Luchtvaartdienst hebben het gebied waar de kotter verging afgezocht advertentie hoogseizoen volgeboekt? kom nou! Wij hebben nog diverse fijne vlieg vakanties naar Spanje. Portugal en Griekenland. U moet wel snel zijn: bel evenements-reizen €£>-023-339070 Zie ook onze aanbiedingen bij de Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Schade aan kassen en stallen door brand NOORDWUK - Vijf houten stallen achtende kassen aan de Duinweg^ in Noord wijk zijn gistermiddag omstreeks vijf uur geheel afgebrand. De stallen dienden om 's winters het vee in onder te brengen. Door de enorme hitte spron gen tevens 250 ramen van de nabij gelegen kassen. De brand ontstond doordat twee Noordwijkse jongetjes van zes en zeven \aar met een aansteker speelden in één van de houten stallen. De to tale schade is nog niet be kend, maar vermoed wordt dat dit wel enkele tienduizen- de guldens zal bedragen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1