Massale bombardementen oj)Managua )rie doden en een gewonde bij moord- en steekpartijen Drooglegging' hauffeurs ■h VS leidt "ot slagveld Vijfvoudige moord in Gent AMERIKAANSE STATEN HOUDEN ZICH AFZIJDIG ec Nederlands htpaar i Frankrijk omgekomen Boschgeest zonder water Geldstrooier veroorzaakt verkeerschaos Vrouw verdronken 9/ <4$ v/// lekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: al ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 25 juni 1979,69e jaargang no. 21382 North Sea Jazz Hoogtepunten uit het vorig jaar gehouden North Sea Jazz Festival op Ned. I om 21.15 uur. Om 21.55 uur vervolg van reis door Zuid-Amerika. Op Ned. II om 19.25 uur start nieuwe Duitse serie over goedmoedige Onkel Brasig en om 2o.27 uur James Herriot Afnemend buiig Opklaringen en geleidelijk minder buien. Min. temp. 9 graden. Middagtemperaturen omstreeks 17 graden. Matige, aan de kust eerst nog krachti ge wind uit zuidwest tot west Morgen zon: 5.21 - 22.04. Schev. hoogw.: 5.09 en 17.35. Laagw.: 0.54 en 13.13. Een familie in Managua op de vlucht voor de troepen van Somoza nadat die het hebben geopend. MANAGUA Het Nicaragu- aanse leger heeft gisteren bij het vallen van de nacht zijn zwaarste aanval tot dan toe gedaan op de posities van de Sandinistische verzetsstrij ders in een zone die zeven volkswijken in het noordoos- ten van Managua omvat. Dikke rookwolken stegen op uit de wijken die bestookt werden door artillerievuur en bombardementen van de luchtmacht van dictator So moza. De Nationale radio deed een oproep op de bewoners hun woningen te verlaten, aangezien het leger zich op maakte voor een aanval van dezelfde omvang als die van zaterdag op de wijk El Dorado, de sterkste Sandinis tische positie in de hoofdstad. Vol gens de eerste schattingen zouden bij die aanval honderden mensen zijn omgekomen. Terwijl de Sandinisten zwaar onder vuur kwamen te liggen in de hoofd stad, slaagden zij er gisteren in de de stad Masaya, ongeveer 32 kilome ter ten zuidoosten van Managua, vol ledig in handen te krijgen. Troepen van de Nationale Garde moesten hun hoofdkwartier in het centrum van de stad gisteren prijsgeven. Somoza wees gisteren een resolutie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) af, waarin om zijn af treden werd gevraagd, indirect van de hand. De Organisatie van Ameri kaanse Staten besloot in het afgelo pen weekeinde dat er geen interven tie komt in Nicaragua. Voorstellen van de V.S. werden op een spoedver gadering in Washington afgewezen. In plaats daarvan werd het aftreden bepleit van Somoza en de opvolging door een democratische overgangsre gering. Commandanten in de verschillende Nicaraguaanse provincies telegrafeer den Somoza dat zij achter hem ston den en een hunner had daar aan toegevoegd dat de Nationale Garde zich niet zou overgeven en strijdend ten onder zou gaan. Somoza zei in zijn reactie op het be sluit van de OAS dat hij wel open stond voor vreedzame inititiatieven, maar dat hij „tot zijn dood zou vech ten tegen de overneming van Nicara gua door de communisten". Het Brede Oppositiefront (FAO) in Nicaragua gaf later een verklaring uit waarin steun werd betuigd met de voorlopige regering van nationale eenheid die zij het enige alternatief noemde voor Somoza. De katholieke bisschoppen van Nicaragua hebben gisteren in alle kerken een verkla ring laten voorlezen waarin de op stand van de Sandinisten gerecht vaardigd wordt genoemd wegens de tyrannie en van het Somoza-bewind. STERDAM (ANP) In het weekeinde ,en bejaarde vrouw in Amsterdam ver- jrd, een Griek in Maastricht doodges- tn, een Turk in St. Willebrord na een jtpartij overleden en werd een Am- (lammer ernstig verwond door steken [een beitel. r de moord op de 78-jarige mevrouw M Scheurleen gisteravond in haar woning in de 2e Jan Steenstraat in Amsterdam is de dader aangehouden en gezocht wordt nog naar een medeplichtige. Als motief voor de daad, de vrouw werd met blote handen gewurgd, vermoedt de politie voor alsnog het geld van de vrouw. Een 40-jarige Griek uit Luik werd zater dagnacht doodgestoken door een landge noot na een ruzie in een bar in Maastricht. De politie tast nog in het duister omtrent de oorzaak en de juiste toedracht van de steekpartij. In St. Willebrord 'werd zaterdagnacht een 23-jarige Turk uit Oudenbosch het slacht offer van een vechtpartij in een bar. Vijf inwoners van St. Willebrord zijn aangehou den. De Turk werd een aantal malen in de buik en zijn rug gestoken en had ook een ernstige hoofdwond. Hij overleed in een ziekenhuis. Ook de vader van de jongeman liep ernstige verwondingen op. In Amsterdam werd een 40-jarige man ernstig gewond door steken met een beiteL Hij hoorde tot een groepje mannen, die de 39-jarige timmerman C. B. uit de hoofd stad hadden gemolesteerd. Volgens de poli tie had de timmerman het ernstig te ver duren gehad, maar hij wist toch zijn auto te bereiken, pakte een beitel en stak daar mee de bewuste man een aantal malen in de zij. 111 Bij inhaalmanoeuvre: PARIJS Op de auto weg Parijs-Lyon is zater dagnacht een Nederlands echtpaar uit Rhenen bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hun twee kinderen van 11 en 14 jaar ziin ernstig ge wond in net ziekenhuis opgenomen. De 40-jarige architect uit Rhe nen wilde een voor hem rij dende kampeerwagen inhalen. Hij kwam daarbij in botsing met een tegenligger, bestuurd door een 43-jarige Franse in genieur, die met zijn vrouw en zijn 15-jarige zoon in de auto zat Het Franse gezin en het Nederlandse echtpaar overleden ter plaatse. Op de Nederlandse wegen verloren dit weekeinde zeker negen mensen het leven en raakte een evengroot aantal min of meer ernstig gewond. Een van de ongelukken vond zaterdagnacht plaats op rijks weg 4 van Den Haag naar Amsterdam, op het punt waar de wegen van Den Haag naar Amsterdam via Voorburg en via Wassenaar bijeenkomen. Daar is door een wegafzetting tijdelijk verkeer in twee rich tingen op één weghelft. De 55-jarige F. Szumlas uit Lei den kwam bij dit ongeluk om het leven. Hij kwam met zijn auto in botsing met een te genligger waarvan de bestuur der, die onder invloed van al cohol verkeerde, door de af zetting reed en op de verkeer de weghelft terechtkwam. Drie mensen raakten gewond. Eveneens op rijksweg 4, ter hoogte van Schiphol, verloor gisteren de 32-jarige A. van Moll uit Den Haag het leven toen de bestelauto waarin hij meereed tegen een paal bot ste. De bestuurder van de auto is zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. V YORK Dertig gewonden en 69 arrestaties: dat was >alans van een vechtpartij in een plaatsje in Pennsylvanië en automobilisten die boos waren over het benzinetekort e politie. ntig vrachtwagenchauffeurs hadden uit protest een kruis- l in Levittown, een voorstad van Philadelphia, geblok- d. Daarbij voegden zich automobilisten, die boos waren 1 een benzinestation dat gesloten was en tal van inwoners het gebied. n de politie het geblokkeerde kruispunt wilde vrijmaken, d zij begroet met een hagel van stenen, bierflessen en va- Oproerpolitie met gummiknuppels en politiehonden slaag- ?r tenslotte in de menigte te verspreiden. Onder de 30 ge- den bevonden zich negen politiemannen, loston hielden 100 taxichauffeurs luid toeterend een protes- „Geen benzine, geen werk", riepen zij in koor. In New c en omgeving, waar een rantsoeneringssysteem van ht is, waren zondag slechts weinig benzinestations open. Het benzinegebrek in de Verenigde Staten geeft aanleiding tot all Miami wachten gegadigden voor een beetje benzine in een lange rij, voorzien van emmers. illHiM*11 lewenste toestanden en zelfs tot omvangrijke vechtpartijen. In arlos moet oord sjah ganiseren ran (AFP) De raadsel- ige internationale terro- Illich Ramirez, alias Car- is belast met de coördi- e van de operaties die tot ixecutie van de afgezette van Iran moeten leiden, leeft de ayotollah Sadegh Ikhali zondag in Iran Jaard. Khalkhali, die ook doodvonnis van de sjah lijn familie heeft onderte- is voorzitter van de layin Islam", een bewe- die verwant is met de lembroederschap. Iraanse regering heeft laag alle verzekering- atschappijen in het land itionaliseerd. eerder deze ind waren alle banken al itionaliseerd. VOORSCHOTEN Door een breuk in de hoofdwaterleiding heeft de wijk Boschgeest in Voorschoten vanaf drie uur van nacht zonder water gezeten. Vanmorgen werd het mankement aan de leiding verholpen en kon de wijk weer over water be schikken. Een deel van de Karei Doormanlaan in Voorschoten waar de leiding was" gesprongen kwam vannacht onder water te staan. Enkele tuinen liepen onder, maar voorkomen kon worden dat het water ook de woningen binnendrong. advertentie hoogseizoen volgeboekt? kom nou! Wij hebben nog diverse fijne vlieg vakanties naar Spanje, Portugal en Griekenland. U moet wel snel zijn: bel evenements-reizen €£>-023-339070 advertentie Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. SAN DIEGO De politie van de Californische stad San Diego staat machteloos tegen over een man die met geld strooit. Reeds tweemaal veroorzaakte de 27-jarige student in de psychologie Carlos Mendoza een complete ver keerschaos, toen hij geld uit bet raam van een taxi naar de menigte gooide. Na eerst 300 en vervolgens 3.000 dollar op deze on gebruikelijke ma nier te hebben verspreid, wil hij volgende week op dezelfde wijze 5.000 dollar verde len. Mendoza zegt dat de geldstrooie- rij deel uitmaakt van zijn studiepro gram. MISLUKTE MOORDAANSLAG OP GENERAAL HAIG CASTEAU (REUTER/AFP) In de buurt van Bergen in Bel gië is vanmorgen een mislukte aanslag gepleegd op generaal Alexander Haig, de aftredende opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa. In Casteau ontplofte een op afstand bediende landmijn onder de auto van de generaal. Haig bleef geheel ongedeerd. Twee veiligheidsagenten liepen verwondingen op. De auo werd zwaar beschadigd. GENT (Belga) In de villa van een garagehou der in Sint-Amandsberg bij de Belgische stad Gent, zijn gistermiddag vijf lijken ontdekt De buurman, die hulp zocht voor zijn defecte auto, trof in het huis de licha men aan van de garage houder Roland Steyaert, diens vrouw, hun dochter Anne en haar verloofde en een tweede dochter, Hilde. De slachtoffers wa ren door kogels gedood. Omtrent de motieven voor de moord tast men nog in het duister. Wel bleken de portefeuilles van de twee mannen en laden en kas ten doorzocht te zijn, maar dit zou gedaan kun nen zijn om de politie op het dwaalspoor van een roofmoord te brengen, ter wijl de motieven Heel an ders waren. Bovendien was bekend dat Steyaert nooit grote geldbedragen in huis had. Het gezin Steyaert had een goede re putatie en de zaak bloeide. Vermoed wordt dat de da ders geen onbekenden van de familie zijn geweest, omdat de hond van het gezin niet heeft geblaft De 13-jarige Hilde Steyaert heeft zaterdaga vond om zeven uur nog gebeld naar een vriendin netje, om te vragen of ze die nacht bij de Steyaerts wilde logeren. Het vrien dinnetje sloeg het aanbod af. KATWIJK De Katwijkse strandpolitie heeft gisteravond een 70-jarige vrouw levenloos uit de zee gehaald. De vrouw, die uit een psychiatrisch ziekenhuis te Bloemdaal kwam, werd gistera vond omstreeks half zes ontdekt door een passerend zeiljacht De vrouw is door verdrinking om het leven gekomen. O a|F'/^/AX

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1