MATIGINGSPAKKET ONGESCHONDEN Massamoord onder Syrische cadetten Weerstand tegen Pan-Amerikaanse troepenmacht Kamer eist verklaring over kernenergie NKHUIZEN 'IJDELUK ONDER WATER Nacht tegen Van Agt Veronica Drive-in- show Luchtvaartruzie Engeland-Italië weer bijgelegd LONDEN Het luchtvaart conflict tussen Italië en En geland, dat tot afstel of uit stel van ongeveer 25 charter vluchten tussen Engeland en Italië heeft geleid, is gistera vond bijgelef/d. Italiaanse charter-vliegtmgen worden weer bijgetankt op de Britse luchthavens en zullen ook de rest van de maand brandstof kunnen krijgen. De Italiaanse regering heeft het verbod op Britse chartervluchten Italië opgeheven. Het conflict ontstond, toen de oliemaatschappij Mobil don derdag weigerde een DC-9 van de chartermaatschappij Itavia van brandstof te voor zien, omdat Itavia het quotum voor juni al opgebruikt had. Mobil zei dat alle afnemers tevoren waren gewaarschuwd .dat de levering van vliegtuig-- benzine in juni met tien pro cent besnoeid zou worden. Daarop vaardigde de Italiaan se regering een verbod op Britse chartervluchten naar Italië uit ISHINGTON (AP/UPD - De Ameri- anse senator Frank Church, voorzitter de commissie voor buitenlandse bo kkingen, heeft minister Vance van itenlandse zaken gewaarschuwd tegen neiging in de Verenigde Staten om nenlandse onrust in andere landen te Hen onderdrukken. Church legde zijn klaring af naar aanleiding van een RUP NIET IN NICARAGUA vraag over het waarborgen van olieleve ranties. Maar de waarschuwing kwam op hetzelfde moment dat de voorlichter van het Witte Huis, Jody Powell, een Amerikaanse interventie in Nicaragua weigerde uit te sluiten. Church verklaarde dat Amerikaanse troepen tegen interne problemen weinig kunnen uitrichten. „Als 700.000 Iraanse manschappen niet in staat zijn de sjah aan de macht te houden, is er niet veel dat Amerikaanse mariniers kunnen doen". Daarom waarschuwde Church te gen „een heetgebakerde poging om iede re vulkaan af te sluiten en iedere storm te onderdrukken". Minister Vance had gewag gemaakt van de mogelijkheid een Pan-Amerikaanse troepenmacht naar Nicaragua te zenden om de orde te handhaven. Eerder had Vance dictator Somoza opgeroepen af te treden als president van zijn land. Maar het zenden van een Pan-Amerikaanse troepenmacht naar Nicaragua is binnen de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS) op grote weerstand gestuit Der tien staten hebben overeenstemming be reikt over een ander plan, ingediend door vijf lidstaten van het Andes-Pact Dit plan omvat het definitief aftreden van Somoza, de vestiging van een over gangsregering, verkiezingen op korte ter mijn en het waarborgen van de mensen rechten van alle Nicaraguanen. In de Nicaraguaanse hoofdstad Managua, waar hongersnood en chaos heersen, zouden de afgelopen week 15.000 mensen om het leven zijn gekomen. Voedsel is niet meer te koop, en alle winkels zijn gesloten of in brand gestoken. Mensen doden elkaar om een stuk brood. Ook water is niet meer beschikbaar in grote delen van de stad. mUIZEN P) De breuk le waterleiding Enkhuizen en reving, waar door vrijdagmid dag voor een be langrijk deel de drinkwatervoorzie ning in dat gebied uitviel, is van nacht rond drie uur hersteld. Vol gens een woord voerder van het provinciaal water leidingbedrijf Noordholland kon den de inwoners van Enkhuizen, Hoogkarspel, Bo- venkarspel en Grootebroek tegen de ochtend weer normaal gebruik maken van de wa terleiding. DAMASCUS (Rtr) Fanatieke moslems heb- dettèn vorige week zaterdag het slachtoffer ben 32 cadetten van een artillerieschool in de Syrische stad Aleppo doodgeschoten, zo heeft de Syrische minister van binnenlandse zaken gisteren, bijna een week na het gebeurde, meegedeeld. Volgens de minister zijn de ca- geworden van een beschieting met machine geweren en een regen handgranaten. Een Syrische kapitein, Ibrahim Youssef, had een spoedbijeenkomst met de cadetten belegd in een schoolgebouw. De officier was tevoren omgekocht door leden van de moslem-broe derschap, die de afgelopen maanden een reeks bomaanslagen in verscheidene Syrische steden heeft gepleegd. De broederschap is ac-_ tief sinds het bezoek van president Sadat aan* Jeruzalem in november 1977, en opnieuw na de ondertekening van het vredesverdrag in maart van dit jaar. In de stad Hama in het noorden van Syrië zijn eerder deze maand drie officieren doodgeschoten. Bij de aanslag van vorige week zouden elf •mensen betrokken zijn geweest. Enkelen van hen zouden zijn gearresteerd. Rijksmuseum bezet door kunstenaars Sinds gisterenmiddag houdt een groep van 62 beeldende kunstenaars het Rijksmuseum bezet uit pro test tegen de maatregel van het ministerie van CRM om geen kunstwerken meer op te nemen die via BKR, de beeldende kunstenaarsregeling, zijn aangekocht. De gemeenten blijven hierdoor met alle werken zitten. Aanvankelijk hadden de kunstenaars alleen de Nachtwachtzaal bezet, later besloten ze het hele museum hermetisch af te sluiten. Minister Gardeniers heeft de bezetters voorgesteld haar be sluit voor de gemeente Amsterdam op te schorten, maar de bezetters gaan hierop niet in. Zij willen pas praten als de minister haar besluit voor het hele land intrekt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Van Agt zal volgende week in de Tweede Kamer een verklaring moeten afleggen ter toelichting van o.a. zijn donderdag in Straatsburg gedane uitspraak dat de Europese Gemeenschap het tot het jaar 2000 niet zonder kernenergie zal kunnen stellen. PvdA-fractievoorzitter Den Uyl bracht de wens daartoe vrijdag naar voren. Zijn verzoek werd door de hele Kamer gesteund. Kamervoorzitter Vondeling deelde even later mee dat Van Agt hem had laten weten zo'n verklaring voor de hele Kamer niet zo urgent te vinden omdat minister Van der Klaauw dinsdag met de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken over de be sprekingen in de Europese Raad in Straatsburg van gedachten zal wisselen. Den Uyl vond dat onvoldoende, waarna definitief besloten werd een debat in de voltallige Kamer te houden. In de Kamer heeft Van Agts uitspraak verwondering gewekt omdat in Nederland besloten is verdere besluitvorming over kernenergie op te schorten tot na de aangekondigde „brede maatschappelijke discussie". (Voor de laatste dag van het Europees topberaad over energie- zaken zie pag. 17) AMSTERDAM Als „opwar mertje" voor de manifestatie „Bestek '81 moet van de baan", die vanmiddag in Am sterdam wordt gehouden, zijn naar schatting tienduizend jongeren vannacht in het Am sterdamse bos samengekomen voor een „Nacht tegen Van Agt". Zij konden luisteren en kijken naar tientallen muziek- theater- en cabaretgroepen. De initiatiefgroep, die de nachtelijke bijeekomst heeft georganisaeerd, zegt dat de problemen van de jongeren in ons land door het kabinet Van Agt niet serieus worden genomen: de jeugdwerkloos heid wordt niet teruggedron gen, de uitkering van hon derdduizend jongeren staat op het spel en veel jongeren kunnen niet studeren wat ze willen. Zaterdag 23 juni Cabaret Zondag: Ned.I om 20.00 uur speelfilm „Cabaret" met Liza Minnelli en Joel Grey. Ned.II om 21.10 uur portret van „Een dorp". Zaterdag: Ned.I om 21.00 uur Lionel Hampton. NedJI om 21.20 uur laatste deelAnna Karenina". 179,69e jaargang no. 21381 Gematigde temperaturen Zonnige perioden, maar later op de dag meer bewolking en mogelijk regen. Middagtempe ra turen van 17 graden aan de kust tot 21 graden in Lim burg. Tot matig toenemende zuidwesten wind. Fracties zwichten voor „onaanvaardbaar" van Albeda Zondag 24 juni in het Blesse Paard Stompwijk Aanvang 20 uur. ender in beslag ifDEN De Leidse politie eft gistermiddag rond een r een zendinslallatie in be te genomen, die vervoerd ggerd in een auto. 381 installatie was eigendom ||n een 24-jarige Katwijker. gij werd staande gehouden in j§ Leidse Oranjeboomstraat ÜDEN Een 15-jarige jon- a is gisteravond kort na 5 uur gewond geraakt toen j van een dak van een re- vatiewoning aan de Os en ardenlaan viel. De jongen is met een vriendje op het k geklommen om lood weg B halen. jongen werd met een zwa- hersenschudding, een •ofdwond en schaafwonden j-rgebracht naar het St. Eli- bethziekenhuis in Leider- >P- Luie naar Londen vertrokken KAMPALA (AP) De afgezette president van Oeganda, Yu- sufu Luie, die deze week zijn presidentschap verloor aan Godfrey Binaisa, heeft kennelijk zijn poging om weer aan de macht te geraken, opgegeven. Hij is vrijdagavond uit Oegan da naar Londen gevlogen. Het officiële persbureau van Oeganda verklaarde naar aanlei ding van Lule's vertrek, dat deze naar Groot-Brittannië was gereisd teneinde zich bij zijn gezin te voegen. De voormalige Oegandese president werd op het vliegveld Entebbe uitgeleide gedaan door hooggeplaatste functionarissen'van het Oegandese nationale bevrijdingsfront De 67-jarige Luie zou vrij zijn naar Oeganda terug te keren. Iiekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regeringspar tijen CDA en WD zijn vrijdag na veel vijven en zessen akkoord ge gaan met het matigingspakket van het kabinet. Bij de uiteindelijke stemmingen verklaarden zich be halve de regeringsfracties ook de SGP en DS'70 voor. Tegen stem den PvdA, D'66, PPR, PSP en CPN. Het 1 juli-pakket kwam on geschonden door de Tweede Ka mer, dat wil zeggen dat de grens van de aftopping van de prijscom pensatie op 55.000 gulden is geble ven. Het was juist het vraagstuk van de aftopping dat op de valreep nog voor een „onaanvaardbaar" (een dreigen met een kabinetscrisis) zorgde. Dat gebeurde toen steeds meer bleek dat de PvdA om poli tieke redenen wel bereid was in te stemmen met een CDA-voorstel om die aftoppingsgrens naar 50 mille te verlagen. Omdat de socialisten vervolgens toch tegen het totale matigingspakket zouden stemmen, zou de WD om het kabinet in stand te houden gedwongen wor den akkoord te gaan met een af topping bij 50.000 gulden, terwijl de liberalen in feite fervente tegen standers van deze prijscompensa tiebeperking zijn. Daarom vond vrijdagochtend een gesprek plaats tussen CDA-fractievoorzitter Lub bers, zijn WD-collega Rietkerk en premier Van Agt, waarin duidelijk werd gemaakt dat als er een aftop ping bij 50 mille door zou komen dat voor de WD onverteerbaar zou zijn. Als het kabinet dus wilde blijven zitten moest zij daarover alsnog het „onaanvaardbaar" uit spreken. Eerder had minister Albe- da immers laten doorschemeren dat het de regering weinig uit zou maken als de grens naar 50.000 Britse leden van de aloude druïdenorde heb ben gisteren bij het voorhistori sche monument van Stonehenge de komst van de zomer en de lang ste dag gevierd. De gebeurtenis had vroeger een religieuze beteke nis. Tegenwoordig staat de viering meer in het teken van een popfesti val nu jongeren, gewoon rijn in de nabijheid van het monument hun tenten op te slaan. Klap in het gezicht De twee vakcentrales hebben te- leurgesteld gereageerd op de aan- vaarding van het 1 juli-pakket FNV-voorzitter Wim Kok noemde het besluit „een klap in het gezicht j van de vakbeweging", nu de wens j om de coalitie in stand te houden het heeft gewonnen van de wil een i verantwoord sociaal beleid te voe- j ren. Het CNV zag zijn vrees be- j waarheid „dat de geloofwaardig- I heid van de parlementaire discus- j sies rond de uitvoerig van Bestek j j '81 in het gedrang zou raken". Ook i j de Raad van overleg voor middel- M baar en hoger personeel MHP be treurt het kamerdebat dat volstrekt sj niet bijdraagt aan de vergroting j van de werkgelegenheid. I 1980 en ÏGOI e.an de orde te zullen stellen. WD en SGP stemden te gen de motie. Zoals bekend zijn de minister en de centrales het voor 1979 niet eens geworden over af topping van de prijscompensatie voor salarissen vanaf 45.000. Het 1 juli-pakket van het kabinet omvat zoals bekend de volgende punten: korting op de sociale uitkerin gen en de inkomende van de zg. trendvolgers (werknemers bij semi- overheidsinstellingen, gezondheids zorg, welzijnswerk etc.) met 0.3 tot 0,7 procent; aftoppeing van de prijscompen satie voor mensen met een inko men dat hoger ligt dan 55.000; het niet doorwerken van de bouw-cao en die van uitzendkrach ten in het minimumloon. ten gelukwens na afloop van het debat: WD-fractieleider Rietkerk schudt de hand van minister Albeda. Tussen hen in zijn de ministers Wiegel en Andries- sen zichtbaar. guide: rp;'. vv;V tn verlaagd. Met een onverbiddelijk neen van het kabinet zouden echter zowel CDA als WD een vrijbrief krijgen om alsnog met de door beide om uit eenlopende redenen niet gewenste grens van 55.000 gulden toch maar akkoord te gaan. Enkele^ uren later draaiden beide politieke leiders dit scenario af en Sloten zij onder de zwaarste politie ke druk die denkbaar is de gelede ren. Bij de stemmingen over het wijzigingsvoorstel de aftoppings grens te verlagen bleek inderdaad wat al werd verwacht: de PvdA stemde voor de grens van 50.000 gulden met de rest van de linkse oppositie. Dankzij de steun van CDA, WD, SGP, D'66 en DS'70 kwam toen de aftoppinggrens op 55.000 gulden uit. Door o,i> eërdere toezegging van het kabinet dat per 1 oktober de sociale uitkeringen zullen worden opgetrokken om de koopkracht te handhaven konden de christende mocraten instemmen met de voor hen moeilijk verteerbare korting op de sociale uitkeringen. Alleen het CDA-kamerlid Hans de Boer, van wie bekend is dat hij onover komelijke bezwaren tegen deze korting had, verliet voor de stem ming over dit onderdeel de verga derzaal. Voor minister Wiegel van binnen landse zaken liep het debat niet zo prettig af. De kamer aanvaardde een motie waarin het betreurd wordt dat de bwindsman niet heeft willen toezeggen in het overleg met de ambtenarencentrales een aftop ping van de prijscompensatie in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1