Kabinet mag koopkracht bij uitkeringen niet aantasten iftig gas woningen oor isolatie Israël ongerust over diefstal Nederlandse atoomgeheimen PASSAGIERS GEKAAPTE BOEING VRIJ (f*PeflSAft JVIAIAM %ESA% TANTE LIEN ijscholen illen f54,- BONN WIL MAXIMUM SNELHEID 100 KM/U Zes arrestaties brandstichting Leids Hertenkamp vername a federhorst ijna rond DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND RBOD UF-SCHUEVI BU SCHOON METSELWERK „ZAAK ERNSTIGER DAN WERD AANGENOMEN" Donderdag 21 juni 1979,69e jaargang no. 21379 Zomerkwis Eef Brouwers presenteert de eerste „AVRO's zomerkwis" op Ned.II om 20.27 uur. Om 19.05 uur „Kizzy" en om 22.20 uur Televizier magazine over Tweede Kamerdebatten. Ned.I om 22.10 uur „Oorlog en vrede verklankt" en om 19.50 uur „Het bedreigde bos". Koeler Vannacht opklaringen, enkele mistbanken en weinig wind. Morgen meer bewolking, koe ler en mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtemperatu- ren tussen 18 en 22 graden. Matige zuidwestenwind. Morgen zon: 5.19 - 22.04. Schev. hoogw.: 2.21 en 14.53. Laagw.: 10.09 en 22.48. (Van een onzer verslaggevers) !N HAAG Het in vele woningen als isolatiemiddel toe paste ureum formaldehyde schuim geeft bij veel bewoners chten over hoofdpijn, misselijkheid en tranende ogen. Het luim blijkt, als het herhaaldelijk nat wordt, te ontbinden dan kan het giftige formaldehyde gas vrijkomen. wel het ministerie van Volkshuisvesting als van Volksge- idheid hebben een onderzoek ingesteld, waaruit inmiddels i verbod voor UF-schuim is voortgevloeid bij zogenaamd loon metselwerk. Zijn de'-muren bepleisterd, dan komen de tige formaldehyde-gassen niet door de pleisterlaag heen. lgens Volkshuisvesting is er geen algeheel verbod voor UF- luim te verwachten. Het ministerie blijft achter UF-schuim an, werd er gezegd, anders zouden we ook geen subsidie 'en. Wel zou iedere klacht over vrijkomen van giftige gas- ionmiddellijk worden onderzocht. Enschede hebben de woningbouwverenigingen reeds beslo- met het aanbrengen van UF-schuim te stoppen. Zij wensen steen uitgebreid onderzoek. itie-comitees boos op 4.41 in Haag n ■Rechte handeling uidafrikaanse enstweigeraars 1STERDAM (ANP) Vier tieccmitees hebben in een en brief aan premier Van t, minister Van der aauw (buitenlandse zaken) f minister De Ruiter (justi- I een betere behandeling F pleit van naar Nederland 'luchte Zuidafrikaanse nstweigeraars. lgens het Komitee Zuidelijk lika, de Anti-Apartheidsbe- ~ing Nederland, de Boycot span Actie en de Werk- Kairos, worden de stweigeraars op onaan- irdbare wijze in onzeker- d gelaten omtrent him lot. zouden asielaanvragen na l jaar wachten nog steeds beantwoord zijn. Veel 'blijfsvergunningen zouden 1 onaanvaardbaar lang aan ^Perkingen zijn onderworpen 22 juni t/m 1 juli V\ dag. vanaf 12 u. ope H vol*», 6.-; kind. J 2,-: Vft CJP/65+ ma t/m vr J 3,- Moutrust "DEïf HAAG 1 10 dagen tropenfeest, Indisch eten, 150 stands, Oosterse kunstnijverheid. Vrijd. 22 juni 12 uur: opent Wieteke van Dort als de Pasar Malam Besar (Somcwit Ihokersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas (■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen rtaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. een onzer verslaggevers) HAAG Kij-instruc- willen een forse verho- van de lesprijzen. In een aan de minister van omische Zaken stellen oor de prijs te verhogen 35,- tot f 54,-per uur. hun verzoek kracht bij te jn, organiseren zij volgen- week donderdag een de- stratieve rijtocht naar het ïenhof in Den Haag. 8 maart werd de lesprijs met 2,5% verhoogd tot terwijl Economische Za- per 1 juli weer een prijs- ..loging met 2,5% tot f 35,85 L0 Bft toegestaan. De rijschool- uders vinden dat te weinig. BONN (ANP) De Westduitse regering overweegt op de au tosnelwegen in de Bondsrepubliek een maximumsnelheid van 100 km per uur in te stellen. Deze overwogen maatregel houdt verband met de komende economische topconferentie in Tokio. Verwacht wordt dat daar druk op West-Duitsland zal worden uitgeoefend om ook iets bij te dragen aan de internationale pogingen om een be sparing van vijf procent op het olieverbruik tot stand te brengen, aldus zegslieden in Bonn. Op'dit moment wordt de automoblist in de Bondrepubliek geadviseerd niet harder te rijden dan 130 km per uur. Wan neer de maximum snelheid van 100 km per uur verplicht wordt, betekent dat een jaarlijkse besparing van ongeveer 1,5 miljard liter brandstof per jaar of wel een bezuiniging van vijf procent op het benzineverbruik. In de Verenigde Staten zijn na de staat Californië ook de staten New York en Connecticut tot rantsoenering van benzi ne overgegaan. Afhankelijk van het kentekennummer mag men alleen op even of oneven dagen tanken. Festival in Maastricht: vijf bezoekers DEN HAAG - De Haagse voorstellin gen van het Hol land Festival zijn in tegenstelling tot die van Am sterdam en Rotter dam over het geheel matig be zocht Maar bet was niet zo bont als in Maastricht Daar kwamen gis teravond welgeteld vijf bezoekers op dagen voor de amerikaanse so praan Carol Plan- tamura. De zange res stelde de aan vang uit, maar er kwam verder nie mand. Ze werkte toen baar hele pro gramma af. „Zou ik zelfs voor één belangstellende ge daan hebben", zei ze. CHICAGO (AFP/AP) De 136 gegijzelde passagiers van een gekaapte Boeing 727 zijn na vijf uur onderhandelen op het vliegveld van Chicago vrijgelaten. Drie mannelijke beman ningsleden worden nog in gijzeling gehouden.Ook de advo- kaat van de kaper is nog aan boord van het vliegtuig. Het toestel is inmiddels van Chicago vertrokken en in New York aangekomen. De kaper is een Servische nationalist, Nikola Kavaja, die^ ge dreigd heeft het toestel met explosieven te zullen opblazen. Hij eiste de vrijlating van een van zijn landgenoten, de orthodoxe priester Stojilko Kajevic en verder een vrijgeleide naar Peru. Kajevic zit in Chicago gevangen in verband met een aanslag op de woning van de Joegoslavische consul in 1975. Kavaja zelf was op borgtocht vrijgelaten en had vandaag moe ten voorkomen in verband met dezelfde zaak. Het betrokken toestel is van de luchtvaartmaatschappij American Airlines. Het was in New York opgestegen met bestemming Chicago en Oklahoma City. De kaper is later aan boord gegaan van een Boeing 707, ver gezeld van zijn advokaat. Deze Boeing is vanmorgen opgeste gen met bestemming Ierland, dat al toestemming heeft gege ven tot landen. LEIDEN De Leidse politie heeft zes arrestaties verricht in verband met de brandstichting in het Hertenpark in de Leid se HonL Een van de arrestanten, een 19-jarige Leidenaar heeft inmiddels bekend. Omtrent de motieven wilde de Leid se politie vandaag nog niets meedelen. De politie kwam tot de aanhoudingen na een min of meer toe vallige arrestatie van een 36-jarige man, die zich in de nacht van dinsdag op woensdag kort na de brandmelding verdacht ophield aan de Boerhaavelaan. Gisteren werden wellicht op basis van gegevens van deze arrestant nog vijf Leidenaars, in leeftijd variërend van 19 tot 35 jaar, in de kraag gevat De laatste arrestant de 19-jarige jongeman, is tot op heden de enige die een bekentenis heeft afgelegd. De Leidse politie heeft het onderzoek nog niet afgesloten. (zie verder pag. 3) i sociaal-economische redactie) J387 iN HAAG Het is vrijwel gpj er dat alle onderdelen van PI Nederhorst-concern nog yde bouwvakvakantie rden verkocht. Een woor- ider van de bout- en iwbonden CNV verklaarde imorgen voor de NCRV-ra- dat hij goede hoop heeft zoveel mogelijk arbeids- tsen voor het concern be lden kunnen blijven. het ministerie van econo- :he zaken echter, is men aanmerkelijk pessimisti- over en houdt men nog s rekening met een ver van 1000 arbeidsplaatsen, overname van een tweetal ine Nederhorstbedrijfjes is irigens gisteren zo goed als id gekomen. Delta in Mid- Iburg, waar vijftig mensen wofdt vrijwel zeker rgenomen door de direc- van dit onderdeel; Olko Utrecht komt in handen het vijftien man tellende soneel. bië zou een Pakistaans uc-project financieren om spoedig in hét bezit van een atoombom te kunnen komen. Gistermiddag had in de Tweede Kamer beslo ten overleg plaats tussen enkele kamercom missies en de ministers Van der Klaauw (Bui tenlandse Zaken), Van Aardenne (Economi sche Zaken) en Wiegel (Binnenlandse Zaken). Na afloop werd er geen enkele mededeling over gedaan. Wel bleek dat de zaak er „ernsti ger uitziet dan aanvankelijk was aangeno men". In politieke kringen verluidt dat ook daar zeer grote bezorgdheid bestaat over de berichten over diefstal van de ultracentrifuge- gegevens. „Als ze juist zijn houdt dat in dat er sprake is van een forse tegenslag in de strijd tegen de verdere verspreiding van atoomwapens", zo werd gezegd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Het is zomer Vandaag is de zomer begonnen en gelukkig heb ben de weergo den daar ook re kening mee ge houden. Er is een mooie zomer voorspeld, maar door ervaring erg wijs geworden zal de gemiddel de Nederlander van dat nieuws nu ook weer niet zo warm lopen. Laten we van daag en morgen maar extra profi teren van die zo mer. Per slot van rekening begin nen overmorgen de dagen al weer te korten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Albeda (sociale za ken) en zijn staatssecretaris De Graaf moeten vanmiddag wel met zeer sterke argumenten komen, om de Tweede Kamerfractie van het CDA te kunnen overtuigen dat de de korting op de sociale uitkeringen moet doorgaan. Het CDA gaat er dan pas mee akkoord, wanneer de koopkracht van de uitkeringstrekkers vol strekt gehandhaafd blijft. Lukt dit niet, dan gaat óf de hele korting niet door, óf er zal ■compensatie gezocht moeten worden om dit doel alsnog te bereiken, aldus CDA-woord- voerder S. Weijers. Er mag voor wat de christendemocraten betreft onder geen voor waarde aan de koopkrachtgarantie worden getornd, ook niet als de energieprijzen bij voorbeeld erg snel zouden gaan stijgen. Het CDA staat in- deze eis overigens niet al leen. Ook coalitiegenoot WD liet zich bij monde van haar woordvoerder De Korte uit voor het onverkort handhaven van de koop kracht en voor het zoeken van compensatie als dezé door de korting per 1 juli in gevaar zou komen. Die compensatie zou gevonden kunnen wor den in het extra optrekken van de sociale uit keringen (bijvoorbeeld in oktober) bij wijze, van voorschot op de verhoging die per 1 janu ari 1980 zou worden doorgevoerd. Volgens CDA-woordvoerder Weijers moeten de kortin gen onvermijdelijk worden geschrapt en dat is niet eens in strijd met Bestek '81, omdat dat de koopkracht immers nadrukkelijk garan deert. Ook de korting op de salarissen van de trend- volgers heeft de CDA-fractie gisteren aan een aantal voorwaarden gebonden. Die korting mag voor het CDA alleen gelden voor de tweede helft van dit jaar en moet gekoppeld zijn aan 5000 extra arbeidsplaatsen. Daarnaast moet de regering naar de trendvolgers toe een aantal signalen laten zien om het overlegkli- maat te verbeteren. Vrijwel alle fractiewoordvoerders benadrukten de verschillen in rechtspositie tussen de trend volgers en de ambtenaren, die zij volgens het regeringsvoorstel in loonmatiging zouden moe ten volgen. Voor de oppositie was dit verschil voldoende aanleiding om een korting bij de trendvolgers analoog aan die bij de ambtena ren van de hand te wijzen. Gezien de steun van de regeringsfracties (zij het hier en daar onder voorwaarden) is een Kamermeerderheid voor deze maatregel uit het 1 juli-pakket ech ter zo goed als zeker. Met de aftopping ligt dat heel anders. Zoals al eerder is aangekondigd pleitte het CDA na drukkelijk voor het startpunt van 50.000 gul den, daarbij gesteund door D'66. Deze partij kan overigens met twee van de pakketmaatre gelen instemmen: de aftopping en het niet doorwerken de bouwtoeslagen in de sociale uitkeringen. De kortingen op de sociale mini ma en de salarissen van de trendvolgers wijst zij af. De WD moet daarentegen nog steeds niets van aftoppen hebben. Dat geldt ook voor de PvdA. De socialisten deden een uitermate felle aanval op het mati gingspakket van de regering. Alle onderdelen werden door de PvdA van de hand gewezen als onrechtvaardig en willekeurig. Het aan vaarden ervan zou volgens de socialisten al- leen maar leiden tot grote maatschappelijk onrust met alle gevolgen voor werkgelegen- heid en gemeenschapsvoorzieningen van dien. Tussen de debatten door werd in de wandel gangen van de kamer druk gespeculeerd over hernieuwde uitlatingen van CDA - fractievoor zitter Lubbers in Het Parool en Vrij Neder land, dat hij onder voorwaarden zeker met de j PvdA zou willen samenwerken. Maar alle spe culaties ten spijt ziet het er naar uit dat het kabinet - politieke ongelukken voorbehouden - f het nog, wel zal redden. Darxbij zal de WD fractie 'waari chijnlikjk de diepste buiging j moeten maken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Israëlische minister-presi dent Begin heeft in een brief aan premier Van Agt zijn bezorgdheid uitgesproken over de mogelijkheid dat de Arabische landen atoombommen zullen gaan maken nu één van de Arabische staten, Pakistan, als de berich ten juist zijn, in het bezit is gekomen van ge gevens over het ultracentrifugeprocédé. Na vijf uur onderhandelen verlaten de gegijzelde passagiers het toestel. Drie leden van de bemanning moesten evenwel achterblijven. Ook de advokaat van de kaper bevindt zich in het toestel. Zoals gemeld onderzoeken de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst in ons land de handel en wandel van dr. Abdel Quader Kahn, een Pakistaans metallurg die van 1973 tot 1975 in ons land werkte en in die periode in het bezit gekomen zou zijn van belangrijke gegevens over het ultracentrifugeprocédé. Li

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1