Nederland vol acties, stakingen en bezettingen DC—10 in Europa weer in de lucht Politiebond weinig enthousiast over moordende kogel Ludwina Janssen volgend jaar vrij Maleisië ontkent schieten op vluchtelingen Dinsdag 19 juni 1979,69e jaargang no. 21377 De evacuees In de serie „Theater thuis" het yi 1975 met een Emmy Award bekroonde Engelse tv- spel „De evacuées" op Ned.II om 22.00 uur. Om 21.20 uur VARA-visie over FNV-acties. Ned.I om 18.59 uur „EO-fami- liedag", die de laatste twee uur via gebarentaal ook toe gankelijk is voor gehoorges toorden. Zonnig Droog en zonnig, maar aan de kust enkele wolkenvelden. Middagtemperaturen van on geveer 18 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Zwakke tot matige wind tus sen west en noord. Morgen zon: 5.19 22.03. Schev. hoogw.: 0.07 en 12.51. Laagw.: 8.16 en 20.50. ^^spontane kus van Martinair Directeur Martin Schroder voor Neelie Smit-Kroes, na haar besluit om de DC-10's lucht in te sturen SCHIPHOL/ZURICH (ANP/AP) - Ruim vier uur na de toestemming van staatssecretaris Smit-Kroes is vanmorgen in alle vroegte de eerste vlucht met een Dc-10 vertrokken. De DC-10 van Martinair vloog naar Palma de maloorca. De 349 passagiers hadden het vol ste vertrouwen in de veiligheid van het toe stel en werden aan boord met champagne ontvangen door Martinair-directeur Schröder. De staatsecretaris nam het besluit, nadat eer der op de dag tijdens een bijeenkomst van de Europese luchtvaartmaatschappijen in Zürich overeenstemming was bereikt over een onder houdsplan voor de DC-10. Op regerinsgniveau zouden alle betrokken landen voorts zelf moeten bepalen wanneer het vliegverbod voor het toestel kan worden opgeheven. Het onderhoud aan de Nederlandse Dc-10 is in middels uitevoerd. Het besluit van de staatssecretaris is een uni cum in de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart, omdat voor het eerst een verbod uit het land waar het vliegtuig is gebouwd (Amerika) wordt genegeerd. Zoals bekend evenwel gaat het in Europa om een ander type DC-10. De Europese toestellen zullen echter voorlopig jfog niet op Amerika kunnen vliegen. Ook Zwitserland heeft inmiddels besloten de DC-10 weer in te zetten. NA OPROEP FNV ONZE SCHIET VAARÖIGHEfO RG VOOR nv< VOL'C (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/LEIDEN Hoewel Nederland l B vanmorgen uitermate j aé rustig aan- de demon- stratieve dag tegen het kabinet - Van Agt begonnen was, stond er vandaag voldoende op het programma van de Federatie Ne derlandse Vakbewe ging en de aan haar verwante organisaties als de Algemene Bond van Ambtena ren, om er een bewo gen negentiende juni van te maken. Bussen „ij en trams van stads- a tip en streekvervoer ston den in een groot deel de di van Nederland tot na jmiaj het spitsuur stil, in 1 Amsterdam zelfs na :rTJ'e ÏO uur tot de avond- 3 vei spits. De Spoorwegen hadden het daarom zia extra druk, waardoor ren overal vertraging op- Tf" trad, terwijl er veel meer auto's en fietsen op de weg verschenen dan op een gewone werkdag. Desondanks kon de verkeerspolitie Driebergen melden, dat de acties in het o- penbaar vervoer in het totaal nauwelijks tot een extra verkeer saanbod op de wegen hadden gezorgd. Al leen bij Rotterdam was het enige tijd moeilijk. „Tussen het Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel stond tegen 9 uur ze ven kilometer blik", aldus de rijksverkeer- spolitie. De enige die vandaag voor-- deel van de demonstraties hebben gehad zijn de Ne derlandse Spoorwegen. De FNV heeft namelijk met de Nederlandse Spoorwegen een contract afgesloten voor het vervoer naar Utrecht van duizenden demonstran ten. Geen van beide par Gevolg van de staking van het openbaar vervoer vanmorgen: meer auto's op de weg. Een eenzame ziel bij een tramhalte van de HTM. Onkundig blijkbaar van de staking. tijen wilde op de financiële kant van het contract in gaan. In de loop van de ochtend werd echter duidelijk, dat de FNV en de aanverwante organisaties de dag van vandaag niet zo rustig zou den willen houdedn als deze vanmorgen begonnen was. Om zeven uur vanmorgen hadden welzijnswerkers het ministerie van CRM in Rijs wijk al bezet. Zij beschikten kort erna zelfs over een te lefoonnummer in het minis terie In Leiden blokkeer den welzijnswerkers de ste delijke lichtfabrieken op hetzelfde tijdstip. In de agg lomeratie Den Haag ging het openbaar vervoer van de HTM en het streekver voer tot na de ochtendspits plat. Bij de HTM gebeurde dit tevens omdat men geen overeenstemming kon berei ken over de nieuwe cao. In Delft werd om 10 uur het stadhuis bezet. Er gingen ook duidelijke waarschuwingen uit naar werkonderbrekers. In Am sterdam bijvoorbeeld. De directie van het Onze Lieve Vrouw Gasthuis aldaar liet vanmorgen actievoerders weten, dat zij wegens huis vredebreuk zouden worden aangeklaagd, wanneer zij hun acties in het gebouw of op het terrein van het zie kenhuis zouden uitvoeren. Acties met een politiek doel horen niet in een ziekenhuis thuis, aldus de directie. Eveneens in Amsterdam werden vanmorgen drie ba sisscholen bezet Het concern van V. en D. heeft de dienstenbonden FNV medegedeeld geen za ken meer met deze bonden te willen doen, wanneer het concern doelwit wordt van zogegenaamde werkonder brekingen. FNV - voorzitter Wim Kok verklaarde vanmiddag in Utrecht op een massale de monstratieve bijeenkomst de oorlog aan het kabinet - Van Agt en het parlement wanneer zij het 1 juli - pak ket zouden laten doorgaan. Hij herhaalde daarmee, wat hij gisteravond in Amster dam ook al had gezegd. De relatie zou dan volgens Wim Kok zo verziekt worden, dat de FNV zich verder van alle overleg zou onthouden. En CNV - voorzitter Harm van der Meulen liet rege ring en parlement weten, dat aanvaarding van het 1 juli - pakket het parlement en de politiek ongeloofwaar dig zou maken. Zie ook eleders in de krant Voorzien van gehoordempers heeft minister Wiegel van Binnenland se Zaken gisteren in Helmond de eerste regionale schermenschiet-- baan voor de politie geopend. Het is een openluchtbaan, waarbo ven een groot aantal betonnen schermen hangen, om te voorko men dat kogels buiten de baan terecht komen. (Van een onzer verslaggevers) HELMOND De Nederlandse Politiebond staat niet te jui chen over de invoering van de zogenaamde stopkogel, ais mu nitie voor het nieuwe politiewapen. Men vindt dat eerst maar eens behoorlijk moet worden gepraat over de rol van de poli tie in de samenleving, voordat het politiewapen wordt uitge rust met een moordende kogel. Zoals gemeld wordt het verouderde FN-dienstwapen binnen kort vervangen door het Walther p-5 pistool. Voor de kogel in. het nieuwe wapen kan men kiezen tussen een „gewone" lichte, zoals in het FN-pistool, of een zware „stopkogel". Deze laatste richt meer schade aan in het menselijk lichaam en wordt door experts omschreven als „effectiever in het tegenhouden van verdachten waarop de politie schiet". Een van de klachten van de politie over het oude FN-pistool was, dat de kogels weinig kracht hadden: aangeschoten verdachten konden met een beet je geluk vaak gewoon verder vluchten. Bij de stopkogel is dat uitgesloten. De kogel richt uiteraard ook meer schade aan in per ongeluk getroffen mensen. Minister Wiegel (Binnelandse Zaken) heeft gisteren verklaard,, dat nog geen besluit is genomen over de keuze van de kogel. Hij ontkende dat Kamerleden inzake dit onderwerp de mond zou zijn gesnoerd. Enkele Kamerleden hadden onlangs deze beschuldiging geuit. Zij vermoeden dat de materie zo gevoelig is, dat maatschappelijke discussies ongewenst werd geacht. Mi nister Wiegel zei, dat het rapport over politie-muniie openbaar zal worden gemaakt. Vrachtwagen verleent geen voorrang LEIDEN Een 15-jarige Lei- denaar is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een onge val op de Willem de Zwijger- laan. Het ongeluk gebeurde omdat een van de Willem de Zwijgerlaan afslaande vracht wagen geen voorrang verleen de. De ongelukkige bromfiet ser moest met twee beenbreu ken, een beschadigd gebit en kneuzingen naar het Acade misch Ziekenhuis worden ver voerd. Platenliefhebbers slaan hun slag... LEIDEN Een platenzaak aan de Leidse Vismarkt heeft gisteravond veeleisende visite gehad. Ruim zesentwintighon derd elpees werden door de inbrekers meegenomen. De in brekers waren het pand over igens door de voordeur bin nengekomen. De schade wordt geraamd op zeker 3500 gulden. t ©ouwniM 5 Vl our-toppers chtstreeks televisie iVERSUM De NOS zal jaar ruime aandacht be- jk Nlen aan de ronde van ïakrijk, die 27 juni van rt gaat. Alle etappes in de injeneeën en de Alpen zullen 'a hun volle lengte direct Eige den uitgezonden, waarna vonds van 18.30 tot 18.55 nog van deze ritten sa- igOvattingen zullen volgen. r deze directe uitzendin- dass neemt de NOS de Franse ou(j ovisie-uitzendingen over, e va tot stand komen via twee m£ ende en een vliegende ca- renlc a" n- Vl de andere dagen zal de -> samenvattingen van de snel 3pes geven van 18.30 tot 'uur. wee kleuters rdronken fLYSTAD De 2-jarige B. Egmond uit Deventer en 3-jarig neefje L. N. Hars- i uit Lelystad zijn gisteren dronken in een sloot in /stad. De lichaampjes van ^^1 kinderen werden na een ■te zoekactie gevonden. JERUZALEM (Reuter) Door strafvermindering zal de Ne derlandse Ludwina Janssen bij goed gedrag volgend jaar september uit de Israëlische gevangenis kunnen komen, zo is gisteren in Jeruzalem door Israëlische regeringsfunctio narissen bekendgemaakt. vijfjarige straftijd is gisteren bevolen door president Yitz hak Navon van Israël. Eerder had Navon naar de woorden van minister van justitie Sj- moel Tamir Begin mei van een speciale commissie de aanbeveling gekregen de Ne derlandse gratie te verlenen. De uit Breda afkomstige Lud wina Janssen werd ruim twee jaar geleden evenals de Ame rikaanse Terri Fleener veroor deeld wegens steun aan het terrorisme. Nederland verleent financiële hulp PARIJS (ANP/REUTER) Nederland zal een „fors bedrag" voor hulp aan vluchtelingen in Zuidoost-Azië ter beschikking stellen. Dit heeft minister Van der Klaauw na afloop van de conferentie van EEG-ministers in Parijs medegedeeld. Hoe hoog het bedrag zal worden, zal afhangen wat de andere EEG-landen zullen uittrekken. De negen landen zullen, op Nederlands initiatief, stappen on dernemen over het vluchtelingenprobleem. Verder hebben de negen de wens te kennen gegeven, dat zo spoedig mogelijk een internationale conferentie over het vluchtelingenprobleem, onder auspiciën van de VN zal worden belegd. Vietnam heeft, via Frankrijk, laten weten, dat nog ruim twee miljoen vluchte lingen in Zuidoost-Azië kunnen worden verwacht. Maleisië zal krachtige maatregelen nemen om een verdere toe vloed van Vietnamese vluchtelingen te voorkomen, maar daar bij zal er niet op hen geschoten worden. Dit heeft premier Da- tuk Hussein Onn gisteren verklaard als antwoord op een boodschap van secretaris-generaal van de VN, Kurt Waldheim. Hussein Onn zei, dat elke boot met Vietnamese vluchtelingen, die zou proberen de Maleisische wateren binnen te varen, zal worden weggesleept, nadat de noodzakelijke hulp voor voort zetting van de vaart zal zijn verleend. Vernielingen in renovatie- kersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hal Ie was acteur: Wim Buijt6weg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Politiemannen schietenn te hulp nadat een lid van koningin Eli zabeths lijf wacht, tijdens een plechtig heid bij het kasteel Wind sor, was flauwgevallen als gevolg van de hitte, waaronder Engeland mo menteel ge bukt gaat. woningen LEIDEN In een groot aan tal in aanbouw zijnde renova tiewoningen in de Lombok- straat en Timorstraat in Lei den hebben onbekenden ge reedschap en koperen leidin gen ontvreemd. Ook werden vele vernielingen aangebracht Ruiten moesten het ontgelden' en muurtjes werden omge trokken Voorts namen de onbekende bezoekers een vol ledige compressor met toebe horen (waarde 3500 gulden) mee. De totale schade wordt geschat op vele tienduizenden guldens.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1