Leiden springt onvoorzichtig om met radio actieve stoffen) Vetsontwerp abortus maakt geen enkele kans Langer mandaat voor Unifil Kabelhaspelj Wassen beroepskleding kan miljoenen voordeliger Aantjes nog steeds Nederlander CttHet Moforhuis' VERONICA DRIVE-IN SHOW düsw&pjy- ê^4W w//./ QMba<2owta/nt jthekersdijk>34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. flallewas f.redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen irtaal ƒ43,05; jaar ƒ160:70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 15 juni 1979,69e jaargang no. 21374 DAGBLAD \/nnR ZUID-HOLLAND De rode cirkel „De rode cirkel", Franse speelfilm van Jean-Pierre Melville op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.45 uur Brandpunt over benzinetekort en vakan tie en om 23.20 uur „Tocht door de middeleeuwen". Ned.I om 20.05 uur „Tatort" en om 22.45 uur laatste deel van „De Geld Geluk Show". Minder buien Vrij koud met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Minima ongeveer 8 graden, middagtemperaturen om streeks 15 graden. Matige tot krachtige Noordwestenwind. Zon op 05.20, onder 22.01 uur. Hoogwater 07.14 en 20.37 uur. Laagwater 03.57 en 16.18 uur. Den Haag Als alle dragers van beroeps kleding hun kleren zouden laten reinigen door professionele wasserijen, en ze niet in de eigen was machine zouden stop pen, zou daarmee energie worden be spaard en werkgele genheid gecreëerd. Het economisch in stituut voor de tex tielindustrie van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam heeft uit een onderzoek opgemaakt dat nu maar dertig procent van de twee miljoen beroepskleding in Nederland „professio neel" gereinigd wor den. Als dat aandeel zou worden verhoogd tot tachtig procent, komen er 1.560 ar beidsplaatsen in de wasserijen bij. Bo-. vendien zou het jaar lijks zestig procent, ofwel 26 miljoen gul den, aan energie be sparen. In Nederland dragen ongeveer 1,5 miljoen mensen beroepskle ding. Per persoon zijn gemiddeld drie stuks kleding in om loop en worden er jaarlijks twee aange schaft. Per week moeten rond de twee miljoen kleren ge wassen worden. De onderzoekers gingen er van uit dat 75 procent van de doe- het-zelvers deze kle ding apart wast, niet met de gezinswas mee. De wasserijen werken met volgela den machines. Uit die vergelijking blijkt dan, dat een verschuiving van elke tien procent thuis- wassen naar professi oneel wassen een be sparing oplevert van 7,5 miljoen gulden. Als tachtig procent van de beroepskle ding professioneel ge wassen zou worden, zou dat jaarlijks de samenleving 37 mil joen gulden bespa ren. Ook concluderen de onderzoekers dat er 65 procent minder zuurstof, zestig pro cent minder water en zeventig procent min der fosfaten mee ge moeid zouden zijn. Nederlandse arts vrij na „steenroof" in Turkije De 42-jarige Oldebroekse huisarts W. Kuiper, die twee maanden in een vieze Turkse cel heeft gezucht wegens „diefstal" van een „antieke" steen met een officiële ge schatte waarde van zegge en schrijve f 7,-, is gisteren vrij gekomen, nadat een Turkse rechter hem had veroordeeld tot een maand en tien dagen, met aftrek van voorarrest. Onze verslaggever Homme Krol woonde in Izmir de rechtszitting bij. Voor een verslag zie pagina 9. UNIVERSITEITSLABORATORIUM TIJDELIJK GESLOTEN (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Grote beroering is ontstaan onder het wetenschappelijk en technisch personeel van het zoölogisch laboratori um van de rijksuniversiteit in Leiden nadat in een spoelkeuken een onaan- vaarbaar hoge radio-actieve straling is geconstateerd. Oorzaak zou zijn, het „grenzeloos onvoorzichtig omgaan" van wetenschappers en Leidse studenten op de afdelingen genetica en celbiologie met radio-actieve stoffen. De universiteit heeft inmiddels besloten de isothopenkamner van het laboratori um voor celbiologie waar de slordige werkwijze het grootst zou zijn, voor on bepaalde tijd te sluiten. Het laboratorium voor celbiologie vormt een onderdeel van het zoölogisch lab. De hoge radio-actieve straling werd bij toeval ontdekt. Een simpel onderzoek toonde aan, dat misplaatste zuinigheidso verwegingen of gemakszucht tot de stra ling in de spoelkeuken hadden geleid. Wetenschappers en studenten hadden na melijk de glazen potten waarmee de proeven met radio-actief materiaal wor den verricht voor een schoonmaakbeurt naar de spoelkeuken gestuurd, terwijl in feite de potten via een opslagplaats bij het Gorlaeus-laboratorium naar een ver- nietingingsplek bij de reactor in Petten hadden moeten worden gestuurd. Het is overigens reeds de derde maal in een half jaar tijd dat er in Leidse labo ratoria te hoge radio-actieve straling wordt geconstateerd. Zie verder pagina 3. eigenaar van deze auto stond gisteren op de Heren gracht in Am sterdam stom verbaasd, maar ook pijnlijk ver rast. te kijken naar de lift, die zijn wa gen ongewild van een val lende boom had gekregen. De door on bekende oor zaak losge schoten boom had de auto. die overigens verkeerd ge parkeerd stond, met zijn zware wortels en de losgewoelde grond meege nomen voor een korte luchtreis. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Mr. W. Aantjes, de vroegere CDA - fractie voorzitter, heeft zijn Nederlanderschap niet verloren, toen hij zith tijdens de oorlog aanmeldde voor vreemde krijgsdienst. Dit is de conclusie van de Tweede Kamercommissie - Patijn en de commissie - Enschede, die hiernaar op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek hebben ingesteld. Hiermede onderschrijven beide commissies de opvatting die de regering destijds na de geruchtmakende onthullingen over Aantjes' oorlogsverleden na een aantal kamervragen al had weergegeven. Het Rijkinstituut voor Oorlogsdocumentatie acht te het toen aannemelijk, dat mr. Aantjes geweigerd had bij de Germaanse SS actief te gaan dienen. Arabieren in de rij voor olie WASHINGTON Ook diplo maten van olieproducerende landen hebben last van de schaarste aan benzine in de Verenigde Staten en de daar mee gepaard gaande lange rijen wachtende auto's bij de benzinestations. „Als de am bassadeur naar een diner of een receptie moet, dan zit er niets anders voor hem dan dat hij maar gaat lopen", zegt de chauffeur van de Iraakse ambassadeur wiens land 3 miljoen vaten per dag produ ceert En ambassadeur Ha mad Al Mafda van Saoedi- Arabië. dat jaarlijks 9.1 mil joen vaten olie produceert zegt „dat we alleen maar kunnen bidden en hopen dat we van de ellende snel verlost zijn, maar hoe dat is hem ook nog niet goed duidelijk. De Washington Post preekt berusting en vraagt de diplo maten zich maar net zo te ge dragen als de overige inwo ners van Washington: wach ten tot je voor je olie aan de beurt bent ISRAEL WIL BOTSINGEN VOORKOMEN NEW YORK De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben gisteravond het mandaat van Unifil, de VN-vredes- macht in Zuid-Libanon, verlengd met zes maanden. Israël is opgeroepen onmiddellijk de aanvallen in het gebied en zijn hulp aan leden van de christelijke milities te beëindigen. Is raël noemt die acties noodzakelijk voor haar veiligheid. Ook Nederland heeft gisteren een beroep op Israël gedaan en gevraagd haar invloed aan te wenden bij de troepen van majoor Haddad van de milities, opdat vrede en veiligheid in het gebied kunnen worden gewaarborgd. Nederland gelooft dat de veiligheid van Israël het beste wordt gediend hiet een situatie waarin de Unifil ongestoord kan opereren. Ambassa deur Scheltema bij de VN heeft de recente belofte van de PLO, zoals terugtrekking van eenheden uit het gebied, verwel komd als bijdrage aan de veiligheid van dit gebied. Ook ande re westerse landen hebben de stap van de PLO positief ge noemd en Israël opgeroepen de belemmeringen voor de VN- troepen weg te nemen. Bij zijn terugkeer uit Libanon heeft minister Scholten van de fensie gisteravond op Zestienhoven verklaard van de Israëli sche minister van defensie Weizman de toezegging te hebben gekregen dat hij alles zou doen om botsingen met de Unifil- eenheden te voorkomen. Over de beschietingen van Nakoera verklaarde Weizman: „eens maar nooit meer". Minister Schol ten heeft Weizman erop gewezen dat de veiligheid in het ge bied in gevaar komt, als teveel zorg moet worden besteed aan de bewaking van de zuidelijke grens van Libanon. Minister Scholten heeft de Nederlandse Unifil-eenheid „een goedlopend geheel maar niet zonder problemen" genoemd. Hij noemde ook de reorganisatie van de eenheid: bij de komende wisselin gen worden meer infanteristen ingezet terwijl de verzorgende eenheid wordt ingekrompen. (Van onze parlementaire redactie) !N HAAG Het abortus-wetsontwerp n de ministers De Ruiter (Justitie) en ojaar (Volksgezondheid en Milieuhy- !ne) zal in zijn huidige vorm geen eerderheid in de Tweede Kamer kun- n krijgen. Dit blijkt uit de gisteren door de Kamerfracties ingediende schriftelijke commentaren op het ont werp. De regeringspartijen CDA en VVD dringen elk aan op verschillende wijzigingen en de oppositie laat van het wetsontwerp vrijwel geen spaan heel. De CDA-fractie spreekt haar twijfel uit over de zorgvuldigheid van het wetsont werp, vooral waar het gaat om de bege leiding van de ongewenst zwangere vrouw en de controlemogelijkheden op de naleving van de wetnmiddellijk drei gend gevaar voor leven of gezondheid". De reacties van de WD staan in enkele opzichten lijnrecht tegenover die van het CDA. Zij legt in haar commentaar de nadruk op de doorslaggevende stem die de vrouw dient te hebben. Ook dringt de fractie erop aan, dat abortus in het zie kenfondspakket wordt opgenomen. De WD vraagt zich verder af of de vijf da- gen-termijn er niet toe zal leiden dat vrouwen de huisarts bewust gaan passe ren en zich rechtstreeks tot een kliniek of ziekenhuis gaan wenden. Ook over de 13 weken-grens, waarna abortus slechts in een ziekenhuis mag worden verricht laat de WD zich negatief uit De kritiek van PvdA, D'66, PPR en PSP op het wetsontwerp betreft vrijwel alle voorgestelde bepalingen. De vrouw moet het alleenbeslissingsrecht hebben, de be palingen omtrent de vijf dagen en 13 we ken moeten vervallen, de klinieken moe ten niet persé verbonden zijn aan een ziekenhuis en abortus moet uit het Wet boek van Strafrecht verdwijnen, zo vindt de oppositie. lotorrijder (20) erongelukt in «idschendani ilDSCHENDAM De 20- fige motorrijder F. A. A. tttens uit Leidschendam is itermiddag op het kruis- at Noordsingel/Amstelweg zijn woonplaats dodelijk ïongelukt. was in botsing gekomen et een vrachtauto, die vol- ns de politie door het rode plicht was gereden. De igdige motorrijder werd cir- dertig meter door de •chtwagen meegesleurd. Hij erleed ter plaatse aan zijn Wondingen. ijnsburger verleden INSBURG Een M-jarige jnsburger is vanmorgen Weden aan de gevolgen a een ongeval dat gister- 'ddag omstreeks kwart één in zijn woonplaats Uts vond ongeluk gebeurde op de adtlaan ter hoogte van de inbouwschool. De 64-jarige insburger reed daar op zijn 's en kwam ten val toen werd ingehaald door een omfietser. Ook de bromfiet- !r viel en raakte gewond. Inde58bouwmarkten van m IOmeter. Max. ADVERTENTIE Hei Motorhuis voor elke nieuwe Opel. Tevens keuze uit meer dan 80 prachtige occasions. Zaterdags de gehele dag geopend. Maarwanneer u 's morgens voor 12.00 uur een kijkje komt nemen, krijgt u alle persoonlijke, aandacht, wordt u in alle rust geadviseerd en geïnformeerd, krijgt u bovendien een heerlijk kopje koffie met gebak. En wanneer u zaterdag voor 12.00 uur een auto koopt, krijgt u bovendien een feeste- Leiden - Leidschendam - Voorschoten - Katwijk^ MINDER DODEN IN VERKEER DEN HAAG In de eerste drie maanden van dit jaar zijn bij verkeersongevallen 330 mensen omgekomen, terwijl in de zelfde periode van het vorige jaar het verkeer 570 mensenle vens kostte, zo blijkt uit de gegevens van het CBS. De slechte weersomstandigheden in het begin van dit jaar noopte de verkeersdeelnemers ertoe minder en voorzichtiger te rijden. Het CBS verklaart hiermee de sterke daling in deze pe-. riode van verkeersdoden. Het aantal gewonden liep als gevolg hiervan eveneens terug. ötarfighter boven zee verdwenen DEN HAAG Sinds gistermiddag wordt een Nederlandse Starfighter van de vliegbasis Leeuwarden, gevlogen door de 28-jarige le luitenant G. A. Wessels Boer, vermist. Het toestel was op een oef en vlucht boven de Noordzee, toen het plotseling was verdwenen van het radarscherm van twee andere Star- fighters. Man pleegde ontucht met kinderen VOORSCHOTEN— Een 25-ja- rige Voorschotenaar is gister middag door de Leidse politie aangehouden op verdenking van het ontucht plegen met kinderen in de leeftijd van ze ven tot tien jaar. De man pleegde de handelingen hoofdzakelijk in de souster- rains van Leidse flats. Zenders in beslag KATWIJK De Katwijkse politie heeft vannacht, in sa menwerking met de PTT, 21 clandestiene zenders in be slag genomen. De politie kwam tot deze ac tie na een aantal klachten van bewoners uit diverse wij ken in Katwijk over „vreem de" storingen op hun tv-toe- stellen. ADVERTENTIE 1/iriT ADVERTENTIE Vrijdag 15 juni in Studio 246, Wolsteeg t/o Stadhuis Leiden. Aanvang 21.00 uur. Bejaarde bekrast auto's ,in Zoetermeer ZOETERMEER - Een 70-ja- rige man is gisteren op klaar lichte dag op heterdaad be trapt bij het bekrassen van twee auto's in de Zoetermeer- se wijk Driemanspolder. De politie heeft de man voor na der verhoor ingesloten. Men vraagt zich af of hij ook ver- antwoordelijk is voor het toe brengen van schade aan ne gen andere auto's, die 's mor gens door de eigenaren be schadigd werden aangetrof fen. Over het motief van de dader tast de politie nog in het duister. v J?-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1