NS spant geding aan tegen vervoer sbond -FNV DC-10 in Europa wellicht dinsdag weer in de lucht Vrije banen voor auto's met minimaal 3 inzittenden 20 TOT 50% KORTING y/ Z TEGEN UITROEPEN SPOORWEGSTAKING [ESSEWERPER [EEFT BEKEND kamervragen over intslag CPN-leraar Drie inbraken in Voorhout juwelier beperkt schade RADIO-PERFECT Lekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, te(. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. tfallewas--— hf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: jartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. <2owa/nt Woensdag 13 juni 1979,69e jaargang no. 21372 DAGBLAD \/OOR ZUID-HOLLAND In natura „In natura", Belgisch tv-spel van de schrijver Paul Koeck op Ned.I om 20.00 uur. Om 20.50 uur „Vivaldi in Vene tië". Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over priesterarbeiders om 20.32 uur „Countdown" met Boney M en om 21.55 uur reisverslag „Weerzien met In donesië": Koel Veel bewolking met perioden met regen. Minima rond elf graden, middagtemperatuur ongeveer zestien graden. Mati ge, later vrij krachtige zuid westenwind. Zon op 05.20 uur, onder 22.01 uur. Hoogwater 06.31 en 18.58 uur, laagwater 02.21 en 14.47 uur (Van onze sportredactie) lONINGEN De 41-jarige Groninger JJt. zonder beroep [ft gisteravond om elf uur, een uur na zijn aanhouding aan [Groninger politie bekend, dat hij tijdens de wedstrijd FC Klingen-Telstar een mes heeft geworpen in de richting van voerder Fred Bischot van Telstar. i die een trouw bezoeker van het Oosterparkstadion is t tot zijn daad te zijn gekomen uit woede over het feit, dat chot enkele Groninger spelers zou hebben geblesseerd. De itie besloot gisteravond tot de aanhouding nadat Bischot der op de dag alsnog officieel aangifte had gedaan. De po- had al vrij sr.el aanwijzingen dat R. de dader was. Zon avond hadden zij reeds een bezoek aan de woning van de n gebracht, maar deze was toen niet thuis. R. stond zon- ;middag vrijwel onderaan de tribune en heeft het geopende ;s met onderhandse beweging naar Bischot gegooid. Er zal vrijwel zeker minimaal een poging tot zware mishandeling (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft de vervoerdersbonden - FNV in kort geding voor de rechter gedaagd wegens de door deze bonden aan gekondigde spoorwegstaking maan dagmorgen aanstaande van vijf uur tot kwart over negen. Het kort geding dient morgen om tien uur voor de rechtbank te Utrecht. President is rar. L. Schuman, die een oordeel moet vellen over de eis van de NS - directie om de staking te verbieden. De vervoersbonden - FNV menen, dat de directie van de NS met dit kort geding „probeert een formele uitweg te vinden om een confron tatie met het personeel uit de weg te gaan". De bonden noemen de NS-stap een zwaktebod", omdat men vasthoudt aan een verouderde stakingswetgeving. De vervoersbond CNV en de Fede ratieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) verzetten zich bovendien met klem tegen de spoorwegstaking. De vervoersbond CNV raadt de leden aan zoveel mogelijk aan het werk te blijven. De bond beschuldigt de FNV-bonden van het voeren van politieke acties. De Federatieve Spoorweg Vakvereniging is niet be reid „zich op voorhand achter het politieke karretje van de FNV te laten spannen." lucht gegrepen". Volgens deze vak vereniging is er geen enkele reden meer om de cao niet te tekenen na de toezeggingen van de NS-directie. Normaal reizen op maandagoch tend tussen vijf en negen uur tus sen de 100.000 en 200.000 in 1200 treinen naar hun bestemming. De FNV geeft toe, dat deze reizigers de staking „niet zo lollig" zullen vinden. „Anderzijds zullen wij pro beren de mensen duidelijk te ma ken waarom wij deze actie voe- eeste temmen tiaar TROS an onze radio- en tv-redac- iTERDAM - De TROS 21 pet. van de stemmen Ugen als er op dit moment ■roepverkiezingen zoüden irden gehouden. leren de cijfers van het igste onderzoek dat dezer gen is afgesloten door de leling politicologie van de nsterdamse universiteit, die [elmatig de belangstelling )r de verschillende omroe- ïpeilt. AVRO zou 14 pet. van de sers trekken, de VARA 13, KV 11. KRO en VOO 8 en 'ROen EO 4. SCHIPHOL De DC-10's van de Euro pese luchtvaartmaatschappijen blijven in elk geval nog tot volgende week dinsdag aan de grond. Deze week zal een programma voor inspectie en onder houd worden opgesteld om de luch twaardigheid van de toestellen te verze keren en te handhaven. Maandag zullen deskundigen van de betrokken Europese luchtvaartmaatschappijen, de rijkslucht vaartdiensten, de Amerikaanse dienst voor het luchtverkeer FAA en de fabri kant McDonnell Douglas dit zover uit werken dat de DC-10 weer toestemming De Europese conferentie voor de burger luchtvaart ECAC, waarin de nationale luchtvaartdiensten zijn verenigd, heeft deze procedure gisteren opgesteld. De voorzitter van ECAC, de Nederlander mr H. Raben, verklaarde na afloop van de vergadering dat de DC-10's volgende week dinsdag weer mogen vliegen, op voorwaarde dat het programma door alle betrokkenen wordt goedgekeurd. Het programma is kennelijk aanvaard om een confrontatie te voorkomen tussen de FAA en de Europese luchtvaartauto riteiten. Namens de luchtvaartmaatschap pijen is gisteren het vertrouwen in de DC-10 uitgesproken. Ondanks het feit dat het aan de grond blijven van de DC- 10 vloot zijn maatschappij veel geld kost, heeft Martinair-directeur Schroder zich uiterst tevreden uitgelaten over de voor gestelde maatregelen die volgens hem moeten bewijzen dat de DC-10 een goed toestel is. Ook de KLM is ervan over tuigd dat het ontwerp van de DC-10 .goed is. SUGGESTIE ENERGIERAAD (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mocht de vrijwillige besparing niet voldoende opleveren, dan kunnen de voorraden olieprodukten in ons land alleen weer op peil worden gebracht door snel concrete maatregelen te nemen. Dit adviseert de Algemene Energie- raad aan de regering. Een van de suggesties van de raad is het bevorderen van „car-pooling" door de vrije bus- en taxi- banen open te stellen voor auto's met drie of meer inzitten den. Daarnaast oppert de raad: - een scherpere controle op naleven maximum snelheid, - beperkt openstellen van benzinepompen, ook langs snelwegen - invoeren van autoloze (zon)dagen, - extra aankoopbelasting met sterk progressief karakter voor auto's met hoog verbruik, - fiscaal stimuleren van dieselrijden. Tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer over de situa tie op de oliemarkt heeft de WD als enige grote fractie ge waarschuwd tegen het nemen van drastische maatregelen om het verbruik van energie af te remmen. Waar de andere woordvoerders felle kritiek uitten op de tot nu toe gevolgde aanpak van de regering, maande de liberaal Portheine tot te rughoudendheid. Volgens hem is daar ook alle reden toe, „nu blijkt dat de grootste paniek voorbij is". Portheine zei van zijn partijgenoot minister Van Aardenne (Economische Zaken), die de eerstverantwoordelijke bewinds man is voor energie-aangelegenheden, begrepen te hebben dat de regering evenmin happig is op enigerlei vorm van rantsoe nering. Dit omdat ook in het kabinet het besef zou leven, dat dergelijke maatregelen niet echt nodig zijn en „bovendien mo menteel niet te verkopen tegenover de bevolking". Portheine ziet naast oorlog maar één rechtvaardiging voor drastische ac tie en dat is een besluit- daartoe in internationaal verband. „Dan kunnen we uiteraard niet anders". Zo'n vaart loopt het daar overigens niet mee, zo meent de WD-woordvoerder, „omdat bijvoorbeeld West-Duitsland daar niets voor voelt". Het een en ander wil niet zeggen dat de WD een pleidooi hield voor een volkomen passieve houding van de regering. Ook de liberalen, evenals de PvdA, het CDA en D'66, vinden dat de internationale olievoorziening zo fragiel is, dat er be spaard moet worden op energieverbruik. Portheine denkt daarbij echter vooral aan structurele maatregelen, die het ver bruik ook op lange termijn doen afnemen: betere voorlichting, meer research naar mogelijkheden tot besparing, een beper king door de overheid zelf, het stimuleren van isolatieprogram ma's en het gebruik van energiebesparing door benutten van de zogenoemde biosmassa. De christen-democratische woordvoerder Van der Linden vroeg om maatregelen, die een flinke bezuiniging door zowel de automobilist als de huisvrouw opleveren. De kosten van privévervoer zouden zodanig dienen te worden gesteld, dat deze wijze van transport altijd duurder is dan het openbaar vervoer, zo meent het CDA. jèR Weer diefstal Rembrandthuis AMSTERDAM Uit het Rembrandthuis in Amster dam is een dubbel tekeninge tje van Rembrandt gestolen met aan de ene zijde een kin derportretje en aan de andere zijde een slapende vrouw. De afmetingen zijn 9,1 bij 7,1 cm. De diefstal werd al op 29 mei ontdekt, maar is toen „in het belang van het onder zoek" niet in de publiciteit gebracht Volgens de politie overweegt de verzekerings maatschappij een advertentie te plaatsen, waarin een belo ning voor het terugbrengen van de tekening in het voor uitzicht wordt gesteld. Het was voor de tweede maal binnen drie weken dat in het Rembrandthuis een diefstal werd gepleegd. Op 10 mei verdween een zeldzaam boekje, dat met vier etsen van Rembrandt was geïllus- Vliegvakanties weer duurder Den Haag De vliegvakan ties worden per 1 juli weer duurder omdat de brandstof- toeslag voor chartervluchten dan omhoog gaat. Volgens de Algemene Neder landse Vereniging van Reisbu reaus zijn alleen voor juli de nieuwe tarieven vastgesteld omdat men verwacht dat de brandstofprijzen blijven stij gen. De toelage geldt niet voor vliegreizen per lijndienst Over de omvang van deze tweede verhoging dit jaar is geen exact beeld te tegen om dat als basis voor de toeslag dient de lengte van de vlieg- WINKELIER BESTOLEN LEIDEN Een winkelier in de Leidse Haarlemmerstraat is gisteren aan het eind van de middag zijn dagopbrengst, groot achttienhonderd gulden, onvrijwillig kwijtgeraakt door een zogenaamde 'babbel- truc'. Terwijl de winkelier in ge- sprek was met een klant, slaagde een tweede „cliënt" erin de enveloppe die in de keuken van het pand was ge deponeerd, te bemachtigen. De politie onderzoekt of beide „klanten" in deze zaak enige afspraken hebben gemaakt.. ATWIJK AAN ZEE - Is het taaatschap van de CPN of •ife andere wettige politie- 1 partij een aanvaardbare 'klaggrond. Dat vraagt het Tweede Kamerlid Mer- ns aan minister Pais (on- ïrwijs) naar aanleiding van ontslag van een docent m het Pieter Groen College Katwijk. Kamerlid wil weten of de rister mogelijkheden ziet om zijn opvatting over dit ontslag kenbaar te maken aan een bijzondere school waar het in dit geval om gaat. Voorts vraagt Mertens of het juist is dat de betrok ken leraar door de directie als een goede kracht wordt beoordeeld en dat hij de doel stellingen van de school heeft aanvaard. Ook wil het Ka merlid weten of de ouders van de leerlingen naar hun mening zijn gevraagd. een krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur hmmer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt e Krant alsnog gebracht. VOORHOUT Onbekenden hebben afgelopen nacht een drietal inbraken gepleegd in de gemeente Voorhout. On derwerpen van hun daden- drift waren woningen aan de Boekhorstlaan, Boe ken burg laan en de Pieter de Hoogh- straat. Er werd voornamelijk geld ontvreemd. In alle gevallen kwamen de inbrekers binnen via de achterzijde van de wo ning. Opvallend feit is wel dat de bewoners allen thuis waren. De Voorhoutse politie die de zaak in onderzoek heeft, wilde vanmorgen nog geen gegevens kwijt over de vermoedelijke daders en het schadebedrag. HAZERSWOUDE Een wak- kergeschrokken juwelier A. van Waay heeft in de vroege dinsdagmorgenuren voorko men dat zijn winkel aan de Dorpsstraat door drie nog on bekende daders werd leegge roofd. De ondernemer schrok wakker van het glasgerinkel en opende het slaapkamer raam op de eerste verdieping van het juwelierspand. Toen hij de inbrekers waarnam, begon hij luid te schreeuwen waardoor de dieven op de vlucht sloegen. Een van de drie mannen is om half vier 's morgens de winkel binnengekomen door met een zwaar voorwerp de ruit van de winkeldeur in te gooien. Op dat moment keek de heer Van Waay uit het raam en riep luidkeels om hulp. Geschrokken rende de inbreker naar een gereed staande vluchtauto waarin zich al een chauffeur bevond. Een derde man die kennelijk op de uitkijk stond, voegde zich bij het tweetal. De auto die vermoedelijk gestolen is, reed onverlicht en met grote vaart richting Loete. Bij de komst van de Hazers- woudse politie bleken er toch een aantal zilveren armban den uit de etalage te zijn ver dwenen. De waarde van deze sierraden is ruim 1000 gulden. NIEUWE BEESTENMARKT 22 - LEIDEN TELEFOON 071-149345 HI-FI-WITGOEDSPECIALIST /A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1