FNV dreigt met spoorwe^sta kin ff CNV wijst FNV-actie tegen 1 juli-pakket af >moza laat igenhoofdstad wibarderen SOCIALISTEN VORMEN GROOTSTE EUROFRACTIE Vooralsnog geen verplichte benzine besparing VERVOERSBOND CNV HOUDT ZICH AFZIJDIG Straks verzekeren bij Giro en RPS Vrachtwagens vernield Dinsdag 12 juni 1979,69e jaargang no. 21371 liekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. pallewas Tredacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: «taal ƒ43.03; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. De vitusdans „De vitusdans", film met Ger Thijs en Ton Lensink op Ne- d.II om 21.50 uur. Om 21.20 uur laatste deel van „Het huis dat Jack bouwde" en om 22.20 uur VARA-visie over rechts-extremisme op Duitse scholen. Ned.I om 22.10 uur „Muziek theater: Dada". Enkele buien Vrij veel bewolking met enke le buien. Vannacht weinig wind met minima rond 10 graden. Morgen overdag mati ge zuidwestenwind met mid- dagtemperaturen rond 17 gra den. Zon op 05.20, onder 22.00 uur. Hoogwater 05.46 en 18.14 uur, laagwater 01.36 en 13.59 uur. I Amerikaanse vrouw zoekt m Managua bi] de J-ambassade met haar dochtertje dekking te- het vuur van de Sandinisten. Een groot aan- nerikanen probeerden gisteren vergeefs met leciaal konvooi Managua te verlaten. INAGUA (AFP/UPI/AP) Dictator Anas- jo Somoza van Nicaragua heeft gistera- id zijn luchtmacht opdracht gegeven de ifdstad Managua te bombarderen. Het lijkt uiterste poging van Somoza een grote al van het Sandinistiscch beVrijdings- top Managua tot staan te brengen, eravond laat stegen grote rookbommen op _raD||iuit de zuidwestelijke wijken van de Nica- yyaa5uaanse hoofdstad In andere delen van de werd hevig geweervuur waargenomen na an vd °ffens'ef dat de linkse guerrillastrijders _j alle kanten op Managua hadden ingezet pree Sens ooggetuigen zijn tientallen mensen in gevechten omgekomen. woners van de zuidewestelijke buitenwijken li Managua vertelden verslaggevers telefo- jch: „de vliegtuigen komen nu aan. De bom- m vallen neer. De mensen vluchten overal |n". Op een persconferentie in zijn bunker Managua vertelde Somoza dat er honder- 1 doden zijn gevallen. listers uit het kabinet van Somoza verlieten i huizen en installeerden zichzelf in het In- on Continental hotel, vlakbij Somoza's onder- ndse hoofdkwartier. Leon, de tweede stad van Nicaragua, ver- len de inwoners dat de Sandinisten een ik van de troepen van Somoza hadden buit- naakt en regeringsversterkingen bestookten. gU"a n fotograaf van het Amerikaanse persbu- |(je iu Associated Press vertelde dat troepen Somoza bereid zijn te deserteren wanneer de kans hebben. De inwoners van de stad unen de guerrillastrijders en zijn ervan jrtuigd dat Somoza spoedig zal aftreden. arnemers zijn van mening dat de Sandinis- bij deze opstand meer kans op succes iben dan bij die van vorig jaar september, rebellen rekenen vooral op de steun van burgerbevolkingen gezien de haat die er ft tegen Somoza is die kans reëel. Ook de iking die nu al zijn tweede wqeek is inge- ("eliikan' zorSt voor een ernstige dreiging voor t ei, regime. j n evacuatie van gezinnen van Amerikaanse ilomaten uit Nicaragua moest gisteravond tden opgeschort omdat de Sandinisten ken- ijk de enige weg naar het vliegveld hebben !SV ilokkeerd. In Panama wordt nu een c-130 de Amerikaanse luchtmacht gereed ge len om de groep Amerikanen in Managua pikken. gmg (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Het spoorwegverkeer dreigt maandagmorgen 18 juni tussen 5 uur en kwart over negen lamgelegd te worden, wan neer de directie van de NS niet tegemoet komt aan een aantal cao-eisen van de ver- voersbonden-FNV. Deze eisen, die gisteren op tafel gelegd zijn, kosten de Spoorwegen zeker tien miljoen gulden. Het ultimatum van de vervoersbond FNV loopt zondagavond af. zijn wel akkoord gegaan met de voorstellen van de NS-directie. Zij wijzen de staking af. Maar de FNV zegt 65 procent van de 26000 spoorwegmensen als lid te hebben, voldoende leden om de treinenloop lam te leggen. De staking komt een dag vóór de acties van de FNV tegen het 1 juli-pakket van de rege ring. „Begrijpelijk, dat de FNV de maandag gekozen heeft. Anders zou zij haar eigen ac ties van dinsdag 'in de wielen gereden heb ben", aldus voorzitter Jongsma van de ver voersbond CNV. Voorzitter Jongsma, wiens bond met de voorstellen van de NS-directie akkoord is gegaan, gelooft dat de vervoers- bonden FNV de zaak overvragen en willens en wetens in het politieke vlak trekken. „Ac ties bij NS op maandag passen natuurlijk aar dig bij de dinsdag te houden massale FNV- protestactie in Utrecht", aldus CNV-er Jong sma. Voorzitter Gijzen van de vervoersbonden-FNV heeft gisteren gedreigd in de toekomst nog meer „werkonderbrekingen" bij de Spoorwe gen te organiseren wanneer de directie van NS voet bij stuk blijft houden. Volgens hem heerst er veel onrust en onvrede onder het personeel, ook al vanwege de vele reorganisa ties, die steeds meer arbeidsplaatsen kosten. John Wayne overleden LOS ANGELES De Amerikaanse acteur John Wayne is gisteravond op 72-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles over leden. Hij was sinds 1 mei voor kanker opgenomen. Wayne gaf gedu rende een halve eeuw filmgeschie denis gestalte aan „de Amerikaanse' held". „Tot het laatste moment heeft Way ne voor zijn leven gevochten; hij wil de tot zijn einde bij zijn familie zijn. De acteur overleed met al zijn kinde ren om zich heen", •aldus een woord voerder van het medisch centrum. (Zie verder pag. 7) BRUSSEL/DEN HAAG - Op de uit slag van Ierland na zijn de resultaten van de Europese verkiezingen van j.l. donderdag en zondag bekend. Daaruit blijkt dat de socialisten de grootste fractie geworden zijn (111 zetels), ge volgd door de Europese Volkspartij (christen-democraten) met 107 zetels. De conservatieven vormen de derde fractie (63) en daarna volgen commu nisten (44), liberalen (40), progressieve democraten (23) en overigen (22). De uitslag van Ierland wordt pas woens dag verwacht. De christen-democraten hebben met de liberalen en conserva tieven een akkoord bereikt om een li beraal aan te wijzen als eerste voor zitter. Voornaamste kandidaat voor deze functie is zoals gisteren al werd verondersteld, de Frangaise Simone Veil, partijgenote van president Gis- card d'Estaing. In Nederland" bedroeg de opkomst 57,8 procent. Het CDA vaardigt tien leden af naar het Europees Parlement (35,61 pet van de uitgebrachte stemmen), de PvdA negen leden (30,39 pet), de WD vier leden (16,4 pet) en D'66 twee (9,.03 pet). Nederland wordt in Straatsburg vertegenwoordigd door de volgende parlementariërs: B. Beumer, W. Verge er, T. Tolman, E. Boot, H. Notenboom, S. Onker, F. v.d. Gun, J. Penders, J. May-Weggen en J. Anssen van Raay (allen CDA); A. Vondeling, I. v.d. Heu vel, P. Dankert, J. van Minnen, W. Al- bers, A. Krouwel-Vlam, B. Cohen, H. Muntingh en E. Woltjer (allen PvdA); C. Berkhouwer, H. Nord, H. Louwes en A. Geurtsen (allen WD) en de D'66-leden A. de Goede en S. Dekker. DAG PRINS.... Zelfs een mensaap krijgt niet iede re dag een prins op visite. Het was dus geen wonder, dat deze men saap in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp gisteren verrast opkeek, toen hij ineens prins Bernhard zag staan. En wat doe je dan? Je steekt joviaal je hand op en be groet de prins allerhartelijkst, zon deral teveel plichtplegingen. 1 oude Nicaraguaanse vrouw is met haar kleindochter uit een i de sloppen van Managua een hulppost van het Rode Kruis in evlucht. DEN HAAG Postgiro en Rijkspostspaarbank zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid het bestaande dienstenpakket uit te breiden met bepaalde verzekering- svormen. Die moeten dan echter wel duidelijk samen hangen met de bestaande Giro- en RPS-diensten. Dit blijkt uit het antwoord dat staatssecretaris Smit- Kroes (verkeer en waterstaat), gegeven heeft op vragen van het Kamerlid De Beer (WD). Het onderzoek is nog in de beginfase, daarom kon de staatssecretaris nog riiet zeg gen welke verzekeringsacivi- teiten het zullen worden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. NIET IN BELANG WERKNEMERS (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Het verbondsbestuur van het CNV heeft gisteren laten weten, dat de FNV- actie tegen het zogenaamde juli-pakket van de regering, niet in het belang is van de werknemers. Het adviseert zijn leden dan ook niet deel te nemen aan de werkonderbreking, •die de FNV dinsdag organiseert aan de voor avond van het Kamerdebat over korting op sociale uitkeringen, aftopping van inkomens en beknibbeling op de inkomens van trend volgers. Het CNV is evenzeer tegen de voorgestelde maatregelen, maar gaat in de anti-actie zijn eigen weg: bewerking (zendingswerk, noemt men het zelf) van Kamerfracties en het hou den van een grote vergadering in Utrecht op maandagavond 18 juni. „Wij vinden, dat wij langs de democratische kanalen volop de gelegenheid hebben om onze taak als maatschappelijke, kritische organisa tie te vervullen. Bovendien denken FNV en CNV niet gelijk over de aftopping", aldus CNV-voorzitter Harm van der Meiden gisteren na afloop van de vergadering van zijn ver- bondsraad. Voor de FNV-actie zag hij geen aanleiding omdat er geen sprake is van een conflict tussen werkgevers- en werknemersor ganisaties, zodat de FNV-acties een politiek karakter krijgen. Het parlement moet beslis singen nemen, het CNV wü duidelijk maken hoe die beslissingen moeten luiden. Het CNV vindt het besluit van de FNV om niet deel te nemen aan een gesprek tussen werkgevers, werknemers en regering over het in 1980 te voeren beleid, eveneens onjuist. „Het CNV wil weten, wat het kabinet voor ogen staat. Die informatie hebben wij nodig. Door niet te komen zet men zichzelf buiten spel. De dialoog met het kabinet moet op gang blijven", aldus Van der Meulen. „Als mi nister Albeda zijn uitnodiging voor een ge sprek handhaaft gaan wij wel". LEIDEN Onbekenden heb ben afgelopen weekeinde voor elfduizend gulden schade aan gericht aan een nieuwbouw- flat aan de Morssingel en een aantal bij een garagebedrijf aan de Vondellaan gepar keerd staande vrachtwagens. De flat, die werd binnenge drongen door over een hek te klimmen, kende voornamelijk schade aan de leidingen van de centrale verwarming. Van de geparkeerde vrachtwagens moesten vooral de ruiten en de banden het ontgeldea INDIEN NODIG PAS NA DE VAKANTIES (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tenzij zich dramatische gebeurtenissen voor doen, zoals een forse produktiebeperking door één of meer van de olieproducerende landen, is de regering voorlopig niet van plan een bezuiniging op benzine af te dwingen, aldus kringen rond het kabinet. Er wordt op gewezen, dat een rant soenering van deze brandstof, in welke vorm dan ook, zinloos is zolang de nabuurlanden dat nalaten. Met name West-Duits- land staat nog steeds op het standpunt, dat een bezuiniging verwezenlijkt moet worden via vrijwillige besparingen en de werking van het prijsmechanisme. Een echte noodzaak om de benzine te rantsoeneren is er vol gens ingewijden in Nederland ook niet. Dit omdat de grote oliemaatschappijen nog steeds voldoende leveren. Daarbij speelt een rol, dat er hier grote raffinaderijen staan en dat de prijs internationaal gezien zeker niet te laag is. Deze twee ele menten ontbreken in Ierland en Groot-Brittannië, reden waar om deze landen wel getroffen worden door een benzineschaar- ste. Volgens de deskundigen is het nu eenmaal zo, dat de gro te maatschappijen in tijden van krapte het leeuwendeel van de olie(produkten) daarheen leiden, waar de minste leveringsmoei lijkheden zijn en het meeste geld te verdienen is. Het komt erop neer dat Nederland zich kan permitteren, al thans wat betreft benzine, niets te doen totdat er eventueel in internationaal verband tot actie wordt besloten. De EEG-lan- den beraden zich de 21e en 22e van deze maand op de situa tie, wanneer de Europese Raad bijeenkomt in Straatsburg. Eind deze maand steken de belangrijkste industrielanden van het Westen de hoofden bij elkaar op een economische topcon ferentie. Maar volgens de deskundigen is het vrijwel zeker, dat het nog wel tot na het vakantieseizoen zal duren, voordat er, mocht men dat nodig oordelen, tot een verplichte energiebes paring wordt besloten. Het Tweede-Kamerlid Bolkestein (WD) heeft gisteren in een toespraak tot de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, afdeling Rotterdam, wél gepleit voor maatregelen van overheidswege: o.a. zwaardere straffen voor het overtreden van de maximumsnelheid op de autowegen. Bolkestein is te gen een autoloze zondag (wegens schade voor de horeca), maar voor het sluiten van de benzinestations op die dag. Dat zou het rijden over langere afstand onmogelijk maken. Ook zou volgens hem moeten worden overwogen autorijders aan de hand van hun kenteken te verbieden op bepaalde dagen van de maand te rijden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1