£cidóc (Souxont Metaal-cao voor 15 maanden JSmmr Van Agt ontkent mislukking van Bestek '81 met nadruk w Kritiek op financieel beleid Bond zonder Naam Ook de KLM verstrekt steeds meer non-Israël- verklaringen Farah Dibah verlaat Sjah99 Executie Spenkelink vandaag CDA EN VVD SLUITEN GELEDEREN 8bad kamer"] r4>:] accessoires Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 25 mei 1979,69e jaargang no. 21357 Son ja 's uitsmijters Diverse uitsmijters in Sonja's laatste Goed Nieuws Show op Ned. I om 20.35 uur. Om 21.55 uur Geld en Geluk Show en om 22.55 uur laatste Haagsche Kringen. Op Ned. II om 20.27 uur Sword of Justice en om 21.55 uur Brandpunt over drugver slaving. Zonnige perioden Zonnige perioden maar tegen de avond mogelijk een bui. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Middagtem- peraturen omstreeks 15 gra den. Morgen zon: 5.32-21.42. Schev. hoogw.: 4.11 en 16.38. Laagw.: 12.13. DEN HAAG De KRO heeft vannacht in een radio-programma over de Bond zonder Naam een aantal uiterst kritische kanttekeningen ge plaatst bij het financieel beleid van de directeur en het bestuur van deze liefdadigheidsinstelling. De belangrijkste kanttekeningen werden ge maakt bij de vermenging van zakelijke en privé belangen van de directeur van de Bond zonder Naam. Bij een onderzoek naar het beleid van de bond stuitte de programmamakers op een aantal za ken, die doen vermoeden dat het financieel beleid de afgelopen jaren niet al te zorgvuldig is ge weest. Het gaat hier onder meer om het hotel van de bond in het Spaanse Cubellas. Gebleken is dat de grond waarop het hotel zou komen ei gendom was van de directeur van de bond. Ver der zou de aannemer die het hotel heeft gebouwd veel te veel geld hebben ontvangen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van een zekere Paul Keizer, de man die de musical Man van La Mancha op zette, maar na het debacle met achterlating van grote schulden naar Spanje vluchtte. Verder ont dekten de makers van de KRO-documentaire dat de directeur verscheidene familieleden heeft inge schakeld. Zo werd een zoon van hem manager van het Spaanse hotel, zonder in het bezit te zijn van een hotelopleiding. Volgens Ben Wameling, een van de makers van het programma gaat het hier om een bedrag van minstens een miljoen gulden, misschien wel meer. Omdat directeur en bestuur van de bond nooit afdoende hebben gereageerd op de beschuldigin gen van de KRO-programmamaker. besloot men de zaak maar uit te zenden. Wameling zegt met het programma niet te heb ben willen aantonen dat er bij de Bond zonder Naam sprake is van een financieel wanbeheer, maar erop heeft willen wijzen dat het heel moei lijk is voor dit soort liefdadigheidsinstellingen met een te klein bestuur, dat vaak ook nog on deskundig is, om met miljoenenprojecten als ho tels in Spanje en Zandvoört nu eenmaal zijn, om te gaan. ilan schiet vrouw dood DNDEN (AP) Oud-keizerin Farah Dibah, de ..•ouw van de afgezette sjah van Iran heeft de tchtelijke woning, een villa op deJBahama eilan- len, verlaten en is van plan voor goed met haar aan te breken, zo bericht het populaire Britse J»lad Daily Express. Farah Dibah zou niet opge wassen zijn tegen de beproevingen van de bal gschap. (laar voor herdenking (mg houdt een sigaret in zijn bek als hij met pet in bril oefent voor Memorial Day welke hij samen riet zijn bazin, de weduwe Vojack zal bijwonen, (ing voelt zich best met zijn attributen. Mevrouw fojack heeft een aanbod van een sigarettenfabrikant ran 15.000 dollar afgeslagen Volgens haar kan haar lond eventueel wel de reclame in. maar dan wel (oor een bedrag dat recht doet aan zijn kunnen. bezig met sporenonderzoek bij het li- van de voor haar woning doodgeschoten (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ook de KLM blijkt - en nog wel in sterk toenemende mate - betrokken te worden in de boycot van Israël door Arabische landen. De verladers van goederen naar Arabische landen door de lucht verlangen van de, na tionale luchtvaartmaatschap pij een zogenaamde non-Isra- ël-verklaring ten behoeve van hun Arabische afnemers. In die verklaring moet staan, dat het vliegtuig waarmee de goe deren worden vervoerd, geen tussenlanding in Israël heeft gemaakt of zal maken. De KLM geeft de verklaring zon der terughoudendheid af. Zij berekent er wel kosten voor, thans nog 5 gulden, binnen kort f.7,50. Het gaat in feite om een vrij inhoudsloze verklaring, zo zei ons een KLM-woordvoerder desgevraagd. „Vliegverkeer tussen Israël en Arabische landen is namelijk helemaal niet mogelijk, niet door de luchtvaartmaatschappijen van die betrokken landen en ook niet door andere maatschap pijen. Wij van onze kant, zo vervolgde hij, mijden zelfs het Israëlische luchtruim, we vlie gen er met een boog omheen". Volgens de KLM is de verzen ding door de lucht van goede ren voor Arabië fors toegeno men en daarmee de vraag naar verklaringen. In het ver leden kon worden volstaan met een stempel op een vrachtbrief, maar steeds meer worden aparte schriftelijke verklaringen geëist. Een luchtvrachtagent vertelde ons als pikante bijzonderheid, dat van Israëlische zijde een verklaring wordt verlangd, dat een vliegtuig, dat voor Israël bestemde goederen vervoert, geen tussenlanding in een Arabisch land zal maken. De bijzondere Tweede Kamer commissie, die zich met bo venstaand vraagstuk bezig houdt, wil volgènde week dins dag van minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) precies weten waarom deze het nodig vindt een interde partementale commissie het vraagstuk van de Arabische boycot te laten onderzoeken. De commissie begrijpt name lijk niet waarom de minister niet direct met beleidsvoorne mens kan komen. De commis sie heeft deze al veel eerder nadrukkelijk gevraagd. NEW ORLEANS (AP) John Spenkelink, die wegens moord ter dood is veroordeeld zou vandaag om drie uur onze tijd worden geëxecuteerd, tenzij hem door president Carter gratie zou wor den verleend. Een uit drie rechters bestaande federale rechtbank heeft een bevel tot uitstel van executie van een plaatselijke rechter vernietigd. Ook het Hooggerechtshof heeft een eerder gedane uit spraak tot uitstel in getrokken. John Spenkelink (30) is veroordeeld tot de elektrische stoel we gens moord op een 43- jarige man die John op allerlei manieren zou hebben misbruikt. Spenkelink (wiens grootouders uit Nij- verdal komen) heeft altijd volgehouden uit zelfverdediging te heb ben gehandeld. Van een onzer verslaggevers) IOTTERDAM Met tien schoten uit een kleine taliber geweer heeft een 38-jarige Spanjaard woensdagavond in Rotterdam een 37-jarige touw met wie hij samenwoonde gedood. lan het drama ging een hevige ruzie vooraf. De vluchtte daarbij op een gegeven moment straat op, maar werd vlak voor de woning de man neergeschoten, voor de ogen van 9-jarig dochtertje. Volgens de politie waren enige tijd spanningen, omdat de man lang thuis was. Op naar Moskou Tono Lanzini en Dan Roberts, twee Amerikanen varen weg uit Detroit voor een trip van bijna twaalf duizend kilometer. De twee willen met hun bootje de oude Frans- Canadese handelsroute nemen en hopen op tijd in Moskou aan te komen voor de opening van de Olymoische Spelen in de zomer van 1980. (Van onze sociaal-economische redactie) ZOETERMEER Na vijf maanden onderhande len is woensdagavond eindelijk een akkoord be reikt over een cao voor de groot-metaal (circa 250.000 werknemers). Opgelucht, zij het niet ge heel tevreden, gingen de partijen uiteen om het fiat van de achterban te halen. De onderhande lingsresultaten hebben vooral betrekking op uit breiding van het aantal vakantiedagen. Hoewel dit feit formeel een vorm van werktijdverkor ting is moesten partijen erkennen, dat het voor het verschaffen van werkgelegenheid weinig be tekenis heeft. Daarop hadden met name de In dustriebonden FNV gemikt. In de normale metaal-cao is de basisvakantie met één dag uitgebreid, terwijl er twee roostervrije dagen zijn bijgekomen. Onder roostervrije dagen worden verstaan in overleg tussen bedrijfsleiding en ondernemingsraad gezamenlijk op te nemen vrije dagen, bijvoorbeeld rond Kerstmis. De roos tervrije dagen-uitbreiding geldt alleen voor dit contract, dat loopt tot 1 april 1980 en gerekend wordt te zijn ingegaan op 1 januari 1979; tijdens de volgende onderhandelingen moet worden nage gaan, wat er verder mee moet gebeuren, de vak bonden willen ze omzetten in gewone vakantieda gen. Jongeren (beneden de 19 jaar) en ouderen (boven de 50 jaar) krijgen nog eens één vakantie dag extra. Het vakantiegeld zal minimaal f 1.941,- gulden bedragen en de prijscompensatie mini maal f 220,40 per procent prijsstijging. In een afzonderlijke cao, die loopt tot 1 januari 1982, is uitbreiding gegeven aan de mogelijkhe den van vervroegd uittreden. Nu reeds kunnen 63- en 64-jarigen op basis van vrijwilligheid met werken stoppen, op 1 september a.s. geldt die re geling ook voor 62-jarigen. Die datum van ingang is een puur technische zaak. De kostenverdeling voor deze vut-regeling is: In 1979 0,4 procent voor rekening van de werknemers, 0,2 procent voor de werkgevers, in 1980 en 1981 voor werk gevers en werknemers ieder 0,4 procent en als de- kosten hoger uitvallen dan ook voor de rest ieder de helft. Afgesproken is voorts, dat in de komende tijd gewerkt zal worden aan een herwaardering van de funkties in de metaalnijverheid en de elektro techniek. (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG - Premier Van Agt ontkent en stelligste dat het Kabinet overtuigd ou zijn van de onhaalbaarheid van de loelstellingen van Bestek "81. In de 'weede Kamer benadrukte hij woensdag lerhaaldelijk dat het kabinet onverkort asthoudt aan de doelstellingen van Be- tek en aan de inhoud van deze operatie ils principieel het enige juiste middel om lie doelstellingen te realiseren. De minis- ter-president deed daarmee een poging de beschuldigingen van oppositieleider Den Uyl te ontkrachten die hem had verweten niet meer achter Bestek "81 te.staan om dat de premier vorige week had laten we ten dat de werkloosheidsdoelstelling van 150.000 werklozen in 1981 wellicht niet ge haald kan worden. De premier bestreed niet dat steeds meer tegenslagen (een hardnekkig financiering stekort, de stijging van de energiekosten en een tegenvallende economische groei) het halen van alle doelstellingen samen wellicht verder zullen bemoeilijken. Maar de koers en de inhoud van de Bestekope ratie wordt door het Kabinet nog steeds als de enig juiste gezien. Al zou de doel stelling van 150.000 werklozen niet gehaald worden, dan hoeft Bestek "81 toch nog niet mislukt te zijn, omdat zonder deze o- peratie ons land er veel slechter aan toe zou zijn geweest, aldus de premier. Van Agt verwierp het verwijt van Den Uyl dat hij de Kamer recente informatie over tegenvallende werkloosheidscijfers zou heb ben onthouden. Hij erkende het bestaan van een rapport over dit onderwerp van de Centrale Economische Commissie een advieslichaam van de ministers van Econo mische Zaken en Financiën), waaruit zou blijken dat er in 1981 misschien 35.000 werklozen meer zullen zijn, maar volgens Van Agt bevat dit rapport niets nieuws en heeft het niets te maken met de voortgang snota, maar is het louter bedoeld in het kader van de begrotingsvoorbereidiningen voor 1980. Na de verklaring van premier Van Agt werden de belangrijkste moties van de op positie die waren ingediend tijdens de de batten over de voortgangsnota door een gesloten front van regeringspartijen ver worpen. Dat betrof ook de motie-Den Uyl, waarin werd gevraagd af te zien van de voorgenomen korting op de sociale - en het minimumloon per 1 juli. Inval bij KWJ .EIDEN De Leidse politie leeft gisteravond een inval edaan in het KWJ-gebouw het gebouw van de vereni- ing van werkende jongeren) an het Noordeinde 2 in ver- land met overtreding van de loreca-wet. De politie nam even na tien uur, vlak nadat de illegale bar geopend was, zeven vaten bier en 66 flessen drank in beslag. Er waren toen 30 mensen aanwezig. ADVERTENTIE flltrex aluminium ladders, stabiel vanender tot boven. Borreltje mag in Alabama pas bij vijftig MONTGOMERY Het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Alabama heeft de publieke tribune en ook zichzelf met stomheid ge slagen door met 46 tegen 22 stemmen een wetsvoorstel goed te keuren dat de leef tijdsgrens voor alcoholge- bruikt verhoogt van 19 tot 50 jaar. Een afgevaardigde vond het oorspronkelijke voorstel (tot 21 jaar) niet ver genoeg gaan en amendeerde het. Het moet nu nog goedgekeurd worden door de senaat van Alabama. Vandalisme in Hortus LEIDEN Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag veel schade aange- ADVERTENTIE Inde53bouwmarkten van Bruin/beiae. en richt in de Hortus Botanicus van de Leidse Universiteit aan het Rapenburg 73. Vernielingen werden aange richt in het voormalige Zaad huis, de kantine en met name het Botanisch Laboratorium. In het laatstgenoemde pand werd de inhoud van de kas ten over de gehele vloer ver spreid. Er is waarschijnlijk voor vele duizenden guldens schade aangericht. Het is nog niet bekend wat er ontvreemd Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier, wordt de krant alsnog ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN - Een 24-jarige man uit Best is in de nacht van woens dag op donderdag levensgevaarlijk gewond toen hij probeerde met ge boeide handen in zijn auto aan de politie te ontko- Tijdens een wilde achtervolging, waarbij snelheden werden gehaald van 150 km per uur, vloog de man Geboeide man in auto op de vlucht in zijn woonplaats uit de bocht. De man was eerder betrokken geweest bij een vechtpartij op een schoolfeest in Eindhoven. Daar was hij sa men met vijf an dere verdachten aangehouden. Met de boeien om zag hij echter kans te ontkomen. Enige tijd later trof een politiepatrouille hem aan in een auto, waarna de achtervolging werd ingezet. Patat duurder DEN HAAG De maximum-prijs voor patat-zonder is vastgesteld op 95 cent per 165 gram. Oorzaak van deze, door Ecconomische Zaken goedgekeurde ver hoging, is de stijging van de grondstof- fenprijs, vooral voor voorgebakken fri tes. jte:* .V XV s-r w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1