Menten moet -> opnieuw terecht staan Honden worden getatoeëerd aJmrng/m%faMr i wW Ij ance praat in Londen .ver rkenning thodesië FNV wil breed overleg over korter werken per dag of week NIET VOOR DE POES Twee peuters bij brand omgekomen AGINj Dthekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ef-redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, artaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 22 mei 1979,69e jaargang no. 21355 Nederland- Argentinie Revanche van de WK-finale voetbal Nederland-Argentinië in Bern op Ned. I om 21.14 Mary Zonder Naam haakt vanavond in met Nico Haak en tal van andere artiesten op Ned. II om 21.47 uur. Om 18.59 uur gaat kindervriend Bom in op de moeilijkheden van het huiswerk voor ouders en kinderen. Enkele buien Zonnige perioden afgewisseld door enkele buien. Middag- temperaturen ongeveer 16 graden. Zon op: 3.36, onder 21.38. Maan op: 4.44, onder 18.31. Scheveriingen hoogwater 0.42 en 13.16. Laagwater 8.38 en 21.17. PPEL Een be ier van de Wold- lat in Meppel vreemd op, hij op de keu tafel een droge afgëlrst zag liggen. Hij s t( het stuk vlees Han ,el'jk niet 8e- Tu'. Terwijl de zich nog achter oor stond te s gre er 50 krabben, kwam zijn kat met een tweede droge worst aangelo pen. Dat maakte de bewoner toch wel nieuwsgierig. Hij liep zijn viervoeter achterna en kwam uiteindelijk terecht bij een voorraadcel van een supermarkt in zijn straat, die vol hing met dróge worst. De kat kwam even later inderdaad met een derde droge worst aan; driemaal is immers scheeps recht. De bewoner stelde de politie van de onafgesloten ruimte in kennis, waarna voor de kat de verleiding werd weggenomen. 1 T Vestd (Van onze correspondent) NDEN De Amerikaanse minister van itenlandse Zaken, Cyrus Vance, heeft giste- in Londen van gedachten gewisseld met Britse ambtgenoot, lord Carrington, die al vijftien jaar kent. De twee ministers ibeerden met name een antwoord te vin- op de vraag, of de regering van bisschop zorewa van Rhodesië al dan niet erkend :t worden. Lord Carrington is daar al gro- deels voor gewonnen. Londen riskeert rmee echter de woede van zwart Afrika. Londen is de koerswijziging een gevolg van recente verkiezingen, die de conservatieven Lord Carrington en Cyrus Vance bij hun ontmoe ting in Londen. aan het bewind gebracht hebben. President Carter en minister Vance daarentegen werden vorige week in Washington door de Senaat onder druk gezet om de regering-Muzorewa te erkennen en de anti-Rhodesische sancties op te heffen. Het gesprek Vance-Carrington in Londen, dat woensdag voortgezet wordt, kan leiden tot een nieuw Anglo-Amerikaans plan dat de vroegere voorstellen vervangt, die overeengekomen wer den tussen Vance en Carringtons socialistische voorganger David Owen. Die voorzagen on dermeer in een Rhodesische conferentie met deelneming van alle partijen en nieuwe ver kiezingen ondei- internationaal toezicht. HOGE RAAD VERNIETIGT VONNIS HAAGSE RECHTBANK (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG De zater dag 80 jaar wordende Pie- ter Menten moet opnieuw terecht staan op verden king van oorlogsmisdrijven in Polen gepleegd. Dit heeft de Hoge Raad van ochtend beslist. Pieter Menten werd vorig jaar in Amsterdam veroordeeld tot vijftien jaar gevange nisstraf, maar dit vonnis werd door de rechtbank in Den Haag (waarnaar de zaak door de Hoge Raad was verwezen) vernietigd, omdat zij van mening was dat Pieter Menten in de jaren vijftig voor deze be schuldiging vervolgd had moeten worden en niet pas in 1976. De Hoge Raad op haar beurt vernietigde vanochtend het vonnis van de Haagse rechtbank. De Hoge Raad noemde alle argumenten die de rechtbank in Den Haag naar vo ren had gebracht geheel onjuist en in strijd met het recht. Zo meende de Hoge Raad dat met kon worden aangetoond dat minister Donker van justitie in 1952 een toezegging had gedaan dat Menten niet meer vervolgd zal worden. Tevens meende de Hoge Raad dat de rechtbank ten onrechte had verwezen naar de Ver klaring van de Rechten van de Mens, zoals opgenomen in het Verdrag van Rome. De bepaling daarin dat iemand binnen een redelijke termijn moet wor den berecht, heeft volgens de Hoge Raad slechts de bedoeling te voorkomen dat iemand lange tijd onder de druk van vervolging leeft. Menten heeft 24 jaar vrij en ongestoord in ons land kunnen rondlopen. Waarschijnlijk zal er vandaag nog een nieuw bevel tot in hechtenis uitgaan te gen Pieter Menten, die aanstaande zater dag 80 jaar wordt. De zaak zal verder worden behandeld door de Bijzondere Strafkamer in Rotterdam. Het beslag op de goederen van Menten is vanaf vandaag weer onverminderd van kracht. Drommen oud-verzetstrijders die geen plaats hadden kunnen vinden in de rechtzaal en buiten wachtten, feliciteer den elkaar met tranen in de ogen met deze uitspraak van de Hoge Raad. Waar Pieter Menten zich op dit moment be vindt is niet, bekend. Indien hij zich aan de justitie onttrekt, zal een vorige week opgericht comité alles in het werk stellen om de verblijfplaats van Menten te ach terhalen en eventueel, indien hij erin zou slagen uit te wijken naar het buitenland, Mentens adres bekend maken aan de landen die om uitlevering hebben ge vraagd. In Den Haag gaan echter de ge ruchten dat justitie precies weet waar Menten zit. Koekoek bijna slachtoffer van grap Vaneen onzer verslaggevers) DEN HAAG De leider van de Boe renpartij in de Tweede Kamer, Koekoek heeft bij na een vergeefse reis naar Soestdijk gemaakt om met de koningin te pra ten over haar op volging. Koekoek onthulde dit gisteravond in de radiouitzending van zijn partij. Be gin mei werd hij opgebeld door een man met de mede deling, dat de ko ningin de fractielei ders 14 mei op Soestdijk zou ont vangen in verband met haar opvol ging. Koekoek trof de nodige voorbe reidingen, maar be gon argwaan te krijgen toen op zijn adres ongevraagd allerlei bladen en encyclopediën wer den bezorgd. Voor alle zekerheid belde hij Soestdijk, waar na duidelijk werd dat daar niemand werd verwacht. a Mi (Van een onzer verslagge- vers) 6-1 DEN HAAG Alle honden in Nederland krijgen straks een tatoeage. De verplich ting geldt voorlopig alleen voor honden die zich bij de hondenhandel bevinden. Met dit tatoeagebesluit wil de overheid in de eerste plaats een einde maken aan de il legale fokkerij en handel en greep krijgen op de uitvoer van honden. schijnlijk in de oorschelp of de eigenaar, omdat op een kaalgeschoren plekje zoekgeraakte of gestolen in de lies gebeuren. Tatoea- hond met een tatoeage zich ge wordt aangebracht met gemakkelijker laat opsporen. Het besluit em de honden te een elektrisch naaldje, waar- Ook zwerfhonden die onbe- nummeren maakt deel uit door kleurstof onder de- heerd op straat worden aan- huid wordt aangebracht. Bij getroffen, krijgen een tatoea- de honden behorende papie- ge, met het nummer van het ren moeten worden voorzien asiel. van het nummer. De tatoea- In het kader van de nieuwe ge is ook in het belang van gezondheidswet zal waar van de nieuwe gezondheids wet voor dieren die het mi nisterie van landbouw en visserij momenteel voorbe reidt. De tatoeage zal waar schijnlijk dit jaar ook een regeling van kracht worden waarbij het couperen van honden zal worden verbo den. Dat betekent, dat bo xers met staarten en lange oren en Doberman Pinchers met staarten in de loop van volgend jaar een normaal beeld op straat zullen wor den/ erta angel je erdronken JLST (ANP) Het 12-jarig getje E. van Leemput uit 1st is gisteren al spelend het water gevallen en ver inken. speelde met vriendjes op zelfgemmaakt vlot op de n,< ïdput, een vijver net bui- ,ns de bebouwde kom van cor 1st. Door onbekende oor- kantelde het vlot en viel longen in het water. ^erderij brand Nieuwveen feUWVEEN Een felle ^slaande brand heeft gister- Idag voor vele honderd- ^zenden gulden schade aan- icht aan de familie Bak het Blokland in Nieuw- by sec e 2(' gezamelijke brandweer- >en van Nieuwkoop- euwveen en huize Ursula ren de brand binnen een meester. Hoewel er geen 'onden vielen, en het aan- :ige vee tijdig van stal kon 'den gehaald, kon niet 'den voorkomen dat de rderij geheel afbrandde, brand is vermoedelijk ont- in door een overspringen- vonk. Een buurman van familie Bak was namelijk het moment bezig een schuur te verbranden, en deze man is proces baal opgemaakt. morgen 23 mei ereldmissiedag an de kinderen Gereed voor vlucht over het Kanaal Bryan Allen (26) treft de laatste voorbereidingen voor zijn vlucht over het Kanaal. Het bijzondere is, dat het vliegtuig met mankracht, namelijk door middel van pedalen, voortgedreven wordt. Zodra het weer gunstig is begint hij aan de vlucht en hij hoopt dat hij dan de prijs van 400.000 gulden in de wacht kan slepen. ROTTERDAM (ANP) - Bij een brand gistermorgen in een woning in Rotterdam zijn twee jongetjes van drie en vier jaar om het leven ge komen. De ouders, die wan hopige pogingen aanwenden om de kleintjes uit hun bran dende kamer te redden, moesten deze pogingen opge ven. Bij een brand ergens anders in Rotterdamook gistermor gen, lukte het redden van twee kinderen van twee en vier jaar wel. De brand was uitgebroken in een woning boven een tandartsenpraktijk. Twee vrouwelijke patiënten van de tandarts wisten de kinderen te redden. De moe der van de kleintjes, die zich nog in de woning bevond, was zo in paniek geraakt, dat zij geen stap durfde te verzet ten. In het bovenhuis van dit pand in Rotterdam kwamen de twee kinderen om het leven LONDEN (Reuter) De Britse en de Amerikaanse marine hebben voor het eerst een geslaagde poging gedaan om men sen onder water van de ene naar de andere onderzeeboot te laten overstappen, zo heeft de Britse admiraliteit gisteren be kendgemaakt. Het experiment werd uitgevoerd in de vorm van een nage bootst ongeluk tijdens oefeningen voor de kust van Schotland. De Britse onderzeeboot Odin die de rol vervulde van een in nood verkerend vaartuig, lag op 135 meter diepte op de zeebo dem. Toen de onderzeeboot was gevonden, hechtte een red dingsvaartuig zich vast boven het luik van' de Odin. Opvaren den Van deze onderzeeboot stapten over en werden overge bracht naar de onderzeeboot Repulse die zich ook onder water bevond. „Zij kregen zelfs geen natte voeten", aldus de Britse marinewoordvoerder. Overstap tussen onderzee boten (Van onze sociaal-economische redac tie) AMSTERDAM De Federatieraad van de FNV heeft zijn bestuur opge dragen om op korte termijn gesprek ken te voeren met de ondernemersor ganisaties en de regering, om na te gaan of er meerjarige afspraken kun nen worden gemaakt over de arbeids tijdverkorting. Het gaat hierbij om een oriënterend gesprek, aldus FNV— voorzitter Wim en niet om echte on derhandelingen te voeren. ^De FNV-Federatieraad sprak zic^i gis teren opnieuw uit voor een gebundel de aanval op de werkloosheid, niet in het minst omdat men verbijsterd was over de mededeling van premier Van Agt van vorige week, dat de doelstel lingen van Bestek '81 (onder meer werkloosheid terugdringen tot 150.000) niet gehaald zullen worden. Die aan val moet via drie wegen worden inge zet: in het bedrijfsleven nieuwe ar beidsplaatsen scheppen of in elk geval bestaande plaatsen handhaven via een reddingsoperatie, bij de overheid een grote slag slaan door het creëren van vele banen zoals bij de onderwijs- en de verzorgende sectoren en tenslotte via herverdeling van bestaande arbeid. Met deze herverdeling, ofwel arbeids tijdverkorting, heeft men bij de cao onderhandelingen voor 1979 slechts beperkt succes geboekt. Voor 1980 wil len de FNV-bonden verder gaan. De bonden zijn unaniem voor arbeidstijd verkorting, maar moeten zich nog uit spreken over de wijze: een kortere werkdag of een kortere werkweek, vervroegde uittreding, langer verlof. Ze willen in elk geval in drie a vier jaar de werktijd met tien procent be korten, overeenkomstig ,de afspraak in het Europees Verbond van Vakvereni gingen. De FNV wil men met werkgevers en overheid de verschillende mogelijkhe den onderzoeken in samenhang met andere maatregelen. Op 21 juni is er een al eerder uitgeschreven ontmoe ting van de voorzitters van de in de Stichting van de Arbeid vertegen woordigde organisaties. De FNV zal de arbeidstijdverkorting dan reeds aan de orde stellen. Eind juni is er een ontmoeting met minister Albeda van Sociale Zaken, om over deze proble matiek te overleggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1