Verzet tegen doorwerken bij PTT een heksenjacht op illegale Surinamers Franse aanval op oliemarkt Rotterdam mislukt Gereedschap veroorzaakt vaak ongelukken Buitenbeits: Ai/ /Ar TBC—EXPLOSIE INWERVERSHOOF Ongeval in Alkemade Israël vernielt kamp in Zuid Palestijns -Libanon Vrijdag 18 mei 1979,69e jaargang no. 21352- Bevriende buren Veranderlijk ithekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank. Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur. J. J. Hallewas jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen artaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. „Bevriende buren", Australi sche tv-film geschreven door Colin Free op Ned.I om 21.55 uur. Om 23.00 uur portret van de zondagsschilder Ruurd Wiersma in „Alle dagen zon dag?. Ned.II om 20.27 uur „Sword of Justice" en om 22.05 uur Brandpunt over ontslagen in lager dhderwijs. In de nacht en ochtend veel bewolking en af en toe regen. Later perioden met zon. Tem peraturen tussen 9 en 15 gra den. Matige wind uit uiteenlo pende richtingen. Morgen zon: 5.41 - 21.33. Schev. hoogw.: 9.22 en 22.01. Laagw.: 4.52 en 17.27. oetermeer bereid oningbouw op te voeren (Van een onzer verslaggevers) ETERMEER Mits het rijk financieel het een en ander mo- jjk maakt is de gemeente Zoetermeer bereid zijn medewerking verlenen aan de bouw van meer woningen dan gepland in ie plaats om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van enorme woningnood in de Haagse regio. i heeft het college van b. en w. van Zoetermeer minister Beele- [s van Blokland (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) laten jten. De extra woningen zouden volgens het Zoetermeerse ge- entebestuur moeten worden gebouwd in plan Noord en niet in n Zuid, zoals de provincie wil. (Van een onzer verslaggevers) WERVERSHOOF In het Westfriese Wervershoof heeft zich een tbc-explosie voorgedaan. De schattingen over het aantal patiënten lopen uiteen van 60 tot 100. Volgens de gemeente heeft men de zaak nog wel onder controle. In de gemeenteraad is gisteravond aangedrongen op vervroeging van het voor september geplande bevolkingsonderzoek naar tbc. Volgens burgemeester J. Meijer zou dat niet mogelijk zijn. VERVROEGDE UITTREDING LEVERT DUIZENDEN ARBEIDSPLAATSEN OP (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - De meeste ambtenarenorgani- saties hebben zich gisteren fel gekant tegen het plan van minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) om het voor PTT-personeel van 65 tot en met 67 jaar mogelijk te maken de helft van de tijd te blijven werken en de andere helft voor een uitkering in aanmerking te ko men. Alleen de centrale voor hoger en mid delbare ambtenaren voelt wel iets voor dit deeltijdplan. Algemene instemming was er gisteren tijdens het overleg met de vijf amb- tenarencentrales wel voor het experiment van Wiegel om per 1 januari 1980 alle PTT- ers in de gelegenheid te stellen op hun 60-ste met pensioen te gaan Vier van de vijf ambtenarencentrales keerden zich vierkant tegen het deelarbeidplan omdat het de hele VUT-regeling (vervroegde uittre ding) bij de PTT bijzonder ingewikkeld zou maken en het voorstel bovendien technisch niet uitvoerbaar is. Op een later tijdstip zal nogmaals over dit experiment worden gespro ken. Intussen wordt een zeer positief effect op de werkgelegenheid verwacht van het experiment om PTT-ers in de gelegenheid te stellen al met hun 60-ste vervroegd uit te treden. Vol gens een woordvoerder van de christelijke centrale voor overheidspersoneel bestaat hier voor grote belangstelling. Verwacht wordt dat tussen de 7.000 en 9.000 PTT-ers zich in de drie jaren dat dit experiment voorlopig zal duren voor vervroegde pensionering billen aanmelden. De open gevallen plaatsen zullen naar schatting voor 80 procent worden opge vuld. De CCOOP hoopt dat daarvan door een doorstromingseffect vooral werklozen en schoolverlaters zullen kunnen profiteren. Dit VUT-experiment bij de PTT moet vol strekt los gezien worden van de besteding van de opbrengst van de aftopping van de ambte narensalarissen (ongeveer 80 miljoen gulden). In het overleg gisteren is besloten dat een werkgroep zich eerst over de mogelijkheden hiertoe zal buigen, waarbij met name gekeken zal worden naar de VUT-regelingen in het be drijfsleven. Mgr.Gij sen door Paus ontvangen VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II heeft gisteren mgr. Gijsen, de bisschop van Roermond, in particuliere audiëntie ont vangen. Van Vaticaanse zijde is zoals te doen gebruikelijk niets over de inhoud van het gesprek meegedeeld. Het onderhoud heeft ongeveer een kwartier geduurd, hetgeen in Romeinse kringen ongebruikelijk kort wordt genoemd. Bisschop Gijsen heeft ruim een week in Rome op het gesprek met de paus moeten wachten. Hij vertrok dinsdag 8 mei per vliegtuig naar Rome voor een onderhoud met de paus over de moeilijkheden binnen het Nederlandse episcopaat. Die dag deelde de persdienst van de Nederlandse kerkprovincie mee, dat de bisschop het ver zoek had gekregen voor beraad met de paus naar Vaticaanstad te komen. Gratis reis naar Mekka voor moordenaar van sjah TEHERAN (BEU- TER) Het Iraan- se dagblad Ettelaat meldt, dat hij, die de sjah vermoordt een gratis reis krijgt naar Mekka. De beloning is uit geloofd door de hoofdredacteur van het blad Inqilab Birang, dat in de heilige stad Qom, de zetel van aya tollah Khomeini verschijnt. Ayatollah Khomeini heeft, tijdens een redevoering ter ge legenheid van de eerste Iraanse vrouwendag, ver klaard, dat de sjah wilde dat de vrou wen er aantrekke lijk uit zouden zien. „Hij bekijkt de vrouwen vanuit een dierlijk standpunt", aldus Khomeini. Strijdbare Iraanse vrouwen kijken uit naar eventuele on ruststokers tijdens de festiviteiten ter gele genheid van de „Dag van de Iraanse vrou wen" in Teheran. De bloemen in de lopen van de automatische wapens zijn bedoeld om de wat agressie ve indruk weg te ne men. BRUSSEL Frankrijk heeft gisteren in Brussel geen succes gehad met zijn aanval op de Rotter damse vrije oliemarkt. In de Europese minister raad heeft de Franse raadsvoorzitter Giraud ver klaard dat zijn delegatie in de Europese energie- raad met het voorstel zal komen de Rotterdamse oliemarkt aan banden te leggen. Frankrijk wil dat de overheid erkende makelaars aanwijst, die het monopolie krijgen voor transacties op de vrije oliemarkt. De prijzen van elk verhandeld produkt moeten gepubliceerd worden, aldus het Franse voorstel. Volgens Nederland legt Frankrijk teveel nadruk op het effect van de vrije oliemarkt op de normale markt. Het gaat op de Rotterdamse vrije markt maar om betrekkelijk kleine hoeveelheden en de invloed van die markt zou ook kleiner zijn als er een betere consumptieprijspolitiek in de Europese Gemeenschap zou bestaan. Nederland haalde daarbij de situatie in Duitsland en Zwitserland aan, waar sprake is van een vrije prijsvorming, zij het met een bepaalde discipline. Ook de Duitsers bleken niet veel voor het Franse voorstel te voelen, omdat op de vrije markt in Rot terdam slechts kleine hoeveelheden verhandeld worden: naar schatting vijf procent van de totale olieomzet in de Maasstad. Voor 1973 werkte de Rotterdamse vrije oliemarkt, als gevolg van het normale spel van vraag en aanbod, nogal eens prijsdrukkend. Maar nu de olie schaarser wordt, heeft de vrije markt een enigszins prijsverhogende invloed. (Voor een achtergrond bij de ontwikkeling van de energieprijzen veroorzaakt door ondermeer de si tuatie in Iran en Saoedi-Arabië, het onvermogen in West-Europa om het energieverbruik te beperken en het verzet van de Amerikaanse Congres tegen de besparingsplannen van Carter zie pagina 9 de Nederlandse ambassadeur in Parama ribo als van luchtvaartmaatschappijen berichten waren binnengekomen over een toeneming van het aantal Surina mers dat naar Nederland gaat. Staatssecretaris Haars (Justitie) zei giste ren in de Tweede Kamer dat de regering ten aanzien van een eventuele wijziging in het „opvangbeleid" pas beslissingen zal nemen nadat het overleg in de amb telijke werkgroep afgesloten zal zijn. Een mogelijkheid is het instellen van een vi sumplicht. „Er is geen sprake van dat er een heksenjacht op illegaal in ons land verblijvende Surinamers ontketend zal worden", verzekerde de staatssecretaris. Toch wil zij vergroting van het aantal il legalen tegengaan. Hun verblijf in Neder land is voor alle betrokkenen, en vooral voor henzelf, een'drama, zei de staatsse cretaris. In de eerste twee maanden van dit jaar blijken ongeveer tweemaal zoveel Surina mers naar Nederland zijn gekomen als in de overeenkomstige maanden van 1978. Daaruit kan echter geen duidelijke TOENEMEND AANTAL KOMT NAAR NE DERLAND conclusie getrokken worden, onder meer omdat niet bekend is hoeveel van deze mensen inmiddels weer naar Suriname teruggekeerd zijn. Volgens schattingen zijn op het ogenblik rond 175.000 Surina mers in Nederland. >per scheert 203 klanten binnen het uur ondense kapper Gerry Harley heeft zijn wereldrecord, het sche- van 201 mensen binnen het uur, nog scherper gesteld; hij gde erin om in hetzelfde tijdsbestek 203 mannen onder het te nemen. Of er slachtoffers gevallen zijn, is niet bekend ge- TIMMY (WEGGELOPEN Hij heeft kort zwart haar en grijs snuitje en kan slecht zien! Weet U waar hij is? Fam. v.d. Horst. Hoge Rijndijk 87, Leiden. Tel.: 071-134784. ALKEMADE - De 30-jarige WJ.R. uit Alkemade is van morgen omstreeks acht uur bij een ongeval gewond ge raakt en naar het Acade misch Ziekenhuis in Leiden vervoerd. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg 5 bij de oprit rijksweg A4 doordat de 30-ja- rige W.J.R. geen voorrang verleende aan een tegemoet komende auto. Beiden auto's zijn totaal vernield. De be stuurder van de tegemoet ko mende auto bleef ongedeerd. Op lagere technische scholen UTRECHT Er gebeuren op lagere technische scholen in ons land jaarlijks vele ongelukken door onjuist gereedschap en door verkeerd en nonchalant gebruik van gereedschap en apparatuur. Enkele daarvan heben zelfs een dodelijke afloop. De ongelukken gebeuren meestal met zagen en soldeerbouten. Dit staat in het tijdschrift „uitleg" van het ministerie van On derwijs en Wetenschappen. De onderwijskrachten zijn vaak niet of onvoldoende op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften. Bepaalde handelingen zijn zo ingeburgerd, dat men er nauwelijks bij stilstaat hoe ge vaarlijk de situatie eigenlijk is. Adviseurs van het „veiligheid sinstituut" in Amsterdam geven daarom, in opdracht van het ministerie, dagelijks voorlichting op deze scholen. De medewerkers van dit instituut hebben, zo meldt „Uitleg", wel de indruk dat er de laatste tijd op deze scholen meer aan veiligheid wordt gedaan, maar het blijft een probleem dat erop dat gebied op de scholen weinig of geen geschoold perso neel is. ADVERTENTIE Inde53bouwmarkten van Rambo dekkende Keuze uit 8 kleuren, Gammaprijsper 2000 cc. De bewoners van en kele tientallen huizen aan de Leidse Hoge- woerd en het Utrech- tseveer ontvluchtten vannacht rond vier uur hun woningen. Een felle brand in een tussen de hui zen ingeklemde tim merfabriek dreigde naar de panden over te slaan. De brand weer kon dit voorko men, maar consta teerde na afloop, dat het wel 'kantje boord' was geweest. De timmerfabriek werd geheel ver woest. De schade zal het miljoen ruim overschrijden. (Zie verder pag. 3) BEIROET (REUTER) - Isra ël heeft in de afgelopen nacht met helikopters en kannoneerboten Palestijnse posities aan de Zuidlibanese kust aangevallen. Volgens ra dio Beiroet raakte daarbij een persoon gewond. De aanval, waarbij drie Israë lische kannoneerboten betrok ken waren, duurde anderhalf uur. Volgens berichten uit Is raëlische bron is een oplei dingskamp voor guerrillastrij ders totaal vernield. De Israë liërs zouden geen verliezen hebben geleden. Cola-fles ontploft: meisje gewond (Van een onzer verslaggevers) BEST Op haar 16e verjaardag gisteren is Brigitte Arts uit Best in haar gezicht gewond geraakt toen een volle, onaange broken Cola-fles spontaan explodeerde. Het meisje moest in het ziekenhuis behandeld worden aan snijwonden. De fles frisdrank was nog maar pas gekocht in een super markt Op weg naar de auto ontplofte de fles terwijl deze nog in het winkelkarretje lag. Bavaria-brouwerij in Lieshout, waar de fles vandaan komt, zou vandaag een onderzoek instellen. 9? <5 tf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1