(Somo/nt Rode hond slaat toe PTT-ers vrezen dwang bij spreidingsbeleid Boek over Joods Weekblad tijdelijk uit verkoop f/WS REEDS ONGEVEER 150.000 GEVALLEN >ch verzwaring Isten in mini- achtigingswet Op 14 juni nieuw eindexamen aardrijkskunde PR IN GROESBEEK OP UIDELIJKE WINST ankrijk waarschuwt :Rederlands wegvervoer KEUZE TUSSEN MEEGAAN OF ONTSLAG'/ Vrouw zwaar gewond bij zonnebaden Kolonie vleermuizen in spouwmuur woning ïekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ia! ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Doiiaeiüu^ 17 mei 1979,69e jaargang no. 2±„ox De vierdaagse „De vijf van de vierdaagse", speelfilm met Johnny Kraay- kamp en Jan Blaaser op Ne- d.II om 20.40 uur. Om 22.15 uur Televizier-magazine over benzine-tekort in Californië. Ned.I om 19.45 uur „Voor een briefkaart op de eerste rang" met Sandra Dumas. Veel bewolking en enkele buien. Veel koeler met maxi mum temperaturen van 13 graden aan zee tot 19 graden aan de oostgrens. Matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon: 5.43 21.31. Schev. hoogw.: 8.16 en 20.52. Laagw.: 4.01 en 16.23. iomngin JLVERSUM - Alstu- lie ft Majesteit", het v.-prograrruna dat NOS A VRO ter gelegen- an de 70ste ver- ardag van Koningin iliana op Koninginne- ig hebben uitgezonden, eeft volgens voorlopige ijkcijfers de uitzonder- ik hoge waardering an 8.3 gekregen. Dat is lfs hoger dan het be minde oudejaarspro- ramma van Wim Kan ikele jaren geleden, at 8,2 haalde. „Alstu- lie ft Majesteit" trok ngeveer 5,5 miljoen kij- ers. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland wordt momenteel getroffen door een epidemie van rode hond. Vanaf het begin van dit jaar zijn offi cieel 1.456 gevallen geregisteerd, maar deskundigen schatten het aantal op ongeveer 150.000. De ziekte is voor de gezonde mens niet gevaarlijk, maar als een zwangere vrouw wordt besmet is er een gerede kans dat het ongeboren kind een beschadi ging oploopt. Enkele zwangere vrouwen hebben zich om die re den dan ook al laten aborteren. Volgens dr J. Huisman, hoofd van de af deling infectieziekten van de GGD in Rotterdam, worden lang niet alle geval len van rode hond aangemeld. Normaal komt rode hond slechts bij enkele hon derden mensen in een geheel jaar voor, maar momenteel schat hij het totale aan tal op 150.000. Toch is er volgens dr Huisman geen sprake van een uitzonderlijke situatie, omdat een epidemie van rode hond elke vijf zes jaar voorkomt. Het enige wat hij aanraadt is dat vrouwen die een kind willen, zich laten inenten tegen rode hond. Vanaf 1 januari 1974 worden meis jes van elf jaar en ouder tegen deze in fectieziekte ingeënt. De besmetting komt vooral voor bij kinderen tot ongeveer tien jaar. Zij worden aangeraden vijf da gen thuis te blijven. De klaslokalen zijn een goede gelegenheid de ziekte op ande ren over te brengen, aidus dr Huisman. (HOGING SOCIALE PREMIES BELASTINGEN HOOGSTE INKOMENS (Van onze parlementaire redactie) HAAG - In de volgende week in te dienen mini-machti- >wet zal waarschijnlijk toch een zekere lastenverzwaring Jen opgenomen. Naast de al aangekondigde maatregelen He korting op de sociale uitkeringen en het minimumloon, iftoppen van de prijscompensatie boven de 50.000 gulden et korten op de salarissen van de zogenaamde trendvol- overweegt het Kabinet nu ook de - premies van enkele ile voorzieningen en het schijventarief voor de hoogste op te trekken. Op deze wijze moet een evenwichtig ;et van maatregelen ontstaan, waarbij iedere Nederlander steentje aan de inkohiensmatiging bijdraagt, probleem bij het al aangekondigde pakket van maatrege- vas dat bepaalde categoriën inkomens buiten schot zouden i, zoals veel cao-lonen onder de 50.000 gulden en de vrije .ïemers en zelfstandigen. Omdat een zorgvuldig gewogen eet de politieke haalbaarheid van deze maatregelen alleen vergroot denkt het Kabinet nu aan deze aanvulling. Vrij- noet de ministerraad de knoop hierover doorhakken, name voor de WD betekent deze aanvulling een bittere Die partij heeft zich bij herhaling uitgesproken tegen een ve lastenverzwaring, met name voor de middeninkomens, tegenover staat de uitdrukkelijke wens van het CDA met zeer evenwichtig pakket te komen, waarbij iedere burger noeten matigen. CDA-fractieleider Lubbers beklemtoonde roensdag door zijn collega-kamerleden voor te houden dat regeringsbeleid zijn geloofwaardigheid verliest als de inko- iontwikkeling op z'n beloop wordt gelaten en er geen aan- nde bijdrage wordt gevraagd ter wille van de rechtvaar- id en werkgelegenheid. Valse start een onzer ver slaggevers) HAAG Ein- menkandidaten mavo, havo en die misleid zijn enkele vraag ingen in de op- aardrijkskunde dit examen juni overdoen, heeft de Com- Vaststelling iven (CVO) be- na dringend es van vele lera- aardrijskunde. gevolg kan ech- zijn dat daarvoor in aanmer king komende kandi daten pas in oktober een herkansing op dit nieuw examen kunnen krijgen. De Commissie heeft tot een en ander be sloten, omdat een nog onbekend aantal kandidaten misleid zijn bij hun examen aardrijskunde. In de opgaven stond name lijk vermeld dat „overtollige antwoor den niet worden mee gerekend", maar de kandidaten konden niet weten om hoe veel overtollige ant woorden het ging. Daardoor zijn vele kandidaten in ver warring gebracht. Een groot aantal scholen is van de be slissing van de Com missie echter nog steeds niet op de hoogte. 1ESBEEK (ANP) De PPR te Groesbeek, die vorig jaar est had aangetekend tegen het tellen van de stemmen it de gemeenteraadsverkiezingen, heeft met haar protest en 11\ lerstemming geluk gehad. Deze partij kwam vorig jaar halve stem tekort voor een restzetel iri de raad van isbeek. De Kroon beval na het protest een herstemming, fisteren werd gehouden. Het resultaat was voor de PPR verheugend, want zij komt nu met twee zetels in de we raad. •pkomst in Groesbeek bleef gelijk aan die van vorig jaar, het resultaat bij lange na niet. Kreeg het CDA vorig zetels, thans zijn het er vijf geworden. De WD verloor eens een zetel en houdt er nog één over. De Pvda bleef drie zetels gelijk. De PPR is derhalve de grote overwin- geworden met -vergeleken met de verkiezingen van vorig een winst van twee zetels. 0R OVERBELASTING een onzer verslaggevers) HAAG Nederlandse vervoerders die de Fran- beladingsvoorschriften treden, lopen het risico enige tijd te worden sloten van het vervoer rankrijk. controles in Noord Frank- zijn bij Nederlandse ver voerders de afgelopen maan den overbeladingen van 20 tot 30 procent geconstateerd. Het max toelaatbaar totaalgewicht is in Frankrijk 38 ton. De Franse overheid be schouwt overtreding van de beladingsvoorschriften als bij zonder ernstig, omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen en de concurrentie verhoudingen verstoren. ADVERTENTIE Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. NEW YORK (UPI) Een dertigtal joden heeft gisteren de kantoren in het centrum van New York City van de Ford-automobielfabriek ruim vier uur bezet gehouden om het ontslag af te dwingen van een Ford-werknemer in Cleveland die een nazi-oor logsverleden zou hebben. De betogers eisten het ontslag van Ivan Demjanjuk, die kampbewaker in Polen zou zijn geweest. Zij droegen spandoeken en borden met opschriften als, „Ontsla Dem janjuk nu" en „Ford neemt nazi-moordenaar in dienst". Ford heeft de politie er bui ten gehouden en de joden voor een gesprek uitgenodigd. Dit duurde drie uur en ver liep allerwegen naar wens. De dienst voor naturalisatie en immigratie in Washington zou een deportatie-procedure te gen Demjanjuk op gang ge bracht hebben. NA CONFLICT MET OUD—REDACTEUR (Van een onzer verslaggevers) KAMPEN De Kamper uitgeverij Kok blijkt reeds een dag nadat het eerste exemplaar van de heruitgave van het Joodsch Weekblad was aangeboden aan CRM—minister Gardeniers (3 mei j.l.), de uitgave te hebben stopgezet. Dit op aandrang van mr. Abel Herzberg, die verbolgen is over de inleiding die Dick Hou waart heeft geschreven voor de her uitgave. Mr. Herzberg (85) is de enige in leven zijnde oudredacteur van het Joodsch Weekblad. Na overleg tussen hem en de uitgever is besloten de ver koop van de boeken tijdelijk te stoppen. De heer Herzberg zal een stuk schrijven, waarin hij zijn bezwaren tegen de inlei ding van Houwaart uiteen zet. Dit stuk zal bij de boeken worden gevoegd, waar na de uitgifte en verkoop weer op gang zal worden gebracht. De heruitgave van het Joodsch Weekblad is verschenen op 3 mei. De bezwaren van de heer Herzberg rich ten zich vooral op het verwijt dat Hou waart in zijn voorwoord richt aan de Joodse leiders in oorlogstijd. „Het is un fair, onbehoorlijk en bij de beesten af", aldus mr. Herzberg. Hij is van mening dat gemakkelijk is te oordelen op een moment dat men volledig inzicht heeft van de feiten: „Dat beeld was er toen niet". In overleg met de heer Herzberg heeft de uitgeverij tenslotte besloten de uitga ve stop te zetten en de tekst van mr. Herzberg aan de twee boeken toe te voe gen. Men hoopt over twee a drie weken weer met de uitgifte van de boeken weer te kunnen starten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Kerngroep van de gezamenlijke dienstcommissies van de Centrale Directie van de PTT in Den Haag heeft vanmorgen tijdens een twee tal korte manifestaties opnieuw haar verontrusting uitgesproken over de ge volgen van de overplaatsing van de Centrale Directie naar het noorden. Het gaat hierbij, aldus de Kerngroep, vooral om de vraag of de spreiding inderdaad nog steeds op basis van vrijwilligheid wordt gehanteerd, of dat het alleen maar gaat om de keuze tussen meegaan of ontslag. De kerngroep overhandigde om negen uur in het gebouw van de Centrale Di rectie aan de Kortenaerkade een petitie, vergezeld van 3000 handtekeningen, aan het CDA-Tweede Kamerlid Harry Aarts, voorzitter van de Kamercommissie voor de spreiding van rijksdiensten. Daarna werd op het ministerie van Verkeer en Waterstaat dezelfde petitie aangeboden aan staatssecretaris Smit-Kroes en aan de heer Leenman, directeur-generaal van de PTT. De 3000 ondertekenaars maken zich vooral zorgen om de enorme onzekerheid over de wijze van uitvoering van de overplaatsing. Het is. aldus de petitie, nog steeds niet zeker of de overplaatsing wel op basis van vrijwilligheid zal wor den uitgevoerd, het is verder onzeker of alle problemen rond de herplaatsing van hen, die niet meegaan naar Groningen, opgelost zullen worden en het is boven dien nog niet duidelijk of er als gevolg van de overplaatsing al dan niet gedwon gen ontslagen zullen vallen. Wat dat laat ste betreft heeft directeur-generaal Leen man onlangs nog gezegd, dat hij ge dwongen ontslagen niet uit wil sluiten Betekent dit óf meegaan óf ontslag.' Daarover willen de PTT-ers volledige duidelijkjheid. LEIDEN Een 25-jarige En gelse vrouw is gistermiddag bij het zonnebaden op het dak van een pand aan de Oude Vest ernstig gewond geraakt. De vrouw had de hele op het dak in de zon liggen bruinen. Toen rond half vijf de wind opstak en de temperatuur plotseling daalde, wilde zij het dak verlaten. Vermoede lijk is zij bij het schielijke op staan duizelig geworden. De vrouw stapte op een glazen deel van het dak en viel daar doorheen. Met ernstige verwo ningen aan hoofd, benen en rug is zij opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) APPINGEDAM - In de spouwmuren van een woonhuis in Appingedam huizen 110 vleer muizen. Over een of twee maanden, wanneer de vrouwtjes hebben gebaard, zullen het er meer dan 200 zijn. Als later de mannetjes zich weer bij hun ge zinnen voegen, kan dit aantal oplopen tot 300. Henk de Boer, vleermuizenspecia- list, heeft ze ge teld. Een unieke kolonie op een unieke plaats. Naar alle waar schijnlijkheid is de damsterkolonie, snorvleermuizen, de grootste van Nederland. Om tien over tien (Je kunt de klok erop gelijk zetten, zegt Henk) komen ze een voor een naar buiten. Door een gaatje tussen de pannen en de muur. Gedurende de nacht vangen ze hun eigen ge wicht aan insek- ten. De Boer: „Dat hebben ze nodig om te leven. Ik heb omgerekend, dat een gemiddel de vleermuis 490 gewone huisvliegen moet eten, voordat hij genoeg heeft". Een zeer nuttig dier dus, vandaar dat ze sinds 1973 zijn beschermd bij de wet. Echtpaar eist 2 miljoen voor vinger in hamburger SAN FRANCISCO (AP) Een Amerikaans echt paar heeft twee miljoen gulden schadevergoeding geëist van een vleesver pakkingsbedrijf in San Franscisco omdat zij in een hamburger een men selijk vingertopje had den aangetroffen. Barbara en Joe Barnes dienden de eis in omdat zij een ernstig trauma zouden hebben overge houden na het nuttigen van de hygiënisch voor verpakte hamburger. Na het ontdekken van de afgehakte vingertop zegt mevrouw Barnes te heb ben geleden aan aanval len van misselijkheid. Zij vermagerde en wei gerde vlees te eten. -j!2,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1