Commissieleden uiten kritiek op structuurnota Katwijk Zee ichaam ermist ïj laags ig in Laakhaven CAO-AKKOORD BIJ PHILIPS EN HOOGOVENS Andriessen: forse stijging van energieprijzen nfj Ma Pensioendatum bij PTT naar keuze OPNIEUW ONRUST IN ROTTERDAMSE SCHEEPSBOUW «erieisje Regelingen voor ruim 80.000 werknemers Grote dag voor familie Gonzalez flder jaar 70 VERONICA ÏRtVE-IN SHOW 4EI 1j mm A thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Lelden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: haal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers. 55 cent. Woensdag 16 mei 1979,69e jaargang no. 21350 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Voetbal Rechtstreeks verslag vart de finale om de Europa Cup voor bekerwinnaars tussen Barcelona en Düsseldorf op Ned.I om 20.06 uur. Ned.II om 20.32 uur „Count down" met Foreigner en om 21.55 uur „Aan de grenzen" met het Flup en Ju bedrijf. Meer bewolking Eerst nog zonnig, maar later geleidelijk meer bewolking en mogelijk een bui. Temperatu ren van 17 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Tot matig toenemende zuid westenwind. Morgen zon: 5.44-21.30. Schev. hoogw.: 7.23 en 19.53. HUUR uw PIANO ilJvanURK NKV-ereteken voor J. Langeveld LISSE - De gouden NKV speld is uitgereikt aan de heer Jan Langeveld in Lisse wegens het vijftig jarig lid maatschap van de Lissese af deling van deze vakorganisa tie. De heer Langeveld vierde onlangs tevens zijn gouden jubileum als werknemer vein de Coop Onderling Belang. Getuige: Thorpe had nóg een moord in gedachten LONDEN (AP) De vroege re liberale leider Jeremy Thorpe is niet slechts van plan geweest zijn vermeende homofiele vriend, het vroege re fotomodel Norman Scott, te laten vermoorden, maar ook nog iemand anders. Dit heeft een getuige gisteren tij dens het proces tegen Thorpe gezegd. De getuige, Peter Bessell, voormalig parlementslid voor Thorpe's liberale partij zei, dat Thorpe een zekere Hethe- rington wilde laten ombren gen nog voordat er sprake was van een plan om Scott te vermoorden. Wie deze Hethe- rington is en waarom hij moest worden gedood is niet bekend. DEN HAAG De PTT gaat de komende drie jaar experimenteren met een variabele pensioendatum. Minister Wiegel van Binnen landse Zaken heeft toestemming gegeven voor het experiment, waarbij de pensioenda tum naar keuze kan variëren tussen het 60ste en het 67ste levensjaar. Dit meldt het orgaan van de Abva, De Amb tenaar. Er komt ook een mogelijkheid om na het zestigste jaar part-time te werken. Voor de niet gewerkte uren krijgt men dan een uit kering. Volgens de Abva zijn de meeste over- heidbonden teleurgesteld over het feit dat in het experiment ook langer dan tot het 65ste jaar kan worden doorgewerkt Er blijven daardoor broodnodige arbeidplaatsen ten on rechte bezet aldus De Ambtenaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het ge bied van de Nieuwe Water weg vreest men het ergste wanneer de regering haar steun voor de bouw van nieuwe schepen intrekt. Het directe gevolg zal zijn, dat de tankers voor de aanvoer van het vloeibaar aardgas voor Nederlandse rekening in het buitenland moeten worden gebouwd. Ongerust over de werkgele genheid in dit gebied heeft de Ondernemingsraad van Rijn Schelde—Verolme de regering laten weten, dat bij gebrek aan steun ook andere nieuw bouwprojecten verloren drei gen te gaan. „Dat zou inhou den, dat Nederland zich in de toekomst moet beperken tot het verkopen van kennis en engeneering", aldus de raad in een brief aan minister Van Aanleiding tot de brief is de grote vraag welk besluit de regering zal nemen over de VDSM te Rozenburg, onder deel van RijnSchelde—Ver olme. Volgens de Onderne mingsraad heeft de motivatie van het personeel als gevolg van de grote onzekerheid een dieptepunt bereikt Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. feel Meren wijk I onder room IDEN Een deel van de dse Merenwijk heeft van- htr ruim anderhalf uur ider stroom gezeten. De ring had tot resultaat, dat en vanmorgen te laat op werk kwamen ordat uiteraard ook de ctrische wekkers hadden gestaan. het energiebedrijf - is sprake geweest een zogenaamde 'sponta- kabelstoring'. Vannacht is al weer gesloten. Van- zou de oorzaak van de g worden opgezocht. KATWIJK De commissieleden van zowel stadsontwikkeling en openbare werken als voor het grondbedrijf en sanering hebben nogal wat kritiek op de aanbieding van de concept-structuurnota Katwijk Zee. Zij noem den deze nota onevenwichtig, onvolledig en onzorgvuldig. Deze nota, waar in 1973 feiten- lijk mee is begonnen, maar sinds 1976 voor bereid wordt, schets de toekomstvisie voor een klein gedeelte van de badplaats. Normaal is het. zo, was de mening van meer dere commissieleden, dat in een concept-struc tuurnota mogelijke ontwikkelingen voor de nabije toekomst geschetst worden, feitelijk moet het een beleidsstuk zijn dat uitgangspunt kan worden voor een bestemmingsplan. Ech ter voor dat het zo ver is moet er nogal wat aangevuld en verbeterd worden in het drie jaar in voorbereiding zijnde stuk. Wel blijkt uit het stuk dat de sloophamer over het pand „meerburg" aan eenne iets stevigere draad is opgehangen, dan het zwaard van Da mocles, want een aantal tekeningen sluiten de mogelijkheid tot het behoud van het pand niet uit. Jaap Haasnoot (PvdA/PPR) sprak zijn verba zing uit dat het structuurplan leerde, dat slechts 6.4 procent van de Katwijkers werk zaam is in de landbouw, tuinbouw of visserij. Het argument van het college, dat dat de pij lers zijn van de Katwijkse economie vond hij dan ook overdreven. Hij stelde wethouder Be rgman voor, om in het vervolg deze argumen tatie maar achterwege te laten. Iets waar de wethouder wel mee instemmen moest LIMA (Reuter) Het was een grote dag voor de fami lie Gonzalez toen grootvader Anto nio Gonzalez van 80 in het huwelijk trad met de vrouw van 68 met wie hij al 45 jaar had samenge woond. Samen met hen trouwden zoon Ju an Gonza lez van 45 en diens vriendin sinds 20 jaar. Kleinzoon Julio Gonzales van 19 maakte er ook meteen zijn trouw- dag van, zodat neraties Peruvia- voor het eerst in nen op dezelfde de geschiedenis dag in de echt van Peru drie ge- werden verbonden. HAAG Het stoffelijk rschot van het sinds vrij- middag vermiste Haagse Isje Tialda Visser (12) is (onden. Een wandelaar zag [eravond omstreeks half het lichaam drijven in I water van de Laakkade, hoogte van de Slachthui- i en waarschuwde de po Jlda Visser ging vrijdag- Bdag, na haar balletlessen i het Koninklijk Conserva- |um naar huis in de Tho- i Schwenkestraat. Daar is niet meer geweest. Zondag er door een wandelaar de rijksweg in de buurt i Moerkapelle haar linnen foudertas gevonden. Een factie 's avonds bracht het tramabonnement let- lijk boven water. De politie q|d toen al ernstig rekening teen misdrijf. i daar inderdaad sprake t is, wilde of kon de politie nzichtbare, Êérkeersdoden HAAG Het aantal ;eersdoden in Nederland in werkelijkheid groter het aantal dat ieder jaar tgeven wordt in de cijfers het Centraal Bureau de Statistiek. Dat zijn tg. „onzichtbare" verkeers- en, zoals de Stichting We- schappelijk Onderzoek keersveiligheid heeft vast- teld. gens de stichting overlij- er gemiddeld per jaar ze- tig mensen meer dan in officiële cijfers is aangege- Het gaat hierbij om men- die in het verkeer ge- nd raakten, maar meer dertig dagen na het onge- aan hun verwoningingen rieden. Wanneer het over- en meer dan dertig dagen het ongeval plaatsvindt It dat niet meer als een [eersslachtoffer geregi- ;rd. De stichting komt tot conclusies na een verge- g van de officiële cijfers de gegevens van de Ne- indse ziekenhuizen. ADVERTENTIE Donderdag 17 mei M.m.v. Johan Timman Aanvang 21.00 uur in Studio 246 Walsteeg t/o Stadhuis Leiden. Explosieve chaos Een explosie gisteren in de Rotterdamse binnenstad heeft niet alleen veel opschudding, maar ook veel ongerief meegebracht. De ontploffing door ontsnappend gas deed zich voor in een woning, waarvan een deel van de gevel werd weggeblazen. De kracht ervan was echter zo groot, dat auto's werden vernield en zelfs een tram uit de rails werd gedrukt. „Alsof er een bom was gevallen"., aldus ooggetuigen. Tijdens het blussen van de door de explosie ontstane brand deden zich nog twee ontploffingen voor vanmorgen nog niet zeggen. In het belang van het onder zoek werden geen mededelin gen verstrekt over eventuele verwondingen. Ook werd niet gezegd of Tialda haar schoe nen nog aanhad, toen zij in het water van de Laak werd gevonden. Vanmorgen is dr. Voortman, patholoog-anatoom van het Gerechtelijk Genees kundig Laboratorium in Rijs wijk, begonnen met de lijk schouwing. Over de uitslag hiervan is nog niets bekend. Ook de binnengekomen tips hebben nog geen helderheid in de zaak gebracht. EINDHOVEN VELSEN Na negen uur vergaderen zijn vannacht, even na één uur, de industriebonden NW/NKV, de industriebond CNV en de Unie BLHP het eens geworden met de directie van Philips over een cao voor 63.000 van de ruim tachtig duizend Philips-werknemers in Neder land. Enkele uren eerder was er ook een akkoord bereikt tussen de vak bonden en Hoogovens. Bij deze cao zijn ruim twintigduizend werknemers Lbetrokken. Het principe-akkoord met de Philips- directie houdt ondermeer in dat elke werknemer twee extra vakantiedagen krijgt, waarvan er een per bedrijfson derdeel zal worden aangewezen als collectieve snipperdag. Bovendien krij gen de werknemers van 19 tot en met 44 jaar er nog een extra dag bij, e- venals de werkers „in de volle conti nu". Vervroegd uittreden kan per 1 ja nuari 1980 al op 62-jarige leeftijd. De genen die langer dan vijftien jaar ploegendiensten hebben gedraaid, kun nen afhankelijk van het aantal dienstjaren eventueel zelfs al met zestig jaar ophouden. De financiering van dit alles komt ten laste van Phi lips. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april dit jaar tot 1 april 1980. Bij Hoogovens wordt de experimentele regeling voor vervroegd uittreden met de nieuwe cao definitief. Vanaf 1 ja nuari kunnen ook 62-jarigen hiervan gebruik maken. Bestuurder H. Krul van de industriebond NW noemde dil voor de industrie „een belangrijke stap vooruit". DEN HAAG Volgens minister Andriessen van Financiën staan er forse prijsstijgingen voor benzine, buisbrandolie en aardgas voor de deur. In de t.v.-rubriek „Vara-Visie" zei An driessen gisteravond echter nog niet precies te weten wan neer de prijsstijgingen zullen plaatsvinden en hoe groot ze zullen zijn. Het staat naar de mening van de bewindsman vast dat de in ternationale prijsontwikkelingen aanzienlijk uitgaan boven de veronderstellingen die aanvankelijk zijn gemaakt. Die prijsstij ging werkt uiteindelijk door in de prijzen aan de pomp, in die van huisbrandolie, en uiteindelijk in de aardgasprijzen. Uit een onderzoek is gebleken dat werknemers thuis over het algemeen wel, maar op hun werk niet geinteresseerd zijn in maatregelen ter besparing van energie. Een belangrijke reden is de portemonnaie. Op kantoor of in het bedrijf hoeven zij de kosten van energie zelf niet te betalen, thuis wel. Dit zei de heer G. M. Brummer directeur van de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland gisteren. Hij raadde de bedrijven aan om aandacht te schenken aan dit sociale aspect

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1