Kabinet bereidt machtigingswet voor PvdA wil regeringsontwerp abortus aanvaarbaar maken Daar valt wat te beleven Keukenhof langer open Nationaal geschenk: reeds 3.2 miljoen Man slaat politieagent Speculant vraagt 13 miljoen voor AMF- complex Oegstgeest China en Rusland gaan weer praten 190 VERBALEN BIJ MASSALE AUTOCONTROLE Êeidae (Bou/ta/nfêM pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen partaai ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55cent. Vrijdag 11 mei 1979,69e jaargang no. 21346 Voor de vuist weg Voor de laatste keer presen teert Willem Duys „Voor de vuist weg" op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.25 uur „Joe jr., de vergeten Kennedy". Ned.II om 20.27 uur deel 1 van „Sword of justice" en om 22.05 uur Brandpunt ov,er „zwart geld". Regen Veel bewolking en mogelijk regen. Middagtemperaturen omstreeks 14 graden. Matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen: zon: 5.51 - 21.22. Schev. hoogw.: 4.16 en 16.39. Laagw.: 12.15. Iwenibad voor paus in aanbouw VATICAANSTAD (UPI) Het Vatikaan zwijgt er zelfs m het latijn over, maar in een afgelegen en voor onbe- cheiden blikken ondoordringbaar deel van het park tij het pauselijke zomerverblijf in Castelgandolfo, is fn zwembad voor paus Johannes Paulus II in aan- ouw. let werk aan het 25 x 12-meterbad is zover gevorderd laf het niet meer geheim te houden is. Johannes Paulus II is niet alleen een geroutineerd skiër, hij mocht in zijn tijd ook graag kanovaren en twemmcn. Vóór het conclaaf van vorig jaar dat hem p de Sint-Petrusstoel bracht verbleef Johannes Paulus f, nog als kardinaal-aartsbisschop Wojtyla van Krakau, icht dagen op de oever van een meer in het oosten ran Polen. fcus Johannes Paulus zet bij zijn wandelingen in de Vaticaanse tuin af en toe de flinke looppas in, wat tem voor een goede bloedsomloop door zijn dokter is anbevolen... Rosalyn Carter, de echtgenote van president Carter van de VS neemt een gesigneerde foto van paus Johannes Paulus II in ontvangst tijdens haar bezoek aan Rome en het Vatikaan. Naast haar dochter Amy. Utrecht Vanaf 15 mei hoeft niemand in ons land zich meer te vervelen op zijn vrije dag. Die datum namelijk star ten de Nederlandse Spoorwegen een „waar-vaIt-wat-te-beleven"-telefoonlijn met informatie over allerhande evene menten, bezienswaardigheden en verma kelijkheden. Twee maal per week wordt de band op nieuw ingesproken door de radiopresen tatrice Meta de Vries. De bedoeling van deze nieuwe service verlening is het „promoten" van de tie nertoerkaart, maar uiteraard kunnen ook niet-tieners er gebruik van maken. Het telefoonnummer (030-334515) staat in het vervolg op alle tienertoerkaarten, waarop de jeugd voor half geld kan reizen. Alle lonen in najaar strak in overheidshand LISSE De Keukenhof blijft langer open. De lange winter en het koude voorjaar bebben er voor gezorgd, dat »p de nationale bloementuin Keukenhof in Lisse nog dui- enden voorjaarsbloemen tot inn volle glorie moeten ko nen. Daarom heeft de Raad ran Bestuur besloten de slui- ing eerst op zondag 27 mei edoen plaatsvinden. De Keukenhof is dagelijks ipend van acht uur 's mor- [ens tot acht uur 's avonds, fot zondag 20 mei is ook de teek fxpositie Liliade, die gisteren werd geopend, te bezichtigen. ing. vil jaar) Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Kabinet-Van Agt heeft voor het aanstaand najaar een Machtigingswet in voorbereiding om de ontwikkeling van alle lonen en inkomens strak ker in de hand te kunnen houden. Als de economische situatie niet snel verbetert, en er zijn weinig tekenen die daar op wijzen, zal via zo'n Machtigingswet moeten worden voorkomen dat de stijging van de lonen onverantwoord uit blijft gaan boven het door de re gering als uiterste toelaatbaar ge achte niveau. Juist door het ge brek aan bereidheid in het be drijfsleven om vrijwillig de lonen te matigen ziet het Kabinet op dit moment de uitvoering van Bestek "81 en het terugdringen van de werkloosheid in gevaar komen. Premier Van Agt repte gisteren tij dens het kamerdebat over de uit voering yan Bestek '81 nog niet over de plannen voor de veelom vattende machtigingswet. Hij kon digde wel aan dat het kabinet al vast nog deze maand met een soort „mini-Machtigingswet" wil komen waarin de nadelige gevol gen van de geringe bereidheid tot inkomensmatiging voor dit jaar alsnog tot een minimum worden beperkt Daarbij gaat het om een totaalpakket van maatregelen dat in één wetsontwerp aan de Kamer zal worden aangeboden. In dat maatregelenpakket zal wor den voorgesteld: de voorgenomen korting op de sociale uitkeringen, variërend van 0,2 (voor de laagste) tot 0,6 procent (voor de hoogste onverkort te la ten doorgaan. een einde te maken aan de doorwerking van de toeslagen uit de bouw-cao en de uitzend-cao in het minimumloon en de sociale uit keringen. C het toepassingen van een kor ting op de stijging van de inko mens van de zogenaamde trendvol gers zoals ook bij de ambtenaren salarissen is gebeurd. het aftoppen van de prijscom pensatie in de andere cao's vanaf een inkomen van 50.000 gulden. een eventuele selectieve verho ging van de indirecte belastingen. In het Kabinet wordt een dergelijk totaalpakket als de enige mogelijk heid gezien om een Kamermeerder heid te krijgen achter nadere mati gingsmaatregelen die hoe dan ook noodzakelijk zijn. Zoals bekend is iedereen het in de Kamer over de noodzaak van die matigingen eens, maar de grote partijen zijn onder ling zeer verdeeld over de vraag wie het eerst door beperkingen in de inkomenssfeer getroffen zal moeten worden en welke groepen daarbij beslist moeten worden ont zien. Tijdens de gisteren voortge zette behandeling van de voort gangsnota Bestek"81 kwam die verdeeldheid opnieuw overduidelijk aan het licht. Het CDA pleitte bij monde van zijn fractievoorzitter Lubbers nog eens voor een wette lijk afdwingen van aftopping van de prijscompensatie boven de 50.000 gulden. Voor het CDA is dit een absolute voorwaarde om mede werking te kunnen verlenen aan de ook door het Kabinet gewenste korting op de sociale uitkeringen. Gisteren bleek echter dat de VVD 'voor zo n wettelijk ingrijpen niets voelt omdat deze partij de midden groepen wil ontzien. De PvdA, in het algemeen geen tegenstander van zo'n aftopping, werkt dit keer niet mee. omdat dan ingrijpen in reeds afgesloten cao's nodig is die voor de socialisten heilig zijn. Een verhoging van belastingen kan, vooral als dat gebeurt in de indi recte sfeer bijvoorbeeld op auto's of andere milieuonvriendelijke en- engergieverslindende produkten, re kenen op sympathie bij de PvdA en het CDA, maar beslist niet bij de WD en ook minister Andries- sen zelf voelt daar nog weinig voor. En wat de trendvolgers be treft denkt de WD weer veel eer der aan ingrijpen dan bijvoorbeeld het CDA en de PvdA. 'oorlopig zult u geen prentjes neer op de voorpagina want de tekenaar heeft be sloten zich ditmaal aan het ad- nes van dedokter te hou- KAMERLEDEN LATEN WENS CONGRES LINKS LIGGEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid staat nog steeds op het stand punt, dat het abort us wetsontwerp van de regering misschien zo gewijzigd kan worden, dat het voor de socialisten aan vaardbaar wordt. De uitlating van frac tieleider Den Uyl, dat de PvdA in het parlement alles zal doen om dit ont werp verworpen te krijgen, betekent niet dat de fractie binnenkort met een Hij wees erop, dat Den Uyl op het PvdA-Congres in Amsterdam gesproken had over het huidige ontwerp. „Met an dere woorden: niet over een gewijzigd ontwerp". De uitspraak van het congres, dat de fractie een initiatiefwetsontwerp moet indienen en wel op korte termijn, maakt derhalve niet veel kans aanvaard te worden, volgende week gaan de socia listische parlementariërs zich daarover beraden, maar de uitslag daarvan lijkt bij voorbaat al vast te staan. Dat mag ook afgeleid worden uit het antwoord, dat de fractie heeft gegeven op de vraag van de CDA'er Deetman of er voldaan wordt aan de wens van het congres. Daarin wordt gezegd dat de fractie gaat praten „over het meest geëi gende tijdstip, waarop de fractie eventu eel met een initiatiefwetsontwerp zal ko- DEN HAAG Voor het nationaal geschenk voor konin gin Juliana was gisteren reeds een bedrag van ruim 3.2 miljoen gulden ontvangen. Dagelijks komen nog op de bank- en gironummers van het comité duizenden overschrijvingen binnen. Gemiddeld per dag is het aantal evenveel als veertien dagen geleden. In het genoemde bedrag zijn niet begrepen de inkomsten van de film over koningin Juliana (een gulden per ver kocht toegangskaartje), de verkoop van de speciale gram mofoonplaten en een deel van de opbrengst van de ge denkpenningen. Via banken zijn voor miljoenen guldens aan penningen verkocht en dit betekent even zoveel ton nen voor het nationale comité. LEIDEN Een 21-jarige inwoner van Warmond heeft gister avond een Leidse politieagent op een pak slaag getrakteerd. De man was in woede onstoken, toen de agent het meisje, bij wie hij achterop de fiets zat, een bekeuring gaf omdat haar verlichting niet in orde was. Het meisje reed om kwart over tien op de Breestraat. De be manning van een surveillancewagen attandeerde haar op het ontbreken van de verlichting. Het meisje reageerde niet, zodat zij werd staande gehouden. Tijdens het uitschrijven van de be keuring bleek haar passagier zeer boos te zijn. Hij sloeg op de politiewagen. Toen de agenten weg wilden rijden, spuwde hij door het raam een van de politiemannen in het gelaat. Nadat versterking was aangevraagd werd de man in de kraag gevat. Hij bood verzet en trapte en sloeg daarbij een agent in het ge zicht. Na verhoor is hij naar huis gestuurd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. ADVERTENTIE Doorgereden na aanrijding WASSENAAR Een onbe kende automobilist heeft rond middernacht op de Rijksstraatweg in Wassenaar een ernstig ongeval veroor zaakt en is daarna doorgere den. Twee motorrijders raak ten ernstig gewond en zijn opgenomen in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. De automobilist had de eigen rijbaan verlaten en reed fron taal tegen een door een in ons land verblijvende buiten lander bestuurde auto op. De geramde tegenligger raakte een motorfiets, die werd be stuurd door een 21-jarige Ha genaar. De motorberijder en zijn passagiere, een 21-jarig meisje uit Warmond raakten gewond. De Wassenaarse poli tie vraagt getuigen van het ongeval zich te melden (tel. 01751 -19244) Weg met die helm Bij haar bezoek aan de Deltawerken in Zeeland kreeg koningin Juliana gisteren een dijk van een probleem aan het hoofd. De voor zit soort gelegenheden voorgeschreven veiligheidshelm opzetten, of het werk van de kapster met een beweging ongedaan maken. Na enig aarzelend gepas gaf het gevoel voor schoonheid de doór- slag. Weg met die helm. OEGSTGEEST De huurders van de AMF-woningen in het Oegstgeestse Florapark willen een stichting oprichten die hun huizen uit handen van speculerende projectontwikkelaars kan houden. De eerste onderhandelingen met de projectontwikkelaar die de woningen in Oegstgeest op het moment bezit zijn op niets uit gelopen. De anonieme verkoper vraagt een prijs van 13 mil joen gulden voor het complex van 130 flatwoningen en 28 een gezinswoningen. Een vertegenwoordiger van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten die de AMF-huurders in de onderhan delingen vertegenwoordigt, is van mening dat 11,5 miljoen gul den het maximum-bedrag is dat de op te richten stichting zich kan veroorloven Gisteravond hebben de huurders officiéél een huurdersbelan genvereniging opgericht. PEKING (UPI) China en de Sovjet-Unie zijn overeengekomen uitgebreide bilaterale besprekingen te houden die een oplossing zouden kunnen brengen voor de vijandige betrekkingen die al meer dan 20 jaar tus sen beide landen bestaan. Dit hebben Chi nese kringen in Pe\ing gisteren gezegd. Behalve het grensverschil zouden verbete ring van de betrekkingen en het ontwikke len van handels-, wetenschappelijke en tech nologische uitwisselingen onderwerpen van gesprek zijn, aldus genoemde kringen. De besprekingen die al gaande zijn over het reeds lang bestaande grensverschil zullen af zonderlijk worden voortgezet. China zegt dat Sovjet-troepen onwettig ca. 386.000 vierkante mijl Chinees gebied bezetten. Andere kringen in de diplomatieke gemeen schap in Peking zeiden dat de Chinese in stemming met het pogen tot betere betrek kingen te komen, op 5 mei door funcionaris- sen van het Chinese ministerie van buiten landse zaken werd meegedeeld aan de Rus sische ambassadeur, Ilya Sjtsjerbakov. Het was het Chinese antwoord op een nota van 17 april van Sovjet-minster van buitenlandse zaken, Andrej Gromiko, waarin werd aange drongen op rechtstreekse besprekingen tus sen Moskou en Peking. Het is niet bekend wanneer en waar de voorgestelde onderhan delingen worden gehouden. De Chinese re gering heeft op 3 april bekend gemaakt dat zij niet haar 29 jaar oude militaire bondge nootschap met de Sovjet-unie zou verlengen. Dit zou volgende lente aflopen. HUIZEN (ANP) Bij een grootscheepse verkeerscontrole op rijksweg 1, Amster damAmersfoort, heeft de politie vannacht bij Naarden (NH) in totaal 703 voertuigen onderzocht en 190 processen-verbaal uitge reikt Voor een nader technisch onderzoek werden 21 auto's van dubieuze kwaliteit uit het ver keer genomen; twee andere auto's werden meteen voor de sloop bestemd. Eén auto werd in beslag genomen, de eigenaar reed onverzekerd en zonder rijbewijs. In een auto werd een vuurwapen gevonden en in een andere een kleine hoeveelheid hasj. Aan achterstallige boetes kon 705 gul den worden geïnd. Een bestuurder kreeg een rijverbod wegens alcoholgebruik. Drie vrachtwagenchauffeurs mochten niet verder rijden. Van hen had een al meer dan 24 uur achter het stuur gezeten. f 17,50 voor kilo asperges VENLO In Noord-Limburg, waar 80 pro cent van de asperges die in ons land wor den geteeld vandaan komt is het seizoen met ongekend hoge prijzen begonnen. Op de veiling in Venlo werd gisteren voor 1 kilo f17,50 betaald. Amerikaanse boeren: graan voor olie WASHINGTON Een aantal Amerikaanse boeren heeft het idee gelanceerd Ameri kaans graan te ruilen tegenover buitenland se olie. Turkije en de Sovjet-Unie hebben een dergelijke ruilovereenkomst gesloten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het rantsoeneringsplan voor benzine van president Carter verworpen. De Senaat had woensdag zijn goedkeuring gegeven aan het plan om de president in staat te stellen in noodsituaties de benzine te rantsoeneren. De voorzitter van het Huis, de Democraat Thomas O'Neill, had aangedrongen op aan vaarding van het plan. Volgens de Republi keinen hebben de VS alleen behoefte aan grotere produktie. Iran heeft bekend gemaakt dat het zijn prij zen van ruwe olienop 15 mei met zestig dol larcent per vat zal verhogen. (Zie voor de olieschaarste in de VS pagina i «c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1