Celd6c (Sou/ia/rtft Nederlands^roegen verhinderen actie van Israël Deze zomer nog geen autoloze zondag a mem Pleidooi voor snelle vervroegde uittreding ambtenaren Gebruik kruipkar mag niet uit de hand lopen 35-urige werkweek geen staking waard <»k jothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Diredeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas rtef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai ƒ43.05: jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 10 mei 1979,69e jaargang no. 21345 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Georgi Markov „Wie vermoordde Georgi Mar kov", documentaire over de Bulgaarse schrijver en vluch teling Georgi Markov op Ned.I om 20.35 uur. Om 19.45 uur „Die Fledermaus". Ned.II om 21.40 uur slot „Dal las" en om 22.30 uur Televi- zier-magazine over problemen in Nederlandse ziekenhuizen. Droog en koel Droog en zonnig met middag- temperaturen van 10 graden aan de kust tot 15 graden in het binnenland. Matige noor denwind. Morgen zon: 5.53 - 21.20. Schev. hoogw: 3.40 en 16.02 laagw: 11.33 en 23.56. oliana-filni ooral üj ouderen n trek tt bezoek aan de film uliana in zeventig be- igen jaren", die nu 61 bioscopen de der- speelweek ingaat, ertreft alle verwach- igen. Het zijn vooral ouderen, die soms in jaren niet in de bio scoop zijn geweest, die deze film niet willen missen. Dat blijkt uit het feit, dat de mati nees over het algemeen vol zitten, terwijl de laatste avondvoorstel ling veel minder wordt bezocht. In Den Haag en in de provincie boe ken de theaters - één gulden van het entree geld gaat naar het Na tionaal geschenk voor de 70-jarige vorstin - verrassende resultaten. Amsterdam en Rotter dam blijven daar enigs zins bij achter. Ambtenaar: ,,Ik verdien genoeg GRONINGEN Ambtenaar Cor Snoek uit Werfhuizen wil zelf bepalen wat hij maximaal wil verdienen. Maar tot zijn verdriet geeft zijn werkgever, het Gro nings electriciteitsbedrijf, hem toch steeds weer periodieke verhogingen, die hij niet nodig heeft. Gisteren diende de zaak voor het ambtenarengerecht in Gro ningen. Daar verweet Snoeks advocaat (rechts) het bedrijf een „laffe opstelling". Hij eiste voor zijn clënt (links op de fo- tot) het recht op zelf uit te maken hoe het eindbedrag op zijn salarisstrook luidt. SGP: Heilige koe zondags op stal (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Een statenlid van de SGP in de provincie Gelderland heeft giste ren gepleit voor een autoloze zondag in het gehele land. De statenvergadering was gewijd aan energiebesparing. Maar uit het betoog van het SGP-lid bleek dat energiebespa ring voor hem op de tweede plaats kwam. „Wij stellen dat in de eerste plaats voor in verband met de zondags heiliging. En beslist niet alleen voor de Veluwe. De provincie moet samen met de rijksoverheid autoloze zondagen voor het hele land bewerkstelligen". GESPANNEN TOESTAND IN ZUID-LIBANON BEIROET (Rtr/UPI) Israëlische troepen zijn gisteren doorgedrongen in het door de Unifil gecontroleerde gebied van Zuid-Libanon, op zoek naar Palestijnse guerrillastrijders die eerder een beschieting hadden uitgevoerd op een Israëlische neder zetting. De Israëliërs, een kleine ne genhonderd man, kwamen daarbij oog in oog te staan met 160 man Nederlandse Unifiltroepen, die Ierse collega's te hulp waren gekomen. In de loop van de middag trokken de Israëliërs zich terug. Nederland heeft nog niet besloten of zij stap pen tegen de Israëlische actie wil ondernemen. Den Haag legt er de nadruk op dat het gebied waarin de Nederlandse troepen zijn gelegerd, onder controle staat van de Vere nigde Naties, zodat het incident in eerste instantie de VN aangaat. Van Israëlische zijde verklaarde men dat de commandanten „ge schokt zijn over het feit dat de Uni- fil-soldaten zelfs niet hebben gepro beerd het penetreren of de ontsnap ping van de terroristen te voorko men, maar wel tussenbeide kwamen toen de Israëlische soldaten de ont vluchte drie wilden vatten". Volgens een Unifil-woordvoerder had de Is raëlische commandant om toestem ming gevraagd de internationale zone ten noorden van het „gebied van Haddad" (het stuk Vrij Libanon van de christelijke militie van majoor Haddad) te onderzoeken, hetgeen door de commandant van Unifil, generaal Erskine, categorisch werd geweigerd. De Israëlische strijdmacht bestond uit gepantserde personenbussen, twintig tanks en 37 jeeps met ma chinegeweren. Israël noemde deze aantalen overdreven. De Israëlische troepen staken de grens over, nadat een patrouille in vuurgevecht was .geraakt met vier Arabieren en drie van de vier over de grens vluchtten. De troepen van Israël drongen onge veer zeven kilometer door op Liba nees gebied tot de plaats Chaqra, waar Ierse en Nederlandse troepen gestationeerd waren. Het kwam niet tot gewelddadigheden, maar volgens een woordvoerder van het VN- hoofdkwartier was de toestand „zeer gespannen". In het begin van de avond voerde Israëlische artillerie een bombarde ment uit op de plaats Maj del Selm, in de centrale sector van Zuuid-Li- banon, zo is uit Palestijnse bron vernomen. HHHH DEN HAAG (ANP) Op zo kort mogelij ke termijn moet worden begonnen met de vervroegde uittreding voor overheidsper soneel. In het centraal georganiseerd over leg in ambtenarenzaken op 17 mei, waar de vervroegde uittreding aan de orde zal komen, moeten op dit punt spijkers met koppen worden geslagen. Dit schrijft secretaris L. H. Post van de Christe lijke Centrale van Overheidspersoneel (CCOP) in het gisteren verschenen bondsblad van de Nederlands Christelijke Bond van Overheidsper soneel (NCBO). De heer Post vindt ook dat er een goede afspraak moet worden gemaakt over het reserveren van gelden die vrijkomen of vrij gekomen zijn door de aftopping van de prijs compensatie voor het overheidspersoneel. Op zeer korte termijn moeten volgens hem de rechtspositionele en materiële kanten van de vervroegde uittredingsregeling worden geregeld. De CCOP, dat bij de NCBO is aangesloten, staat daarbij op het standpunt dat als gevolg van de vervroegde uittreding geen arbeidsplaat sen verloren mogen gaan. Voor elke ambtenaar die van de mogelijkheid tot vervroegde uittre ding gebruik maakt moet een (jeugdige) werklo ze worden aangenomen. ■ol- DN HAAG De ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat wken momenteel aan een draaiboek om, mocht de nood aan de man komen, ef- /irtief en snel energiebesparing te kunnen afdwingen. Tot de maatregelen die beke- lfD worden behoren: een autoloze zondag, een verdelingssysteem voor gasolie, huis brandolie en dergelijke en beperkte openstelling vap benzinepompen, let ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan kerken, invalidenorganisaties, Kkenhuizen, artsen, en verplegend personeel gevraagd hun inzichten over een auto- Tije zondag kenbaar te maken. Voor velen (bijvoorbeeld de horeca en toeristencentra) zal het een geruststellende ge- lachte zijn, dat eventuele maatregelen, zoals dus een autoloze zondag, deze zomer landen nog niet worden getroffen. Het ministerie van Economische Zaken ver zacht niet eerder dan eind augustus inzicht te hebben in de resultaten van het ver- Dek van premier Van Agt aan de bevolking om een vrijwillige energiebesparing van ijf procent. Als bekend is of het verzoek van Van Agt is opgevolgd, zal dit gegeven, amen met de internationale olie-situatie van dat moment, bepalend zijn voor het al f niet nemen van maatregelen door de regering. Vof dr W. van Gooi, lid van de algemene energieraad, het adviesorgaan van de re eling inzake het energievraagstuk, acht ingrijpen van de overheid noodzakelijk om it energiebesparing te komen. Van een oproep zoals van premier Van Agt om vrij- nllig te bezuinigen, verwacht hij weinig heil. „Als op een avond tijdens een cup-fi- ale plotseling de elektriciteit op is dan heeft dat volgens hem sneller het gewenste ffect dan alle zachte aandrang op vrijwillige besparing bij elkaar. Datzelfde geldt oor ?en autoloze zondag" evenslang voor verkrachting ILBANAS (REUTER) Een monteur de buurt van Londen een 21-jarige se- an de Britse wegenwacht is gisteren cretaresse, wier auto met pecht langs de ot levenslange gevangenisstraf veroor- weg stond, verkracht heeft, leeld, omdat hij langs een snelweg in Ie vrouw riep de 24-jarige Davis Owen te hulp omdat de motor van haar auto over- erhjt was geraakt. Owen gaf haar het advies de auto een half uur te laten staan leed zogenaamd weg. Even later kwam hij gemaskerd terug en vergreep zich aan jonge vrouw. AMBTENAREN een 36-jarig technisch ambte- 0ar heeft zich er over be laagd, dat hij teveel verdient. België is het net anders- (tDfVS DRANKMISBRUIK) daar werden de ambtena- op de vingers getikt, omdat tij zoveel sterke drank decla-' eerden. ADVERTENTIE Voor moederdag- geschenken vindt u een grote keus bij: Fa. H. v. VEEN NOORDEINDE 17 ROELOFARENDSVEEN TELEFOON 01713-2494 Vrijdag koopavond Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Wkeermeters vernield ÖDEN Aan de Apothekersdijk in Leiden zijn gisteren "ee parkeermeters vernield. Dinsdag werden er aan de Apo- fckersdijk vijf parkeermeters vernield. Het glas en de tijd- ^aal van de meters werden totaal gesloopt De totale schade 'draagt 600 gulden. Onder geleide Een eendemoe der die haar kroost mee neemt voor een eerste zwemles, heeft hulp no dig om een, drukke auto weg bij het Amerikaanse Seattle te kun nen oversteken. Onder vrouwe lijk geleide v wordt veilig de overkant van de weg bereikt. DEN HAAG Het ge bruik van langzame mo torvoertuigen, die niet sneller kunnen rijden dan 20 km, mag niet uit de hand lopen, vindt minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat. Als er teveel komen yalt te betwijfelen of de nu bestaande uitzonde ring op het verbod om ermee te rijden kan worden gehandhaafd. Het SGP-Kamerlid Van Ros sum had de minister gevraagd om meer dui delijkheid in de gelden de wettelijke bepalingen, omdat er de laatste maanden reclame wordt gemaakt voor langzaam- rijdende motorvoertui gen, die speciaal worden aanbevolen voor oudere bij een beoordeling van personen en gehandicap- de situatie de behoefte ten. Voornaamste ver- van gehandicapten aan koopargument hierbij is, mobiliteit niet uit het dat er geen rijbewijs no- oog mag worden verlo- dig is. ren. De minister zegt nu, dat OVERRGOTE MEERDERHEID NEDERLANDERS: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De meeste Nederlanders vinden een 35-urige werkweek niet iets is om door stakingen af te dwingen. Dit blijkt uit een Nipo-enquete. Van de ondervraagden die werkzaam zijn in bedrijf of beroep achtte 81% een 35-urige werkweek een staking niet waard; 13% van hen vond dat wel en 6% had geen mening. Van de onder vraagden zonder werk vond 76% dat er niet gestaakt moest worden en 13% van wel. Van de niet meer werkenden (o.a. ge pensioneerden) vond 72% een staking niet juist en 11% wel. Onder hen die zelf lid zijn van een FNV-bond of van wie de kostwinner lid is van een FNV-bond vond 68% de 35-urige werkwewek geen staking waard. Voor de CNV-achterban was dat percentage 84%. De bonden, die begin dit jaar de 35-urige werkweek als „kei harde eis" bij de cao-onderhandelingen op tafel legden, heb ben deze inmiddels voor dit jaar laten vallen. flltrcx aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. HEDENAVOND Voetbalvereniging S.V.L.V. tegen ALPHENSE BOYS Aanvang 19.15 uur. Sportpark Jul. van Stolberglaan. Aangeboden door Johan Mens B.V. Loodgietersbedrijf. Perkplanten uit eigen kwekerij. Dlv. soorten 0,40 per siuk. Hanggeranlums 2,50 per stuk] Geraniums 2,- per stuk. Tevens gerenomeerde antiekafdeling. (n]iZaP(Ql(MfQ^(§(MïïÈ(I=@ bloemendaal bv. Ecevit: christelijke Turken kannen rustig teruggaan STRAATSBURG (ANP) De Turkse premier Buient Ecevit heeft minister Van der Klaauw gisteren in Straats burg verzekerd, dat de Turk se christenen, die in de Sint Jan in Den Bosch actie voe ren" voor hun verblijf in Ne derland als vrije burgers naar hun land kunnen terug keren zonder gestraft te wor den. Een medewerker van de Ne derlandse ambassade in An kara zal zich binnenkort op de hoogte /stellen van de om standigheden waaronder de christelijke Turken, vooral in de minder ontwikkelde gebie den langs de grens met Syrië moeten leven. Premier Ecevit heeft minister Van der Klaauw uidrukkelijk verze kerd dat het ieder vrij staat om de gebieden, waar christe nen wonen te bezoeken en daar te spreken met wie hij Tankwagen loost in Rijn HAZERSWOUDE De rijks politie van Hazerswoude heeft gisteravond omstreeks 11 uur aan de Zoeterwoudse Hoge Rijndijk een tank wa genbestuurder aangehouden, nadat deze de inhoud van zijn tank in de Rijn had ge loosd. De politie onderzoekt momen teel de inhoud van de tank en wil bekijken of het hier om giftige stoffen gaat De politie hoopt de stelling van de vloeistof morgen onder zocht te hebben. De tankwa genbestuurder wordt er van verdacht al vaker een deel van de inhoud van de tank wagen in de Rijn te hebben geloosd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1