£e£cUe (Boma/nt Verolme losweken uit RS V-concern is enige remedie KORTER WERKEN LEVERT WEINIG OP Tien doden bij warenhuisbrand in Manchester Woedende winkeliers zetten breekijzer in Haagse fietsroute W' Eensluidend advies aan ministerraad: 5uys in onroerend goed Lichtkogels zaaien paniek in Zandvoort Flats na tien jaar reeds rijp voor sloop r/Zf&ys \J sss y othekersdijk 34. 2312 OD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tol 19.00 uur) Abonnementen, •rtaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 9 mei 1979,69e jaargang no. 21344 De ambassadeurs „De ambassadeurs", Tunesi sche speelfilm op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over bevrijdingstheoloog Gu tierrez om 20.32 uur „Count down" met The Moody Blues en om 21.55 uur ontmoet Henri Remmer fractievoorzit ter van D'66 Jan Terlouw Wolkenvelden Wolkenvelden maar geen re gen van betekenis. Middag- temperaturen van 12 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden van het land. ■■MMM DEN HAAG De in moeilijkheden ver kerende scheepswerf van Verolme (VDSM) op Rozenburg, moet los komen staan van het Rijn-Schelde-Ver- olme concern (RSV). Dit is de voornaam ste conclusie van het driepartijen-overleg, dat gisteren is ge voerd door het mi nisterie van econo mische zaken, RSV en de vakbonden. De nieuwbouw van schepen en de activitei ten buitengaats zouden moeten worden onder- febracht in een aparte v, met een eigen be stuur en commissaris sen. Openhouden van de weri in de huidige constellatie achten ae partijen uit löuter be drijfseconomisch oog punt niet verantwoord. RSV is niet meer in staat de verliezen die niet door overheidssub sidies worden gedekt, te dragen. De vakbon den echter vinden slui ting van de werf VDSM met delen van andere RSV-bedrijven die zich met nieuw bouw en offshore bezig houden, onbespreek baar. Dat zou in deze toch al geteisterde be drijfstak een verlies op leveren van 3300 ar beidsplaatsen, nog afge zien van het verlies van werkgelegenheid in de toeleveringsbedrijven. Bij instandhouding van de Verolme-werf zal de Staat in de komende vier jaar 375 miljoen meer te betalep hebben dan blij sluiting. Na die vieh jaar zal waar schijnlijk minder steun nodig zijn, omdat de prognoses op lange ter mijn nogal gunstig lij ken. De ministerraad zal een en ander op 18 mei be spreken. an een onzer ir slaggevers) Otterdam—Na ahan Cruyff heeft ook ;m Duys zich nu ojiet onroerend goed tort In het Witte is Neerlands rte wolkenkrabber -in Rotterdam Vertekende hij Itermiddag onder luwlettend notarieel iezicht, een contract Jt hem bond aan de 'estermeijergroep: een tlderneming die zich in de ruimste zin van het woord bezighoudt met bouwen exploitatie. Angstvallig werd vermeden het bedrag te noemen waarvoor de tv- presentator, muziek- mozaieklegger, tenniscommentator en rookmagiër Duys is ingehuurd. Hij zit wèl voor vijfjaar „vast", met een optie voor nogmaals viermaal vijf jaar. Willem Duys zei op de hem geëigende gladde wijze dat er geen enkel verband gezocht diende te worden tussen het afscheid van zijn „vuist", het komend weekeinde, en deze nieuwe job. „De televisie is voor mij altijd een bijbaan geweest. Ik heb altijd op drie poten gelopen. Uit het persgesprek bleek dat Duys voornamelijk is ingehuurd als een soort ceremoniemeester. Hij moet alle activiteiten van de Westermeijergroep „promoten". „Hoe open je bijvoobeeld iets nieuws? Een lint doorknippen, een eerste paal laten slaan of wat anders? Nou, om zoiets te begeleiden ben ik er nu." Duys ontkende nog andere reclame activiteiten uit te oefenen. Zijn vergoeding? „Vast. Niet op provisiebasis." Vloed verrast studenten NOORDWIJK Een stel Delftse studenten kwam gisteren op het lumineuze idee om in een tweetal auto's een nachtelijke rit over het Noordwijkse strand te maken. Het ging een heel eind goed, maar ter hoogte van. het radios tation „Nora" begon het li in de glazen. De wagens reden zich vast in het drijfzand en tot over maat van ramp kwam de vloed opzetten. Slechts ternauwernood slaagde men er in een gloednieu we „car" ter waarde van zo'n achttienduizend gul-' dpn in veiligheid te bren gen, doch de andere auto. verdween in de golven. Eerst toen het getij was verlopen, konden chauf feur en passagiers de wa gen weer berèiken. To tal- kwam hij tevoor schijn.. ,,'t Leek wel een aquarium", vertelde een ooggetuige later, „vol met studenten, die tevergeefs probeerden het vehikef weer aan de praat te krij gen Caravan op drift LPHEN Een 22-jarige au- ttobiliste uit Hilversum, trkzaam bij circus Renz Hoor gisteravond op de Al- irt Scliweizerbrug in Al ben haar caravan. vrouw reed van de Eisen- Werlaan de brug op toen n bobbel in de weg haar it deugdelijk bevestigde ca- van van haar personenauto eed lostrillen. De caravan iandde tegen een lichtmast 1 werd totaal vernield. De ffltmast liep niet meer dan Si paar krassen op. Het ver ier liep enig oponthoud op tor het wrak. ADVERTENTIE Voorschotense jongen in brand VOORSCHOTEN De 13-ja- rige Eddy Lelyveld uit Voor schoten is gisteren met ern stige brandwonden opgeno men in het Diaconessenhuis in Leiden. De jongen was met een vriend aan de Krimkade een boot aan het reparen. Zij maakten daarbij gebruik van een gasbrander. Toen deze leegraakte pakte Eddy's vriend een fles wasbenzine, die vatte vlam omdat de 13- ja rige scholier met een lucifer probeerde de lege gasbrander aan te steken. Omwonenden schoten de inbrandstaande jongen te hulp door hem in een deken te wikkelen. Toen dat niet hielp, gooiden zij hem in het water. Dit kon echter niet voorkomen dat de jongen tweede en derde graadsverbrandingen opliep aan armen en benen. Hij is vandaag naar het Brandwon dencentrum in Beverwijk ge bracht «en krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummir 071. '22248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. ZAND VOORT Het afsteken van elkele lichtko gels heeft gistermiddag zowel de Zandvoortse brandweer, ae politie als de reddingsbrigade op de been gebracht. Op het strand vonden een man en een vrouw enkele lichtkogels, die zij afstaken, waarbij echter 5000 vierkante meter duinbeplanting in brand raakte. De brandweer' bluste dat. De politie rukte uit en een reddingsboot ging de zee op, omdat men aanvankelijk uit de lichtkogels op maakte dat een schip in nood verkeerde. De reddingsac tie in volle gang. Brand weerlieden dra gen gewonden langs de lad ders naar be neden. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De vreselij ke brand waardoor gis termiddag in het centrum van de Noordengelse stad Manchester een Wool- worth-warenhuis in de as gèlegd werd, heeft het le ven gekost aan tenminste tien personen- zes* vrou wen en vier mannen. De brandweer vond hun stof felijke overschotten op de derde verdieping van het pand dat vier etages tel de. Men achtte het moge lijk, dat daar later nog meer lijken aangetroffen zouden worden. Meer dan zestig mensen, onder wie vier brandweerlieden, werden naar ziekenhuizen vervoerd. De brand, oorzaak nog niet bekend is, was ontstaan in een hoek van de meubelafde ling op de tweede etage, vlak bij het restaurant van het warenhuis dat in de kortste keren vol xook stopd. Op dat moment be vonden zich naar schat ting 200 klanten en 150 personeelsleden in het ge bouw. De verstikkende rook ver oorzaakte paniek onder de aanwezigen. Een paar dozijn verkoopsters vluchtten naar het dak. Op de tweede etage sloeg' men huilend de ramen stuk om de rook te laten ontsnappen en om hulp te kunnen roepen. Talrijke vrouwen liepen ernstige snijwonden op. Honderd brandweerman nen rukten met twintig wagens uit om het vuur te bestrijden. De verkoop sters op het dak konden vrij gemakkelijk gered worden, maar om bij de mensen op de tweede eta ge te komen, moesten eerst de ijzeren staven doorgezaagd worden die de ramen versperden. Commissie van economische deskundigen SER: (Van onze sociaal economische redactie) DEN HAAG Verkorting van de werk week of werkdag levert slechts een zeer geringe bijdrage op in de strijd tegen de werkloosheid en dan nog alleen als aan strenge voorwaarden, waaronder loons verlaging, wordt voldaan. Het verdient geen aanbeveling al vast met arbeids tijdverkorting te beginnen in sectoren, die het wel kunnen verdragen, want de ervaring leert dat ze dan elders niet meer is tegen te houden. Arbeidstijdver korting in de vorm van vervroegde uit treding valt te verkiezen boven werk weekverkorting, maar ook daarvan mag men geen wonderen verwachten. Deze uitspraken doet de Commissie van Economische Deskundigen (CED) van de Sociaal-Economische Raad in een uitvoe rig rapport, dat is samengesteld na een acht maanden durende studie van het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting. De commissie heeft zich heel nadrukke lijk tot dit onderwerp beperkt en dan ook niet aangegeven, wat er wèl moet gebeuren tegen de werkloosheid. De CED wijst er onder meer op, dat tal van bedrijven zelf al een arbeidsreserve hebben, zodat die ondernemingen bij ar beidstijdverkorting geen nieuw personeel zullen aantrekken. Waar men wèl nieuwe mensen nodig zou hebben is het de vraag of er voldoende gekwalificeerde werknemers aangetrokken kunnen wor den. Korter werken betekent voorts min der intensief gebruik van het produktie- apparaat en dus kapitaalverlies. Dat kan worden gecompenseerd door ploegen- of deeltijdarbeid in te voeren (ook hier weer: als men de mensen ervoor kan krijgen) en aldus schept men nieuwe werkgelegenheid. Maar hoe dan ook zal er produktiviteit- en/of produktieverlies in meer of mindere mate optreden: pro duktieverlies omdat er korter wordt gewerkt, produktiviteit per uur (gemid deld) vanwege frictieverliezen (overdracht van werk bij ploegen of deeltijdarbeid). Aldus geredeneerd zal het arbeidsplaat senrendement van arbeidstijdverkorting groter zijn in de sectoren, waar met wei nig bedrijfsmiddelen wordt gewerkt En dan kan men weer in het bijzonder den ken aan de door de overheid gesubsi dieerde instellingen op het gebied van verpleging en verzorging (de kwartaire sector). Maar ook hier heft de CED waarschuwend de vinger op: er zal on voldoende personeel beschikbaar zijn, er dreigen organisatorische moeilijkheden, apparatuur moet uitgebreid worden en er is weinig geld, zodat de kwaliteit van de voorzieningen wel eens zouden kun nen verminderen. Heel nadrukkelijk stelt de commissie, dat de kosten van arbeidstijdverkorting niet ten laste van de ondernemingen mogen komen. Dan zal men namelijk de concur rentiepositie van de bedrijven aantasten, de investeringslust negatief beïnvloeden en de economische veroudering van be staande apparatuur in de hand werken. Tegenover arbeidstijdverkorting moet dan ook een volledige loonaanpassing staan, meent de CED. Deze komt neer op 2,5 procent loonsverlaging voor elk uur, dat men korter wil werken. De FNV heeft in een eerste commentaar het SER-rapport onvolledig en onbruik baar voor sociaal-economische beleids vorming genoemd. Het CNV daarentegen spreekt van een bijdrage aan de discus sie over herverdeling van arbeid, die overigens ook.buiten Nederland een ant woord moet geven op hety probleem van de werklosheid. Het CNV vindt het daar om jammer dat het rapport de situatie in de omringende landen onbesproken laat Gemeente: „Plan wordt voltooid" (Van een onzer verslaggevers) HAAG Een grote groep Haagse winke liers heeft vanmorgen in alle vroegte een gedeelte van de fietsroute in de Prins Hendrikstraat opengebroken. De winke liers protesteren hiermee tegen een-fiets route in hun straat. De actie valt nage noeg samen met het moment waarop B. én W. van Den Haag duidelijk te kennen hebben gegegeven de fietsroute door Den Haag te willen voltooien. Nadat de demonstranten de straat van betonranden en geplante bomen hadden ontdaan, werd deze door een groep straatmakers weer dichtgemaakt, nu zon der fietsroute. De winkeliers zouden er door de komst van de fietsroute econo misch op achteruit zijn gegaan. De politie, die met ongeveer dertig man ter plaatse was, heeft tegen ongeveer twintig winkeliers proces-verbaal opge maakt. Aan de actie van de winkeliers ging gis teravond een gesprek met wethouder me vrouw J.M. Klomp (Openbare Werken, Verkeer en Vervoer) vooraf. Zij heeft ge poogd een afvaardiging van de winkeliers te bewegen de actie uit te stellen. Haar argumenten sloegen bij de winkeliers niet aan. Voor hen was de maat vol. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Een complex van zes grote flatgebouwen in Tilburg Noord is nu, na slechts tien jaar, al rijp voor de sloop. De flats vertonen zo veel constructie- en andere fouten dat herstel veel te duur zou zijn. Officieel ontkent de gemeente dat sloop wordt overwogen, maar de be woners van de 288 flats en betrokken ambtenaren zijn er zeker van dat herstel onmogelijk is. Dwarsliggers die de vloeren dragen blijken onjuist gemonteerd, galerijplaten sluiten on voldoende aan, brandtrappen zijn on veilig geconstrueerd, douchebakken wateren in de verkeerde richting af en regelmatig vallen stukken tegel werk van de muren. Vier jaar gele den vielen reeds stukken beton van de daken. AUTOVERKOOP BLIJFT GELUK AMSTERDAM De autoverkoop is in de eerste drie maan den van dit jaar ongeveer gelijk gebleven met de verkoop in de zelfde periode van vorig jaar. Volgens het RAI-documenta- tiecentrum werden er het afgelopen kwartaal 180.846 nieuwe personenwagens verkocht. Door de strenge winter bleef de verkoop in januari 15 procent achter, hetgeen werd gecompenseerd in maart, toen de ver koop vijftien procent hoger lag dan vorig jaar. De meest ver kochte types zijn Opel Kadett en Ford Taunus. De marktaan delen van Renault, Volvo en Datsun stijgen aanzienlijk, die van Chrysler en Toyota dalen. -ö*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1