even duur Artsen zijn soms verplicht bedden op te maken Bus^n tramkaartjes worden overal WÊÊK0 PVDA EN VVD WILLEN OMROEPVERKIEZINGEN ZWARTBOEK OVER PERSONEELSSITUATIE ZIEKENHUIZEN: TARIEVEN OPENBAAR VERVOER 5,5 PROCENT OMHOOG Inbreker in vriesruimte doodgevroren den haag wil t/ w7*il i 1 i nieuwe opdracht Keieiimomuiiient voor Wilhelmina van de baan Vrijstelling voor gewetensbezwaarden £cidóc 0omcmt Apothek©rsdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 8 mei 1979,69e jaargang no. 21343 DAGBLAD c VOOR ZUID-HOLLAND Energiebesparing De VARA besteedt in een ex tra lange uitzending van VARA-visie aandacht aan energiebesparing op Ned.II om 20.27 uur. Om 20.32 uur laatste deel van „Edward en Mrs. Simpson". Ned.I om 20.25 uur documen taire „Nixon's rechterhand" en om 20.50 uur „Metterdaad" over Oeganda. Meer bevolking Van het Noordwesten uit ge leidelijk meer bewolking met mogelijk een bui. Minimum temperaturen omstreeks 5 graden. Middagtempera turen van 10 graden in het Noord westen tot 16 graden in Lim burg. Matige tot vrij krachti ge wind uit Zuidwest tot West (Van een onzer verslaggevers) JEN HAAG De begeleiding van leer ling-verpleegkundigen schiet schromelijk i tekort. Het komt voor dat zij fouten ma- ■j ken zonder het zelf te weten, die ook niet gecorrigeerd worden. Dit is een van de rele klachten uit het zwartboek dat de ac- iegroep „COZ, wij wilen meer personeel rond het bed" heeft samengesteld. De groep verzet zich tegen de krappe pers©- neelsnorm van het Centraal Orgdan Zie kenhuistarieven. De groep vindt dat er in ziekenhuizen en andere instellingen dit jaar tienduizend personeelsleden bij moe ten komen. Andere klachten die naar voren kwamen tijdens een enquete naar de personeelssitu- atie: bij ziekte van keukenpersoneel moet de verpleging zelf invallen; we hebben he lemaal geen keuken- en huishoudelijk per soneel; het komt bij ons wel voor dat de artsen ingeschakeld worden om patiënten te wassen en de bedden op te maken. Door gebrek aan tijd komen de verpleeg kundigen vaak alleen toe aan de lichame-. lijke en verpleegtechnische verzorging. En ook daar schort het blijkens het zwartboek nogal eens aan, zeker als leerlingen zonder voldoende begeleiding werk moeten doen waarmee ze nog geen praktische ervaring hebben. Er worden fouten gemaakt Ze weten niet goed wat ze moeten doen en of ze het wel goed doen. Een gevolg is dat leerlingen teleurgesteld raken in hun ver wachtingen, de opleiding niet afmaken of na de opleiding iets heel anders gaan doen. „Omdat ze deze manier van werken spuugzat zijn".Nervositeit, spanningen, gejaagd werken leiden volgens" het zwart boek tot onvriendelijk gedrag, tot meer ziekteverzuim en tot onvoldoende aandacht voor de patiënten. Van werkbesprekingen of patientenbesprekingen komt volgens het zwartboek in veel instellingen weinig te recht. „Je weet sons helemaal niet wat ie mand mankeert die je verpleegt". De actiegroep houdt'zaterdag in Utrecht een grote protestmanifestatie. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Tuijn- man (Verkeer en Waterstaat) heeft een plan gelanceerd om de tarieven en reisbiljetten van het stads- en streekvervoer in het hele land gelijk te maken. Vol gens dit „Tarievenplan" zullen tevens nieuwe reductiemogelijk- heden voor treinreizigers wor den geïntroduceerd. Het plan zal in drie jaar worden uitgevoerd, te beginnen op 1 oktober aan staande. De gelijkschakeling van alle stads- en s treekvervoertarieven houdt in dat drie jaar lang bij de gebruikelijke jaarlijkse tariefsverhoging de tarieven in bepaalde delen van het land meer zullen stijgen dan in andere gedeelten. Dit jaar zal de gemiddelde stijging 5,5 procent bedragen. De enkele reizen en retours voor de trein zullen nog iets verder omhoog gaan, omdat voor houders van treinabon nementen gunstiger regelingen worden geschapen. Met het Tarievenplan wil minister Tuijn- man een einde maken aan het ongemak, de onduidelijkheid en onoverzichtelijk heid die het gevolg zijn van de bestaan de verschillen in tarieven en kaartsoor- ten bij het stads- en streekvervoer. Het is de bedoeling, dat de tarieven in het stads- en streekvervoer worden bepaald door het aantal zones dat men bereist Nieuwe reducties voor treinreizigers Daartoe zal ons hele land in zones wor den verdeeld. In bepaalde streken be staat dit systeem al. Voorts zal het assor timent kaartjes en abonnementen in het hele land hetzelfde worden. Vervoerbil- jetten, gekocht bij het ene bedrijf, zullen ook geldig zijn bij een andere vervoer maatschappij. Op 1 oktober aanstaande komen er al uniforme kaarten voor metro en bus, die één dag, drie dagen, een week of een maand geldig zijn. Er komen ook natio nale vierrittenkaarten voor 1, 2, 3 of 4 zones. Verder zullen treinreizigers die een NS-abonnement voor een bepaald traject (bijv. Den Haag-Utrecht) hebben, in de steden van aankomst en vertrek hun abonnementen ook kunnen gebrui ken voor het stads- en streekvervoer. In oktober introduceert de NS een speci ale kortingkaart voor gezinnen en duur zaam samenwonende ongehuwden. Deze kaart, die 375 per jaar gaat kosten, geeft recht op 50 procent korting voor enkele reizen, 40 procent voor retours en 25 procent voor abonnementen. Elk ge zinslid kan de kaart individueel gebrui ken, maar als er meer dan twee gezinsle den samen reizen, hoeven er slechts twee kaartjes gekocht te worden. WÊmm Monument onthuld en Kurhaus heropend Prinses Beatrix heeft vanmorgen in Scheveningen twee evene menten met haar aanwezigheid opgeluisterd. Aan een ervan nam zij zelfs actief deel, te we ten de onthulling van een mo nument ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Scheve- ningse haven. Dit „tonnen"-mo- nument staat aan de Dr. Lelyka- de en stelt een aantal opgesta pelde haringtonnen voor, een vertrouwd Schevenings beeld. De Scheveningers zelf hebben voor dit monument gekozen. Het werd gemaakt door de Haagse kunstenaar Phil van der Klundert. Vervolgens woonde Prinses Beatrix de offciële heropening van het Scheveningse Kurhaus door staatssecretaris Th. M. Ha- zekamp van Economische Zaken bij. De prinses, die haar handte kening in het gastenboek van het Kurhaus Hotel plaatste, ont ving tevens bloemen van de 6- jarige Marike Schols, dochtertje van de Haagse burgemeester. DEN HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer, be staande uit PvdA en WD, heeft vanmiddag bij minister Garde niers (CRIV^) aangedron gen op een onderzoek naar de mogelijkheid van omroepverkiezin gen. Het CDA was te gen, omdat het vreesde dat bij verkiezingen de band tassen kijker-luis teraar en omroep zou verdwijnen. WD en PvdA daaren tegen stelden zich op het standpunt, dat ver kiezingen een veel be ter middel zijn om vast te stellen hoeveel steun een omroep heeft on der de bevolking. De ledentallen van nu zou den een verkeerd beeld geven, omdat de men sen zich bij de keuze van een omroep vooral zouden laten leiden door de prijs van de diverse omroepbladen en niet door de inhoud van de programma's. Over de manier, waar op omroepverkiezingen georganiseerd zouden moeten worden, waren PvdA en VVD het» overigens niet eens. De socialistische woord voerder Kosto wil deze verkiezingen laten sa menvallen met politieke verkiezingen, bijvoor beeld voor Provinciale Staten. Keja, de om- roepsspecialist van de WD, voelt daar echt er niets voor. Hij kwam met het oude WD-plan van verkie zingen per girokaart, waarmee de luister-en kijkgelden betaald wor den. Wachten op prins Charles De 19-jarige Alison Hawkins uit Wales kijkt eens op haar horloge, terwijl zij voor de poort van Buckingham Palace wacht. Alison is in haar woonplaats Rhyl gekozen tot „toekom stig koningin van En geland" door een aan tal van haar Welse landgenoten. En daar om stond ze in trouw japon te wachten op prins Charles, haar „nieuwe echtgenoot". Maar de „bruidegom" wist niets van de de Assepoes voor zijn poort en dus bleef Ali son niets over dan na een tijdje weer terug te gaan naar Wales, het domein van haar prins. En daar maakt men zich opnieuw zorgen over de aarze ling van de prins zich een bruid te kiezen. Meer arbeidsplaatsen in ziekenhuizen bij aanvaarding lager salaris DEN HAAG De ministers Albe da (Sociale Zaken) en Gardeniers (CRM) hebben gis teren aangekondigd* dat zij zullen komen met een ar beidsplaatsenplan voor de Ja ren 1979 tot en met 1981 voor de welzijnssector, bejaard en tenhuizen en het ziekenhuis wezen. De ministers spraken deze be reidverklaring uit in een ge sprek met de werkgevers- en werknemersvertegenwoordi gers van de medewerkers in deze gesubsidieerde sectoren (de z.g, trendvolgers). Doel van het gesprek was de werk gevers en vakbonden te bewe gen de kortingen, die de amb tenarensalarissen ondergaan in het kader van Bestek '81 ook te laten gelden voor de trendvolgers. Het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen zou er dan als compensatie tegenover staan. De vakbon den hebben zich tegen elke korting gekeerd. Eventueel willen zij nog wel een stukje prijscompensatie inleveren in ruil voor werkgelegenheid. LYON (AP) Een inbreker, die een vleesfabriek in een buitenwijk van Lyon was binnengedrongen, heeft zich zelf per ongeluk in een grote vriesruimte opgesloten m werd maandag in totaal be vroren toestand aangetroffen. Volgens de politie was de 38- jarige inbreker het gebouw op zaterdag via het dak bin nengekomen. Nadat hij de kantoren had doorzocht en daarbij een kas met kleingeld had meegenomen, was hij de vriesruimte binnengegaan. Waarschijnlijk heeft hij toen het tegengewicht van de deur aangeraakt waardoor die in het slot viel. In de vriesruim te heerst een constante tem peratuur van 40 graden onder nul. Essotanker door Franse marine opgebracht BREST (AFP) De Liberl- aanse olietanker van 30.000 ton, Esso Montreal heeft maandag na door een Franse mijnenveger onderschept te zijn, een boete moeten beta len van bijna 400.000 gulden voor het overtreden van de v aarreglementen voor de Franse kust. Het schip was met een volle lading te dicht langs het ei land Ouessant gevaren en werd daarom door de Franse marine opgebracht naar de Franse havenstad Brest En kele uren later na de betaling van de opgelegde boete kon de tanker de reis hervatten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het ontwerp voor een „keien-monument"ter nagedachtenis van koningin Wilhelmina is van de baan. De Haagse gemeenteraad heeft gisteren het zogeheten keienlint niet in behandeling willen nemen, nadat een door het CDA ingediende motie was aangenomen waar- sproken vóór het keienlint, ontworpen in wordt gesteld dat de regering een .nieuwe, ruim gestelde opdracht" moet verlenen voor een spoedige totstandko ming van een nationaal monument. Tegen het keienlint zijn in ^jotaal meer dan 19.000 protesten ingediend vanuit de De motie werd gesteund door WD en bevolking. Eén daarvan kwam van Hage- D'66. PvdA en PPR hadden zich uitge- naar dr. W. Drees, die als ere-voorzitter van het Comité Nationaal Monument H.M. Koningin Wilhelmina, zijn boodschap aan de gemeenteraad en tevens het gehele Ne derlandse volk verkondigde via een band recorder. Hij zei onder meer: „Het komt mij voor dat wij de persoonlijkheid van koningin Wilhelmina voor de tegenwoordi ge generatie en voor het nageslacht in herinnering moeten houden niet enkel door een keienweg of straat, hoezeer ook artistiek doordacht en aangevuld met sym bolen, maar dat wij haar ons volk moeten laten zien als de persoonlijkheid die zij ,was: de krachtige vrouw die Nederland op zo uitnemende wijze heeft gediend". ADVERTENTIE LET OPH Een goedkopere kans krijgt u dit jaar niet meer! Gaat u aan gebruikte auto kopen? De Ton Manken Mahal: van 9 tot en mat 19 mal Motorhula occaslon-apectakolhal. HotMotortius Elektrische deken in brand ALKEMADE Door overver hitting van een elektrische de ken is gistermorgen om streeks 11 uur de slaapkamer van een woning aan de Voor weg in Nieuwe Wetering ge heel uitgebrand. De onder de slaapkamer gelegen keuken en woonkamer hebben grote schade opgelopen. De bewo ners waren tijdens de brand niet aanwezig. De huisdieren van de bewoners werden door een toevallig passerende brandweerman uit Heemskerk uit het huis bevrijd. De brandweer is geruime tijd be zig geweest het vuur te do ven. Reconstructie Rijksstraatweg WASSENAAR De beruchte „knik" in de Rijksstraatweg ter hoogte van de van Bom mellaan, oorzaak van vele on gelukken, wordt morgen tus sen negen uur 's ochtends en vijf uur 's middags gerecon strueerd. Hiertoe wordt gedu rende de werkzaamheden één rijbaan voor alle verkeer af gesloten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De kans is groot dat een aantal dienstplichti gen dat een beroep heeft gedaan op de wet „Gewetensbezwa ren militaire dienst" buitengewoon dienstplichtig wordt. Een dergelijke, eenmalige uitzonderingsmaatregel is In voorberei ding om te voorkomen dat als gevolg van de plotselinge stij ging van het aantal te werk te stellen gewetensbezwaarden er te lange wachttijden ontstaan. Op 1 januari van dit jaar wachtten 3551 personen op behande ling van hun beroep door de commissie van advies. In overleg met de minister van Sociale Zaken, die met de tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden is belast, wordt de uitzonde ringsmaatregel momenteel door het ministerie van Defensie bekeken. "Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1