Gegijzelde militairen ongedeerd vrij £eidó2 0oti/ia/n%ü Staatssecretaris Smit-Kroes trekt beschuldigingen in Skiën in mei... EERSTE NEDERLANDSE UNIFIL-MILITAIR BIJ SCHIETONGELUK OM HET LEVEN GEKOMEN Zebra 's op drift Lubbers ,zaak gesloten" Terroriste neergeschoten Vorig jaar daling aantal verkeers doden Schoolstaking in Belgiè Bar-dancing STUDIO 246 S.J.Z.- WARMUNDA Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 5 mei 1979,69e jaargang no. 21341 Willem Rui? Harten Vijf en de Zonne bloem staan voorop in de show van Willem Ruis, die ditmaal vanuit Roosendaal, komt. Tal van artiesten pogen mede er een gezellige boel ❖an te maken, waarbij het goede doel -zieken en gehan dicapten- niet uit het oog wordt verloren. Zaterdag Nederland 1 18.59 uur. Perioden met zon In de vToege ochtend mist banken, daarna perioden met zon maar ook enkele buien. Middagtemperaturen rond 9 graden. Matige wind uit zuid west tot noordwest. Morgen zon: 6.02-21.12. Maan.: 14.58-3.59. Scheveningen hoogwater: 11.46, 0,24; laagwater: 7.04, 20.04. TEL AVIV De drie Nederlandse Unifil-mititairen die gisterochtend bij een patrouilletocht door leden van de Christen-militie in Zuid-Libanon sa men met hun chauffeur gevangen wa ren genomen, zijn gisteravond laat ongedeerd uit hun angstig avontuur terecht gekomen. Terwijl het leven van de drie Neder landse militairen werd bedreigd, kwam gisteren tezelfdertijd de eerste Nederlandse militair, de 20-jarige dienstplichtige korporaal S. Boonstra uit Groningen door twee schoten uit een automatisch wapen van een Ne derlandse militair om het leven. Tij dens het aantreden voor een patrouil le ging door nog onbekende oorzaak het Uzi-pistoolmitrailleur af van een der patrouilleleden. Het stoffelijk overschot van de getroffen korporaal is direct na het ongeluk overgebracht naar de bataljonshulppost in Haris, in afwachting van overbrenging naar Nederland. De koninklijke Marechaus see van het Nederlandse Unifil-deta- chement stelt een onderzoek in naar het ongeval waarvan de juiste toe dracht nog niet is vastgesteld. De vrijlating van de drie gegijzelde militairen werd mogelijk nadat gene raal Erskine, hoofd van de VN-opera- ties in het gebied, gesproken had met majoor Haddad, leider van de 100.000 inwoners tellende Christen-enclave. Een VN-woordvoerder deelde in Jeru zalem mee dat de vier vrijgelaten mili tairen niet waren meegenomen door de christen-milities, maar door de in woners van het dorp Ad Doehairah, 12 kilometer van Nakoera. Dezen had den de VN meegedeeld dat het een vergeldingsmaatregel betrof voor de dood van een inwoner van het dorp op 18 april tijdens een schotenwisse ling tussen de milities en de blauwhel men. De VN werd door de inwoners verantwoordelijk gesteld voor de dood. Generaal Erskine had gevraagd om een ontmoeting met de leider van de christen-milities. De vrijgelaten militairen zijn sergeant- majoor B. Giezen (35) uit Leiderdorp, - soldaat B. Hogeboom (22) uit Kampen en soldaat F.M. Crombach (22) uit Ubach over Worms. Direct na het bekend worden nam de Nederlandse regering met de grootste urgentie stappen, onder andere via de VN in New York, om de vrijlating van de gegijzelden te bewerkstelligen. De gevangenneming heeft uiteindelijk vermoedelijk verband gehouden met een door majoor Haddad verlangde Sulha, een verzoeningsbijeenkomst vol gens plaatselijk gebruik om de familie van de dode van bloedwraak te weer houden. Op 18 april waren militairen betrokken bij een incident waarbij een Unifil-helicopter werd beschoten. (Zie ook pag. 7 SOEST (ANP) Twee zebra's die waren bestemd voor een handelaar in levende dieren in Soest, hebben gistermiddag de straten van die plaats enkele uren onveilig gemaakt. Dat heeft de politie van Soest meegedeeld. Bij aankomst bij de dierenhandel wisten de dieren zich te be vrijden uit de kisten waarin zij werden vervoerd. Er volgde een tocht door de stad, waarbij een van de zebra's in de Insingerstraat bij de familie De Beer door de voorruit naar binnen sprong. Hij maakte korte metten met het huis raad en verdween weer door een ruit aan de achterkant. Hij vluchtte vervolgens de garage van de familie binnen, waar ook de auto het moest ontgelden. In d/e straten van Soest eindigde zijn uitstapje door drie injecties met verdovende werking uit een politiegeweer. De tweede zebra liep een 7-jarig meisje om ver, dat een hersenschudding opliep. HAMBURG (DPA) In bijna alle landen in Midden-Europa doet op dit moment de leuze lekker skiën opgeld. Op de Zug- spitze, de hoogste berg van West-Duitsland, ligt nog steeds meer dan vier meter sneeuw. In het middelgebergte van de Bondsrepubliek heeft het in de nacht van donderdag op vrij dag weer gesneeuwd. In Salzburg (Oostenrijk) was het 15 graden onder nul, een ab soluut kouderecord voor mei. In Parijs beleefde de bevolking de koudste dag in mei sinds 88 jaar en sneeuw sinds 34 jaar Ook uit Zwitserland worden „hopeloos" lage temperaturen ge meld. Was het in Polen ongewoon koud voor de tijd van het jaar. verder naar het oosten is de temperatuur meer aangepast aan het seizoen: in Moskou scheen de zon en werd het 25 gra den. Zomerse temperaturen kennen de bewoner§ van Zuid-Eu ropa. In Bulgarije was het 24 graden, in Griekenland 26 en in Spanje zelfs 30 graden. In Nederland daarentegen werd het verkeer geteisterd door gladheid als gevolg van opvriezen van het wegdek. Het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland is weer wit, want ook daar zijn de winterse omstandigheden weergekeerd. Drinken bij zaken doen... DUSSELDORF (Rtr) Zakendoen en daarbij drinken kan Itroppen opleveren. Dat hebben wegenbouwers in de .West- duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in hun beurs gevoeld. De minister van Economische Zaken van deze staat, Horst- Ludwig Riemer, onthulde dat wegenbouwers in een café bijeen waren gekomen om af te spreken welk tarief zij zouden hante ren bij inschrijvingen op overheidsprojecten. Op de afspraak werd een stevig glas gedronken en de voorzichtigheid uit het- oog verleren. Een belastingbetaler hoorde dat de wegenbou wers de overheid flink lieten bloeden, hun prijs lag vijftig pro cent te hoog. Hij lichtte de autoriteiten in en bespaarde de schatkist daarmee ongeveer een miljoen mark (circa 108 mil joen gulden). Het werd een duur borreltje voor negentien we genbouwbedrijven, want zij kregen in totaal 428.000 mark (462.000 gulden) boete voor prijsopdrijving. Uiteraard werden hun offertes met vijftig procent verlaagd. Gouden eeuw herleeft De 17e eeuw herleefde gistera vond in het Voorburgse Huy- gensmuseum Hofwijck. dat van 1681 tot en met 1695 het woon huis was van de astronoom en wis- en natuurkundige Christi- aan Huygens (1629-1695). Onder leiding van dr. Carl Sagen van de Cornell University uit de staat New York werden door een filmploeg van KCAT-televisi- on uit Los Angeles, in samen werking met de BBC, opamen gemaakt voor een documentaire over de internationaal vermaarde Voorburgse astronoom. De do cumentaire maakt onderdeel uit van een uitgebreide televisiese rie (13 afleveringen van een uur) over de ontwikkeling van de astronomie en onze kennis van andere hemellichamen, „Kosmos" genaamd. Hiervoor werden in negentien landen over de hele wereld opnamen gemaakt. In Nederland gebeurde dat de afgelopen week in Enk huizen. gisteren en vandaag in Voorburg en de komende dagen in en rond het paleis op de Dam in Amsterdam. In het Huygensmuseum werden opnamen gemaakt van een „so cial evening", een avond die Christiaan Huygens, gespeeld door dr. Sagan, voor zijn tijdge noten organiseerde. Voor de overige rollen werd gebruik ge maakt van de diensten van de Die Haghe spelers. Of de serie, die volgend jaar klaars is, ook in Nederland te zien zal zijn is nog niet bekend. Er worden on derhandelingen gevoerd met een omroep, waarvan men de naam echter niet bekend wilde maken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG WD-staatssecretaris mevrouw drs. Neelie Smit-Kroes heeft haar beschuldigingen aan het adres van het CDA dat deze partij van plan zou zijn de WD te laten vallen als coalitiepartner als de resultaten van de aanstaande Europese verkie zingen tegen zouden vallen, gistermid dag onder sterke druk van het CDA en haar eigen partij weer ingetrok ken. In een verklaring zegt zij dat voornemen van een coalitiebreuk bij tegenvallende Europese verkiezingen zou blijken. Diezelfde avond verklaar de zij een en ander maal voor de NOS-camera's die nota zelf in handen te hebben gehad en dat er over die inhoud daarvan geen misverstand kon bestaan. De beschuldigingen van de WD-be- windsvrouwe werden donderdag en vrijdag gevolgd doo»* een stortvloed van kritiek, waarvan die van CDA- scherpste was. Hij eiste van mevrouw Smit dat zij de beschuldigingen zou Mevrouw Smit-Kroes zei donderdag op bewijzen en als ze dat niet waar kon een verkiezingsbijeenkomst van haar maken haar verontschuldigingen zou partij in Amsterdam zelf een nota van aanbieden of zou aftreden. Naar aan- het CDA gezien te hebben waaruit het leiding van deze eis kwam de politieke top van de WD in spoedberaad bijeen. Na overleg tussen VVD-fractie- voorzitter Rietkerk, die zich ongeluk kig over de uitlatingen van mevrouw Smit had getoond en minister Wiegel, de politiek leider van de WD achter de schermen, partijvoorzitter Korthals Altes en mevrouw Smit-Kroes zelf werd een verklaring uitgegeven, waar in de laatste de gewraakte beschuldi gingen introk en haar excusus aan bood. In de brief die mevrouw Smit aan CDA-voorzitter Steenkamp richtte, schrijft zij: „Het is mij niet mogelijk het stuk dat ik ter inzage kreeg, over te leggen. Ook wil ik degenen die mij het stuk toonden niet in moeilijkheden brengen door naar hen te verwijzen. int het commentaar van de secretaire van het CDA begrijp ik thans dat het om een stuk ging, waarvoor de leiding van het CDA niet verantwoordelijk gesteld mag worden. Nu het bestuur van het CDA zich bo vendien volstrekt distantieert van de in het stuk voorgestelde handelwijze, kan ik slechts zeggen dat het mij spijt dat mijn verwijt aan de CDA-top ken nelijk aan een verkeerd adres was ge richt". Volgens CD A-fractieleider Lub bers is hiermee duidelijk aangetoond dat de WD-be winds vrouwe zich met haar beschuldigingen vergaloppeerd heeft Hij zei te verwachten dat onder de zaak nu een streep zal worden ge zet MUNCHEN (Rtr) De poli tie heeft gisteravond in Neu renberg een vrouw doodge schoten die werd gezocht in verband met de ontvoering en de moord op de Westduit- se zakenman Hanns Martin Schleyer. Een politiewoordvoerder ver klaarde dat de 28-jarige Eliza beth von Dyck, een van de zes in Duitsland meest ge zochte stadsguerrillastrijdere, een vuurwapen trok toen zij bemerkte dat de politie haar flatwoning in Neurenberg had omsingeld. De vrouw werd door een regén van kogels ge troffen en overleed korte tijd later in een ziekenhuis. Vol gens de politie waren er aan wijzingen dat de woning werd gebruikt door Elizabeth von Dyck en vijf andere terroris ten, Christian KI ar, Adelheid Schulz,- Rolf Heissler, Monika Helbing en Wemer Lotze. AMSTERDAM (ANP) - Het aantal verkeersdoden is in 1978 ten opzichte van 1977 weer met tien procent ver minderd, te weten van 2.600 in 1977 tot 2.300 in 1978. Na het topjaar 1972 met 3.264 doden is een spectaculaire daling ingetreden, ondanks het toegenomen verkeer. Na 1975 is het aantal slacht offers weer toegenomen, maar in minder sterkere mate. Vo rig jaar is het peil van 1975 weer bereikt. Dit heeft minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat vanmorgen in Amsterdam meegedeeld bij de opening van de manifestatie voor een veiliger verkeer van NOB- wegtransDort Het door hem genoemde per centage van tien procent gold zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom. Het aantal gewonden is met slechts vijf procent afgenomen van ruim 64.000 in 1977 tot ruim 61.000 in 1978. Voor de vrij sterke daling van het aantal ver keersdoden hebben de des kundigen volgens de minister nog geen verklaring. BRUSSEL (ANP) - Vrijwel het gehele open bare onderwijs in België heeft gisteren stil gelegen als gevolg van een staking. De mees te scholen bleven dicht omdat de leerkrach ten niet verschenen, gevolg gevend aan een oproep van de vakbonden. Slechts de liberale vakbond hield zich afzijdig van de actie die was uitgeroepen door de socialistische en christelijke onderwijsvakbonden. Doel van de staking was de overheid duidelijk te maken dat aan de werkgelegenheid in het Belgische onderwijs niet getornd mag worden. De vakbonden organiseerden deze staking ook omdat ze van mening zijn dat bepaalde bezui nigingsmaatregelen die de regering op het oog heeft de kwaliteit van het Belgische onderwijs kunnen schaden. Volgens vakbondskringen was de staking in het rijksonderwijs vrijdag praktisch volledig. In het vrije (bijzonder) onderwijs had de sta- kingsoproep een veel geringer succes: Daar verscheen minder dan twintig procent van het onderwijzend personeel niet op school. Misha (in het midden op de voorgrond), de 13-jarige zoon van W de Russische dissi- 1 dente dr. Marina Vo- i ikhaskaya, gaat voor het eerst naar zijn Engelse school. Dr. Voikshanskaya heeft vier jaar lang gestre den om haar zoon bij zich te krijgen. Enkele weken gele den werden Misha en zijn moeder here nigd. Ook groepen hier te lande waar onder het jongeren- CDA Den Haag heb ben zich er destijds sterk voor gemaakt dat Misha uit Rus land mocht vertrek ken en zich bij zijn moeder mocht voe gen. CVWWWI1\\U///SS* Wolsteeg - Leiden Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Zondag 14.30 uur Kampioenswedstrijd Aangeboden door: Warme Bakkerij 't Watertje LETOPH Een goedkopere kans krijgtu dit jaar niet meer! Gaat u aan gebruikte auto kopen? De Ton Manken IJsbal: van 9 tot en mat 19 mal Motorhule occaalon-apectakelhal. Het Motorhuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1