pleit voor terugtrekken Top Unifil 9:DU kan doorregeren in Sleeswijk-Holstein Israël vaart weer loor Suez-kanaal ïén op de vier zwangerschappen vordt afgebroken lerste KLM- lucht op iOs Angeles BIJ UITBLIJVEN BETERE BEVEILIGING Israël wil doodstraf uitvoeren i eer honderden reacties op Holocaust Maandag 30 april 1979,69e jaargang no. 21336 ))thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas èf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur).— Abonnementen: prtaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Alstublieft Majesteit „Alstublieft majesteit", muzi kaal programma vanuit Den Haag op Ned.I om 20.02 uur. Om 18.59 uur „De Unie van Utrecht". Ned.H om 21.20 uur quiz-pro gramma „Wat heet 70". Enkele buien en veel wind Buien, mogelijk met hagel, maar ook enkele opklaringen. Vrij krachtige tot hard en aan de kust mogelijk storm achtige wind van west tot noord. Middagtemperaturen ongeveer 8 graden. ^[eerderheid op 't nippertje gehandhaafd 'NN Een finishfoto ift gisteravond bij wijze i spreken moeten uit- zen wie de winnaar is vorden van de belang- ce deelstaatverkiezingen Sleeswijk-Holstein. Na uiterst spannende tel ling van de stemmen bleek de CDU op het nippertje met 37 zetels haar nogal kleine meerderheid in het parlement te hebben gered. De winst van de sociaal- demokraten was net niet genoeg om tesamen met de liberale FDP de regering smacht in Kiel over te ne- mpn. Schuld daaraan was in we zen de „groene partij" van milieubeschermers, die on getwijfeld politiek veel dichter staan bij SPD, die 31 zetels kreeg, en FDP, die 4 zetels behaalde, dan bij de CDU en die door haar vergeefse poging om in het parlement te komen net die stemmen heeft weg gehaald die de sociaal-libe ralen de meerderheid be zorgd zouden hebben. Lange tijd zag het er bo vendien naar uit dat er een patstelling zou ontstaan als gevolg van het feit dat een Deense minderheid één en daarmee tevens de beslis sende zetel in het parle ment zou verwerven. Door de grote opkomst van de kiezers kon deze partij ech ter niet de kiesdeler halen en verdwijnt daardoor uit het parlement. Hoewel het de sociaal-libe rale coalitie dus niet is ge lukt om voor het eerst de CDU-meerderheid de wind uit de zeilen te nemen, is gisteren wederom gebleken dat het „Schmidt-effect" vanuit Bonn de CDU in steeds grotere moeilijkhe den brengt. Weliswaar heeft de CDU de noorde lijkste deelstaat nog net niet verloren, maar de uit slag is toch zodanig dat er met het oog op de bond sdagverkiezingen volgend jaar een hevige discussie zal ontstaan binnen de christen-democratische par tijen over de te volgen tak- tiek, waarbij het „spook" van een vierde partij - te weten een CSU van Franz Josef Strauss die ook bui ten de ^.Beierse grenzen om de gunst van de kiezers wil werven - steeds dichter in het politieke verschiet ligt ederlander renaart ilrecord «STERDAM „Pas en ik LJmuiden bin- nliep, realiseerde ik dat ik als eerste derlander het zeilre- rd van de legendari- ïe Sir Francis Chi- ester had geëven- rd: een solozeiltocht 64 dagen via lap Hoorn en Kaap Goede Hoop de we id rond en maar één ven aangedaan", al- s zaterdag een ver telde, maar tevreden ■jarige huisarts uit oek in Waterland, és den Hartoog, bij n terugkomst in Am- irdam. den I ik op 15 juli 1978 uit irn om via Den Hei- het ruime sop te Daarmee ging or hem een jongens oom in vervulling. Hartoog zou pas rad november dat jaar Melbourne in Aus- De zestigjarige huisarts Kees den Hartoog uit Broek in Waterland na zijn succesvolle zeiltocht rond de wereld, hier op de foto bij aankomst in de haven van Ijmuiden tralie weer voet aan Kaap Hoorn weer de wal zetten. Na een klei- Atlantische Oceaan op ne maand vertrok hij te zeilen, op weg naar uit Melbourne om via Amsterdam. JEZ Het Israëlische vrachtschip Ashdod zal als eerste Israëlisch vaar- ig de reis door het Suez-kanaal mogen maken. De Ashdod vaart van Suez ar Port Said, en verder naar de Middellandse zee. Nu Egypte en Israël et meer in staat van oorlog zijn moet Egypte, krachtens de conventie van mstantinopel van 1888, die de scheepvaart door het Suez-kanaal regelt, k Israëlische schepen laten passeren. CL AVTV De gezamenlijke EgyptischIsraëlische militaire commissie, - de gefaseerde Israëlische terugtrekking uit de Sinai' gedurende de komen- drie jaar moet overzien, is gisteren voor het eerst bijeen geweest, i de zitting, die ongeveer twee uur duurde, werd in een gezamenlijk com- unique verklaard dat de Israëlische en Egyptische generaals zijn overeen komen „om in de geest van goede wille en begrip, alles te doen om alle oblemen die zich mogen voordoen op te lossen". i voornaamste taak van de commissie is de overdracht van de stad El isj aan Egypte op 25 mei voor te bereiden. ASHINGTON (AP) Eén op de vier zwangerschappen over hele wereld wordt afgebroken, dit staat in een rapport i een internationale bevolkingsstudiegroep, het bevolkings- iicomité, dat gisteren is vrijgegeven. Afgelopen jaar zijn in hele wereld tenminste 40 miljoen en mogelijk 55 miljoen 'angerschappen legaal of illegaal afgebroken, de meeste delen van de wereld zal het aantal abortussen ar verwachting groeien, als gevolg 'van éen algemene voor- ur voor kleinere gezinnen, gebrek aan diensten voor gezins- anning en een stijging van het aantal vrouwèn van vruchtba- leeftijd", aldus het particuliere Amerikaanse comité, in jaar geladen meldde het comité dat sterilisatie de voor- amste geboorteregelingsmethode was geworden in de wereld. Sowjet-Unie, Japan en Australië hebben de hoogste abor- Scijfers ter wereld, aldus het rapport. In deze landen eindigt eer dan de helft van de zwangerschappen in abortus. CHIPHOL Vanaf Schip- 1 is gistermiddag om even rer zes de eerste lijn vlucht n de KLM naar Los Ange- s vertrokken. Nooit eerder eft de KLM een lijndienst de Westkust van Amerika derhouden. Het is de be- leling dat nu viermaal per eek met een DC-10 op deze euwe bestemming gevlogen at worden KLM, die al lang wensen die richting had, kreeg vo- jaar maart door een nieu- luchtvaartovereenkomst de chten voor deze vlucht. Kans op sluiting Philips-fabriek OOSTERHOUT De raad van bestuur van Philips zal binnen drie weken beslissen over de toekomst van de magneetbandfabriek in Oos terhout. De keuze gaat tussen sluiting van het 250 perso neelsleden tellend bedrijf of onderbrenging ervan m een andere hoofdindustnegroep. Deze mededeling is verstrekt aan de ondernemingsraad. De magneetbandfabriek, die dateert van de periode dat Philips de cassetteband tot ontwikkeling bracht, werkt al jaren met verlies. Dat was ge deeltelijk ingecalculeerd, om dat de fabriek zich bezig houdt met ontwikkelingen op het gebied van geluidsbanden en niet zo zeer produktie. HARIS/BEIROET/DEN HAAG (AF- P/ANP) De waarnemend comman dant van de Unifil-troepen in de Li banon, de Noorse brigade-generaal M.Vadset heeft sterke twijfels over het handhaven van de VN-troepen in Libanon. Volgens hem is een ver lenging van het mandaat van de vredesmacht weinig zinvol als de veiligheid van de militairen daar niet veel beter is gewaarborgd. Ook de Ierse minister van buitenlandse zaken David Andrews verklaarde gisteren na een bezoek aan het ge bied vraagtekens te zetten achter de zin van het verblijf van de VN-troe pen in de Libanon. De verlenging van het mandaat komt op 19 juni aan de orde in een vergadering van de Verenigde Naties. In VN-kringen wordt nog steeds een uitvoerige discussie gevoerd over de hevige artillerie-aanvallen tijdens de paasdagen van de Christelijke mili ties op het VN-hoofdkwartier in Na- koera. Unaniem is men van oordeel dat een dergelijk actie zich niet meer mag herhalen. Waarnemend-comman dant Vadset kenschetste de huidige situatie nog steeds als „weinig ge ruststellend". VN-waarnemers geloven overigens dat de beschietingen van Pasen (er' vielen toen acht. gewonden aan VN- zijde) niet alleen zijn uitgevoerd door Christelijke milities. Volgens hen is ook vanuit Israël geschoten. In de nacht van zaterdag op zondag heeft de Israëlische artillerie een aantal gebieden aan de Zuidkust van Libanon beschoten. Verslaggevers ter plekke meldden dat de Christelijke militie het vuur heeft geopend op de stellingen van de Unifil. De beschie tingen zouden zich niet in het door Nederlanders bewaakte gebied heb ben voorgedaan. Staatssecretaris Van Lent van defen sie is gisteravond na een vijfdaags bezoek aan Libanon in Nederland te ruggekeerd. Hij heeft daar naar zijn zeggen „geen militaire of politieke evaluatie gemaakt" maar heeft zich alleen op de hoogte gesteld van de omstandigheden waarin het Neder-, landse detachement in Libanon de opgedragen taken uitvoert. „Er wordt door de Nederlanders hard gewerkt in een moeilijk gebied en bij hoge temperaturen, maar het teamverband is erg hecht. Ze probe ren er het beste van te maken. Het contact met de lokale bevolking is goed. De militairen die niet vrijwillig zijn meegegaan doen in hun taak niet onder voor de anderen",, aldus de staatssecretaris op een persconfe rentie bij aankomst op Schiphol. Gisteren zijn in Beiroet vijf vertegen woordigers van belangenverenigingen van alle categoriën Nederlandse mili tairen aangekomen. Zij zullen zich ook op de hoogte gaan stellen van de omstandigheden, waaronder de Nederlanders hun werk doen. KONINGIN 70 JAAR SOESTDIJK Hon derduizenden Neder landers hebben van morgen weer aan de buis gekluisterd ge zeten, om de vele duizenden landgeno ten tijdens het tradi tionele défilé op Soestdijk aan het ko ninklijk gezin te zien voorbijtrekken. Een extra feestelijke dag omdat koningin Juliana vandaag haar zeventigste verjaar dag viert. Natuurlijk was het ook weer feest in huize Van Vollenhove, waar va der Pieter zijn veer tigste verjaardag vierde. JERUZALEM Het Israëlische kabinet heeft gisteren gestemd voor de doodstraf op „onmen selijke terreurmisdrijven", zo heeft een officiële woordvoerder meegedeeld. Het besluit werd genomen met zes tegen vijf stemmen, bij een onthouding na een motie hier over Van premier Menachem Begin. De Israëlische leider had erop aangedrongen, dat militaire rechtbanken de bevoegdheid moe ten krijgen doodvonnissen te vellen voor moor den bij aanslagen van Palestijnse guerrillastrij ders. Het enige doodvonnis, dat ooit in Israël is vol trokken is de ophanging in 1962 geweest van de nazi-oorlogsmisdadiger Adolph Eichmann. OP DE VLUCHT VOOR SCHUTTER SAN ANTONIO In de Amerikaanse stad San Antonio in de staat Texas deden zich zaterdag angstige momenten voor toen een overspannen man tijdens een parade door de stad in het wilde weg op het publiek be gon te schieten. De man kon wat later door de politie worden aangehouden. LVERSUM (ANP) Ook zaterdag en ïdag zijn tijdens en na afloop van de zending van de tweede en derde afle ring van Holocaust bij de TROS weer aderden telefoontjes binnengekomen a kijkers, die toelichting op het ver- ide wilden, een reactie wilden geven of die door het zien van de televisie beelden geestelijk in nood waren ge raakt. Die laatste groep blijft overigens klein. De hulpverleners, die ook zondag over dag vele tientallen gesprekken moesten voeren, hoefden slechts weinig bellers naar hulpverleningsorganisaties te ver wijzen. Over het algemeen waren de ge sprekken, vooral zondag overdag, veel langer dan die bij de eerste uitzending, afgelopen maandag. Er ontstonden nu vaak langdurige discussies over het hoe en waarom Geen krant ontvangen? Bel tussen 18,00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Supporters niet tevreden ROTTERDAM De trainer van Ajax, Cor Brom, en de spelers waren best te vreden met de 1—1 tegen Feye- noord. Het kam pioenschap voor Ajax is binnen handbereik. De Amsterdamse supporters dach ten er anders over. Zij koelden hun teleurstelling over het gelijkspel door op het stati on Feyenoord ruiten van treinen in te gooien en verlich tingsarmaturen te vernielen. Er werden vijftien proces sen-verbaal opgemaakt. In het stadion bleef het nag- noeg rustig maar daarna op straat niet. Zowel op het Breeplein als op het Stationsplein raakten Amsterdamse en Rotterdamse supporters slaags. Zeven van hen wer den gearresteerd. Eén had een stiletto en vuurwerk bij zich. Weer konden de raddraaiers van Ajax en Feye noord zich niet beheersen. Evenmin trouwens als supporters van FC Twente die nog niet waren vergeten dat vorige week, na de beker wedstrijd in Eindhoven tegen PSV, een klinker door de ruit van een bus met Twentse supporters was gegooid. Dat deden Twentse aanhangers gisteren bij een Eindho- vense bus. Drie van hen werden gearresteerd. Niet veilig genoeg voor Israël LISSABON De Israëlische voetbalselectie voor de Spelen van Moskou zou in een trainingskamp gaan in de Portugese provincie Algarve. Kwartiermakers oordeel den evenwel dat de veiligheidsmaatregelen niet voldoen de zijn, waarop is besloten niet naar Portugal te gaan. Caransa ook uit de paardesport WASSENAAR Nog een paard heeft de familie Caran sa, Manza Buitenzorg. Gisteren liep het paard op Duin- digt en werd tweede. De crack van weleer is dat niet meer. Mevrouw Rieka Caransa treurt er niet om. Ze zei: „We zullen Manza verkopen voor de fokkerij. We heb ben geen belangstelling meer voor de paardesport". Er is meer veranderd bij de familie Caransa Rieka weer: „Maup heeft het bridgen er ook aangegeven. Hij had zelfs geen belangstelling voor FeyenoordAjax. Dat komt misschien ook omdat we tegenwoordig meer in Amerika verblijven dan hier. Misschien gaan we wel voorgoed naar de Verenigde Staten. Mijn dochter gaat er in ieder geval wonen". Kennelijk de nasleep van de ontvoering van Maup Caransa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1