Êeidae 6ou*ci/ii£m Top PvdA heeft vrijbrief voor politieke strategie 9 Gemiddelde arts is niet geheel op taak berekend I Afrikaanse landen willen veroordeling verkiezingen Rhodesiê Aanslag met radio actief materiaal De nieuwe aardappelen komen! hellicht Franse astronaut in lussisch ruimteschip Zondag en Koninginnedag geopend! BAR DANCING 2 STUDIO 246 m airconditioning lOthekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: rartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 28 april 1979,69e jaargang no. 21335 All God's children Zaterdag-:Show „All God's, children got rhythm" op Ne- d.II om 20.27 uur. Om 21.50 uur „Holocaust 2". Zondag: N[ed.I om 19.30 uur „De Bergin McHugh expe ditie". Ned.II om 21.50uur „Hitier". Maandag: om 10.20 uur „Défi lé paleis Soestdijk". Te koud In -de loop van de ochtend meer bewolking gevolgd door regen. Matige, aan de kust krachtige zuidwesten wind, la ter op de dag draaiend naar noordwest. Middagtemperatu- ren rond 11 graden. Van Agt: het had erger gekund DEN HAAG - Premier Van Agt heeft het gisteravond een pluspunt genoemd dat de Partij van de Arbeid niet bij voorbaat samenwerking met het CDA heeft uitgesloten. Het had erger gekund. Bin nen de afzienbare toekomst zullen in dit land nu eenmaal coalities van minderheden moeten regeren", zo zei hij op zijn wekelijkse persconferen tie. Over de benoeming van Max van den Berg tot PvdA-voor- zitter wilde Van Agt niets zeggen. „Ik zit hier als pre mier en niet als partijman", zo verdedigde hij zijn stilzwij gen. SOCIALISTEN STEVENEN AF OP COALITIE MET CDA Op de tweede dag van het PvdA-congres in Amsterdam overlegden oppositieleider Den Uyl en de nieu we partijvoorzitter Max van den Berg regelmatig met elkaar. (van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM De top van de Par tij van de Arbeid heeft gisteren van de basis een vrijbrjef gekregen wat betreft het manoeuvreren om weer re geringsmacht te krijgen. Alle pogin gen op het congres in Amsterdam om de leiding op de een of andere ma nier in een bepaalde richting te stu ren, leden schipbreuk. De enige uit zondering daarop was een motie, waarin de deur naar de CPN op een klein kiertje werd gezet. Dit voorstel was echter zo voorzichtig geformu leerd dat de partijtop daar in de Alles bijeen kon de conclusie worden getrokken, dat de meerderheid van de socialisten maar één kans ziet om weer in de regering te komen en dat is via een coalitie met het CDA. Daar bij wordt dan wel als voorwaarde ge steld dat dex christen-democraten hun eigen programma „serieus nemen en duidelijk kiezen voor een progressief beleid". De overgrote meerderheid van het congres deelde eveneens de me ning van het partijbestuur, dat de WD, „ondanks een enkel liberaal ge luid", nog steeds het „partij-politieke kristallisatiepunt" van het conservatis me in Nederland is en derhalve niet in aanmerking komt als regeringspart- De PvdA zal bij het streven naar re geringsmacht de andere progressieve partijen proberen te betrekken. De er varingen in het verleden, die vaak traumatisch waren, deden het overi gens maar een haartje schelen of de mogelijkheid van een „samen uit, sa men thuis" met D'66, PPR en PSP was bij voorbaat uitgesloten. Bijna de helft van het congres meende dat het intensiveren van de contacten voldoen de was en „dat de rest toch alleen maar tijdverspilling betekende". - De dreiging van nU" al een zogenoemd minimum-programma wist het partij bestuur ook af te wenden. Zo'n pro gramma zal een aantal concrete pun ten bevatten, „niet voor tweeërlei uit leg vatbaar en met een maatschappij- hervormend karakter", waarmee de bedoelingen van een eventuele rege ringspartner (lees: CDA) beproefd zou den kunnen worden. Zelfs een motie, waarin om voorbereidingen voor zo'n programma gevraagd werd, haalde het niet. Opvallend daarbij was dat voor zitter Ien van den Heuvel zich be keerd bleek te hebben. „Vroeger was ik ook voor,het vastpinnen van de lei ding. Nu weet ik, dat dat ook grote nadelen heeft". De discussie over een - eventueel minimum-programma komt nu op het verkiezingscongres aan de orde. Het 'congres heeft verder, tegen het advies van het partijbestuur in, een voorstel aangenomen, waarin staat dat in principe gestreefd zal moeten wor den naar een zodanige arbeidstijdver korting, dat men komt op een werk dag van vijf uur. Normandië Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Franse misdaad is een moordaanslag gepleegd met een sterk radio-actief materiaal. De 39-jarige Guy Busin, een hoge functi onaris van de uraniumopwekkingsfa- briek van La Hague in Normandië, ont dekte onder de zitting van zijn stoel in zijn auto drie schijven, die normaal voor het vervoer van uraniumstaven worden gebruikt, en als gevaarlijk afval speciaal moeten worden opgeborgen. Nog niet vaststaat wanneer de schijven onder de zitting werden geschoven, maar Busin werd waarschijnlijk gered door het feit dat hij zijn auto als gevolg van een aanrijding niet meer gebruikte. De schijven kunnen zich er niet zeer lang hebben bevonden, want dan had hij zwaardere gezondheidsschade moeten op lopen. Busin, die grondig werd onderzocht, had zich oorspronkelijk alleen wegens „voort durende grote moeheid" tot een arts ge wend. Volgens zijn artsen gaat het nu goed met zijn gezondheid. De aanbren gers van de schijven moeten alle veilig heidscontroles van Le Hague hebben ge passeerd, om ze te ontvreemden. ►EN HAAG Als 't een beetje wil kan n behoorlijk aantal Nederlandse con- ïmenten dinsdag 1 mei malta-aardappe- en eten. Het m.s. Lotte met ongeveer .150 ton malta's wordt vandaag in Be- 'erwijk verwacht en zal op Koninginne- lag gelost worden. Het schip was aan hankelijk al eerder deze week hier ver vacht, maar het weer zat tegen. Ien onderneming in Beverwijk heeft de iele Maltezer aardappeloogst van tien a waalfduizend ton gekocht, n Rotterdam komt vandaag een schip net ongeveer vierduizend ton Mexicaan- e nieuwe aardappelen binnen. Deze -•orden pas dinsdag gelost, zodat ze /oensdag op tafel kunnen staan. lOSKOU De Russische president Iresjnev heeft gisteren tijdens het be- oek van de Franse president Giscard l'Estaing aan het Kremlin, zijn Franse unbtgenoot voorgesteld om een Franse osmonaut aan een Russische ruimte- vlucht te laten deelnemen. ieide presidenten voerden besprekingen •ver de Russisch-Franse wetenschappelij- te en technologische samenwerking in le volgende eeuw. n de Sowjet-Unie verklaarde men dat ie suggestie van Brezjnev niet meer is dan een idee, „dat moet worden bestu- leerd. Het was geen formeel voorstel." bijlen president De Gaulle was in 1966 le eerste westerse leider die in het Rus- ;ische centrum voor de ruimtevaart te laikonur een ruimtelancering bijwoonde. HOOGLERAREN IN NOTA: UTRECHT De wetenschappe lijke vorming van artsen is on voldoende. De arts heeft te wei nig geleerd om kritisch te den ken. De gemiddelde arts leert nauwelijks iets van wetenschap pelijk onderzoek. De algemene medische en sociale vaardighe- deh van de arts als hulpverle ner laten „bijna als regel" te wensen over. Die opsomming staat in een nota, die is gemaakt door prof.dr.F.A. Huygen na mens twaalf hoogleraren in de huisart- sengeneeskunde. De nota is bestemd voor de adviescommissie opleiding ge neeskundigen. Volgens de nota beschikken de de basi sartsen vaak wel over veel feitenkennis, maar deze betreft meestal details, terwijl er juist grote hiaten zijn in de veel be langrijker algemene kennis. Hoewel de artsen soms veel weten over buitengewo ne stoornissen en ziekten, weten ze wei nig over gewone veel voorkomende za ken in de geneeskunde. Artsen zouden volgewns de nota na hun basisopleiding een veel breder geörienteerde opleiding tot huisarts moeten krijgen dan nu het geval is. De grote hiatep doen zich vooral bij huisartsen voor, omdat specialisten bij hun opleiding- meer tijd hebben gehad de gaten in hun kennis op te vullen. De hoogleraren noemen het gewenst, dat er in de opleiding van artsen meer aan dacht wordt besteed aan een kritische instelling, aan persoonijkheidsvorming en aan ontwikkeling van sociale vaardighe- 'den. De opleiding van artsen moet vol gens de nota worden verbreed tot een opleiding tot algemene gezondheidswer kers. Veel ballast, die de studenten nu over details en uitzonderlijke gevallen meekrijgen, kan overboord gezet worden, waar vaardigheidskennis voor in de plaats kan worden gesteld. Volgens de hoogleraren wordt er nu in de opleiding bijvoorbeeld zeer veel aan kindergenees kunde gedaan, terwijl aan kennis over bejaardenzorg juist vrij weinig in het op leidingspakket zit. Qt Isn Omdat er t.b.c. was geconstateerd bij een oudere man onder de Turkse bezetters van de St. Jan in OL.üa! I 'sHertogenbosch,werden gisteren'alle bezetters doorgelicht.Daarvoor was tussen allerlei kerkelijke attri buten een provisorische röntgenkamer ingericht. Staatssecretaris Haars liet gisteren nog eehs weten, dat haar standpunt over de Turken niet zal wijzigen. SPOEDZITTING VEILIGHEIDSRAAD NEW YORK De Afrikaanse leiders -willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties in een resolutie de vorige week in Rho desiê gehouden verkiezingen ongeldig ver klaart. Dat verzoek hebben de Afrikaanse landen vanochtend vroeg in een spoedzitting van de veiligheidsraad verdedigd. De voorzitter van de 49 landen tellende Afri kaanse VN-groep, Francois Sagnaret uit Ivoor kust, zei dat de Veiligheidsraad dient te bena drukken dat een vreedzame regeling in Rho desiê zonder deelname van het patriottisch front onmogelijk is. De Veiligheidsraad heeft begin maart al eens bij voorbaat de Rhodesi- sche verkiezingen als waardeloos veroordeeld. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten onthielden zich toen van stemming. De bijeenkomst van de veiligheidsraad komt voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op een ongelukkig moment. In Engeland is de Rhodesische kwestie momenteel een heet han gijzer in de verkiezingen, ên in de Verenigde Staten wordt de druk op president Carter steeds groter om de economische sancties te gen Rhodesiê op te heffen na de jongste ver kiezingen. De veiligheidsraad komt begin vol- gende'week weer bijeen. t/m zaterdag va^9.30-17.30 u. meubelkeurzitparadijs Vrijdagavond, meubelkoopavond Sp»ci«ii»t«n in teer Deze krant zal op Koninginnedag, maandag 30 april normaal verschijnen. Onze kantoren zijn die dag geslóten. Mocht u geen krant ontvangen: onze afdeling nabe- zorging is, zoals gewoonlijk, telefonisch bereikbaar onder nummer 071 - 122248 van 18.00 tot 19.00 uur. ADVERTENTIE Zondag 29 april Veronica drive-in show Blesse Paard Stompwijk Aanvang 20.00 uur ADVERTENTIE Bedankt Leiden Bedankt B en W - Publieke Werken Politie - Brandweer Heren Winkeliers - Academisch Ziekenhuis „Kunst en Genoegen" en ook u bewoners van Leiden Wij hebben straten afgezet, auto's verplaatst. T.V.-antennes verwijdert!, U heeft gefigureerd, de productie geassisteerd, wat heeft u niet gedaan om de productie van „Kort Amerikaans" ZO SUCCESVOL TE LATEN VERLOPEN Heel hartelijk dank voor alle medewerking Productie „Kort Amerikaans". ADVERTENTIE N ationa al Comité KoninginJuliana 70 ja ar- N Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op ~7 postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 tn.v.het Nationaal Comité. Russische dissidenten vrij in ruil voor spionnen WASHINGTON De Vere nigde Staten hebben gisteren twee Russische spionnen vrij gelaten in ruil voor de vrijla ting van vijf Russische dissi denten, zo heeft het Witte Huis meegedeeld. Sinds november zijn in het geheim onderhandelingen ge voerd over de uitwisseling. De woordvoerder van het Witte Huis zei dat de vijf Russen al in de Verenigde Staten zijn aangekomen. De twee Russische spionnen zijn op het vliegtuig naar Moskou gezet. Zij zijn in ok tober j.l. tot 50 jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens diefstal van Amerikaanse ma rine-geheimen. ADVERTENTIE 11 Wolsteeg, Leiden. Geopend wo. do. vr. za. vanaf 20.00 uur. Zon- en feestdagen vanaf 14.00 uur. Uw gastheren Rob Henk en Ron. M ADVERTENTIE. VOORN en KONING BV Bodegraven, lel.: 01726 19203

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1