is n£ TmweM iks tegen te Anti nazi-rellen in West Londen On^genlij^gebriii^^iekenfonds Israëliërs beschieten kustweg Tyrus-Sidon VOLGENS COMMISSIE VAN ZIEKENFONDSRAAD: ZES DODEN Geen uitstel van verhoging aardgasprijs ÉÉN DODE - 43 GEWONDEN Moordaanslag op Iraanse premier mislukt leunhazen -doe j>j klog VCLANID£STIE^ I TlMNVER-V^eR'4 'et midden- en kleinbe r hat enst de jacht geopend te I ooi en op beunhazen stop late yoor MjjiS pat n zwapft- en zwartwerkers Ëeicl&e 6ou/ia/n£n ïekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: iaiist taal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 24 april 1979,69e jaargang no. 21331 Haak in met Mary „Haak in met Mary", amuse mentsprogramma met Nico Haak en Mary Servaes op Ned.II om 21.17 uur. Om 20.27 uur „Edward en Mrs. Simpson". Ned.I om 19.35 uur documen taire „Avontuur in Alaska" en om 22.20 uur „58 miljoen Nederlanders en hun kerken". Buien Veel bewolking en regen of hagelbuien. Middagtemperatu- ren ongeveer 9 graden. Tot krachtige en aan de kust tot hard toenemende wind draaiend naar noordwest. Morgen zon op: 6.24, onder: 20.53. Schev. hoogw.: 3.Q1 en 15.27. Laagw.: 10.58 en 23.25. «ikcentrale-top Argentinië evist arresteerd (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTELVEEN Het is nauwe lijks mogelijk een eind te ma ken aan het oneigenlijk gebruik van de ziekenfondsverzekering door mensen, die maar korte tijd per week werken, daardoor slechts een geringe ziekenfond spremie betalen, maar toch recht hebben op een volledig verstrekkingenpakket. Tot deze conclusie is een commissie uit de Ziekenfondsraad gekomen. De raad zal aan de hand daar van donderdag een advies aan het ministerie van Volksgezond heid uitbrengen. Dit departe ment dacht door het bestrijden van dit oneigenlijke gebruik te kunnen besparen op de kosten van de gezondheidszorg. De commissie noemt drie mogelijkheden tot bestrijding van het euvel, dat sommi gen (met opzet) in staat stelt voor weinig geld een volledige verzekering te krijgen. Mensen, die minder dan een bepaald aantal uren per week werken, zouden van de verzekeringsplicht uitgezonderd kunnen worden, er zou een minimumpre mie ingevoerd kunnen worden en men zou de kort-werkers premie kunnen laten betalen zonder dat er aanspraken tegen over staan. De eerste twee methoden worden door de commissie unaniem af gewezen, de laatste mogelijkheid heeft enige aanhang verworven. De Zieken fondsraad zal er een uitspraak over moe ten doen. Het uitzonderen van kort-werkers van de ziekenfondsverzekeringsplicht betekent volgens de commissie eigenlijk alleen maar het derven van enkele miljoenen premie-ontvangst, want de betrokkenen zijn doorgaans toch al verzekerd: scholie ren-vakantiewerkers als medeverzekerden van hun ouders, „gewone" part-timers via de hoofdbaan, via wao of aww of (bij gehuwde vrouwen) als medeverzeker de van de echtgenoot. Als kort-werken premievrij wordt gemaakt kan het ook wel eens zo worden, dat werkgevers ge stimuleerd worden korte contracten aan te gaan om ook vrijgesteld te worden van hun deel van de ziekenfondspremie. Het bezwaar tegen een minimumpremie is, dat de loonkosten voor part-timers paald niet zal aanzetten om dit genre werknemers 'in dienst te hemen. De ho gere premie-opbrengst weegt hier niet te genop. Tenslotte is er een deel van de commis sie, dat vindt dat er zoveel part-timers zullen komen, dat men best kan komen tot een regeling van premieplicht zonder rechten op verstrekkingen. Lage premie mèt volledige verstrekkingen wordt dan een dure zaak. Andere commissieleden zien de oplossing in een volksverzeke ring: dan is iedereen verzekerd en er wordt premie geheven naar draagkracht. ENOS AIRES (AFP) jwel de gehele top van de n Maimmissie van 25" een van •s tw twee grote vakcentrales in jke A [entinië, is gisteren gear- laardqteerd. In een bespreking een hoge functionaris het ministerie van arbeid i lden zij vastgehouden aan Nedf besluit vrijdag uit te roe tot een dag van nationaal 1,5 jaktest tegen het politieke, flnomische en sociale beleid de regering, dat onder vakbondsactiviteiten oritwVbiedt. Zij zijn naar een on- an ki bnde bestemming afge- jitenglrd. Gelijktijdig met de ar- t getatie heeft het Argentijnse de v vind een verklaring uitge- i. Ts /en waarin de aangekondig- staking in strijd met de wordt genoemd. dVi^ier dagen DpSJX kJ iflaj n leven op jïen t-shirt SIDON (REUTER/AP) Zes mensen, onder wie een vrouw, zijn omgekomen toen Israë lische kannoneerboten vanmorgen vroeg de kustweg tussen Tyrus en Sidon (Libanon) be schoten. Palestijnse commando's beant woordden het vuur. De beschieting duurde 35 minuten. Volgens de correspondent van Reuter in Sidon blijven de Is raëlische marineschepen voor de kustweg tussen de beide Libanese havens patrouilleren. Vamorgen vroeg vlogen Israë lische vliegtuigen boven Ty rus; zij schenen verkennings vluchten uit te voeren. Ook gisteravond zijn Israëli sche kannoneerboten in de weer geweest. Er werden, om streeks zonsondergang, op het Palestijnse vluchtelingenkamp Al Bahr beschietingen uitge voerd. Volgens verslaggevers zou een groot aantal burgers zijn getroffen. Er zijn ook Is raëlische vaartuigen ter hoog te van de belangrijkste stad in Zuid-Libanon, Saida gesig naleerd. Volgens de provinciale autori teiten is er sprake van een uittocht van burgers uit Si don. Het is niet bekend, of deze Israëlische acties be doeld zijn als vergelding voor de commandoaanval van zon dag of dat hier sprake is van inleidende acties voor de ei genlijke vergelding. Begin bij begrafenis slachtoffers terreur-aanval DEN HAAG Minister Van Aardenne voelt niets voor uitstel van verhoging met twee cent van de aargasprijs voor kleinverbruikers van 1 januari jl. tot 1 april. Dat heeft de minister laten weten aan het CPN-kamerlid Bak ker, die om uitstel van de prijsverhoging had gevraagd om de extra stookkosten van de afgelopen barre winter wat op te vangen. Minister Van Aardenne wijst erop dat de vorige twee win ters uitzonderlijk zacht waren, en dus de kleinverbruikers ei genlijk een besparing in stookkosten opleverden. Bo vendien stelt hij, dat een uit stel van de prijsverhoging het financieringstekort nog groter zal maken dan het al is. Gouden tientjes en gouden vijfjes Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van koningin Juliana op 30 april aanstaande laat „De Gouden Munt" in Voorburg voor verzamelaars tienduizend gou den tientjes en evenveel gouden vijfjes slaan. De tientjes gaan 140 gulden kosten en de vijfjes 110 gulden. Ze zijn verkrijgbaar bij „De Gouden Munt" en bij de banken. Op de voorzijde van de munten staat een portret van de koningin. Op de achterzijde het rijkswapen. Bromfietsroof LEIDEN Een 17-jarige Lei- denaar is gisteravond op ui terst brutale wijze van zijn bromfiets beroofd. De jonge man reed op de Oegstgeester- weg toen hij moest wachten voor verkeerslichten op het Stationsplein. Twee op een andere brommer rijdende jon gens trokken de Leidenaar van zijn bromfiets, smeten hem hardhandig op het fiets pad en verdwenen met de twee wieier. 1000 gld. Vleugels V- ujtsr-8.900. bechner 155 U**5T.11.400. inway Sons' 1 6.900. estonia MtSMë20.990. eer danlOO vleugels, o a Ibac echstein. Grotrian Ste.nweg el 'leugels v.a. 4500 gld. Terwijl een politieman met schild afwacht, neemt een collega een Aziatische demonstrant „onder zijn hoede". (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Verkiezingsrellen in de Westlon- dense gemeente Southall, waarvan de bevol king van 60.000 zielen voor bijna de helft be staat uit Aziaten, heeft gisteravond het leven gekost aan een jonge Nieuwzeelandse onder wijzer. De man woonde op kamers in het Londense East End. Hij was lid van een anti- naziliga. Hij werd zo zwaar toegetakeld door de politie dat hij korte tijd later overleed in een ziekenhuis. De politie heeft 370 betogers gearresteerd, 43 personen, onder wie 21 poli tiemannen waren gewond. Aanleiding van de bloedige betogingen in Sou thall, dat in normale omstandigheden een vreedzame Londense gemeente met een ge mengde bevolking is, was de beslissing van het fascistische Nationale Front om daar gis teravond een verkiezingsbijeenkomst op touw te zetten in het raadhuis. Het Nationaal Front heeft voor de parlementsverkiezingen van 3 mei ruim 280 kandidaten gesteld. Het verkie zingsmanifest van het Front dat afgelopen week wereldkundig gemaakt werd, zegt uit drukkelijk dat deze partij van plan is alle kleurlingen uit Groot-Brittannië te verdrijven. Ze krijgen slechts zes maanden te tijd om hun koffers te pakken. Het Front heeft een kandidaat voor de parle mentaire zetel van Southall. De partij heeft dus het recht om in die gemeente verkiezing spropaganda te maken. Dit voornemen viel evenwel niet in de smaak van de Aziatische bevolking, die al 's middags in opstand dreig de te komen. De Britse anti-naziliga organi seerde een betoging tegen het Nationale Front. Politie die ter plaats verscheen, werd bekogeld met stenen en flessen. De politie mannen kregen spoedig versterking en werden uitgerust met plastic schilden. In de meeste gevallen hadden de betogers het hoofdzakelijk op de politie gemunt De demonstraties en rellen duurden tot laat in de avond. Het optreden van de politie was niet mals. Talrijke betogers werden hardhan dig afgeranseld met gummiknuppels. De over leden Nieuwzeelander zou door de politie ge slagen zijn toen hij op punt stond met zijn vrienden van de anti-naziliga te vertrekken uit Southall. Tenminste één lid van het Front ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. TEHERAN (AP) - In Tehe ran is vandaag een mislukte moordaanslag gepleegd op de Iraanse premier Mehdi Bazar- gan en leden van zijn rege ring, terwijl zij de begrafe nisstoet volgden van de voor malige stafchef van de revo lutionaire strijdkrachten, Mo hammed Vali Gharani, die gisteren op straat werd ver moord. Een man in het uniform van de luchtmacht probeerde een handgranaat naar de premier te werpen. Gewapende lijf wachten sloegen de man de granaat uit de hand. Vervol gens werd hij tegen de grond geslagen en weggevoerd. AN ILL A (AFP) - Vier agen lang hebben twee 'ïlippijnse vissers vorige ojsjfreek geleefd op een nenu van t-shirt. Toen fcllverden ze door een pas- EjE ,erende boot opgepikt. Hun vaartuig was een /an de acht Filippijnse rissersschepen, die in een itorm voor het eiland Pa- tay waren vergaan. Ze r.adden zich weten vast te ampen aan een houten ii^crat dat overboord was slagen. Vier dagen lang iden zij van het t-shirt gegeten, aldus het persbu reau PNA. De rantsoenen rjnt 4 waren klein, in nt Premier Begin legt een krans op hot graf van de drie slachtof fers van de fami lie Haran, die zondag bij een Palestijnse ter reur-aanval in Nahariya om het leven kwamen. LEIDEN Twee Leidse jon gens (16 en 18 jaar) zijn gis termiddag ernstig gewond ge raakt toen zij met hun brom fiets tegen een auto opreden. Het ongeval gebeurde op de kruising Hoogewoerd/Rijn- straat De automobilist ver leende geen voorrang aan de bromfietser die met zijn duo passagier, op de Hoogewoerd reed. Beide jongens liepen er- nsige beenbreuken en kneu zingen over het hele lichaam op. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Horeca denkt daarbij aan wijkcentra enz.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1