'alestiinse actie in sraël eist zes doden J /Q Situatie Turkse bezetters van Sint Jan uitzichtloos EL AVIV ZINT OP WRAAK Hou'm heel. heeft l- füianrrsl Irritatie bij PSV Salarisverlaging bij FC Dordrecht Argentinië'. „Belachelijk" jksrsdijk 34. 2312 DD Leidon, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 1030Ö3 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Direcleur-hooldredacleur: J. J. Hallewas jdacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers; 55 cent. Maandag 23 april 1979,69e jaargang no. 21330 DAGBLAD VQÖR ZUID-HOLLAND Holocaust De TROS start vanavond met de Amerikaanse serie „Holo caust" op Ned.I om 20.00 uur. Om' 18.59 uur „Matchpoint" met Jan Jongbloed, Kees Ver kerk, Anton Geesink en Johnny Rep Ned.II om 22.00 uur Engels tv-spel „Een dagje uit". Veel bewolking met geruime tijd regen. Krachtige zuidwes ten wind. Middagtemperatu- ren circa 10 graden. Morgen zon: 6.26 20.52. Schev. hoogw.: 2.10 en 14.37. Laagw.: 10.08 en 22.41. Onderlsraëlische militairen helpen de dodelijk getrof-. fen Danny Haran op het strand bij Nahariya. twee Links Óe dochtertjes Haran die net slachtoffer werden van de Palestijnse actie. Boven Anat (vierenhalf jaar), onder Yael (twee jaar), beiden gefo tografeerd op het Poerimfeest dit jaar. AVIV (UPI) - De aan- die Israëlische kanon- ioten gisteren hebben ■nomen op een ojt>lei- kamp van Palestijnse ilia's in het noorden Libanon is geen directe kactie voor de aanval, 'ier Palestijnse terroris- erder op de dag hadden nomen op de Israëli kustplaats Nahariya en aan vier Israëliërs en terroristen het leven gekost. Twee terroris eerden, gewond, gevan- enomen. De werkelijke iactie, volgens het prin- oog om oog, tand om wordt nog verwacht. van de Israëlische kanon- iten was een opleidingskamp et Volksfront voor de Bevrij- ian Palestina van George Ha- Volgens de Libanese radio zijn nensen omgekomen. De boten de vliegtuigèn, die de actie hadden, zijn behouden weer- I. op de dag hadden vier Pales terroristen, die via de zee bin- irongen waren, een aanval ge- op een huis in de Israëlische aats Nahariya. De terroristen leden van het Palestijnse Be lgsfront (PLF). De Israëlische offers zijn een vader, zijn twee srtjes van 2 en 4 jaar en een aan. Vier Israëliërs liepen ver- Q|)IO NOORDZEE J AST CAROLINE ER ACTIEF 'ERDAM De Noordzee zal Ie ankerplaats worden van een zendschepen. Nadat Radio ne van de Ier Ronan O'Rahilly week op de 319 meter in de ngolf weer met Nederlands- en stalige uitzendingen is begon- iet het er naar uit dat ook Ra- loordzee terugkomt. Bovendien r nog een derde schip bijko- Radio-Noordzéeschip, van de srse eigenaren Meister en Bol- dat ooit door de disc-jockeys irijvend eerste klas hotel werd, rnd, verzorgt momenteel nog idingen voor Libische luiste- maar zal binnenkort ook voor derlandse kust te vinden zijn. de derde nieuwe zeezender is veinig bekend. De Belg Sylvian zou er mee te maken hebben, hem zou het exploiteren van eigen zendschip commercieel ikkelijker zijn, dan opnieuw )'Rahilly in zee te gaan omdat Amigo (van Radio Caroline) drijvende doodskist" is, die niet dan wel in de lucht is. De e zender zal waarschijnlijk juni met uitzenden beginnen. wondingen op. De aanvallers waren met een rubberboot met buitenboord motor aan land gekomen, en belden aan bij een huis. De bewoner zag, dat hij met vier gewapende mannen te maken had en schoot één van hen dood. De drie overigen renden toen naar een naburig flatgebouw. Op weg daarheen schoten zij een politie man dood die probeerde in te grij pen. In het flatgebouw drong een van de terroristen het appartement binnen van Danny Haran. Hij nam Haran en diens vierjarig dochtertje als ge gijzelden mee. Het tweejarige doch tertje werd later dood in de flat ge vonden. Het vermoeden bestaat dat haar moeder het kind met een, kus sen geprobeerd het stil te houden, waarbij zij in haar angst wat te hardhandig te werk is gegaan. De drie terroristen probeerden met hun gegijzelden de rubberboot te be reiken, maar stuitten op een politie patrouille. Bij het vuurgevecht dat daarbij ontstond kwamen Danny Ha ran en zijn dochtertje om het leven evenals een terrorist, pe beide ande ren konden gevangen genomen wor den. Zij zijn gewond. Premier Menachem Begin heeft naar aanleiding van het gebeurde het be zoek van zijn minister van defensie Ezer Weizman en stafchef Raphaël Eytan aan Egypte voor twee weken uitgesteld. President Sadat van Egypte heeft te genover Begin zijn deelneming be tuigd met de slachtoffers en gezegd de reden van het uitstel van het be zoek van Weizman volledig te begrij pen. ETBAL 'lijft via de ene benauwde inning na' de andere kolo- I het degradatiespook te Keith Richards speelt voor straf Keith Richards van de Rolling Stones speelt op een liefda digheidsconcert voor blinden, in het stadje Osha- wa, in de buurt van de Canade se stad Toronto. Richards was tot het geven van dit concert, dat gisteravond plaatsvond, ver oordeeld door een Canadese rechter, als on derdeel van een straf voor het bezit" van heroï- 4DVERTENTIE Wynn's Radiator Additive beschermt het koelsysteem 'en- dicht bovendien kleine lekken Doe '_t nu! Voor minder kans op pech'onderweg. Uw garage Imp .AgarB V.. Postbus 54. 2380 AB Zoeter- woude.Tel. (071) 894402' Rij zorgenvrij met Wynn's erbij! Leidenaars op heterdaad betrapt LEIDEN De Leidse politie heeft vannacht omstreeks drie uur twee Leidenaars van 33 en 35 jaar op heterdaad be trapt bij een inbraak in een zaak \por kantoorbenodigdhe den aa de Overrijn. Het tweetal was bezig een aantal kantoortypemachines over te laden in een perso nenauto toen de politie hen betrapte. In de auto werden ongeveer 40 typemachines aangetroffen. De Leidenaars zij n voorlopig ingesloten. Ongehuwde oudere vrouw moet korter kunnen werken DEN HAAG Het mi nisterie van Sociale Za ken studeert op een fi nanciële tegemoetkoming- sregeling, die oudere on gehuwde vrouwen in staat moet stejlen korter te gaan werken. Doel js te voorkomen dat deze groep werknemers via de ziektewet doorstroomt naar de WAO. Een woordvoerder van het ministerie benadrukte gisteravond, dat de rege ling nog in een zeer voor lopig stadium is en dat het nog geruime tijd kan duren voor deze van kracht wordt. Het voorstel behelst een regeling ter aanvulling van het inkomen van wer kende vrouwen in de leef tijdsgroep van 55 tot 65 jaar, die naast hun achtu rige werkdag ook twee uur per dag moeten be steden aan het huishou den. Het is wel een be perkte regeling. Alleen zij komen er voor in aanmer king, die niet meer dan 1 1/3 van het minimum loon verdienen. De kosten van het voorstel zouden enkele honderden miljoe nen guldens per jaar zijn. DEN BOSCH (ANP) Voor de 183 christelij ke Turken 122 mannen, 26 vrouwen en 35 kinderen— die nog steeds in de Sint Jan te Den Bosch zitten, blijft de situatie uitzich tloos. Zij hebben^ gisteravond /een voorstel van bisschop Bluyssen verworpen. Dit voor stel hield in bij de regering erop aan te drin gen om de twintig Turken die Nederland al hadden moeten verlaten nog veertien dagen ongemoeid te laten. In deze periode zouden zij dan kunnen proberen een ander land te zoeken, dat hen zou willen opnemen. De bezetters eisen^echter dat géén van de 183 Turken naar Turkije'mag worden uitgewezen. Dit is voor hen een minimum garantie. Dit klemt temeer, omdat van de 183aanwezigen er 20 geen verblijfsvergunning kunnen krijgen 74 een negatief antwoord hebben gekregen maar hoger beroep hebben aangetekend en 22 nog geen antwoord op hun verzoek hebben ontvangen. Achttien Turken hebben wel een vergunning gekregen Over de bezetting hebben functionarissen van het bisdom het hele weekeinde overleg ge voerd met verschillende instanties, maar een oplossing is nog niet gevonden. Zaterdag had den de bezetters al besloten geen collectieve verblijfsvergunning meer aan te vragen. Zij houden er nu aan vast, dat de Turken, die geen vergunning hebben, niet naar Turkije worden uitgewezen. De Bossche politie heeft gisteren in de bezette Sint Jan gezocht naar een bom, nadat hiero ver een melding was - binnengekomen. Er is echter niets gevonden dat op een bom leek. De melding veroorzaakte weinig beroering on der de Turkse bezetters. Geen interview Wim Kan met koningin (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Cabaretier Wim Kan heeft afgezien vah zijn voornemen een televisie-interview te ma ken met koningin Juliana ter gelegenheid van zeventigste verjaardag. Aanleiding voor deze beslissing is de bioscoopfilm over koningin Juliana die donderdag in premièr gaat. Wim Kan vindt dat daarin al het gras voor zijn voeten is weggemaaid en dat er voor hem niets meer te vragen overblijft. Alle ideeën die hij in zijn hoofd had, zijn al gebruikt, zei Rijksvoorlichter Van den Berge desgevraagd. Koningin Juliana heeft laten weten het besluit van Wim Kan, die erg teleurgesteld is, wel te kunnen begrijpen. Man ernstig gewond bij ontploffing gasfles VLISSINGEN (ANP) Een 45-jarige kampeerder uit Zwolle is zaterdag ernstig ge wond geraakt toen een gas fles waarmee hij bezig was ontplofte. De politie vermoedt dat de explosie plaatsvond toen de man de aansluiting van een gasstel, een lamp en de ver warming op de gasfles wilde splitsen. BERICHT voor onze ADVERTEERDERS In verband met Koninginnedag is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van MAANDAG 30 APRIL geldt als uiterste inleveringstermijn vrijdag 27 april om 13.00 uur Voor onze editie van DINSDAG 1 MEI geldt als inleveringstermijn vrijdag 27 april om 17.00 uur. Berger boos op bestuur ger van FC Utrecht gaat zich bij zijn bestuur beklagen over het vertrek zon- der zijn medewe ten van Leo van Veen naar de Los Angeles Az tecs. Van Veen. een van de steunpilaren van FC Utrecht, ver trok afgelopen vrijdag naar, de i van Rinus Michels in Amerika nadat hij met het bestuur van FC Utrecht tot overeenstemming hierover was gekomen. Berger: „Ik ben verantwoordelijk voor dit soort spelerstransacties. Dat staat in mijn contract. Daarom, is hierover het laatste woord bij FC Utrecht nog niet gezegd". Rijsbergen uit het veld gezonden NEW YORK De eerste thuiswedstrijd van Wim Rijsbergen voor Cosmos is voor de blonde Nederlan der allerminst een succes geworden. De Nederlandse verdediger werd in de ont moeting met Fort Lauder dale Strikers als eerste speler in de Amerikaanse voetbalcompetitie van het veld gezonden, In de zesde minuut van de tweede, helft beging de ex- Feyenoorder een overtre ding die met een gele kaart werd bestraft. Toen Rijsbergen daarop de scheidsrechter op niet mis te verstane wijze van re pliek diende trok deze rood. Rijsbergen is nu au tomatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn club. Hoewel Cosmos de wed strijd met tien spelers moest voortzetten zag het team kans een achterstand van 1—2 om te zetten in een overwinning van 3—2. Cosmos is na vier wed strijden nog ongeslagen. Er waren zondag ruirri 69.000 toeschouwers in het Giants stadion. Die za gen overigens niet Johan Cruyff spelen, want die heeft nog steeds niet zijn handtekening gezet onder een lucratief contract van Cosmos. Motorrenner Hoogewoning dodelijk verongelukt ZANDVOORT De 25-Jarlge motorrenner Cees Hooge woning uit Rijnsburg is zaterdag op weg naar het zie kenhuis overleden aan de verwondingen opgelopen tij dens een val in de training voor de motorraces die daags daarop op het circuit van Zandvoort zijn gehou den. De renner kwam vermoedelijk ten gevolge van een stuurfout in een flauwe bocht bij tunnel oost met zijn Yamaha 750 ten val en kwam via de berm in de vang- hekken terecht. Hij liep ernstig hersenletsel op en is tij dens het vervoer naar het Diaconnessenziekenhuis in Heemstede overleden. DORDRECHT FC Dordrecht leeft nog. De ingestelde beheersraad en de spelers zijn tot een overeenstemming gekomen waarbij de salarissen met vijftien procent zul len worden gekort. De beheersraad had dertig procent geeist maar dat accepteerden de spelers niet. Zij willen wel voor 1 mei weten of het inderdaad zeker is dat FC Dordrecht blijft bestaan en eisten voorts drieduizend gulden als voorschot. Zij hebben nog salaris van ver scheidene maanden te goed. EINDHOVEN - PSV heeft vrl|wel altijd kans gezien controverses binnenskamers te houden. Zelfs de wei nig hechte binding tussen de broers Van de Kerkhof en coach Kees Rijvers leidde nooit tot een, naar bui ten, groot conflict De weinig bemoedigende resultaten die PSV in deze competitie en bekerstrijd bereikt, doen de prikkelbaarheid toenemen. Zo was Deijkers zaterdag in het duel met Volendam uiterst verbolgen over zijn vervanging. Ook Tom Smits, die na lange tijd afwezigheid wegens een hardnekkige blessure een sterke vorm toont, was zeer teleurgesteld dat hij niet in de basis stond. Hij kwam na een kwartier toch in het veld omdat Willy van de Kerkhof een oogblessure opliep „waardoor ik mijn eigen spelers nauwelijks meer zag". Hij is van mening dat hij er morgen In de bekerwedstrijd tegen FC Twente weer bij zal kunnen zijn. Nederland in halve finales PERTH Het Nederlandse heren hockeyteam heeft zich vanmorgen geplaatst voor de halve finales van het tien- landentoernooi in Perth, West-Australië. De Nederlanders versloegen Canada met 4—2. Bij de rust was de stand 4—1. Voor Oranje scoorden Wouter Leefers (2x), Hans, Kruize en Paul Litjens. Voor Canada Alan Hobkirk en Reg Plummer. BUENOS AIRES In Argentinië is hevige beroering ontstaan omdat de FIFA heeft geëist dat op 22 mei in Bern tegen Nederland, ter gelegenheid van het jubi leum van de wereldvoetbalbond, met hetzelfde elftal wordt gespeeld dat op 25 |uni 1978 de finale In Bue nos Aires won. „Een onmogelijke els", oordeelt men in Argentinië omdat veel spelers van het kampioenselftal naar het buitenland zijn vertrokken en wellicht niet be schikbaar zijn. Coach Menotti voegt er nog aan toe: „Wat moet ik met spelers als Tarantini en Villa die el ders spelen en totaal uit vorm zijn. Dit is een belache lijke els".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1