Wegenbelasting straks niet meer te ontduiken Vakantiegangers door stakingen getroffen Christenen in Z-Libanon vandaagonafhankelijk Ook CNV wijst langlopende metaal-cao af Zwemmende zuigelingen worden flinkere kinderen HEFFING GEKOPPELD AAN KENTEKEN Lkersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Direcleur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jdacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Teletoonljes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen- al ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 18 april 1979,69e jaargang no. 21326 Ik krijg je wel „Ik krijg je wel", televisie-spel van Barry Keeffe op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over betaald studieverlof om 20.32 uur Supertramp in Countdown" en om 21.55 uur „Aan de grenzen" met foto graaf Floor Peters. Weinig wind Droog weer met enkele opkla ringen en middagtemper atu- ren rond 10 graden. Tot ma tig afnemende noordoosten wind, later weinig wind. Morgen zon: 6.37-20.43 Schev. hoogw.: 8.23 en 21.03, Iaagw.: 4.06 en 16.29. METOELLA (Rtr/AFP) De bevelheb ber van de christelijke militie in het zuiden van Libanon, majoor Saad Had- dad, heeft gisteravond verklaard dat hij vandaag de onafhankelijkheid zou uit roepen van de enclaves in Zuid-Libanon, waarover hij momenteel een militair ge zag uitoefent. Haddad verklaarde dat hij de stationering wil tegengaan van Liba nese geregelde troepen in het grensge bied met Israël, waar ook de Nederland se VN-militairen controle uitvoeren. Hij maakte echter duidelijk dat hij niet van plan was de stellingen van de VN-troe- pen aan te vallen. Haddad zegt dat de christelijke milities door de hele wereld aan hun lot worden overgelaten. „Wij zijn bereid alléén ver zet te leveren. Onze wil is niet gebroken, wij strijden al drie jaar, en de enige on afhankelijke en vrije sector van Libanon is de onze. Het leger van Libanon, als dat bestaat, moet eerst de plaats inne men van de Syriërs ett de Palestijnse terroristen in Beiroet". De Israëlische minister van defensie Weizman had gisteren een gesprek met Haddad in Zuid-Libanon, en verklaarde na afloop dat Israël had ingestemd met de stationering van een beperkt aantal Libanese troepen ten zuiden van de ri vier de Litani. De Libanese troepen heb ben vanmorgen de Litani overgestoken. Klaarblijkelijk is het Israëlische kabinet hiermee gezwicht voor druk van Wester se zijde. De Libanese troepen mogen van Israël worden gelegerd in het centrum van het door de VN-troepen beheerste gebied, maar de Libanese troepen zal niet worden toegestaan te komen in het gebied van de christelijke milities. Israël zal Haddad alle noodzakelijke hulp leve ren om dat te verhinderen. Het is des noods bereid tot een nieuwe grote actie in Zuid-Libanon als de guerrilla-aansla gen in Israël doorgaan. Volgens majoor Haddad zullen de be trekkingen van de Zuidlibanese christen- men net de VN-troepen afhangen van de manier waarop de blauwhelmen van de Unifil de Palestijnse partizanen en de Li banese legereenheden behandelt „Wij be schouwen elke PLO-stelling als een vijandelijke locatie", aldus Haddad. Haddad zei dat het besluit tot uitroeping van de onafhankelijkheid vorige week was genomen door alle vertegenwoordi gers van de steden en dorpen in de christelijke enclave. Met deze actie hebben de Nederlandse VN-troepen hun vuurdoop ondergaan. Gistermorgen vielen granaten in het door de Nederlanders gecontroleerde gebied, zonder dat er slachtoffers vielen. Giste ren overdag was het verder rustig. Sinds Eerste Paasdag zijn de wegen die het VN-hoofdkwartier in Nakoera verbinden met het operatiegebied van de Unifil door de christenmilities afgesloten. Als gevolg daarvan zijn 47 Nederlandse ver lofgangers uit Israël in Nakoera ge strand, terwijl omgekeerd enkele tiental len Nederlandse militairen niet met ver lof naar Israël konden vertrekken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Nationaal Comité KoninginJuliana 70 ja ar X Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 t.n.v. het Nationaal Comité. EINDHOVEN Bij een 13-jarig meisje zijn in een Eindhovens zie kenhuis twee voortanten op nieuw ingeplant, nadat ze waren te ruggevonden in een vuilnisbak. Het meisje was haar tanden kwijt geraakt tijdens een vechtpartij in een sociëteit. Daarbij had het kind met een bierflesje een klap op haar ge zicht gekregen. Ze was door de poli tie naar het zie- Tanden opnieuw ingeplant kenhuis gebracht. de sociëteit was de Eenmaal daar aan- boel inmiddels gekomen vroegen edhter opgeruimd, de artsen naar de Men vond de tan- tanden. Daarop den uiteindelijk te ging de politiepa- rug in een vuilnis- trouille terug. In bak. 0 van Eyck ek;geen tlfkkige hand pil TERDAM Door ziekte hoofdrolspeelster Caro v Syck zijn alle voorstel- van „Een gelukkige in het Rotterdamse eintheater afgelast, mstelveense actrice, die spel schitterde met Hermus, is overwerkt ag van haar arts dit sei- niet meer optreden. Vol- seizoen wordt „Een ge- ge hand", wanneer Caro Eyck weer kan spelen, jezet. Het stuk zou dit 1 en tot en met 21 april len gespeeld. loch offt Lee Brown, de eigenares se van een door waters nood getrof fen windel te lefoneer? mét de autoritei ten van Mis sissippi terwijl ze tot over de knieen in het water staat De stad Jack son werd ge troffen door zware regen val als gevolg waarvan de Pearlrivier buiten haar oevers trad. (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Het bestuur van de CNV-industriebond heeft gisteren de cao-voor stellen van de FME (metaal- werkgevers) afgewezen, om dat de bona de looptijd van de cao (27 maanden) te lang vindt en de inhoud ervan te mager. De industriebonden van de FNV alsmede de Unie BLHP en de bond van hoger personeel in de metaalindus trie hadden zich al eerder te- ingen in Frankrijk, Italië en je dreigen deze week talrijke va- tiegangers in moeilijkheden te agen. Het grondpersoneel van de Air Fran ce heeft vandaag voor vierentwintig uur het werk stil gelegd om de eis voor hogere lonen kracht bij te zetten. Het vliegend personeel van de binnen landse lijnen is eveneens in staking gegaan uit protest tegen het huren van een Pools vliegtuig met een Pool se bemanning. In Italië zijn stakingen aangekondigd van het Italiaanse lucht- spoorweg- en scheepvaartverkeer. Van zondagavond tot en met maandag staakt het spoor wegpersoneel en sedert maandag- De staking van het horecapersoneel langs de zuidkust van Spanje is nu vrijwel volledig geworden. gen de lange looptijd van de metaal-cao uitgesproken. Leo Ester, voorzitter van de industriebond CNV, zei dat hij in principe geen bezwaar heeft tegen een cao met een lange looptijd. „Maar zo'n cao moet dan wel wat meer in houd hebben, dan hier het ge val is. Bovendien hadden de metaalwerkgevers eerder met het voorstel voor een lang contract moeten komen", al dus Ester. Hij zei, dat gezien de inhoud van de cao-voorstellen (een studie naar arbeidstijdverkor ting, het toekennen van twee extra vrije dagen een „nauwe lijks iets voorstellende rege ling voor vervroegd uittre den") de bestuurders van de Industriebond maximaal ge noegen kunnen nemen met een looptijd van 15 maanden. „Als de FME met die vijftien maanden akkoord gaat, zullen de voorstellen voor ons weer bespreekbaar worden", liet de voorzitter van de Industrie bond weten. Meisje (9) gewond bij oversteken LEIDEN Een 9-jarig meisje uit Leiden is gister middag om vier uur ernstig gewond geraakt toen zij met haar fiets de Willem de Zwij gerlaan wilde oversteken. Het meisje reed op de Suma- trastraat en wilde naar de Ijs- selmeerlaan. Een bestelauto bestuurd door een 35-jarige Leidenaar schepte haar. Met zwaar hersenletsel is zij opge nomen in het Academisch Ziekenhuis. Getuigen van het ongeval worden verzocht zich in verbinding te stellen met de Leidse politie, afdeling verkeersongevallen, tel. 149961. Katwijkse jongen (8) aangereden KATWIJK Een 8-jarige jongen uit Katwijk is gisteren met onbekend letsel overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De jon gen raakte gewond toen hij gistermiddag omstreeks 12 uur plotseling op de Zeeweg de rijbaan overstak, terwijl het voetgangerslicht op rood stond. Een naderde automobi list kon de jongen niet meer ontwijken. en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De wetenschappe lijke onderzoekers hebben 165 kinde-, ren getest die in verschillende groe pen en op ver schillende leeftij den begonnen met zwemmen. De kin deren die het vroegst met water vertrouwd werden gemaakt, bleken op drie- a vierjari ge leeftijd makke lijker contacten te leggen en beter in een groep te func tioneren; zij had den minder angst en lieten zich niet zo gauw intimide ren; en zij waren alerter en actiever dan hun leeftijdge nootjes die op la tere leeftijd leer den zwemmen. Kinderen hebben van nature geen afkeer van water; dat krijgen zij la ter; het lauw-war- me water van het zwembassin is als het ware een na tuurlijke voortzet ting van de toe stand in het moe derlichaam. Ook beschikken zij in de eerste zes maanden van hun bestaan over een 'ademhalingsre flex" waardoor zij geen water in de longen kunnen krijgen als zij kop je-onder gaan. Daarentegen kun nen zij zich cd na enkele weken vol ledig onafhankelijk bewegen, wat hun leeftijdgenootjes op "het droge" pas lukt als zij kunnen kruipen. Na FNV en hoger personeel ïernmen (Van onze corres pondent Ami van Vree) BONN Baby's die al enkele we ken na hun ge boorte hebben le ren zwemmen, ont wikkelen zich tot zelfstandiger, intel ligenter en flinkere kinderen dan baby's die niet zo vroeg te water worden gelaten. Dit is het verras sende resultaat van een onderzoek van een weten schappelijk team aan de sporthoge- school te Keulen dat jaren heeft ge duurd en dat on langs is afgesloten. Het werd gefinan cierd door het mi nisterie van Weten schappen. "Leren zwemmen" is over igens een te groot woord voor het ge spartel in de eer ste twee jaren. Maar juist dit ge spartel van een zuigeling die zich gewichtloos in het water met zijn hele lichaam kan bewegen en naar alle kanten kan draaien blijkt een "motorische stimu lans" te zijn zoals het in vak jargon heet voor de geestelijke Hm Plan in studie op ministerie van financiën (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is een kans, dat het hebben van een kenteken voor een motor rijtuig op zich een belastbaar feit wordt. Dit om de controle op het betalen van mo torrijtuigenbelasting te vergemakkelijken. Op het ministerie van Financiën wordt on derzocht of het wenselijk is dit systeem in te voeren. Het grote voordeel zou zijn, aldus een woordvoerder van het departement, dat „zwartrijders" opgespoord kunnen worden door simpelweg het betalingsregister van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting te vergelijken met het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daar mee zou dan het controle-apparaat van het CBM, dat nu via het fotograferen van au to's uitzoekt wie er geen belasting hebben betaald, kunnen worden opgeheven. Vorig jaar werden er bijna 4,8 miljoen fo to's gemaakt. Er werden naar aanleiding daarvan bijna vijfhonderdduizend naheffin gen verstuurd. De boetes erbij opgeteld brachten deze nahef fingen ruim 170 miljoen gulden in het laatje. Dat was ongeveer een- tiende van de totale opbrengst van de mo torrijtuigenbelasting. Of de integratie van de beide administra ties een feit wordt, is uiteraard afhankelijk van de Tweede Kamer. Daarin is nogal eens de opvatiing naar voren gebracht, dat het betalen van belasting een persoonlijke aangelegenheid is. De controle daarop zou met mogen geschieden door een „oneigen lijk" gebruik van een administratie, die voor een geheel ander doel is opgezet. Overigens is de Tweede Kamer wel ak koord gegaan met het koppelen van de re gistratie van de wettelijke aansprakelijk heidsverzekering aan die van de kentekens. Binnenkort hoopt men daartoe over te gaan. Telefoontje om hulp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1