V akantieganger wacht chaos KAMPALA INGENOMEN l5 kinderen lij busongeluk a Spanje imgekomen JUSTITIE PAKT STEUNFRAUDE DRASTISCHER AAN LUCHTVERKEERSLEIDERS EUROCONTROL: Met Pasen regenjas zonnebril en zwempak nodig PRIJS' KLAVERJASSEN Woensdag 11 april 1979,69e jaargang no. 21321 Itiekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, laai ƒ43.05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent. Het reservaat „Het reservaat", Duits tv-spel van Peter Stripp op Ned.I om 20.00 uur. Om 22.05 uur „Pa- noramiek" over de Nederland se Antillen. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over China om 20.32 uur „Countdown" met Dr. Hook en om 21.55 uur „De Kaap- verdische Eilanden". Vrij zacht Zonnige perioden en mogelijk een bui. Matige tot vrij krach tige wind uit zuidoost tot zuid. Middagtemperaturen cir ca 17 graden. Morgen zon: 6.52-20.31 Schev. hoogw.: 3.42 en 16.00 Laagw.: 11.31 en 23.52 laats van het onheil waar de bus door de vangrail reed. In de rzijn duikers nog op zoek naar slachtoffers. BHHÜ (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vakantie gangers die de komende zomermaanden van de zon in Zuid Europa hopen te gaan genieten, moeten re kening houden met vertra gingen van hun vluchten die mogelijk tot 24 uur kunnen uitlopen. Deze som bere voorspelling wordt ge daan door de luchtverkeer sleiders van het Eurocon trol Centrum in Beek (Limburg). Hun verwach tingen staan los van even tuele stiptheidsacties of stakingen van Spaanse of Franse verkeersleiders waarvan de afgelopen zo mers reeds honderdduizen den vakantiegangers de dupe zijn geworden. Volgens Eurocontrol zijn de luch truimen vol. De huidige appara tuur van met name de Spaanse en Franse verkeersleiders is totaal niet berekend op de groei van het luchtverkeer zoals die zich de af gelopen jaren heeft gemanifes teerd. Laat staan, dat men daar in staat is de groei op te vangen zoals die de komende jaren wordt verwacht, aldus Eurocontrol, die dan ook niet alleen voor dit jaar, maar ook de komende jaren een steeds grotere chaos in het lucht verkeer verwacht, met voor va kantiegangers eindeloze wachttij den. Zelfs als de Europese rege ringen nu besluiten om de situatie in het luchtruim grondig aan te pakken, zal deze situatie de eerste zes jaar alleen nog maar erger worden. De overtuiging dat er maatregelen voor de toekomst moesten worden genomen in Europees verband kreeg in 1963 gestalte in de op richting van Eurocontrol, maar in de loop der jaren is de bevoegd heid van dit centrum zodanig uit gehold, dat de vruchten ervan nog steeds niet geplukt kunnen wor den. „Het wordt daarom de ko mende jaren één grote chaos", voorspellen ze in Limburg. „De vakantieganger zal nu door uren lange vertragingen kunnen erva ren hoe ver Europa nog van een werkelijk verenigd Europa af is". Intussen bereiden tienduizenden Nederlanders zich voor om de ko mende Paasdagen in het zonnige zuiden door te brengen. Men laat zich blijkbaar niet afschrikken door de zich nog uitbreidende ho telstakingen in Spanje. Volgens de Algemene Verenging van Ned. Reisbureaus is er geen reden voor paniek, „omdat maar door de helft van het personeel wordt ge staakt en de bonden niet achter de staking staan". De ANVR ver wacht, dat de staking niet lang zal duren omdat de stakers niet wor den doorbetaald. „De mensen hoeven niet bang te zijn dat er geen eten wordt geser veerd, hoogstens zullen ze hier en daar hun eigen kamer moeten schoonhouden", aldus een woord voerder. De grote reisorganisaties als Hol land International en Neckermann zeggen van voorgaande stakingen wijs te zijn geworden. Hun reislei ders zijn erop berekend om een tijdelijk personeelstekort te kun nen opvangen. Volgens een woord voerder van Neckermann heeft het horecapersoneel onlangs nog een loonsverhoging van 14 procent gehad en willen de stakers daar nu nog een 10 procent bovenop hebben. De piloten van de Spaanse lucht vaartmaatschappij Iberia hebben gedreigd met Pasen stiptheidsac ties te gaan voeren als de directie de cao-afspraken niet nakomt. De piloten 'zeggen dat er te weining pauzes zijn ingelast en dat zij te veel vlieguren moeten maken. MORA (Spanje) P/Rtr) In Midden anje is gisteren een s met schoolkinderen n de weg geraakt en ■echt gekomen in de rier de Orbigo. Vijf van de zestig inzit- iden 45 kinderen, èr leerkrachten en de lauffeur zijn daar- ij omgekomen, aldus e politie. et ongeluk gebeurde toen de us in een gevaarlijke bocht Dij een smalle brug van de weg afraakte. In he) ziekenhuis van Bena- yente, ongeveer vijftig kilome- rr ten noorden van de stad mora zijn tien overleven- I opgenomen, onder wie soldaat die als lifter mee- ie. Reddingsploegen had- tevoren vergeefs gepro- rd de andere kinderen van bus die vast zit op de bo- y n van de rivier nog te red- scholieren, allen leerlingen <y. a een particuliere school, in ftijd variërend van 12 tot jaar, hadden een excursie naakt naar Toledo en wa- op de terugreis naar de d Vigo in Galicië. t ongeluk was de tweede gedie met een schoolbus in anje in vier maanden tijd. 31 december kwamen der- kinderen om het leven hun bus bij Salamanca een overweg gegrepen rd door een diesellocomo- I )iefstal uit antoor !IDEN Uit het kantoor bouw van de Verenigde (uthandel aan de Hoge rsweg is een bedrag van 300,— gestolen en een aan- girobetaalkaarten. De die- n kwamen het kantoor bin- n door het forceren van n afgesloten ruit. TUSSEN BUIEN DOOR LEKKER WARM (Van een onzer verslaggevers) DE BILT Pasen 1979 zal in geen ge val zonovergoten zijn, maar wellicht wel één een van de warmste na 1969. De zon zal tegengewerkt worden door buien, mo gelijkmet onweer. De temperatuur zal zich echter bewegen tussen 14 en 17 gra den. Hierdoor wordt het volgens het KNMI wel warm, wellicht het warmste Paasfeest van na 1969. Daarom zal ieder een, die erop uittrekt, niet alleen de re genjas of de paraplu moeten meenemen, maar ook de zonnebril en zelfs zwem broek of bikini, zo warm kan het in ver schillende delen van ons land worden. De temperatuur loopt in ons land tijdens de Paasdagen danig uiteen. Het KNMI verwacht in zuid-oost-Nederland 16 tot 18 graden, dichtbij zee kan het door de wind nu en dan vrij kil zijn. Zeilers kun nen rekenen op wind tussen zuidoost en zuidwest, met af en toe een stevige wind stoot. Maar waar de regenbuien zullen vallen is zelfs voor het KNMI nog on voorspelbaar. Men moet dus voor de Paasdagen met verschillende soorten weer in eigen land rekening houden. Nederlanders, die het buitenland opzoeken komen er, behalve in Engeland en Schotland, waar het zeer wisselvallig zal zijn, beter af dan in ei gen land. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk is het met onderbrekingen van wolkenpartijen zonnig. Dit geldt ook voor Spanje, Italië en de Balkan, waar slechts sporadisch een regenbuitje kan vallen. Maar: de lente blijft zich goed ontwikke len. Bloem en bloesem komen al te voor schijn, hier en daar zelfs meer, dan waarop men had kunnen hopen. Bezuiden de hoofdstad Kam pala is de schade aan gebouwen als gevolg van de oorlog aanzien lijk. Nog sporadisch verzet NAIROBI (Rtr/UPI) Tanzaniaanse troepen en Oegandese opstandelin gen zijn vaniporgen in alle vroegte het centrum van de Oegandese hoofdstad Kampala binnengetrok ken. Zij ontmoetten er slechts spora disch verzet van restanten van het leger van president Amin. Via luid sprekers maakten zij de inwoners bekend dat de „fascistische dicta tuur" voorbij was. Versterkingen die Amin de laatste dagen naar de hoofdstad had ge stuurd, waren tijdens zware gevech ten in de afgelopen dagen veelal uit geschakeld, evenals de Libische troe pen die Amin lange tijd gesteund hadden. Ondanks de artilleriebeschietingen en de luchtaanvallen van gisteren heeft de hoofdstad weinig schade opgelo pen, zo hebben inwoners gemeld. Het aantal doden en gewonden was ge ring. Het centrale ziekenhuis en de Makerere universiteit, waar Amins troepen zich in het weekeinde had den gehergroepeerd, waren door en kele granaten getroffen. Ook een school bij de kathedraal was getrof- fen, maar de zysters-onderwijzeres- sen en hun pupillen ontkwamen on gedeerd. Een diplomaat verklaarde dat de wijk waar hij woonde geen water, voedsel en electriciteit meer had. Waar Amin zich ophoudt is niet be- kend. Aangenomen wordt dat hij zich bij zijn nieuwe commandopost ten oosten van Kampala, op de weg naar de stad Jinja bevindt. Ook zou hij naar zijn geboortestreek in het noorden van Oeganda kunnen zijn gegaan, waar hij veel aanhangers heeft. chtpaar op lievepad EIDEN In een warenhuis ui de Breestraat zijn gister- iddag een 63-jarige inwoner u Noordwijkerhout en zijn 'jarige echtgenote aange- wden. Zij werden in het venhuis betrapt op stelen. nader onderzoek bleek het echtpaar eerder op de ook al een aantal winkels 'der meer in de Haarlem erstraat met een bezoek had ereerd". In totaal had het htpaar voor zeshonderd gul- !n gestolen winkelgoederen jzich. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG' Justitie gaat steunfraude drastischer en meer gecoördineerd aanpak ken. Een door de procureurs-generaal ge vormde werkcommissiei onder aanvoering van de hoofdofficier van Justitie in Den Bosch, is zo goed als gereed met haar plan. Tegen werkloze uitkeringsgenieters, die ten onrechte meer dan 2500 gulden hebben ge ïncasseerd, zal in elk geval een onvoor waardelijke gevangenisstraf wordt geëist. De bedoeling is een tarievenstelsel in te voeren. Fraudes in feite valsheid in ge schrifte, omdat vrijwel altijd wordt ver zuimd op te geven dat men heeft gewerkt, hoewel men een sociale uitkering genoot waarbij het bedrag lager dan 500 gulden ten onrechte werd uitgekeerd, zullen niet worden vervolgd. Indien er een uitkering sbedrag tussen de 500 en 1000 gulden op valse gronden is ontvangen, zal het Open baar Ministerie een geldboete eisen. Boven de 1000 en tot 2500 gulden volgt een eis van een geldboete plus een voorwaardelij ke gevangenisstraf met een proeftijd. Als gezegd, fraudes van boven de 2500 gulden zullen volgens het Openbaar Ministerie met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten worden afgedaan. In alle gevallen zullen de sociale diensten de te veel geno ten uitkeringen terugvorderen of inhouden op andere uitkeringen. Die terugbetalingen hebben meestal in kleine gedeelten plaats, daar de betrokkenen allerminst als kapi taalkrachtig kunnen worden aangemerkt Nationaal Comité KoninginJuliana 70 ja ar N stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op ~7 postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 t.n.v.het Nationaal Comité. Heisje gewond 'EIMUIDEN Een 6-jarige neisje uit Leimuiden is gis- irmiddag rond kwart over 'Jf gewond geraakt toen zij oor een auto werd geschept. el meisje liep op de Drech- aan plotseling de weg op inter een bal aan. Op dat nment kwam de auto, be- lUrd door Ph. B. uit Lei- luiden aan. Het kind beland- eerst op de motorkap van auto en later op straat. Zij voor onderzoek naar het BERICHT voor onze ADVERTEERDERS In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het sluitings tijdstip voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van ZATERDAG 14 APRIL geldt als uiterste inlevertermijn vrijdag 13 april 'smorgens 10.00 uur. Voor onze editie van DINSDAG 17 APRIL geldt als inlevertermijn vrijdag 13 april om 12.00 uur v.m. ALTIJD PRIJS Vanavond 20.30 PLEIJN 68 HAZERSWOUDE (naast de Fasson) |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Geen krant ontvan- S E gen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur 'nummer 071 - 122244 en per spe- ciale koerier wordt de krant alsnog' gebracht. Engelands nieu wsgierigste aagje BARNSLEY, En geland De 43-ja- rige Engelse me vrouw Janet Dy son heeft een boe te gekregen van 75 pond sterling om dat zij het maar niet laten kon door de ramen en sleutelgaten van haar buren te loe ren. „Ik kan het niet helpen", zei me vrouw Dyson te gen de rechter. „Wanneer de aan drang er weer is, doe ik het op nieuw". „Ze kijkt zelfs in de vuilnisbak", vertelde een buur vrouw van me vrouw Dyson, me vrouw Margaret Swift. Mevrouw Dyson was op heterdaad betrapt toen ze door het sleutelgat in de voordeur van haar buren stond te loeren. Mevrouw Dyson heeft zich onder behandeling ge steld van een the rapeut Goede Vrijdag 13 april zullen onze kantoren vanaf 16.00 uur gesloten zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1