CeicUc @o Kerncentrale mogelijk 29.000 jaarlang een tijdbom SUL VerzHting van de Rijn erger dan ooit Gladheid verrast verkeer Vliegtuigkaper neergeschoten DIRECT GEVAAR IN HARRISBURG VERMINDERD Bhoetto vanmorgen opgehangen Minister De Ruiter: alcoholrijden nog steeds verontrustend Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) v Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 4 april 1979,69e jaargang no. 21315 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Mijnstaking ^„Mijnstaking", film uit de reeks .Première" op Ned.I om 20.00 uur. Om 20.55 uur „Het programma met de MAP" over echtscheiding. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over de situatie van politieke gevangenen op de Philippij- nen en om 20.32 uur „Count down" met Bob Marley Opklaringen Koud met opklaringen, afge wisseld door enkele buien. Middagtemperatuur 7 graden. Weinig wind. Morgen zon op: 7.08. Onder: 20.19. Schev. hoogw.: 10.02 en 22.48. Laagw.: 5.22 en 18.05. Stroomloos LEIDEN Plotselinge glad heid heeft vanmorgen het verkeer in en om Leiden da nig verrast. Op vele plekken kwam het tot botsingen, waarbij vooral materiële schade ontstond. Op de rijksweg 4 nabij de Haagsche Schouw in Leiden onstonden rond half acht en kele kettingbotsingen. Het verkeer op de snelweg Den Haag-Amsterdam raakte hier door geruime tijd gestremd. Een 36-jarige inwoner van Rijnsburg raakte gewond toen hij slipte op de Alkemadelaan in Oude Wetering. De man is opgenomen in het Diaconnes- senhuis in Leiden. Op de pro vinciale weg in Leimuiden raakten diverse auto's van de weg. Een persoon raakte licht gewond, toen de auto waarin hij reed tegen een boom bot ste. SYDNEY (Reuter) De Aus tralische politie heeft van daag een man neergeschoten die op het vliegveld van Syd ney een vrouw onder bedrei ging met een mes in een leegstaande Boeing 747 had gesleept en eiste naar Mos kou te worden gevlogen. Na twee uur liet hij de vrouw, een 23-jarige toe riste uit Nieuw-Zeeland, gaan. Zij had enkele oppervlakkige snij wonden. De man zelf bleef in de Boeing van de luchtvaart maatschappij Pan am met, naar hij zei, een bom. Energie „ELKEDAG EVEN ZONDER STROOM" UTRECHT (ANP) „De Nederlanders moeten maar eens met de neus op de harde feiten van de energiebebeperking wor den gedrukt. Het beste is daarom om iedere dag vóór zonsop gang de stroom in het hele land een poosje uit te schakelen, zodat men op dat tijdstip naar andere vormen van energie gaat zoeken". Dit idee is afkomstig van NW—hoofdbestuurder A. Schrave made, die met andere milieudeskundigen van het NW werkt aan een rapport hierover, bestemd voor minister Var» Aard en ne van economische zaken. De mensen hebben, aldus de NW—bestuurder, schokeffecten nodig om in te zien, dat energiebesparing dringend noodzake lijk is. „Kijk maar naar de oliecrisis met de autoloze zondagen en de benzine op de bon",stelt hij. Met bedrijven en instellingen, die 24 uur per etmaal stroom nodig hebben, moeten aparte afspraken over de voorziening worden gemaakt. Beatrix en Claus heropenen Taffeh-tempel in 'Oudheden' HARRISBURG (Rtr/UPD Ameri kaanse regeringsfunctionarissen heb ben gisteren voorzichtig de hoop uit gesproken dat het ergste gevaar in de kernreactor van Harrisburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania gewe ken is. De gevaarlijke gasbel zou ge heel verdwenen zijn, waardoor het ex plosiegevaar in de centrale sterk is af genomen. Toch vreest men dat het zeer hoge niveau van radioactiviteit in het hart van de reactor de contro- le-apparatuur zozeer beschadigd heeft dat deze onbruikbaar en onhertselbaar is geworden. In het Amerikaanse Con gres werd gisteren de verwachting uit gesproken dat de centrale in de toe- komst een tijdbom zal zijn, mogelij kerwijs gedurende 29.000 jaren onbe reikbaar voor mensen, maar niet agressief, mits zich geen nieuwe splij ting voordoet of geen aardbeving. De Tweede Kamer vraagt nog deze week van de regering een verklaring over Harrisburg. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat de radioactiviteit in de Amerikaanse staat Maine, de meest noordoostelijke staat van de Verenigde Staten, aan zienlijk is toegenomen. Het is zeer goed mogelijk dat de straling afkom stig is van de kernreactor bij Harris burg. Het stralingsniveau is acht maal hoger dan normaal, maar geeft nog geen reden tot alarm, aldus de be scherming bevolking van de staat Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste, en mogelijk alle, van de 36.000 uraniumstaven in het hart van de reactor onherstelbaar beschadigd zijn, toen de koelsystemen defect raak ten. Omdat de risico's blijven bestaan, zijn de evacuatieplannen voor de be volking nog niet opgeborgen. Toch is een aantal van de 200.000 mensen die de directe omgeving van de centrale verlaten hebben, naar huis terugge keerd. Zwangere vrouwen en kleine kinderen is evenwel aangeraden nog buiten een straal van 5 kilometer van de centrale te blijven. Metingen in de directe omgeving van de reactor gaven ©stèren geen noemenswaardige radio activiteit aan. Bij een werkelijke ramp in Harrisburg zouden naar schatting 52.000 doden zijn gevallen, d.wz mensen die vroeg of laat aan kanker zouden overlijden. 40.000 mensen zouden een dodelijke vorm van leukemie hebben opgelopen, vierduizend mensen zouden longkanker krijgen en achtduizend zouden sterven aan kanker aan de schildklier. Daar naast zouden 80.000 tot een miljoen mensen ziek worden, terwijl tien- tot honderdduizend mensen het gevaar zouden lopen van misvormd nage slacht Dit is de mening van de Gro ningse hoogleraar, prof. Smith, die gis teravond in Vara Visie werd geïnter viewd. Volgens hem moet een centrale in een dichtbevolkt gebied als in Bors- sele stil gelegd worden. In Zweden is gisteren een kerncentrale bij Gothenburg tijdelijk stilgelegd in verband met een lekkende stoomgene rator. De centrale is van dezelfde soort als die in Harrisburg. Ook in het Duit se Karlsruhe is een kernreactor stil ge legd op grond van het vermoeden dat de koelbuis schade had opgelopen. (Zie over het .mausoleum van Harris burg" en over het verloop van een kernramp pag. 9.. STICHTING REIN—WATER AMSTERDAM De verzilting van de Rijn is erger dan ooit. Via het Rijnwater is in de eerste drie maanden van dit jaar ruim zes miljoen ton zout ons land binnengekomen. Dat is de grootste hoeveelheid die ooit in één kwartaal is gemeten. Volgens de Stichting Rein—water, waarvan deze gegevens af komstig zijn, wordt dit record opnieuw veroorzaakt door de Franse kalimijnen, die in deze periode maar liefst' 2,5 miljoen ton zout in de Rijn loosden. Al jarenlang worden door de stichting Rein—water en de Westlandse tuinders (die zeer veel schade ondervinden van het verzilte water) processen gevoerd tegen de kalimijnen. Tot nu j toe echter zonder resultaat. De stichting noemt het „teleurstellend" dat het zoutverdrag, waarmee een eind moet worden gemaakt aan de voortgaande verzilting, niet tot stand komt en dat de ministersconferentie over de Rijn keer op keer wordt uitgesteld. Zij beschuldigt de Franse regering opnieuw van wanprestatie omdat deze zich onttrekt aan de verplichting installaties te bouwen, waarmee het afvalzout in de bodem van de Elzas kan worden geïnjec teerd, hoewel de Nederlandse regering daarvoor al twee jaar geleden een voorschot heeft verstrekt. Ook op Eureopees niveau is men nog steeds bezig Frankrijk tot andere gedachten te brengen, eveneens totnutoe zonder re- sultaat. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht KARATSJI (Reuter) Oud-pre mier Zoelfikar Ali Bhoetto van Pakistan is vanmorgen voor zonsopgang opgehangen in de districtsgevangenis van Rawal pindi, zo is van officiële zijde in Karatsji vernomen. Bhoetto was schuldig bevonden aan het organiseren van de moord op een politie ke tegenstander toen hij aan de - macht was. Alle beroepen tegen het doodvonnis zijn afgewezen. Bhoetto wilde geen gratie vragen aan generaal Zia, de president van Pakistan. Diverse staatshoofden had den Zia gevraagd het leven van Bhoetto te sparen. De veroordeelde heeft een jaar in een dodencel doorgebracht De laatste tijd was hij volgens mensen die hem bezoch ten nog slechts een schaduw van wat hij in zijn goede dagen was. Hij was met zijn lot verzoend. Zijn vrouw en dochter Benazir, die hui sarrest hebben, zijn gisteren, dinsdag, twee uur langer dan het gebruikelijke halve uur bij de veroordeelde toegelaten. Officieel wordt meegedeeld dat Bhoetto's stoffelijk overschot naar de stad Larka- na in de provincie Sind is gevlogen, waar het is begraven. Bhoetto heeft steeds ontkend dat hij opdracht zou heb ben gegeven een politieke tegenstander uit de weg te ruimen. Bhoetto is 51 jaar geworden. Gedurende tien stormachtige jaren heeft hij het ge zicht van de Pakistaanse politiek be paald. Hij had in het Westen rechten ge studeerd. Vijfeneenhalf jaar was hij pre mier van Pakistan, toen zijn bewind op 5 juli 1977 door het leger werd omverge worpen. EXPERIMENT MET ALCOHOLVOORLICHTING AAN GESTRAFTEN DEN HAAG Alhoewel het aantal verkeers- bij verkeersongevallen waarbij één der betrok- vallen, waarbij één der betrokkenen alcohol waar velen gevangenisstraf ondergaan wegens doden over de eerste negen maanden van kenen alcohol had gebruikt acht ik zeer ver- heeft gebruikt. Bovendien blijkt uit de statis- het rijden onder invloed van alcohol, aan de 1978 acht procent lager lag dan over de ver- ontrustend", aldus minister De Ruiter van hek een aanmerkelijk verhoogd risico op li- veroordeelden een zo breed en indringend mo gelijkbare periode in 1977, blijft het rijden Justitie in zijn beantwoording van vragen van chamelijk letsel en overlijden bij alcoholge- gelijke informatie over de verschillende gevol- onder invloed de regering zorgen baren. PPR-kamerlid Beckers-De Bruijn. bruik. gen van alcoholgebruik te verschaffen. Minis- Definitieve cijfers voor 1976 en 1977 geven in Bij het Ministerie- van Justitie zijn voorberei- ter De Ruiter is van plan dit project, als „Het feit dat nog zo veel slachtoffers vallen absolute cijfers een toename te zien van onge- dingen gaande om in de gevangenis te Grave, proef, het komende voorjaar te doen starten. >*^Z.UiUI6 MET^> ...de Nederlander met de neus op de noodzaak tot besparing zal drukken. i Vader vraagt voor zoon celstraf ALKMAAR Terwijl rijn zoon terecht stond vroeg een Amsterdamse vader gisteren tijdens de zitting van de Alk- maarse politierechter vanaf de publieke tribune om inna me van het rijbewijs van zijn zoon en om een forse straf. De jongeman had namelijk onder invloed van alcohol zijn auto bestuurd. De vader: „Neem het rijbe wijs van mijn zoon maar af, want ik heb zelf nooit onder invloed gereden. Nu hij dat wel heeft gedaan, moet hij 't maar voelen". De politierech ter mr. B. Posch reageerde hierop met: „wij hebben ook onze regels en bij een derge lijk laag alcohol-promillage komen we niet aan het rijbe wijs". De officier eiste daarna 300 gulden boete of twaalf dagen De vader kwam toen weer in actie: „geeft u hem dan maar die twaalf dagen, want ik betaal geen cent voor die boete". Mr. Posch: „Ver dachte, uw vader heeft groot gelijk als hij die boete niet wil betalen. Je zult het zelf moeten opbrengen. Ik veroor deel u tot tweehonderdvijftig gulden boete of tien dagen vervangende hechtenis". Prinses Beatrix en prin Claus hebben vanmoi gen de Taffeh-tempel i het Rijksmuseum voc Oudheden in Leiden o ficieel heropend. Zij dï den dit door een kuns matige zon in werkin te stellen waardoor d Egyptische tempel wer verlicht. De Egyptische tempt werd in 1969 aan on land geschonken al dank voor de Nederlanc se bijdrage aan d Unesco ter redding va Nubische monumenter die door de bouw va de Assoeandam ondt water dreigden te gert ken. In '71 kwam d tempel in honderden or derdelen in Nederlan aan. Vorig jaar werd bt gonnen met de wede opbouw op de binner plaats van het Leids museum. (Zie verder pag Om energie te besparen zou da gelijks even de stroom moeten uitvallen. Dat zou dan even voor zonsop gang gebeuren. Men hoopt dat dit schokeffect DEN HAAG Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Anti-Revoluti onaire Partij heeft het bestuur van de ARP gisteren een borstbeeld van dr. Abraham Kuyper aan de Tweede Kamer aangeboden. Het werd onthuld door mevrouw J.H. Knib- be, kleindochter van Kuyper, en mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wou- ters, staatssecretaris van CRM. Vorig jaar verleende het partij bestuur opdracht tot de vervaardiging van het plastiek aan me vrouw Henriëtte Schepp uit Amster dam. Tevoren werd namens het partij bestuur bij het graf van Abraham Kuyper in Den Haag een krans gelegd. Zoals bekend wordt zater dag in De Doelen in Rotterdam het eeuw feest van de ARP met de leden ge vierd. Bortsbeeld Abraham Kuyper

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1