&idóe 6oiitant Eigen bijdrage AWBZ afgestemd op inkomen Zomertijd doet geruisloos zijn intrede CD A-fractie is verdeeld over abortusontwerp OOK BIJDRAGEN OP MEDICIJNEN, FYSIOTHERAPEUT EN SPECIALIST ïrits )arlements- id bij aanslag op lagerhuis gedood Benzine cent duurder Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas l-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) «inementên: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 31 maart 1979,69e jaargang no. 21312 Songfestival Zaterdag: Ned.II om 21.00 uur het Eurovisie Songfesti val". Ned.I om 20.40 uur Ameri kaanse speelfilm „Skilift naar de dood". Zondag: om 21.00 uur film „Centraal station". Ned.II om 20.40 uur verhaal van Rudy Koopmans Enkele opklaringen Overwegend droog met enkele opklaringen. Middagtempera- turen rond 8 graden. Matige wind, draaiend van noord naar west Morgen zon: 7.17-20.13. vyhev. hoogw.: 6.52 en 19.16, Vgw.: 2.40 en 15.06. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het kader van de kos tenbeheersing in de gezondheidszorg streeft de regering naar een principiële wijziging van de Algemene Wet Bijzonde re Ziektekosten (AWBZ). Dit blijkt uit de ombuigingsnota, die staatssecretaris Ve der-Smit (Volksgezondheid) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de bedoeling, dat patiënten in een AWBZ- inrichting een eigen bijdrage gaan beta len, die is afgestemd op hun inkomen. Te denken is, aldus een woordvoerder van Volksgezondheid, aan een regeling, waarbij de AWBZ-patiënt verplicht wordt een be paald percentage van zijn inkomen in te leveren als eigen bijdrage. Mevrouw Veder-Smit zal binnenkort over deze zaak, mede namens haar ambtgenoten van Sociale Zaken en CRM, advies vragen aan de Sociaal-Economische Raad. De staatssecretaris houdt vast aan haar besluit om de periode, waarover geen ei gen bijdrage verschuldigd is te verkorten: van een jaar tot een half jaar. De eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden van vijf gulden per dag verpleging in een zie kenhuis is, zoals bekend, geschrapt. Het „gat", dat daardoor is ontstaan in de be groting en de meerjarenramingen, wil Ve der-Smit dichten met een eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden op genees middelen (bijvoorbeeld een gulden per re cept), een behandeling door een fysiothera peut of een medisch specialist (bijvoor beeld vijf gulden per verwijs- of herhaling- skaart). Dit soort bijdragen acht de rege ring „functioneel inpasbaar en aanvaard baar", mits zij zo worden toegepast, dat geen afbreuk wordt aan de koopkracht en de belangen van „kwetsbare groepen als chronisch zieken en bejaarden". Daarom denkt de staatssecretaris ook aan het in voeren van een zg. hardheidsclausule, dat wil zeggen dat de eigen bijdrage niet be taald behoeft te worden, als er bijzondere omstandigheden zijn. Over deze materie zal de staatssecretaris advies vragen aan de Ziekenfondsraad. Mocht deze tot een negatief oordeel ko men, dan moeten er alternatieven bekeken worden. Veder-Smit doelt daarmee op de mogelijkheid van eigen bijdragen in de kosten van ziekenvervoer en plastische chi rurgie. Tenslotte wil de bewindsvrouw ad vies van de raad over een eigen bijdrage in de kosten van een bevalling op medi sche indicatie in een ziekenhuis. Het totaal van de door de regering noodza kelijk geachte ombuigingen in de gezond heidszorg bedraagt tot en met 1981, aldus de nota van Veder-Smit, 1990 miljoen gul den. Het grootste deel daarvan (900 mil joen) moet komen uit besparingen op de ziekenhuizen. Dit door onder meer een re ductie van het aantal bedden en functies (specialismen). Een besparing van 370 mil joen wordt verwacht van de trendkorting op de salarissen van de werknemers. \-s X AireyNeave (Van onze correspondent) iNDEN Het Britse conservatieve parlementslid Airey ve (63), is gisteren bij een bomaanslag gedood. De bom in zijn auto, die urenlang in de parkeergarage onder het agerhuis had gestaan. De bom ontplofte toen Neave de gara- e had verlaten en tien meter van het gebouw was verwij- erd. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Acht inuten na aankomst is hij overleden. leave zou ongetwijfeld minister van Ulster zijn geworden als largareth Thatcher aan het bewind zou komen. Sinds vier r was hij zegsman voor Noord-Ierland van het conservatie- schaduwkabinet. Hij stond algemeen bekend als iemand die ïzake Ulster extreem rechtse opvattingen had. Hij wilde het epublikeinse verzet volledig laten onderdrukken door het Brit- e leger. )e ondergronds garage van vijf verdiepingen wordt doorlo- lend bewaakt door middel van televisie-camera's. Iedereen noet voor hij naar binnen rijdt zijn identiteitspapieren tonen an een politieman. fevrouw Thatcher, leider van de conservatieve partij, heeft in erband met de aanslag afgezien van de radio- en televisie- oespraak die ze gisteravond zou houden in antwoord op de aespraak van Labour-aanvoerder Callaghan gisteravond, leave zat 26 jaar in het parlement. In 1942 wist hij als krijgs- evangene te ontsnappen uit Colditz. Na de oorlog vertegen- roordigde hij Groot-Brittannië als openbaar aanklager op het iroces tegen oorlogsmisdadigers in Neurenberg. De vrantwoor- lelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de IRA. De moord rordt in verband gebracht met de aanslagen in Den Haag en Srussel. Afscheid Meteen flinke pakkerd zoals deze Spakenburgse of met een aarzelend zwaaien namen gisteren op Schiphol familieleden afscheid van zoons, verloofdes of echtgenoten. In totaal 47 vrijwilligers vertrokken naar Libanon om het daar gelegerde Unifil- detachement te completeren. EEN UUR MEER DAGLICHT (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vannacht is het weer tijd voor de zomertijd. Om 02.00 uur wordt in ons land de klok officieel een uur vooniitgezet naar 03.00 uur. Voor het derde achtereenvolgen de jaar begint dan voor ons de zomertijd. Dat betekent van nacht een uur minder slaap, maar niemand die daar nog wakker van zal liggen. De talrijke bezwaren en protesten zoals die de voorafgaande jaren onder andere uit de kringen van de landbouw en grens verkeer werden genoteerd, zijn dit jaar uitgebleven. Volgens drs. A. van Onzenoort, secretaris van de Interdepartementale Commissie Zomertijd, betekent het dat de zomertijd al een au tomatisme in ons bestaan is geworden waarover niet meer wordt gediscussieerd. Voor het eerst gaat het eigenlijk geruis loos en met een vanzelfsprekendheid die aangeeft dat Neder land na twee jaar volledig heeft leren leven met het fenomeen zomertijd. Dit jaar hebben 6 landen in Europa dezelfde zomertijd als Ne derland: België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Polen. Daarmee hebben deze landen de EEG-richtlijn voor de zomertijdperiode van 1 april tot 30 september overgeno men. Een groter aantal landen stoort zich daaraan echter in het geheel niet en wijkt fors af, of heeft zelfs helemaal geen zomertijd. West-Duitsland doet ook dit jaar weer niet mee met de zomer tijd. De beslissing heeft daar een politieke achtergrond. Oost- Duitsland voert geen zomertijd en dat betekent dat er over de zomertijdregeling van West-Berlijn problemen kunnen ont staan. Ook de Skandinavische landen laten de zomertijd voor wat het is. Polen is het enige Oosteuropese land dat wel zo mertijd kent, terwijl Oostenrijk en Zwitserland maar liever de „wintertijd" aanhouden. Tot 30 dertig september betekent de zomertijd dat we er 's avonds weer een uurtje licht bij hebben. En daar is men met name in recreatie-kringen best blij mee. Uit een enquête, die vorig jaar onder de Zuidhollandse bevolking werd gehouden, bleek namelijk dat zo'n 20 procent vaker erop uittrok en ook langer wegbleef. En niets dat erop wijst dat het landelijk ge zien anders zou liggen. Uit een NIPO-onderzoek bleek vorig jaar dat driekwart van de bevolking de zomertijd heel prettig vond, hoewel eentiende dat verzetten van die klokken maar niks vond. Dat zijn dan de pessimisten, want een eenvoudig rekensommetje leert dat we voor een paar minuten werk en een uurtje minder slapen maar liefst 182 uur daglicht „terugkrijgen". Kampbeul kandidaat bij Europese verkiezingen (Van onze correspondent) BONN De voormalige kampbeul Hildegart Laehert (59), die in Düsseldorf al meer dan drie jaar terecht staat wegens moord op 250.000 mensen in het concen tratiekamp Majdanek, blijkt voor de „Aktiegemeenschap Nationaal Europa" kandidaat te staan voor de Europese verkiezingen. Dit is gisteren in Bonn via Oosteuropese journalisten be kend geworden. Regerings woordvoerder Bölling sprak van een schandaal en van een ongehoorde belediging van de slachtoffers van Majdanek. Hij riep de verantwoordelijke autoriteiten in Baden-Wïirten- berg op om de zaak te onder zoeken en om na te gaan of de betreffende partij wel in overeenstemming is met de grondwet. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht NOORDWIJK AAN ZEE (ANP) Binnen de CDA- fractie in de Tweede Kamer bestaan vrijwel evenveel me ningen over abortus als er le den zijn. Fractievoorzitter Lubbers heeft dat gezegd na afloop van een eerste fractie- beraad in Noord wijk aan Zee over het CDAA'VD-abortus- wetsontwerp. De fractie is ruim vier uuf bijeen geweest voor een eer ste oriëntatie. Vooral de effec tiviteit en de normstelling van een abortusregeling zijn ter sprake geweest, aldus de heer Lubbers. Er bestaan nogal wat spanningen. Het is vol gens de fractievoorzitter nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij wil de zaak eerst rustig laten bezinken alvorens een nieuw beraad te houden. Dc- bedoeling van het beraad is te komen tot een eenslui dend standpunt in de fractie. ZONDAG 1 APRIL VERONICA DRIVE-IN-SHOW -het „blesse paard" in Stompwijk. Aanvang 20.00 uur. LISSE Het bloemencorso van de Bollenstreek gaat op 21 april door. Tot voor kort leek het erop dat door de slechte weersom standigheden er niet genoeg bloemen zouden zijn voor het corso. Volgens de organisatie commissie zijn de weersom standigheden de laatste dagen zo verbeterd dat voor een bloementekort niet meer ge vreesd hoeft te worden. Nafta-tanker gebroken op Oosterschelde KAMPERLAND (ANP) In de monding van de Ooster schelde is gisteren een met 4000 liter nafta geladen tan ker vastgelopen op een zand bank en gebroken. Uit de lek geslagen tanks zijn honder den liters zeer brandbare vloeistof gelopen. Het scheepvaartverkeer is eni ge uren stilgelegd. Het onge luk gebeurde om kwart voor zeven. Tegen acht uur had de brandweer de zaak onder controle. Vannacht zou wor den geprobeerd de gaten te dichten en het schip vlot te trekken. Het schip, de Inez, was onderweg van Rotterdam naar Vlissingen. De Rotter damse tankers Mercator en Ritchi hebben de resterende lading van de Inze overgeno men. DEN HAAG (ANP) De prijzen voor normale en superbenzi- ne gaan roet ingang van morgen een cent per liter omhoog' tn komen daardoor op resp. 112,8 en 116,2 cent. De literprijzen voor diesel en petroleum gaan omhoog met 1,4 cent, de laatste inclusief btw. De prijs voor huisbrandolie stijgt met 1,2 cent per liter exclusief btw. Voor stookolie geldt een prijsverhoging van vier gulden per ton.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1