Qowuvnt Streep I gezet onder dertig jaar oorlog illiputter pleegt gewapende overval MgdePrijsTip. .Werktijd verkorting nu is economische zelfmoord99 mode Verkeersinformatie komt slecht over Dinsdag 27 maart 1979,69e jaargang no. 21308 jort Rapenburg 2/2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) jonnementên: kwartaal 43,05; jaar'160,70; lossè nummers: 55 cent. Nacht van het hart „Nacht van het hart", repor tage van het traditionele feest ten bate van de hartstichting op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.10 uur VARA-visie over opslag radioactief afval. Ned.I om 19.35 uur film over nationale parken van Frank rijk en om 20.30 uur Tijdsein over vóór het leven. Buien Enkele buien, ook opklarin gen. Harde zuidwestenwind. Middagtemperaturen rond 9 graden. Morgen zon: 6.26—19.06. Schev. hoogw.: 3.09 en 15.28. Laagw.: 11.09 en 23.34. (Van een onzer verslaggevers) [VOORBURG Een lilliputter heeft gister- ïiddag in het PTT-postagentschap annex le- cnsmiddelenzaak aan de Koningin "Wilhelmi- ilaan in Voorburg een roofoverval gepleegd, deed een greep in de kas, na eerst de sier met een geweer te hebben bedreigd. man verdween met een bedrag van 12.375 Omstreeks kwart voor vijf légde de man een brief op de balie, die aangetekend verzonden moest worden aan het GAK in Den Haag. Toen de loketbeambte de vereiste handelingen had verricht, staarde hij plotseling in de loop van een geweer. De man eiste geld. De loket beambte weigerde echter en zei hem te ver dwijnen, voorwendend dat hij inmiddels alarm had geslagen. De overvaller verdween naar buiten, maar bleef achter de deur staan. Toen de loketambtenaar buiten ging kijken in wel ke richting hij was gelopen, glipte de 'overval ler achter hem weer naar binnen. Daar deed hij een greep in de kas. Vier bezoekers had den in eerste instantie niets van de overval gemerkt. Het geweer zat in een gitaarfoudraal, dat na de overval door de dader werd achter gelaten. Het geweer nam hij echter mee. Volgens getuigen is de man ongeveer 20 25 jaar, heeft een lengte van ongeveer 1 meter 30, slank postuur, donker gekleurd en smal gelaat Hij droeg een kort legerjack, een spij kerbroek, een donkere coltrui en een ijsmuts. ANDRE VAN DUIN IN KINDERFILM (Van een onzer verslaggevers HILVERSUM André van Duin gaa* de hoofdrol van Treurniet spelen in de kinder film van Harrie Geelen en Imme Dros: Treurniet en de Sommeltjes". De film wordt gemaakt volgens hetzelfde tru cage- systeem als de eerder door Geelen ge maakte Pinkeltjefilm. Met de eerste opnamen wordt in augustus begonnen. De kosten wor den geraamd op totaal anderhalf miljoen gul den. stijl ereld e to fen m Mede Euro ind. irnatii ank. ook armat per 'Olger amen horer itstek twijfe ngtop de prest WASHINGTON (UPI/AP) Op een kille lentemiddag heb ben gisteren in de tuin van het Witte Huis te Washington Egypte en Israël een streep gezet onder een dertigjarige geschiedenis van oorlog en bloedvergieten. „De vrede is gekomen", verklaarde presi dent Carter trots, en hij sprak de hoop uit dat arabieren en joden op een dag als broeders zullen samenleven. Maar, ver klaarde Carter, laten we de problemen die voor ons liggen niet kleiner maken. Premier Begin van Israël sprak naar de vredestafel te zijn geko men in nederigheid en met trots als een zoon van het joodse volk, als een van de generatie van de holocaust. „Vrede is zonneschijn, de lach van een kind, de liefde van een moeder, het geluk van een vader, het samenzijn van een gezin. Het is wat een mens groter maakt, de over winning van een rechtvaardi ge zaak...het is veel meer". En president Sadat van Egypte waarschuwde: „Laat allen die de vrede willen ondermijnen zich ervan bewust zijn dat wij drieën en alle anderen die ons willen bijstaan, de vrede krachtig zullen bewaken". Alle drie regeringsleiders haalden ook de profeet Jesaja aan, waar deze de volkeren ertoe oproept de zwaarden om te smeden tot ploegen en de speerpunten tot sikkels. Sadat en Begin tekenden allereerst de teksten van de memoranda met nade re toelichtingen op het verdrag, en Carter tekende als getuige. Vervolgens ondertekenden zij het document waa rin het tijdschema is vastgelegd voor de fasen die moeten leiden tot Pales tijns zelfbestuur, en pas daarna het ei genlijke vredesverdrag in het engels, arabisch en hebreeuws. Nadat vervol gens de volksliederen waren gespeeld, waren van buiten de tuin van het Wit te Huis protesten tegen het verdrag hoorbaar. Demonstranten met Pales tijnse vlaggen riepen leuzen als „Pa lestina is niet te koop". Vervolgens werd in een grote tent in de achtertuin van het Witte Huis voor 1300 gasten een 5000 dollar per cou vert kostend diner gehouden. Onder meer 130 schalen met onder rabinaal toezicht voor premier Begin en zijn gezelschap bereide spijzen waren be schikbaar, evenals wijnen van Ameri kaanse bodem met Frans etiket. Alle gasten kregen een samenvatting van Carters verklaringen over vrede in het Midden-Oosten als geschenk mee en een Egyptisch trio, Israëlische violisten en de Amerikaanse sopraan Leontyne Price van de Metropolitan Opera zorg den voor de muziek. Van nu af aan is een strak tijdschema in werking getreden voor de afzonder lijke stappen die over zes jaar het vredesverdrag moeten voltooien. Bin nen twee weken zullen Egypte en Isra ël alle bij het vredesverdrag behoren de documenten uitwisselen, daarna wordt het plan voor zelfbestuur van de Palestijnen en de verkiezing van plaatselijke regeringen uitgewerkt, en zal El Arisj in de Sinaï aan Egypte worden overgedragen, gevolgd door de terugtrekking van Israëlische troepen uit het westelijk deel van de Sinaï, en hét overdragen van de olievelden. Ver volgens worden ambassadeurs uitge wisseld, Palestijnse bestuursraden ge kozen, en de Israëlische troepen uit het oostelijk deel van de Sinaï terug getrokken. President Anwar Sadat, president Jimmy Carter en premier Mena- chem Begin drukken elkaar de hand nadat het vredesverdrag op het gazon van het Witte Huis is ondertekend. Als de Sovjet-Unie ermee instemt kan de VN-vredesmacht uit de Sinaï wor den teruggetrokken. Is dit niet het ge val, dan zullen de blauwhelmen tot eind juli in de woestijn moeten blij ven. Op dat moment loop het man daat van de vredesmacht af. Daarna treedt een Amerikaanse garantie in werking; premier Begin heeft gisteren verklaard dat als Egypte het vredes verdrag mocht schenden, de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in het gebied zouden versterken. Ander zijds hoopt Carter binnenkort, Ameri kaanse beleggers voor Egypte te inte resseren. De Arabische onrust in het Midden- Oosten onderstreept ook de kwets baarheid van het verdrag. In vee Arabische landen werd gedemon streerd, in Israël werden bomaansla gen gepleegd, waarbij veel gewonden vielen. (Zie ook pagina 6 i NCW-secretaris wil eerst meer studie (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG „Nu werktijdverkorting invoeren en dan nog wel in Nederland alleen staat gelijk met economische zelf moord". Dit zei de algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkge versverbond, drs. H. Wijffels, gisteren aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp, dat in het cao-overleg de gemoederen hevig bezig houdt en aanleiding tot conflicten dreigt te worden. „Mijn organisatie vindt, dat alle instrumenten, die de werkgelegenheidsproblemen kunnen hel pen oplossen, bespreekbaar moeten zijn, ook werkweekverkorting. Maar op dit moment bestaat er absoluut nog te wei nig inzicht om al zo'n verkorting te rea liseren, dat wordt een sprong in het duister, een onverantwoord avontuur". De heer Wijffels wilde ook niets weten van een geringe verkorting dit jaar. „Ook al gaat het om een bescheiden be gin, het is toch het omdraaien van een knop, waarmee je een proces in gang zet dat waarschijnlijk niet te stuiten is. Kijk maar naar de vrijwillige vervroegde uit treding: twee jaar geleden was er nog slechts sprake van een experiment, nu gaat het bijna overal reeds om de \AJT, tot aan 60-jarigen toe. Over werktijdver korting moet eerst meer worden gestu deerd op de mogelijkheden en begrenzin gen. Daarbij moet ook naar het buiten land worden gekeken, want het is niet nodig, dat Nederland voorop gaat lopen". In deze geest hebben de gezamenlijke werkgeversoranisaties maandagavond ook een brief naar de Tweede Kamer gezonden. Eerder op de dag had de FME( werkgevers in de metaal) opnieuw het voorstel van de FNV om over 39 uur werken te gaan praten als onbespreek baar van de hand gewezen. Inmiddels is er wel een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werkne mers van de Bijenkorf. Vervroegde uit treding vanaf 62 jaar en extra vrij vanaf 60 jaar vormen samen met een prijscom pensatie op 1 augustuis en een extra loonsverhoging van 0,33 procent per 1 mei de hoofdpunten in deze overeen komst Stoffelijk overschot vermiste iaia commissionair opgedregd (Van een onzer verslaggevers) rden AMSTERDAM Uit het Singel in Amsterdam is gisteren het overschot opgehaald van de sinds 31 januari ver korte miste aandelen-commissionair H. Oosthoek (47) uit Bilthoven. nl" I HM"°iSens de politie is er vooralsnog geen reden om aan te ne men dat Oosthoek, kleinzoon van de encyclopedieën-uitgever, loor een misdrijf om het leven is gekomen. heer Oosthoek werd op 31 januari voor het laatst in een sterdams café gesignaleerd. Hij zou omstreeks elf uur 's a- fnds zijn vertrokken om de trein naar Utrecht te nemen, iindsdien werd taal noch teken van hem vernomen. Omdat er enkel aanknopingspunt werd gevonden, moest de politie torte tijd later het opsporingsonderzoek staken. ADVERTENTIE: gfV Schouderaccenten en soepel vallende stof: dat is.waar het ynodebeeld om vraagt Zoals bij deze poplin regenmantel met capuchon. Keuze uit biscuit, raf, groen en pink. de maten 36 t/m 46. MS maakt mode betaalbaar. Meer dan 50 vestigingen. Ravage Een botsing tussen een brandweerauto en een bus van het openbaar vervoer veroorzaakte gisteren een enorme ravage op de Overtoom in Amsterdam. Enkele personen raakten lichtgewond. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Verkeersinformatie via de radio gaat snel verloren. Oorzaak: de breedsprakigheid waarmee de informa tie wordt verstrekt. Uit een onderzoek door het instituut voor zintuigfysiologie van TNO is gebleken, dat de helft van de automobilisten nog wel weet waar de files staan, maar de overige informatie blijkt snel weg te zijn. Dit komt mede door de gebrekkige aardrijks kundige kennis van de automobilist De onderzoekers vinden dat de informatie korter moet en dat er geen geografische aanduidingen moeten worden gebruikt die niet algemeen bekend zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1