hinderpaal weggeruimd; vredesverdrag vanavond feit Pier ran Margate lacht om explosiegeweld Toch eigen bijdrage in gezondheidszorg Werkgevers wijzen laatste bod FNV af fit' T r® otcfp AKKOORD ijadlSIc nvF.i? OVER SINAï- OLIE Sensatie Nederland-Zwitserland mogelijk op televisie "Ê&idae ©omcwit jort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Wf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) ^onnementen: kwartaal 43.05;'jaar 160,70; losse nummers: 55 cent Maandag 26 maart 1979,69e Jaargang no. 21307 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Endlösung Ter inleiding op serie „Holo caust" vanavond Duitse docu mentaire „Endlösung" over jodenvervolging op Ned. I om 21.55 uur. Liefde tussen twee geestelijk gehandicapten in tv-spel „Do- nal en Sally" op Ned. II om 22.00 uur. Af en toe een bui- Af en toe een bui, maar ook enkele opklaringen. Zonnige perioden. Krachtige westen wind. Middagtempera turen omstreeks 9 graden. Morgen zon: 6.29—19.04 Schev. hoogw.: 2.25 en 14.46 Laagw.: 10.17 en 22.45 0NDEN (UPI) - lie kan raden hoe- ■eel explosies er no- ig zijn om de pier an Alargate op te lazen, krijgt een rijs, namelijk een tuk van de pier. Dit eeft het Bntse zon- agsblad Sunday Te- igraph bekend ge naakt De pier werd orig jaar door een torm zo zwaar be- cbadigd, dat hij ge- aarlijK begon te iorden loper Paul Burring rerd gecontracteerd m de 34 ijzeren po- in van de pier op te lazen. Bij de eerste explosie vloog het water meters hoog de lucht in, maar de pier werd er niet warm of koud van. Bur rings tweede po ging joeg een klim knagel door de ruit van café Britannia en in een muur. De pier verpinkte niet. „Burring zei ons dat hij het karwei in één klap kon klaren, maar dan zouden de brokstukken wel op Margate terecht ko men", zo zei een lid van het gemeentebes tuur. Maar daarvoor voelde het bestuur niet zo veel. Een vol gende poging werd gedaan bij vloed, om streeks het midder nachtelijke uur. Het gevolg was dat de hele stad wakker schrok en dat de pier zelfs niet eens fedeukt was. 'uiring en zijn man nen deden er toen een jaar over om te proberen de poten een voor een op te blazen. Na explosie 13 trad een nieuwe ploeg aan en diens eerste poging bracht het reddingbotenhuis in een scheve stand. Men mag nu gaan raden hoeveel explo sies er nodig zijn om de hele pier te laten verdwijnen, maar, zo schrijft de Sunday Telegraph„Men moet wel opschieten, an ders stort te pier nog in terwijl de explo- sieploeg thee zit te drinken". Speciale post voor boerderijen DEN HAAG - De PTT heeft een zogenaamde „boerderijen- post" ontwikkeld. Het is nu mogelijk ongeadresseerde drukwerken en/of monsters door de post te laten bezor gen bij boerderijen, tuinde rijen en boerderijachtige ge bouwen. Deze dienstverlening is door PTT ontwikkeld voor leveran ciers van produkten of dien sten aan agrarische bedrijven. Op de boerderijenpost zijn de voorschriften voor ongeadres seerde stukken van toepas sing. Na het bereiken van hun laatste akkoord delen president Sadat en premier Begin in Washington mee dat niets meer de ondertekening van het vredesverdrag vanavond in de weg staat. WASHINGTON (UPI/Rtr) Egypte en Israël ebben overeenstemming bereikt over de olie de Sinaï en daarmee de laatste overgeble- ;n hinderpaal voor het vredesverdrag weg-' haald, zo heeft de Israëlische radio van- irgen meegedeeld. Aan een historische ma- kniehouten schrijftafel, die president Ulysses Grant in 1869 aanschafte, en waaraan on- «rmeer het vredesverdrag tussen de Verenig de Staten en Spanje in 1898 en het eerste. SALT-akkoord in 1972 zijn ondertekend, zul len president Carter, president Ssadat en pre mier Begin vanavond hun handtekening zet ten onder het vredesverdrag tussen beide lan den. De drie regeringsleiders hebben vandaag uitgeroepen tot een internationale dag van gebed voor een alles omvattende, rechtvaar dige en duurzame vrede. Het akkoord over de Sinaï-olie heeft het laat ste» probleem voor het vredesverdrag wegge haald, dat door de Israëlische minister Dajan de ondertekening van het vredesverdrag reëel in de weg stond. Israël zal zeven maanden na ondertekening van het vredesverdrag de olie velden verlaten, terwijl daartegenover staat dat Egypte daarna aan Israël een gelijke hoe veelheid olie zal leveren als Israël zelf nu uit de Sinaï haalt. Volgens president Sadat zullen hij en premier Begin drie kopieën van het verdrag onderte kenen: een engelstalige, een arabische en een in het ivriet, het hedendaagse hebreeuws. Pre mier Begin zal op 2 april de Egyptische hoofdstad Cairo bezoeken, een reis die vol gens Begin „een mooi geschenk zal zijn voor mijn vrouw die jarig is. Ze zal blij zijn met een bezoek aan Cairo". De kans op een nieuw bezoek van Sadat aan Jeruzalem in de nabije toekomst is nog niet ter sprake gekomen. De Israëliërs zouden vandaag uitgebreid feèst- vieren als er de vrees niet was voor terroristi sche aanslagen. Wel is de grote markt van Tel Aviv versierd met Amerikaanse, Egyptische en Israëlische vlaggen, en in Jeruzalem zal een d ankbij eenkomst plaats vinden bij de Klaagmuur. President Carter is dit jaar kandidaat voor de Nobelprijs voor de vrede, zo is in Oslo be kend gemaakt. Vorig jaar werd deze prijs ge deeld door president Sadat en premier Begin. (Zie ook pag. Tvoor commentaar zie pag. 5 Ooievaars terug in Voorschoten let ooievaars-echtpaar, dat vorig jaar neer streek tussen de rei gerkolonie in het bos van Duivenvoorde aan de Veurseweg in Voor schoten, is vorige «reek op het oude nest leruggekeerd.Jachtop- tiener N. C. Meeuwe noord zag donderdag tiet mannetje terugko men en het nest in specteren. Twee dagen later arriveerde ook het vrouwtje. Vorig jaar 'P dezelfde plaats genesteld en ge broed, maar de eieren kwamen niet uit. Het wordt daarom een erg belangrijk broedsei- toen. Komen de eieren dit jaar ook niet uit, dan is de kans erg klein dat Voorschoten ooit nog een eigen oo ievaarskolonie zal krij gen. maar de Canadees-Nederlandse llshockeyers zorgden dit week einde voor de sensatie. DEN HAAG/UTRECHT Ook voor de gezondheidszorg geldt het princi pe: waar gaten vallen in „Bestek '81", worden ze gedicht. Minister Andriessen van financiën liet daar aan zaterdagmiddag in VARA's radioprogramma „In de Rooie Haan" geen twijfel bestaan. In de volgende week uit te brengen zgn. voortgangsnota zal het kabinet aan geven hoe, op andere wijze dan tot nu toe werd nagesteerfd, een eigen bijdrage zal moeten worden opge bracht om te komen tot de bezuini ging van twee miljard gulden in 1981 in deze sector. Volgens minister Andriessen zal dat gebeuren zonder dat het peil van de gezondheidszorg wordt aangetast en met ontzien van de zwak ste groepen. Oppositieleider Den Uyl reageerde met de op merking „dat het kabinet lijkt op de bekende ezel die zich tweemaal aan dezelfde steen stoot". Hij vond dat de redenering van An driessen „dat de trendvolgers ook in kwade dagen de ambtenaren moeten volgen" niet op gaat. „Zij betalen in tegenstelling tot de amb tenaren net als iedere andere werknemer, pre mies", aldus Den UyL Het NW-jongerencontact gaat onder de leus „Bestek '81 moet van de baan en Van Agt er aan" in de strijd tegen het voornemen van de regering om de gaten die zijn gevallen in het bezuinigingsplan op te vullen via een bezuini ging op uitkeringen van jongeren. Volgens het regeringsplan krijgen jongeren onder de 25 jaar in het vervolg een ww-uitkering van 70 procent van het laatstgenoten inkomen in plaats van 80 procent. Deze regel geldt voor „"nieuwkomers" en niet voor degenen die al een uitkering ontvangen. De vakbondsjongeren hebben tegen deze plan nen „grimmige acties" aangekondigd. Hoe het actieprogramma eruit gaat zien, moet nog worden besproken. De naam van de actie is wel bekend: „Verzet'81". OOK 39-URIGE WERKWEEK MOMENTEEL ONHAALBAAR (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG - Het laatste bod van de FNV om de vastgelo pen cao-onderhandelingen weer op gang te brengen lijkt te stuiten op een onwrikbaar nee van de werkgevers. VNO en FME (metaalwerkgevers) reageerden vanochtend negatief op het FNV-voorstel voorlopig voor dit jaar te volstaan met een 39-urige werkweek. „De voorstellen bevatten niets nieuws", was het commentaar. De Hoogovens hebben laten weten de voorstellen eerst eens nader te willen bestuderen, maar ook in I Jmuiden wordt de kans op succes zeer gering geacht. De beleidsraad van de industriebond NW en de centrale raad van de industriebond NKV besloten zaterdag nog niet meteen naar het middel van de acties te grijpen, maar een laatste compromisvoorstel bij de werkgevers op tafel te leggen. Dat voorstel behelst de invoering van de 39-urige werkweek en een invoering of uitbreiding van de vervroegde uittreding. De arbeidstijdverkorting mag ook gerealiseerd worden door het opsparen van het ene uur in zogenaamde roostervrije dagen. Hoogovens werkt al jaren met he systeem van roostervrije da gen. Maar het voorstel van de FNV, dat neerkomt op acht ex tra roostervrije dagen, vindt men ver gaan. Nioettemin wil Hoogovens het bod bestuderen. Voor het VNO en de metaal werkgeversorganisatie FME hoeft die studie niet eens: „Het doorbreken van de 40-urige werkweek is zonder grondig on derzoek eenvoudig rJet mogelijk en levért ook geen enkele bij drage aan de nagestreefde vermindering van de werkloosheid", was het commentaar van de werkgevers. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Op voorwaarde van een uitverkocht PSV-sta- dion te Eindhoven, maar daarvan was hedenochtend nog geen sprake, zal NOS-tv de voorronde EK-landenteams Nederland- Zwitserland woensdagavond rechtstreeks uitzenden. Nederland in ijshockey- Walhalla Het kon niet op In Galat), waar het Nederiand9 IJshockeyteam een superbe prestatie leverde. Met de kwalifica tie voor de Oly mpische Winter spelen waren coach Westberg welk een enorm succes heeft deze Zweed voor en met het vader landse ijshockey behaald - al meer dan tevreden. Maar er volgde ook nog promotie naar de A-groep, het Walhalla van het ijshockey. Nog nooit was Nederland zo ver gekomen en er wordt toch al tientalen jaren ijshockey gespeeld In ons land. Zelf verzekerd, met een grandioze werklust geschraagd door veel talent en een ongeëvenaarde sfeer In de ploeg werd zaterdag het laatste obstakel genomen, nog wel na een schijnbaar onoverbrugbare achterstand. Een fenomenale prestatie die een gelukwens dubbel en dwars waard is. Van Hanegem; „Nooit meer AZ" Koopmans tegen Peralta Verongelukt in Olofraces Ruim drieduizend enthousiaste ijshockeyfans wachtten gisteravond op Schiphol op de terugkeer van de suc cesvolle Ijshockeyploeg. Zij hoorden coach Westberg uitroepen: „Zo'n ploeg heb ik nog nooit gehad". West berg zei te hopen op medewerking van de clubs, de baandirecties en de sponsors. Herman van Laer na mens de schaatsbond en dr. Wim van Zljll namens de NSF waren ter verwelkoming aanwezig. Ploeg en naas te „aanhang" bouwden in Loosdrecht een (wereldkam- pioen$-)feest dat heel lang duurde. Op de foto enige spelers met de veroverde trofee. ALKMAAR Vla een tussenpersoon heeft Rinus Ml- chels aan Wim van Hanegem laten weten dat hij kan worden ingelijfd bi) de Los Angelos Aztecs. Van Hane gem rekent erop dat hij deze week naar Californië vertrekt. Voor zijn vertrek wil hij een contract afsluiten met een Nederlandse vereniging. NAC, dat het beste aanbod deed, PEC Zwolle, VW en Excelsior hebben belangstelling. Van Hanegem zal, als hij na het Ameri kaanse seizoen teugkeert, niet in dienst treden bij AZ om te scouten. Van Hanegem: „De honorering vind ik belachelijk. Een halve ton per jaar kan ik ook elders verdienen. AZ kan het wel vergeten als ik terugkom." Peter Ressel reist deze week ook af naar Amerika om zich bij de San José Earthquaks in Californiè te melden, zoals met AZ was afgesproken. Hij keert in augustus wel terug bij AZ. Doelman Gerrit Vooys wilde ook een poging doen om in Amerika te voetballen maar kreeg van de leiding van AZ geen toestemming. Hij moet tot het eind van de competitie in Alkmaar blijven. Voor de post van laatste man heeft AZ de bij Ander- lecht spelende Matty van Toorn op het oog of Budisic (NAC) dieevenwel liever naar Joegoslavië terugkeert. Overigens hebben Klaas Molenaar en trainer Kessler de spelersgroep hun excuses aangeboden voor de weinig verheffende wijze waarop Van Hanegem en de spelers, die van niets wisten, zijn behandeld. Stevens in selectie voor Krol ZEIST Nadat Ruud Geels al moest afzeggen voor de selectie van bondscoach Jan Zwartkruis tegen Zwit serland, zal hij ook niet kunnen beschikken over Ruud Krol. De Ajacied verliet na een half uur spelen tegen FC Utrecht het veld: weer last van zijn dijbeenblessure. Krol was er dus vandaag niet bij toen de selectie zich in het KNVB-centrum te Zeist meldde. Huub Stevens is in zijn plaats aangewezen. Voor de twee nog te vergeven plaat sen in de selectie wees de coach Adri Koster (Roda) en Jan Peters (Feyenoord) aan. Zeer teleurgesteld is Ling, die niet is geselecteerd. Hij uitte na Ajax—FC Utrecht, waarin hij goed speelde, kritiek op Zwartktuis. „Vroeger spraken ze over een duiventil in Zeist, onder Zwartkruis is er niets veranderd. Ik "hoef niet meer". Ling heeft zoiets echter al eens meer gezegd. Hij hoefde destijd ook niet naar Argentinië, maar weigerde zijn eerste se lectie niet. DEN HAAG De Europese kampioen in het halfzwaar- gewicht. Rudie Koopmans, zal zijn titel moeten verdedi gen tegen de tot Spanjaard genaturaliseerde Argentijn Avenamar Peralta. Hij is door de Europese Boks Unie als officieel uitdager aangewezen. De datum van het duel, evenals de plaats, moet nog worden vastgesteld. HILVARENBEEK De Olof-wegrace# hebben zaterdag een slachtoffer geëist. Theo van der Wiel (26) uit Haps kwam tijdens de training door een vastloper ten val in een bocht en werd aangereden door de Zwitser Dör- tlinger, die vlak achter hem reed en hem niet meer kon ontwijken. Theo van der Wiel werd bewusteloos en zwaar gewond naar het ziekenhuis in Tilburg over gebracht waar hij overleed. De organisatie was van mening dat de races gisteren doorgang moesten vin den omdat het ongeluk niet te wi|ten was aan onvol komenheid van het parkoers. In 1976 verongelukte de Duitser Rolf Kunz op het cir cuit van De Beekse Bergen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1